ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 2005  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö
•  Malmölogens transaktioner
www.teosofiskakompaniet.net 


Zodiakens Mysterier

Föredrag hållet i Teosofisalen, Kungsgatan 16 2 vån,  Malmö den
25 augusti 1999


Nr 49 • Serie 5 • Maj 2000  •  ISSN 1401-3835


Dorje1.gif (4461 bytes)

[I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 425 för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]

INLEDNING

A.H. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till U.L.T. [United Lodge of Theosophists] och kvällens föredrag, som ska handla om Zodiakens mysterium. På Programbladets framsida finns lite text om Zodiaken, som anknyter till kvällens tema, den är hämtad från William Q Judges bok Teosofins Ocean.

Malmölogen består av individer som vill föra fram det teosofiska budskapet som det fördes fram av Helena Blavatsky och W Q Judge. Teosofi betyder gudomlig visdom, och man kan säga att mycket av denna gudomliga visdom finns i Den Hemliga Läran. Denna och många andra böcker har vi till försäljning på bokbordet. 

Denna Loge eller den gren av teosofin som vi för fram, grundades 1909 av Robert Crosbie. Det finns också andra U.L.T.-Loger ute i världen, och vilka de är framgår av Programbladets sista sida. Det går bra att besöka dessa Loger när ni är ute och reser. 

Vi har också en Dharmagrupp, där vi har kommit till kapitel 9 i Eko från Orienten. I Dharmagruppen behandlar vi teosofin lite mer ingående, och just nu studerar vi efter döden-tillstånden. Vi tar inte betalt för att förmedla teosofi utan tanken är att allt ska vara gratis. Men vi tar gärna emot bidrag till lokalhyra och andra utgifter. Vi trycker också en del skrifter i egna översättningar. Är ni intresserade av att arbeta med detta så är ni välkomna. 

Man kan också bli medlem, och då ifylls ett associeringskort. Man sympatiserar då med Logens syfte som det beskrivs i Deklarationen, och anmäler sin önskan att upptas som associerad medlem. Man är då införstådd med att anslutningen inte innebär andra förpliktelser från ens egen sida än de som man själv åtar sig. 

I samband med föredraget så har vi, förutom Teosofins Ocean, lagt fram en liten samling artiklar av Helena Blavatsky kallad Tibetan Teachings. Alla våra föredrag spelas in på band, och en del av dem skrivs ner och trycks i Arcana-serien. Den senaste Arcana handlar om Maria – den feminina principen

Före föredraget läser vi Deklarationen. Den håller samman alla andra Loger ute i världen som ett osynligt band, och E.M. har lovat att läsa den i kväll.


U.L.T.s DEKLARATION [För separat utskrift tryck här: Deklarationen ]

Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap.

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar.

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten.

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet, och

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier eller på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

 

 Dendera zodiaken (från Bentley, 1825, plate VIII)

 

 

ZODIAKENS MYSTERIUM 

P.B. Ikväll ska vi tala om något alldeles speciellt, vi ska nämligen tala om tolvtalet och zodiaken. Inom teosofins filosofi och esoterisk symbolik är alltid talet sju det mest dominerande som ni vet. Sjutalet är det som vi alltid brukar bygga upp allting kring. Det handlar då om de Kosmiska Energierna – de Sju Hierarkierna. 

Vet ni varför sjutalet är esoteriskt? Ur en aspekt så representeras talet tre av en triangel och talet fyra av en kvadrat. Symboliskt ritar vi det som en triangel ovanför en kvadrat. 

Då kan man fråga sig: Vad är det här för ett slags ”bildspråk” där triangeln symboliserar den själsliga delen av vårt väsen och kvadraten symboliserar vår personlighet. Dessa två geometriska former utgör individualiteten och personligheten tillsammans. Detta är vad stora delar av den teosofiska undervisningen bygger på, det vill säga, att förklara vårt väsens utveckling, våra olika utvecklingsskeden genom livet, genom reinkarnationsprocesser, genom cykliska förlopp, genom mellantillstånden mellan två liv; anledningen till varför vi kommer hit och så vidare. Dessa begrepp finns bland mycket annat inbygga i sjutalet – tre plus fyra blir sju. 

När vi sedan gör samma sak med siffrorna (3 & 4) fast istället multiplicerar talen, får vi tolv. Samma siffror finns med hela tiden, tre gånger fyra är detsamma som tolv. Kabbalistiskt sett säger det en hel del andra saker också. 1 plus 2 blir 3, och 7 plus 3 bildar tillsammans 10 eller det gudomliga talet. Detta handlar det mesta om i mystikens värld. Talet tre, talet sju, talet tre plus sju blir tio, ett plus två blir tre osv. Talet tolv kommer sedan också in i bilden. 

Vi återgår till zodiaken, som är det väsentligaste i kvällens sammanhang. Zodiaken betyder djurkretsen, det vet vi alla. Vilken djurkrets? De Invigda har delat in zodiaken eller djurkretsen i tolv tecken, i en magisk cirkel, i tolv lika delar, och man har fiktivt i himmelen eller i rymden skapat en indelning av denna cirkel, denna djurkrets. Detta är vår zodiak och det är den som är så spännande ur många synvinklar.

Det är utifrån zodiaken som man räknar ut det heliga korset som består av, vårdagjämning, höstdagjämning, vintersolstånd och sommarsolstånd. Detta leder oss vidare till vissa slutsatser. Vi betraktar dessa fyra tidpunkter som ”de fyra heliga årstiderna”. Vi firar då påsken, midsommar, skördefesten och julen. Dessa olika tidpunkter spelar en viktig roll.

Delar vi sedan in zodiaken ytterligare så får vi fler och fler delar, och till slut har vi tolv tecken. Dessa kan vi säga mer eller mindre gestaltar oss människor. Vi är alla födda i något av de tolv tecknen. Sedan kan de tolv tecknen brytas ner till fyra om vi så vill. För varje tecken har tre grader – tre eldtecken, tre lufttecken, tre jordtecken och tre vattentecken. Det är tre graderingar inom zodiakens skala. Detta kan uppfattas som tre olika stadier av energier inom oss. Vi är alla födda under någon av dessa energikällor, i någon av dessa hierarkier. 

Det är också så att de här tolv tecknen – eller ska vi säga fyra egentligen, för det är fyra fast med tre olika grader – återspeglar de fyra elementens utveckling. Det är så läget är i dag, och än så länge har vi bara utvecklat fyra element; jord, eld, luft och vatten. Det femte elementet etern är på väg in. Och det är därför vi är så pass utvecklade intellektuellt sett, eftersom det femte elementet är en del av den kommande processen som växer fram. Pentagrammet symboliserar i en aspekt människans fem lemmar och  i en annan människans femte princip som är Manas. Vi har alltså ett femte element som kommer starkt. 

Tittar vi på zodiaken som den indelas i dag så innehåller den tolv tecken. I det förflutna fanns det bara tio tecken eftersom två var hemliga. Man hade alltså Jungfrun–Skorpionen som ett tecken åtföljt av Skytten Sedan blev Vågen inlagd mellan Jungfrun och Skorpionen och då fick vi tolv tecken istället för tio. [Se Zodiakens tolv tecken Online av T.S. Row eller i Teosofiska Rörelsen nr 27.]  Nu räknar vi med tolv, men det visste man inte förr i tiden om man inte var en Invigd. I dag har det ingen som helst betydelse. Men det som är viktigt att förstå är att vi alla på något ockult sätt är knutna till de Sju Strålarna, till Ett av de Fyra Elementen och till de Tolv Zodiaktecknen.

I och med att vi är knutna till en stråle, till ett av fyra element, och till ett av tolv tecken, så har vi placerat in både personligheten och individualiteten, (trean och fyran) eller hela människan på en karta.  Zodiaken som karta kan då ge oss möjlighet att förstå livet på ett helt nytt sätt, eftersom vi är styrda astrologiskt av denna cirkel, denna mandala.

 
Kalachakra Mandala

Teosofin talar mest om ”kretsloppet” och går sällan in på astrologin, eftersom den världsliga astrologin, som den är allmänt förklarad, finns tillgänglig för alla. Dagens astrologi kretsar kring den världslige människan, och eftersom teosofin inte är intresserad  av att diskutera vad som händer med personligheten – och dess materiella skiftande sidor – så lägger vi inte någon större vikt vid mundan astrologi, som sysselsätter sig med den enskilda människan och kollektivt med samhället som helhet. Däremot finns det någonting som skulle kunna kallas esoterisk astrologi

Teosofin lär att vi har en tvillingsjäl – en Dhyani-Buddha – vilket har att göra med den del av vårt väsen som tillhör själen, den del av vårt väsen som vi kallar för trefalden – Aum-ljudet inom oss. Det är knutet till det kosmiska Logos; Atman och Brahman är en och samma sak enligt teosofin, strålen och solen likaså. Jag som en stråle av solen är då hela tiden projicerad ut någonstans i zodiaken. Så jag är egentligen båda två, jag är både solen och strålen. Jag upplever mig själv som strålen, men jag är egentligen båda. 

Sedan kan vi sträcka det ännu längre och lägga in månaspekter, som också hela tiden är intressanta att lägga på minnet. För vi har ju också en känslomässig sida i vårt väsen, och det står månen för. Jag består alltså av Sol och Måne, samt befinner mig på  Jorden. Så hela tiden berörs jag av dessa tre krafter. Jag är alltså som individ hela tiden påverkad av dessa energier i olika grader. Man kan också säga att de här tre kvaliteterna i människan – våra elements tre grader – representerar jorden, månen och solen.  

Vi kan också se hur de olika elementen är mer eller mindre starka, beroende på vilket element som råder inom mig. Är jag född i eldens tecken så finns det tre olika grader av eld: de som är födda i Lejonets tecken leds av Solen, de som är födda i Skyttens tecken och leds av Jupiter och de som är födda i Vädurens tecken leds av Mars. Vi har alla olika härskarplaneter som markerar var vi befinner oss på zodiakens urtavla. 

Hur som helst så finns det här en gradering, och jag måste då förstå att jag själv som person är en del av denna  gradering. Teosofin menar att vi inte ska blanda ihop personligheten med  individualiteten. Som individualitet är jag någonting annat. Jag är en Dhyani-Buddha, en av de Sju Strålarna som står över personligheten.  

Vår personlighet är kopplad till ett av tolv zodiaktecken och detta har en viss betydelse. Vi kan aldrig utesluta det ena eller det andra tecknets inflytande på oss, men vi fäster som sagt inte samma vikt vid personlighetens zodiaktecken som vid den ”Stråle” vi tillhör. Detta är väsentligt och jag måste förstå skillnaden. Visst har jag en personlighet, den kan jag aldrig ta bort och den ska jag ta vara på, den ska jag  förädla. Personligheten ska jag förfina så att jag till slut blir ett med min individualitet (mitt Högre Jag) och därmed symboliskt bli ett komplett sjutal, det vill säga, ha alla mina sju principer i konjunktion. 

Och hur jag gör detta bäst är ju vad zodiakens mysterium handlar om. Hur lyckas jag i kretsloppet liv efter liv? Varje ny tidsålder infaller efter 2.155 år. Jag föds generellt sett i varje ”stor tidsålder” (ett sideriskt år) som varar omkring 26.000 år [25.860 år] minst tolv gånger, och får då en möjlighet att i varje inkarnation lära känna de tolv kvaliteter som zodiakens tecken står för.  

Det är alltså för mig en fråga om hur jag hanterar detta. Jag föds in i en ny era, och nu är jag inne i det vi kallar för Vattumannens tidsålder. Vi har  varit inne i Fiskarnas tidsålder och vi kommer framöver att gå in i Stenbockens tidsålder. Jag är alltså hela tiden på resa genom zodiaken, och jag har varit i Vädurens tidsålder ännu längre tillbaka i tiden.  

Om vi kan fastställa när en händelse inträffade så kan vi backa i tiden och se hur cyklerna är indelade. Och genom att titta på hur cyklerna hänger samman så kan vi också se hur folkslagen återföds, för vi föds inte en och en utan vi föds gruppvis, vi återkommer kollektivt. Vi har ju en delvis gemensam karma med varandra, därför kommer alla som reinkarnerar samtidigt till jorden ha ett visst karmiskt bagage, det får vi inte glömma. Vi återkommer till jorden tillsammans med ”gamla” vänner och ovänner.  

Det innebär att det mer eller mindre finns en slags karmisk koppling mellan oss alla. Det måste jag ta vara på. Varför befinner jag mig i den här situationen? Varför befinner jag mig i det här landet? Varför just i den här tidsepoken? Varför just i den här staden? Varför just med dessa föräldrar? Vad är det som händer? Det måste jag försöka sätta mig in i, för det finns en anledning till allt detta. Det har givetvis med det förflutna att göra men det har också med mig att göra. Eftersom karmalagen rör sig i en viss riktning hela tiden så förflyttar jag mig själsligen också i zodiaken.  

Det finns även en nationell karma. Vid varje tidpunkt då vi byter zodiaktecken, som när vi gick in i Vattumannens tidsålder precis i början på detta sekel, då sägs det att vid dessa övergångsperioder sker det stora uppgörelser folk emellan. Då kom också första världskriget och andra världskriget, och vi har kanske snart nästa också. Vi kan konstatera att hur vi än vrider och vänder på det, så stärker eller bryter vi våra karmiska band med varandra. Vattumannens tidsålder inleddes ungefär år1898.  

Vi kan se i dag vilka hemskheter som förekommer i Europa, där folk drivs ut ur sina hem, där ett folkslag förtrycker ett annat folkslag, bara ett par timmars resa från Malmö. En halv miljon människor vet inte längre var de ska bo. Detta finns förmedlat i ”zodiaken”, det har att göra med dessa själars andliga och psykiska och fysiska karma. Det har att göra med oss alla, för zodiaken är en urtavla för oss, den pekar på vårt mentala tillstånd. Den är en  barometer på var vi befinner oss, en  barometer på vad vi håller på med.  

Vi kan också dela upp skeendet på ett annat sätt, zodiaken kan stå för tolv timmar eller för tolv år. Vart tolfte år i Indien firar man till exempel  Kumbha Mela. Så det finns hela tiden olika ”cykler” som bygger på tolvtalet, om och om igen. 

Tittar vi i naturen så rör sig några cykler till och med i elvaårsperioder. Solfläcksaktiviteten till exempel rör sig i elvaårscykler. Solen aktiverar sig på ett annat sätt vart elfte år och orsakar både norrsken och katastrofer. Och det är på grund av att magnetismen i solsystemet ändrar sig så radikalt och  påverkar då starkt jorden och månen. 

Så hela tiden påverkas vi av olika yttre och inre cykler. Om vi hade tillgång till tidsindelningen eller naturens cykliska förlopp så skulle vi kunna veta mycket mer. Mästarna och de Invigda på en viss nivå känner till detta. De kan förutse när saker och ting kommer att inträffa, eftersom allt är karmiskt betingat. Vi kan alltså spåra karman hela vägen mellan olika cykler, mellan olika människor.  

Vi har alltså vissa tidpunkter när flera olika karmiska vågor möts, och när de är väldigt intensiva så blir det också intensivt här på jorden, i vår värld. Och på så sätt kan de som vet, de som känner till naturens yttersta indelning, direkt säga: Ja, vid det århundradet, vid den tiden kommer olika saker att hända som är negativa eller positiva. Likaväl kan de säga att nu kommer en Nirmanakaya att återfödas. Eller nu kommer ett geni att återfödas, och vi får då en ny kunskap som tillförs vår sfär genom dessa själars inkarnationer.  

Tidigare disinkarnerade själar som vi kallar för Dhyanis återkommer hit när cykler på andra ställen i jordkedjan är på nedåtgående. De kommer hit och inkarnerar nya idéer för oss, likt Luke Skywalker i Star Wars som far omkring i solsystemet.  

Så vi är aldrig ensamma i universum eller i kosmos. Vi har hela tiden besök av högt utvecklade själar som gästspelar här på jorden. Några själar tar på sig uppgiften att stanna här under en hel Manvantara. Vissa Mästare rör sig synligt i världen. Olika Invigda har till uppgift att hålla igång ett jordiskt eller snarare ett överjordiskt nätverk, genom att ständigt hålla vissa idéer tillgängliga.  

När tiden är mera mogen, som den blir mer och mer, blir det fler och fler människor som tar åt sig esoteriskt material. Det blir då mer och mer vanligt tankegods, det blir inte längre esoteriskt utan exoteriskt, alltså allmänt tillgängligt. Som man kan säga att teosofin har blivit sedan Helena Blavatskys dagar. Tidigare var den esoteriska kunskapen mer eller mindre fördold, eller bara tillgänglig för en inre krets. Denna inre krets har fortfarande tillgång till många hemliga nycklar för att förstå tillvaron, som fortfarande är oerhört svåra att sätta sig in i.

E.M. Jag har inte så mycket att tillägga, men en sak som jag tycker är intressant angående detta är att Solen är placerad mitt i zodiaken. Vi är här på jorden för att utveckla olika kvaliteter, och vi har tre olika aspekter eller grader att utveckla inom zodiaken. 

Jag tänkte att solen som är i mitten är vårt sanna väsen. Ju mindre vi påverkas av svängningen som de olika karaktärsdragen innebär i de olika zodiaktecknen, och ju mer vi är centrerade i solen eller i vårt inre väsen, desto mer lyckas vi med att få en balans mellan de olika kvaliteterna inom oss. 

Och det är samma sak när vi talar om meditation. Att ju mer vi är centrerade, desto mindre påverkas vi av olika yttre ting. Meditation innebär att vi ska skapa en slags utsiktspunkt inom oss. Vad som än händer i våra liv så kan vi där återgå till vårt centrum. Att söka ro, att söka balans.  

Vi har väl alla upplevt turbulens i livet. Har man någonsin mediterat eller försökt att sträva i den riktningen så ger detta i sig själv en större möjlighet att stå emot turbulensen. Det innebär inte att vi blir likgiltiga, utan leder till att vi inte hänger fast vid saker och ting som tidigare. Vi kan uppleva glädjefyllda stunder i våra liv när de kommer, men vi kan också släppa dem och ta emot svåra stunder på ett balanserat sätt. En sådan balans ger oss då insikten att vad som än händer är faktiskt det bästa som kan hända. Zodiakens djursymboler och astrologiska tecken

Detta är ju intressant, eftersom P.B. berättade att vi kan bryta ner händelser av vikt i tolv år eller i tolv timmar. Det skulle i princip innebära att under dygnets timmar så har vi olika inflytanden som påverkar oss. Och teosofin tillägger att en sådan påverkan från de olika planetkonstellationerna visas genom zodiakens urtavla. Det är faktiskt vi som påverkar oss själva, genom det sätt vi har levt tidigare och det sätt som vi har strävat på. Zodiaken visar bara på tiden eller på klockslaget kan man säga, vad som kommer att ske. Det är inte så att zodiaken ”styr” över våra liv, utan det är vi själva i vår innersta kärna som styr våra liv, och zodiaken anger när konsekvenserna av våra val inträffar. 

När man gör ett vanligt horoskop tar man in många aspekter av personligheten. Och därför tror jag teosofin är försiktig i sina analyser. Visst kan ett horoskop se väldigt intressant ut när det beskriver den personliga karaktären. Men man ska inte glömma att livet är så mycket större än vår personlighet. Vi som människor har stora valmöjligheter att påverka våra liv om vi har  kontakt med vårt Högre Jag

Det sägs inom den teosofiska filosofin att när vi står på tröskeln till att återfödas så får vi en slags revy som visar vad som kommer att ske i vårt liv, precis som vi får uppleva en revy av allt som hänt under vårt liv när vi lämnar jordelivet. Vi ser allt som har skett i livet in i minsta detalj. Det sägs också att strax innan vi återföds får vi en sorts vy över alla de händelser som har lett fram till det ögonblick där jag står i begrepp att inkarnera. Och i den här korta stunden av allvetenhet så ser man att allt som kommer att hända mig är rättvist. Då accepterar man detta och går ner i inkarnation. 

Men förhandsbilden man ser av det som ska ske i livet, är bara de förutsättningar som är skapade av mig själv tidigare. Man ser inte själva utgången av våra framtida val, man ser inte hur man kommer att bemöta situationerna. Och när det gäller ett horoskop så kan man måla upp vissa situationer, men det säger egentligen ingenting om hur jag som inre människa bemöter livet. Det anger bara att ett möte kommer att ske. Ju mer en jag är centrerad i mitt inre desto mindre blir jag styrd av personligheten och då kommer mitt verkliga Högre Jag att lysa igenom och jag kan då förverkliga mycket mina önskningar och bemöta livet på ett bättre sätt. 

P.B. Vi kan alltså säga att människa har två grupper av energier verksamma inom sig som är uttryck för den stora Kraften. Jag har både min solaspekt och min månaspekt samt andra aspekter som kommer från olika håll. Det som tidigare sagts är ett sätt att illustrera de två mest grundläggande energierna, som egentligen är samma energi. Månens energi är ju en del av solens. Den bara återspeglar – för månen har ju inget eget ljus. 

Vad som också är intressant att ta fram i detta sammanhang är en artikel ur nr 27 av vår tidskrift Teosofiska Rörelsen som heter Zodiakens tolv tecken av den hinduiske teosofen Subba Row. Där kan vi utifrån zodiakens tecken utläsa den filosofiska bakgrunden till mänsklighetens utveckling, där varje tecken i sig representerar en fas i utvecklingen. Så har ni T.R. nr 27 så vill jag att ni läser den när ni kommer hem, för här finns oerhört mycket lärdom förmedlat utifrån hinduismens esoterik. 

Där finns också en spännande artikel som heter Zodiaken och Bhagavad Gita av William Q Judge, plus ett utdrag på två sidor ur Teosofisk Ordbok av Helena Blavatsky, [se supplementet: Zodiaken och Astrologin av HPB i slutet av denna Arcana] om just innebörden av zodiaken. I nr 27 finns också bilder på Dendera-zodiaken och en indisk zodiak, där man talar om 27 Nakshetras, andra stjärnkonstellationer som verkar tillsammans med zodiakens tolv tecken. 

I Indien talar man om Nakshetras [se Den Hemliga Läran II:606 och Teosofisk Ordbok under Månen]. Det finns alltså utanför det vi kallar för zodiakens tolv tecken en konstellation på 27 stjärnbilder som har att göra med månens faser. Den är en äldre ”zodiak” än den med tolv stjärnbilder som vi använder idag.. I Indien tar man mer hänsyn till den när man gör sin astrologi. Därför skiljer sig indisk astrologi i mångt och mycket från annan astrologi, just på grund av att man plockar in den aspekten också. Det gör att man får en mycket mer nyanserad bild av den inre människan. 

Att vara människa innebär ju så mycket. Vi har ju även den verkliga inre människan, det Högre Jaget, som är en reflektion, en återspegling i den fysiska världen på ett lägre plan av den Stråle som jag tillhör eller är en del av. Jag är ju hela tiden en manifestation av en Stråle utav DE SJU STRÅLARNA i det kosmiska världsalltet, och dess tre faser. Jag måste hela tiden vara medveten om att denna treeniga stråle är mitt verkliga väsen, och att jag har en avbild av denna inom min fysiska kropp.  

Så när teosofin och Bibeln talar om ANTROPOS, den sanna Människan, så menar man inte vilken människa som helst. När vi till exempel talar om Människosonen, då är det inte om Jesus vi talar utan om Kristus-medvetandet, Antropos, den verkliga människan. Det är en annan sak att tala om Jesus som människa. [för ytterligare förklaringar studera H.P.B:s Kommentarier till Pistis Sophia.

Alla går och bär på avbilden, vi är alla avbilder av Gud, ”Sonen” som avspeglas i varje människa. På ett lägre plan uttrycker vi alla dessa högre kvaliteter. Frågan är bara hur mycket jag lyckas manifestera av Antropos i min värld, runt omkring mig, i mitt liv. Syftet med all esoterisk undervisning, all andlig undervisning, all teologi och religion, är ju faktiskt att plocka fram så mycket av våra andliga kvaliteter som möjligt. 


 Kroppsdelar knutna till Zodiaktecknen

Svårigheten för oss är bara att kunna ta emot detta Ljusväsen, det inre Självet, som jag för tillfället i min okunnighet upplever som något avskilt från mig själv. Till och med som något främmande eller som någonting utanför mig som vill in i mig eller påverka mig. Detta är mitt verkliga väsen som försöker manifestera sig i den här världen, men upplevs som en främling

Människan är alltså ett oerhört stort Mysterium. Symboliskt ett Janusliknande tillstånd med två ansikten som är vända åt varsitt håll. Det är människan i ett nötskal, doktor Jekyll och mr Hyde, den vanliga människan och den fördolda människan. Och syftet med all esoterisk kunskap, som jag upplever det i varje fall, är att tydliggöra och plocka fram och förstå vem vi är, vad vi är sammansatta av.  

Ett sätt att göra detta på har de Vise gjort genom att lägga fram zodiaken. Den representerar inte enbart 2.155 år och att vi går in i Vattumannen eller i Stenbockens tidsålder, utan det finns en hel filosofi bakom. Så genom att bevara zodiaken har man också bevarat Den Hemliga Läran, och den finns inbäddad i zodiaken. Så den som förstår  zodiaken, med de tolv tecknen, kan  utifrån dem utläsa hela evolutionskedjan, den finns där.

Genom att bena upp sanskrittermerna och se vad deras olika betydelser står för, så kan vi komma fram till en mängd intressanta saker. Och gör vi det, som till exempel Subba Row har gjort – en invigd brahmin som var verksam inom den teosofiska rörelsen under Blavatskys dagar i Indien – så ser vi att han har gjort detta på ett synnerligen speciellt sätt. Men han har bara lätt antytt vad som finns fördolt i zodiaken och vad det står för. [Se Zodiakens Tolv Tecken av Subba Row, T.R. nr 27.]  

Han lyfter bland annat fram ett av de tolv tecknen när han nämner Jungfrun som det sjätte tecknet. Han menar att inom detta tecken så finns naturens sex grundenergier. Sedan räknar han upp sex olika krafter (Shaktis)  i Astralljuset. Han talar om naturens olika energier, om Para-Shakti, Jnana-Shakti och om klärvoajans och psykometri. Om Kriya-Shakti tankarnas projicering medelst mental förmåga, Kundalini-Shakti och Mantra-Shakti. Alla dessa olika krafter finns utvecklade bland några av de högst Invigda i Indien.

Olika yogasystem har utvecklats ifrån och har sin utgångspunkt i dessa sex grundenergier. Det kan vi se när vi tittar på den här symbolen som numera kallas för Davidstjärnan, och som vi oftast förknippar med judendomen men som egentligen är en mycket gammal symbol för Vishnu och de sex grundenergierna. 

Här har vi Mantra-yoga, Kundalini-yoga, Iccha-yoga eller Vilje-yoga samt Jnana-yoga, det finns en mängd olika system. Alla dessa finns sammanfattade i Jungfruns tecken. Vi kan säga att Jungfruns tecken står för naturen, och tittar vi på de gamla hermetiska och filosofiska texterna så finner vi  alltid en vacker kvinna som en symbol för Moder Natur. Samma sinnebild gäller ännu när vi talar om Moder Natur.  

Hela kosmos är egentligen sammanfattat i Jungfruns tecken, liksom de sex grundenergier som naturen består av. Teosofiska Rörelsen nr 27 ska ni sätta er in i, där finns en mycket avancerad artikel som ger ett litet smakprov på hur man kan förstå zodiaktecknen, hur man kan läsa ut filosofiska aspekter och inte bara astrologiska och alkemiska, utan också filosofiska infallsvinklar.  

Då kommer vi att förstå att det finns många hemligheter förborgade bakom det vi allmänt betraktar som zodiaken. Syftet med denna har varit mångfaldigt, till exempel att bevara denna urtavla. Inte  bara att visa vad som ska hända i framtiden och vad som har hänt, utan också att påvisa hela mänsklighetens bestämmelse och mål. Detta finns alltså inbakat i zodiakens mysterier och det är spännande. 

När man talar om alkemi så har vi först och främst den fysiska alkemin. Men de Invigda talar också om den andliga alkemin där det handlar om att förädla den inre personligheten (symboliserat genom blyet) till guld. Ett annat sätt att säga samma sak på är att vi människor är i vårt kol stadium och på väg att bli diamantlika, fasta viljestarka individer. När kolet (den mörka personligheten) blir transformerad till den rena och klara diamanten.

Detta sker under en process av hårt värmetryck (livets erfarenheter) i den fysiska världen vilket åstadkommer denna välslipade JUVEL, diamanten som är en symbol för den upplysta människan. Så det finns många sätt att närma sig den inspirerande artikeln Zodiakens Tolv Tecken.  Den översattes redan 1984 och den lär väl komma på vår hemsida med tiden. [finns som sagt online sedan juli 2005] Så vi har en del spännande material att studera i ämnet, och mycket av detta finns också omnämnt i Den Hemliga Läran. Mästarna och Blavatsky såg till att utdrag av denna artikel om naturens sex olika grundenergier kom med i DHL. Den behandlar klärvoajansens ursprung och de sex olika Shakti-krafterna, som alla teosofer bör ha en teoretiskt kännedom om.

[Vi ska nu ha den klassiska frågestunden denna afton.]


P.B.
Ordet är fritt, varsågoda och ställ frågor.

A.H. Du talade om en större zodiak – Nakshetras. Handlar den också om människans liv? 

P.B. Man kan säga att det ligger 27 stycken stjärnbilder utanför och runt de tolv zodiaktecknen. Längre ut i kosmos ligger dessa i en cirkel på 27 olika stjärnkonstellationer. 

Teosofin anser att all energi utgår från ett centrum. Jag är ”solen” och jag är ”jorden”, dessa är mina två poler. Så var jag än befinner mig så kan man säga att min karma styrs utifrån dessa poler. Det är ju ändå så att energier måste lagras någonstans. Så energierna rör sig mellan solen och jorden, och förmodligen finns det energier ännu längre utanför solen i andra system, i till exempel de 27 Nakshetras som är förråd av ljus och av karma. Olika delar av rymden innehåller olika stjärnbilder enligt astrologin, olika energier – min karma – och dessa krafter påverkar mig hela tiden enligt astrologin. 

Stjärnbilderna innebär energi och energi innebär medvetande och medvetande innebär karma. Så allt hänger samman. Det är bara så att vi har svårt för att se det som en enhet. Vi upplever det som olika, men dessa tre är ett. 

A.H. Det är medvetandet som vi ska förstå? 

P.B. Ja det kan man säga. I bästa fall så kan vi det och i bästa fall förstår vi vår karma, som ligger i våra skandhas som är våra karmiska utgångspunkter. Rötterna till vårt beteende lagras i vår karma likt karmiska frön. 

A.H. Tillhör dessa våra tidigare liv? 

P.B. Ja. Alla våra liv sedan vi kom hit som människa finns lagrade inom oss. Det innebär massor med liv, vi har kanske levt tusentals liv. Låt oss säga vi har levt ettusen liv, det är ju en rätt lång tid. Och varje liv är ganska komplext. Vi alstrar kraft och vi bygger upp kontakter på många olika sätt. En del önskningar kommer aldrig till uttryck under ett liv. Vissa önskningar lagras en längre tid innan de får en chans att  manifesteras.

Min livsrevy vid dödsögonblicket kan man säga täcker det liv som har varit, men den revy jag ser vid födelseögonblicket behöver inte nödvändigt vara  all den ackumulerade energin som jag samlat på mig under alla mina liv, utan bara så mycket som kan komma fram under det särskilda livet. Det kan finnas mer, men det finns inte en chans för det att komma fram just då. För ett liv kan bara rymma en viss mängd energi, en viss mängd karma En bägare kan bara innehålla si eller så mycket vatten, sedan är den full. 

E.M. Sa du att en viss mängd karma och ljus är samma sak? 

P.B. Nej jag sa aldrig ljus, men jag sa att energi och karma är samma sak. Och energi och medvetande är också samma sak, för energi är medvetande. Men så långt har vetenskapen inte nått, utan man säger att materia och energi är samma sak. Teosofin tar ett steg till och säger att medvetande är ett slags ljus liksom energi är ett annat slags ljus.

D.A. Om man nu kan förutsäga att det tredje världskriget kommer och om man ändå menar att vi har en fri vilja, hur kommer det sig då att det är förutbestämt? 

P.B. En bra fråga, som är inte så komplex som den verkar. Eftersom vi hade en fri vilja i det förflutna så valde vi då att gå i en särskild riktning. Denna riktning har satt sin prägel på oss, den har satt sitt avtryck i astralljuset som karma. Denna karma kommer tillbaka till oss likt en bumerang förr eller senare. 

Den som känner till ”bumerangens” hastighet kan med en gång avläsa hur energin, som vi själva alstrade genom vår egen fri vilja för ca 1500 år sedan, kommer att bli när vi återföds. Och det skapar då, i den situationen, ett läge som vi inte vill kännas vid. Men orsakerna är egentligen skapade för 1.500 år sedan genom vår egen fria vilja. Så vi har en fri vilja.  

Man kan säga att livet är förutbestämt, och kan avläsas i zodiaken, i så måtto att de människor som har skapat de positiva eller negativa energierna har antingen gjort det medvetet eller omedvetet. Men de har likväl gjort det. Och allt som är satt igång (som energi) har en rörelse, en elliptisk rörelse. Energin kommer förr eller senare tillbaka till utgångspunkten. Det är som ringar på vattnet i en damm, vågorna svallar tillbaka igen.  

Den person som kan räkna ut hastigheten av denna rörelse, kan också se varifrån våra energier härstammar och när vi kommer tillbaka. Människorna har dels själva satt igång orsakerna, dels tillsammans med en mängd människor kollektivt , alltså en gemensam påverkan på varandra. 

E.M. Det är. intressant om vi tittar på orsak och verkan, inte som två saker utan som en och samma sak. Det är två sidor av samma mynt. 

P.B. Det är därför jag nämner solen och månen. Alla sju energierna eller de sju heliga planeterna finns inom människan. De finns runt jorden och i mig. 

A.H. Hur ska man kunna hindra det tredje världskriget? 

P.B. Du kan inte hindra ett tänkbart kommande tredje världskrig, annat än genom att bemöta det på ett medvetet sätt. Du kan inte förhindra dess ankomst. För energin som är satt igång kommer tillbaka likt en ”bumerangkarma”, som man sår får man skörda. 

D.A. Så beror det på hur vi hanterar livet i dag. 

P.B. Ja, hur vi bemöter det. Är vi intelligenta nog i dag så kan vi medverka till att det tredje världskriget blir så lindrigt som möjligt, genom våra erfarenheter av att redan ha haft två världskrig. Om vi tänker på hur andra världskriget inleddes tidigare, så ser vi nu samma sak i sin linda med koncentrationsläger och förföljelser i det forna Jugoslavien.

Och så frågar man sig: vad har vi lärt oss av det förgångna? Många har lärt sig väldigt mycket, medan andra har missat poängen. Och det var just i Bosnien, samma plats där många brott begås i dag som första världskriget inleddes genom ett mord i Sarajevo den 28 juni 1914, genomfört på uppdrag av en serbisk nationalistisk terrororganisation. Det behöver inte bli samma katastrofala utgång nu, men det har redan blivit illa nog. Det är knappt 82 år sedan första världskriget slutade 1918. 

Det är inte mycket vi historiskt sett har begripit av dessa karmiska sammanhang, kan man tycka. Och det är ju så att de som råkade illa ut då har redan fötts tillbaka och är här igen. Så man kan fråga sig vilken slags karma de upplever.  

Vi har en fri vilja och vår karma som kommer tillbaka. Vi har en fri vilja att bemöta vår karma på olika sätt. Men vi kan inte fly undan ”bumerangen” som vi slängt iväg – energin som vi har alstrat kommer tillbaka till oss. 

E.M. Men det är ju viktigt att komma ihåg att det sätt man bemöter saker och ting på kan förändra utgången. Man kan råka ut för någonting otroligt negativt i sitt liv, och genom att till exempel se det som en erfarenhet och lära sig något av detta och inte låta sig nedslås, så kan man faktiskt vända det till något positivt.

P.B. Detta sätt att förhålla sig är självklart, detta är att leva teosofi. Vi är aldrig helt fast i en situation, men vi kan inte heller helt undvika den. Det är skillnaden. Vi har möjlighet att påverka en situation när den kommer, utgången är inte given. Men ankomsten är given, och karman berör många människor. Alltså går det att förutsäga. Blavatsky förutsåg till exempel första världskriget och andra världskriget, detta kan man se mellan raderna på många ställen.

D.A. Hur kan jag ha en fri vilja samtidigt som livet är förutbestämt?  

P.B. Denna fråga är delvis besvarad tidigare. Det finns astrologiböcker som säger var stjärnorna står när du föds, och efter detta kan man göra ett horoskop. Men det förutsätter att astrologen som gör detta har rätt klockslag och plats och kan tolka vad som finns dolt i horoskopet. Men det rör sig enligt vår uppfattning ändå bara om personlighetens utveckling. Det blir personligheten som vi tittar på. Men om jag träder över den tröskeln och börjar bearbeta och förändra mitt medvetande enligt teosofins principer och verkligen gör någonting åt min situation, då uppstår det en kommunikation mellan det Högre och det Lägre Jaget. Och då kan det bli mycket svårt att förutsäga hur det ska gå. 

Det finns idag ingen människa som kan hoppa 5 meter högt, och jag är inte speciellt begåvad om jag säger att det finns ingen i världen som kan hoppa över en ribba som ligger på fem meter. Så man kan utifrån de begränsningar som den fysiska världen ger oss med allt vad det nu står för, dra vissa slutsatser om vad människan kan göra.

Livet har gett oss vissa erfarenheter. Vi kan titta på barn och säga: Ja, när barnet blir fem år så börjar vissa saker hända. För en del sker det lite tidigare och för andra sker det lite senare. Men den stora mängden gör likadant, utvecklingen kommer ungefär samtidigt. Och det är likadant med oss vuxna människor, vi gör liknande upplevelser och erfarenheter.

Vi kan också om vi är duktiga astrologer veta vad som kommer att hända när planeterna befinner sig i olika positioner. Detta är vad astrologin handlar om, och den är en matematisk, filosofisk och psykologisk vetenskap.

A.P. Om vi nu går tillbaka till den konflikt som kanske kan orsaka ett tredje världskrig. Det handlar ju om två folkslag och om bumerangeffekten, och om att någon får tillbaka vad man orsakat i det förflutna. Men nu träder ju Nato in här som en tredje handlingspart. Då är det inte de här människorna som har en fri vilja längre, utan det är någonting som sker över deras huvuden, det kan man säga bokstavligt också. Istället för två parter så är det tre.  

P.B. Ett sätt att se på det kan vara så här. Jag säger inte att det är så, men det är ett sätt att få in det i någon sorts sammanhang. Vi förutsätter att det här  handlar om kristna och muslimer och gamla uppgörelser som går hundratals år tillbaka i tiden. Det är ju så att om vi ska följa de här människorna bakåt i tiden så kan vi utgå ifrån att en del återföds som albaner, en del återföds som serber, en del återföds någon annanstans, i USA till exempel.  

De som bor i USA har kanske kommit till en annan insikt än de som bor kvar i samma trakt. Låt oss säga att det är så, bara för resonemangets skull. De kan se bortom muslimskt och kristet, de försöker se det ur en annan synvinkel. De måste ta ett annat initiativ och våga gå in och ändra det gamla mönstret. Vi lever ju inte på isolerade öar, vi lever på en kontinent, vi är bröder och systrar, ett Broderskap. Så ingen är oberoende av den andra utan vi hänger alla samman. Vi kan inte säga att de därborta inte har med oss här att göra. Det handlar om en mänsklighet och vi tar alla del av världskarman. Sedan är det frågan om vi ska se på det som sker ytligt, det vill säga, politiskt och religiöst, eller om vi ska se på de grundläggande bakomliggande faktorerna. Vi kan tycka olika om vad som händer. Många oskyldiga dör i koncentrationsläger eller förtrycks, våldtas och misshandlas. Tio års förtryck speglar serberna kontra femton man som dog i en buss på grund av Natos bombningar i går. Det är klart att allt det är hemskt. 

Som en liknelse kan jag nämna en cancersjuk människa som inte vill gå till doktorn för att hon är rädd. Och då uteblir operationen. Man måste göra någonting för att förändra den befintliga situationen. Lidandet är väldigt påtaglig för alla sjuka. Döden är en illusion och inget att frukta, den är bara en ”svängdörr”.  

Jugoslavien höll inte ihop så många år. Det var en konstruktion efter kriget, man grupperade ihop folk med olika bakgrund. Ungefär som man har kastat ut palestinierna från Palestina och skapat Israel. Lösningarna bygger på förvirrade beslut. Det är gjort politiskt utifrån vissa människors insikt, som kanske inte har någon insikt alls utan en helt annan agenda som vi nu måste rätta till. Men man har inte kraft att rätta till felen, det är så många aktörer med i bilden som påverkar hit och dit, så många olika intressekonflikter och intressesfärer som tvinnas in i vartannat. Men med våra teosofiska ögon så ser vi att här finns karma i bakgrunden. Nationskarma och Världskarma

A.P. Men vad är det för karma för Nato då? Alltså de som deltar. 

P.B. Nato är ju flera olika länder som verkar militärt tillsammans under ett kommando.

A.P. Jag menar de som deltar i Nato. 

P.B. Det är alla berördas karma som är medlemmar i FN. En Natoövning innebär inte bara USA, utan där ingår England, Tyskland, Italien och flera andra länder som är med i Nato. 

A.P. Det blir verkligen en utspridd karma. 

P.B. Vi har dels de som finns direkt på plats, återfödda albaner, kroater och serber. Sedan har du de som har återfötts på andra ställen och som har reinkarnerat bort från den ”gamla” boplatsen där hatkänslan fortfarande råder bland en del grupper gentemot varandra. De måste ju födas någon annanstans, och de har ändå någon sorts delkarma i denna konfliktsituation. Vi är inte heller helt befriade från hat, vi är inte befriade från karma. Det är också en del av min karma att det sker krig. Även en del av mig blir skadad när andra blir skadade, för vi är alla lemmar i en människokropp, antropos. Det är svårt, visst är det svårt att förstå denna ockulta tankegång. Och vi har ingen lösning på dessa karmiska konflikter, och mina kommentarer är bara ett sätt att närma sig detta problem och försöka förstå det med ockulta ögon, förstå sammanhangen utifrån karma och reinkarnation, samt kretsloppsprincipen – detta är en del av zodiakens mysterium.

 [Sammanställt den 8 maj 2000.]

 

Källor:
Den Hemliga Läran av Helena Blavatsky
Karma-Aforismer av W.Q. Judge
Mellan oss och stjärnorna av Rigmor Elisabeth Aster Wig
Zodiaken och Bhagavad-Gita av W.Q. Judge
Zodiakens tolv tecken av T.S. Row
Isis Unveiled, av Helena Blavatsky

 
__________________________________________________________

till ARCANAs Huvud Index Online
__________________________________________________________

ARCANAs föredragsserie:


SERIE 1:

1. Meditation – Paramita-Stigen
2. Gnostikernas syn på kvinna och man
3. Dzyans Bok, intuition och meditation
4. Pico della Mirandola
5. Medvetandets olika processer
6. Den Sjunde Impulsen
7. Den Heliga Graalen
8. Greven av Saint Germain
9. Karma, den fria Viljan och Profetior
10. U.L.T. – en teosofisk skola
11. Devachan och Kama-loka
12. Helena Blavatsky


SERIE 2:

13. Varför reinkarnerar vi?
14. Spiralen som symbol
15. Den Tibetanska Dödsboken
16. Teosofi, Äktenskap och uppfostran
17. William Quan Judge
18. Människans yttre och inre cykler
19. Korsfästelsens Esoterik
20. Pistis Sophia
21. Paracelsus
22. Karmas tre stora vägar
23. Astral berusning
24. Rosenkreutzarnas mystik


SERIE 3:

25. Teosofin och den Nionde Insikten
26. Spiritualism och channeling
27. Omar Khayyam och sufismen
28. Reinkarnationsminnen och hypnos
29. Mystiker eller medium
30. Den Vita Logen - ett Heligt Brödraskap
31. Jakob Böhme
32. Vit eller svart Magi
33. HPB och Tystnadens Röst
34. Meditation, drömmar och visioner
35. Cornelius Agrippa
36. Avatarer och Kristusväsen


SERIE 4:

37. Den Hemliga Läran och konsten
38. Patanjalis Yoga-system
39. Atlantis – myt eller verklighet?
40. Den avslöjade Isis
41. Karmalärans Mysterium
42. Miljö och hälsa
43. De invigda Mästarna
44. Franz Anton Mesmer
45. Maria – den feminina principen
46. Thomas-evangeliet
47. Kan vi kommunicera med djuren?
48. Mästarna inför millennieskiftet

SERIE 5:
49. Zodiakens mysterium

ARCANAs föredragsserie kan beställas från:
TEOSOFISKA KOMPANIET Roslins väg 6, 217 55 Malmö, tel: 040 26 22 11 & 0709 26 22 12


______________________________________________________

 

Supplement till Onlineversionen

the mediaeval zodiac

Zodiaken och Astrologi
utdrag ut Teosofisk Ordbok
av Helena Blavatsky

_______________________________________________________

Zodiaken (gr). Från ordet zodion, ett diminutivt kasus av zoon (djur). Detta ord används i dubbel betydelse; det kan hänvisas till den fixerade och intellektuella zodiaken, eller den rörliga eller naturliga zodiaken. ”I astronomi”, säger vetenskapen, ”är det ett imaginärt bälte på himlen 16 eller 18 grader brett genom vars mitt solen har sin bana (ekliptikan). ”Den innehåller de tolv stjärnbilderna som bildar zodiakens tolv tecken och från dessa har de fått sina namn. Eftersom beskaffenheten hos zodiakalljuset  är fullständigt okänt för vetenskapen (denna breda lysande triangulära figur som ligger nästan i ekliptikan med sin bas vid horisonten och sin spets på varierande höjdpunkter, och som endast går att iakttagas under gryningar och skymningar) förblir fortfarande zodiakens ursprung och dess verkliga betydelse och ockulta mening ett mysterium för alla utom de Initierade. De Initierade bevarade sina hemligheter väl. Mellan den kaldéiska stjärnskådaren och de moderna astrologerna är det än i dag en stor klyfta; och de irrar omkring enligt Albumazars ord ”mitt emellan polerna, de himmelska gångjärnen, i excentriska banor, i centrum och koncentriska banor, i cirklar och epicykler”, med ett fåfängt anspråk på mer än världslig mänsklig skicklighet. Trots detta har några astrologer, från Tycho Brahe och Kepler, kända inom astrologin, ner till de moderna Zadkiels och Rafaels lyckats att skapa en underbar vetenskap av sådant ringa ockult material som de har haft till sitt förfogande sedan Ptolemaios tid fram till våra dagar.

För att återvända till själva den astrologiska Zodiaken, är den emellertid en skenbar cirkel som passerar runt jordekvatorns plan vars första punkt kallas för Väduren 0 grader. Den är indelad i tolv lika delar som kallas ”Zodiakens tecken”, varje tecken omfattar 30 grader i rymden och med detta som utgångspunkt beräknas de himmelska kropparnas korrekta uppstigande. Den rörliga eller naturliga Zodiaken är en succession av stjärnbilder som bildar ett bälte på 47 grader i bredd som ligger norr och söder om ekliptikans plan. Dagjämningarnas precession orsakas av solens ”rörelse” genom rymden, vilket får stjärnbilderna att se ut som om de rör sig framåt i riktning mot tecknens ordningsföljd i en takt på 50 1/3 sekund per år. En enkel uträkning kommer att visa att med en sådan takt kom stjärnbilden Oxen (heb Alef) att befinna sig i Zodiakens första tecken vid Kali-Yugas begynnelse och sålunda inföll Dagjämningspunkten där. Vid denna tidpunkt stod också Lejonet i sommarsolståndet, Skorpionens tecken i höstdagjämningen och Vattumannens tecken i vintersolståndet; och dessa fakta bildar den astronomiska nyckeln till hälften av världens religiösa mysterier – inbegripet det kristna systemet. Zodiaken har varit känd i Indien och Egypten under oräkneliga tider, och kunskapen hos de vise (magi) som tillhörde dessa länder, beträffande stjärnornas och de himmelska kropparnas ockulta inflytande på vår jord, var mycket mer omfattande än världslig astronomi någonsin kan hoppas att nå fram till. Och t.o.m. nu då de flesta av Asuramayas och Zoroasters hemligheter har gått förlorade, så borde det vara tillräckligt tydligt att horoskop och mundan astrologi långt ifrån är baserade på fiktion, och om sådana män som Kepler och t.o.m. Sir Isaac Newton trodde att stjärnor och stjärnbilder påverkade vårt klot och mänsklighetens öden, kräver det ingen större övertygelse att tro på män som var initierade i alla naturens mysterier, liksom i astronomi och astrologi, att de exakt kände till på vilket sätt nationer och människosläktet, hela raser och individer kom att påverkas av ”Zodiakens tecken”. [TG:387]

Astrologi (Grek.) Den Vetenskap som försöker förklara himlakropparnas påverkan på det dagliga livets skeenden och som påstår sig kunna förutsäga framtida händelser genom stjärnornas positioner. Dess uråldrighet är av sådant slag att den klassas som en av mänsklighetens tidigaste urkunder av kunskap. Under långa tidsepoker förblev den hemlig i Österlandet och dess fullkomliga uttryck förblir hemlig även i våra dagar. Dess exoteriska tillämpning har endast nått en viss grad av fulländning i Västerlandet för cirka 1400 år sedan då Varaha Muhira skrev sin bok om astrologi. Klaudius Ptolemaios, den berömde geografen och matematikern skrev sin avhandling Tetrabiblos runt 135 e Kr. och denna utgör fortfarande grunden för den moderna astrologin.

 Vetenskapen om horoskop studeras huvudsakligen under fyra grupper: det vill säga,
(1) Naturlig i sin tillämpning på meteorologi, seismologi, jordbruk osv,
(2) Statlig eller samhällsorienterad vad beträffar nationers, kungars och ledares öden,
(3) Horarisk (timme för timme), med hänvisning till lösandet av de tvivel som kan uppstå i sinnet hos en person.
(4) Genetisk i sin tillämpning på att finna ut individers olika öden från födelseögonblicket till döden.

Egyptierna och Kaldéerna var några av astrologins mest hängivna utövare, även om deras sätt att läsa av stjärnorna skiljer sig högst väsentligt från det moderna sättet. De förra påstod att kaldéernas Belus, Bel eller Elu, en ättling av den gudomliga Dynastin, eller kunga-gudarnas Dynasti, hade tillhört landet Chemi och lämnat det för att grunda en egyptisk koloni längs Eufrats stränder. Här byggdes ett tempel som leddes av präster som stod i tjänst till ”Stjärnornas Herrar” och dessa präster antog namnet Kaldéer. Två saker är kända: (a) Att Thebe (i Egypten) gjorde anspråk på äran att ha upptäckt astrologin; och (b) att det var Kaldéerna som lärde ut denna vetenskap till andra nationer. Nu är det så att Thebe föregick inte bara det ”Kaldéeiska Ur” utan även Nipur där Bel först dyrkades, med en avsevärd tidsmarginal. Sin, Bels son (månen) var den ledande gudomligheten i Ur, födelselandet för Terah, sabean och Astrolatern [stjärndyrkaren]) såväl som för hans son Abraham, den bibliska traditionens mäktige Astrolog. Allt detta verkar därför bekräfta det egyptiska påståendet. Att senare namnet astrolog kom att vanhedras i Rom och på andra ställen, berodde på alla dem som försökte utöva den heliga vetenskapen på tveksamt sätt för att tjäna pengar. Dessa var okunniga om Mysteriernas heliga Vetenskap och utvecklade i stället ett system som helt och hållet var baserat på matematik, istället för transcendental metafysisk och som använde sig av de fysiska himlakropparna som dess upadhi eller materiella utgångspunkt. Trots all förföljelse så har antalet Astrologianhängare alltid varit mycket stort bland de mest intellektuellt och vetenskapligt sinnade. Om både Cardan och Kepler tillhörde dess mest ivriga anhängare så har dess senare trogna anhängare inget att skämmas för, inte ens under dess nuvarande ofullständiga och förvrängda form.

Som vi har sagt i Isis Unveiled  (I:259):

 ”Astrologi står i samma förhållande till den exakta astronomin som psykologin står till fysiologin. I astrologin och psykologin måste man ta ett steg bortom den synliga materiens värld och träda in i den transcendenta andens domäner”. (Se vidare ”Astronomos.”)

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________

___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till ARCANAs föredragslista |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23