yantra1.gif (2187 bytes)

Abort och Teosofi

Helena Blavatsky

 

Helena Blavatsky

© 1998 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Redan på slutet av 1800-talet då Helena Blavatsky var verksam innebar den stigande siffran av aborter ett stort problem och en viktig frågeställning för många. De ortodoxa religionerna kom med avskräckande svar som grundades på de religiösa föreställningarna om att en sådan synd bestraffades med ett förtärande av själen i ett evigt helvete. Eftersom den tidens vetenskap hade vunnit stort fotfäste och de olika kyrkorna hade börjat förlora sin makt över folket kom naturligt nog abortingreppet att betraktas som ofarligt om bara de fysiologiska riskerna kunde minimeras. I dag då vi står inför ett ständigt växande antal aborter och där de kommit att betraktas som något av en symbol för kvinnans frigörelse och rättighet att bestämma över sin egen kropp är denna fråga aktuell igen. För att kunna få en insikt i den teosofiska filosofins (eller snarare den ockulta filosofins) syn på detta problem har vi valt att citera följande från Helena Blavatsky artikel Is Foeticede a Crime?:

"Generellt sett svarar teosofin följande: 'Oberoende av ålder och under inga omständigheter är ett mord berättigat!' Och den ockulta teosofin tillägger: 'ändå är det inte utifrån en laglig synvinkel eller från något argument hämtat från någon ortodox ism som denna varnande röst gör sig gällande mot ett sådant omoraliskt och farligt utövande, utan snarare att man inom den ockulta filosofin kan påvisa dess katastrofala följder såväl fysiologiskt som psykologiskt.' I detta fall handlar argumentationen inte om orsaker utan om de verkningar som framkallats. Vår filosofi går till och med så långt att den säger att om brottsbalken i de flesta länder tilldelar ett straff för självmordsförsök så borde de för att vara konsekventa bestraffa abort dubbelt då detta är att betrakta som ett försök till dubbelt självmord . För faktum är, att även om detta utförs på ett framgångsrikt sätt och modern inte avlider just då, så kommer det dock att förkorta hennes liv på jorden och förlänga det i Kama-Loka, som utgör den mellanliggande sfären mellan jorden och vilotillståndet, en sfär som inte utgör någon 'skärseld', utan innebär ett faktum och en nödvändig station i livets stegvisa utveckling. Det begångna brottet ligger precis i det avsiktliga och syndfulla förstörandet av liv och ingripandet i naturens gång, och i – KARMAN – den karma som är förbunden med modern och den framtida blivande mänskliga varelsen. Ockultisterna betraktar inte denna synd som varande av religiös karaktär – ty i själva verket finns det inte mer av ande eller själ i ett foster eller ens i ett barn, innan det uppnått självmedvetande, än det finns i något annat litet djur, –  för vi förnekar varken frånvaron av själen i vare sig mineral, planta eller djur, utan tror endast på en gradskillnad. Men abort utgör ett brott mot naturen. Naturligtvis kommer den skeptiskt lagde från vilken samhällsklass som helst att fnysa åt våra föreställningar och betrakta dem för absurda vidskepelser och 'ovetenskapligt svammel'. Men vi skriver inte för skeptikerna. Vi har blivit ombedda att uttrycka teosofins åsikter (eller snarare den ockulta filosofins) angående ämnet och vi besvarar frågorna i den mån vi känner svaret."

HELENA BLAVATSKY
Theosophist, augusti 1883

Översatt från H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol II, s 336, "Is Foeticide a Crime". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

 

___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23