ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 1998  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö
•  Malmölogens transaktioner 


Franz Anton Mesmer
Föredrag hållet i Teosofisalen, Kärleksgatan 1, den 14 juni 1995


Nr 44 • Serie 4 • Maj 1998  •  ISSN 1401-3835


Dorje1.gif (4461 bytes)

 [I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 268 för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]

INLEDNING

E.M. Vi hälsar alla varmt välkomna till kvällens föredrag, som ska handla om en väldigt spännande man, Franz Anton Mesmer. Han ställde till en hel del på sin tid och väckte mycket uppmärksamhet. Kvällens föredrag ingår i en serie där vi talar om stora teosofer genom tiderna. Vi lyfter fram olika personer som har gjort mycket för den ockulta undervisningen i Europa. Jag lämnar strax ordet över till P.B. som ska ta oss med på en liten tur när det gäller Mesmer.

I vårt Programblad ser jag att nästa sammankomst är vår sista inför sommaruppehållet. Då kommer vi att tala om U.L.T. – en teosofisk skola [Arcana nr 10]. Det har många gånger uppstått frågor om hur undervisningen förmedlas. Vad finns det för olika nivåer, vad menas med U.L.T., vad innebär det att bli en U.L.T.-associerad medlem. Därför har vi valt att ta upp det vid nästa tillfälle. Sedan träffas vi igen efter sommaruppehållet den 16 augusti med nya friska krafter, och då ska vi tala om Den ockulta vägen, det kan vara lämpligt när vi sätter igång igen på hösten.

När det gäller kvällens tema så har jag tagit fram två tidskrifter. Det är nr 65 av Teosofiska Rörelsen med bland annat en artikel om hypnos och mesmerism som kan vara bra att fördjupa sig i. Sedan har vi nr 71 som handlar om människans duala väsen, det högre och det lägre förnuftet som är väldigt viktigt att sätta sig in i när det gäller frågan om vad mesmerism är för någonting, hur man utnyttjar dessa förmågor. Nr 71 av Teosofiska Rörelsen innehåller även det material som vi studerar i Dharmagruppen mellan kl 18 och 19 innan föredraget. Den som känner för att vara med kan säga till mig så ska jag visa vilka sidor ni ska förbereda till nästa gång. Tidskrifterna finns framlagda på bokbordet.

U.L.T. är en teosofisk skola, en Loge till vilken man kan ansluta sig som associerad medlem. Det kostar ingenting och man tar inte på sig några som helst förpliktelser mer än dem som man själv känner stämmer överens med ens eget väsen och sin egen utvecklingsbana. Om någon känner för att associera sig i kväll kan ni säga till någon av oss så ska vi hjälpa er med det. Vi ska strax få höra Deklarationen, den text som förklarar U.L.T.s strävan, mål och syfte. Det är denna text man ska ta till sig och fundera över innan man bestämmer sig om man vill associera sig eller inte.

Sedan kan vi också nämna några praktiska detaljer, som till exempel att det finns band till utlåning. Varje föredrag bandas och det går bra att låna hem band över sommaren. Vi hjälper er även med olika nr av tidskriften som på ett eller annat sätt kompletterar de föredrag som finns på band. Sist men inte minst så tackar vi varmt för alla donationer som har strömmat in till oss, speciellt nu inför det långa sommaruppehållet. Vi måste tänka på hyran även de månader vi inte är verksamma, så det är varmt välkommet. A.R. ska nu läsa Deklarationen, och jag säger varsågod.

U.L.T.s DEKLARATION

Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upp höjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap.

Den anser att den orubbliga grund valen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar.

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten.

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet, och

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier eller på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

 

 

Franz Anton Mesmer  1734 - 1815

FRANZ ANTON MESMER

P.B. I kväll ska vi som sagt så långt det nu är möjligt försöka sätta oss in i en mycket känd stor teosof som levde på 1700-talet. Han hette Franz Anton Mesmer och han föddes 1734 och dog 1815. Men innan jag sätter igång vill jag kort säga att teosofin lär bland annat ut att vi här i västerlandet regelbundet sedan 1300-talet har haft individer, högt utvecklade själar som på olika sätt har spridit ockult undervisning i Europa. Det har alltså funnits flera strömningar av ockulta rörelser runt om i Europa ända sedan 1300-talet.

Vi har tidigare talat om Pico della Mirandola [Arcana nr 4] som lanserade den kristna kabbalan och hela den insikt som den står för. Vi har talat om greven av Saint Germain [Arcana nr 8], som vi också kommer in på lite grand, en stor man som det finns många rykten kring. Vi har också talat om andra stora filosofer såsom till exempel Paracelsus [Arcana nr 21] som vi får höra mer om i kväll, och en mängd andra strömningar vi ska tala om och som har satt sina spår. Vi har exempelvis kabbalism, hermetism, frimureri, rosenkreutzare, gnostiker och alkemister. Alla dessa är underjordiska grupper som har verkat för att föra ut en form av gnosis, en form av teosofi, en form av insikt som är baserad på en djupare förståelse av naturen och människan och samspelet däremellan.

Helena Blavatsky, som enligt vår uppfattning också ingår i denna krets som förmedlar en "ockult tradition", fick i uppgift för ungefär 100 år sedan att föra ut ytterligare kunskap. Den har vi nedtecknad i dag under namnet teosofi, en syntes av dessa tidigare ansatser och ett försök att höja vårt medvetande. Teosofin vill lyfta oket eller det lock som kyrkan har lagt över de gamla Mysterierna, den eviga visdomsreligion som har existerat på den här planeten sedan urminnes tider. Teosofin visar också att det finns Invigda individer med en kunskap som går ut på att höja vårt medvetande, en hjälp till självhjälp. Vi behöver inte några förmedlare såsom präster, biskopar och påvar, utan vi ska utveckla vår egen inre kanal där vi kan kommunicera med vårt Högre Jag.

Det var lite grand den bilden som teosofin försökte förmedla med hjälp av i huvudsak två böcker, Isis Unveiled och The Secret Doctrine. Två mycket intressanta böcker som är skrivna för mer än 100 år sedan men fortfarande är storsäljare i den teosofiska tio-i-topp-listan. För att förstå Franz Anton Mesmer i sitt rätta sammanhang så får man känna till bakgrunden, det vill säga att det regelbundet görs ansatser från det Ockulta Brödraskapet. Hela tiden har de besjälat, initierat och invigt individer här i Europa i en del av den kunskap som är evig. Den kunskapen har funnits på den här planeten under en mycket lång tid och bevarats i slutna sällskap, huvudsakligen i Centralasien och Egypten och vissa delar av Amerika. Den kunskapen har nu förts vidare, delvis avslöjad för de oinvigda.

Låt oss se på detta 1700-tals scenario. Tänk er tillbaka till 1700-talet för en stund, i den kaotiska era där revolutionen började och där gamla reformer, gamla regimer med kungar och drottningar och en ganska förtryckande mentalitet var på väg att sopas bort. Revolutionen låg redan i förstugan och väntade på att göra intrång, och en ny kunskap skulle förmedlas i form av mer rättvisa, bättre fördelning av arbete och så vidare.

Mot den bakgrunden dyker då Franz Anton Mesmer upp, han föddes 1734. Redan vid nio års ålder kommer han i kloster och han lär sig att läsa och skriva. Lite längre fram vid 15 års ålder har han redan fått ett stipendium och är på väg in i universitet. Vid 32 års ålder har han skrivit sin doktors-avhandling över ett Paracelsiskt ämne. Han skriver en mystisk avhandling som heter De Planetarium Influxu, vilken behandlar inflytanden från olika planeter i vårt kosmos, deras inflytande på oss människor och på djur och växter och allt som finns runt omkring. En universell kraft eller energi, gravitas universalis.

Detta är alltså någonting som han utvecklar efter sin stora förkärlek till medicin, som han fick genom att studera Paracelsus, som vi tidigare har talat om. Han är förmodligen den moderna medicinens fader här i västerlandet, om man ska gå tillbaka riktigt till grunden och förstå sambandet mellan olika naturriken och hur vi kan utnyttja växtriket, djurriket och mineralriket i healingsammanhang.

Hippocrates ca 460 - 370 f.KrFranz Anton Mesmer är en mycket begåvad man. Han har studerat vid tidig ålder och skrivit sin doktorsavhandling i filosofi inspirerad av Paracelsus idéer. Han har nu börjat praktisera magnetterapin och är mycket inne på filosofin om ett hemligt fluidum, en ur-eter som genomtränger kosmos och människan. Men han började bota sjuka redan innan han skrev avhandlingen om Paracelsus idéer om planetära inflytanden. Han examineras som doktor i medicin, och utifrån det börjar han praktisera healing. Han praktiserar olika terapier och tekniker som i grund och botten bygger på magnetism, alltså på magneters inflytande, Hippokrates "osynliga eld".

Han kom tidigt i kontakt med Wolfgang Amadeus Mozart, bland annat på grund av sin musikaliska läggning, för det hade han också, vilket är intressant. Han kom också i kontakt med Leopold Mozart, W A Mozarts fader, som han behandlade och botade. Det är ganska intressant, för Mesmer hade nyligen gift sig med en kvinna som var ungefär tio år äldre. De hade nu skaffat sig ett stort hus och även en teater med trädgård och alléer etc.

I samband med W A Mozart var det så att när han hade skrivit sin första opera vid 12 års ålder, så trodde inte direktören för Kungliga Operan att någon vid den åldern över huvud taget kunde skriva en sådan opera. Så han ville inte uppföra operan på Wiens konsertsal, utan det blev nobben. Då kom Mesmer in i bilden. Han hade en egen teater på sitt eget lilla slott vid Landstrasse, så han erbjöd helt sonika Mozart att spela upp sin första opera på hans privata teater. Det glömde aldrig Mozart, så han har faktiskt dedikerat ett mästerstycke – Cosi van Tutti – till just Mesmer. En liten detalj kring hans liv. Han var ganska populär, han musicerade sägs det både med Mozart och med Haydn som båda levde i Wien på den tiden.

Tillbaka till Mesmer och hans karriär. Han var en slags Robin Hood-typ. Han botade en mängd människor, huvudsakligen i Wien där han höll till. De fattiga botade han gratis, de rika tog han duktigt betalt av, för de hade ju pengar. På så sätt tog han sig fram och hjälpte andra. Han var väldigt involverad i filosofiska studier, och den som har läst Paracelsus teser vet vad det innebär att sätta sig in i hans magnetiska teorier. Det är alldeles tillräckligt med att försöka förstå Blavatsky, och Paracelsus ska vi bara inte tala om.

Man kan säga att Franz Anton Mesmer börjar mer och mer utöva sin kunskap om magnetismen. En mängd människor kommer till honom och speciellt en kvinna som lider av stora problem. Hon har skakningar och smärtor i öronen, hon kräks och lider av en mängd neurotiska störningar. Men genom Mesmers specifika behandlingskur blir denna dotter till en känd person botad genom magneter på ett helt mirakulöst sätt skulle man kunna säga, just genom hans kännedom om magnetism. Han blev ju fader till någonting som kallas animal magnetism, vilket jag kommer in på senare. Men vid den här tidpunkten hade han ännu inte utvecklat den psykotekniken utan arbetade i huvudsak med olika typer av magneter som han fick låna av olika personer, bl a jesuitfadern Hell som var professor i astronomi i Wien.

Detta skedde omkring 1775, det är över tvåhundra år sedan han höll på och botade människor på det här sättet. Den medicinska uppfattningen man hyste på den tiden var helt annorlunda än dagens. Ni kan ju bara tänka er vad kyrkan hade för uppfattning om detta. Det var inte speciellt välkommet att ha personer som genom händerna och genom viljekraft började bota människor. Det fanns bara en som kunde göra det, och vi känner till vem det var, det var Jesus från Nasaret. Andra som utförde likadan healing var i stort sett kvacksalvare, bedragare och charlataner. De skulle inte få utföra healing, man fick alltså inte syssla med botande.

En kvinna Marie-Therese som Mesmer behandlade och försökte hjälpa var blind, och han lyckades häva hennes blindhet, mycket intressant. Det blev mycket rabalder och han fick hela den vetenskapliga kåren som fanns runt omkring att resa rygg. För sådant gör man bara inte, det är sådant man läser om men det är ingenting som händer. Men Mesmer kände en mängd vetenskapligt bildade människor som bekräftade att denna kvinna blev botad på grund av hans kur.

Det visade sig så småningom, efter ett möte med Saint Germain, att Mesmer helt ändrade sitt behandlingsmönster. Saint Germain betraktas i ockulta kretsar som den störste ockultisten som Europa någonsin skådat. Han är också grundare av en mängd olika ockulta skolor, och bland annat hade han ett stort inflytande inom frimurarkretsar.

Det sägs att efter mötet mellan Mesmer och Saint Germain så slutade Mesmer helt och hållet att använda sig av magneter, mineral magnetism kan man också kalla det för. Han gick då helt över till det han egentligen har blivit känd för, hans upptäckt av animal magnetism.

Han menar bland annat i sina 27 grundsatser att vi alla är bärare av en viss form av magnetism, eftersom vi lever här på jorden och eftersom alla planeter runt omkring och alla levande kroppar utstrålar en viss form av energi, en viss form av prana. Vi är bärare av en viss kvalitet, och olika kvaliteter är givetvis kopplade till olika planeter. Dessa planeter har olika nivåer av kraft och styrka, och när detta fluidum besjälar växtriket, djurriket, människoriket och så vidare, så kan man genom att känna till dessa kopplingar få lidande och all form av sjukdom att upphöra.

Mesmer var också en mycket stor motståndare till bruk av tabletter och över huvud taget allt som hade med allopatisk medicin att göra. Hans huvudsakliga uppfattning var att naturen har försett oss med redskap till att bota oss själva. Kraften finns runt omkring oss, vi är genomsyrade av denna animala magnetism. Vi måste bara skaffa oss en kunskap om hur vi ska använda den, eller så får vi lita på en person som kan utföra animal magnetism.

Och nu kan man fråga sig: Vem kan det, i dagens läge? Finns det någon som kan utöva animal magnetism, och vad är egentligen animal magnetism? En himla bra fråga, skulle jag vilja säga. Jag har försökt sätta mig in i vad Franz Anton Mesmer förmedlar inom psykoterapin. Det är svårt att riktigt förstå denna process, att vi alla någonstans är genomsyrade av en energi, kraftströmmar som i huvudsak är planetära inflytanden. Men vi är faktiskt på ett eller annat sätt mycket påverkade av de planeter som finns runt omkring oss, mycket mer än vi egentligen kan föreställa oss. Det kan astrologin intyga.

Det innebär inte att karman fullständigt är borta, men sett ur ett perspektiv så är inflytandena från dessa planeter som finns runt omkring oss så starka att om vi kan känna till hur vi häver och hur vi aktiverar och mothäver dessa inflytanden, så kan vi häva alla former av sjukdomar. Alla former av sjukdomar är magnetiskt betingade eftersom varje människa är en elektromagnetisk varelse.

Vi omges av en aura allihopa, ett kraftfält. Detta kraftfält kan vi påverka genom vårt sätt att vara, genom våra tankar. Vår moral, vår etik, ja hela vårt väsen är avhängigt av hur vi tänker, tycker och känner. Mesmer menade att vi först och främst skulle få hjälp av animal magnetism för att få tillbaka vår hälsa. Men också genom att sätta oss in i de enorma kunskaper som Hippokrates förmedlade. Han dyrkade Asklepios-guden i Kos, alltså den kunskap som fanns i Grekland för omkring 2.500 år sedan. Dessa förmedlades in-om den Universella Harmonins Orden som grundades av Mesmer och som man kunde bli medlem i.

Det sägs bland annat att Cagliostro, Saint Germain, Franz Anton Mesmer och en person vid namn Claude de Saint Martin bildade en ockult grupp, Fratres Lucis, som verkade under 1700-talets slut, och man ser på ett mycket tidigt stadium att de frimurarkongresser som hölls alltid innefattade dessa individers närvaro. Man hade alltså en interkommunikation sinsemellan där man byggde upp en mängd frimurargrupper. Överallt i världen, till och med i Malmö, finns det ett frimurarställe. Även om det i Malmö i dag är mer eller eller mindre ett hotell, så finns fortfarande en invigningsrit som bygger på en universell insikt.

Nu kan vi inte säga att allt inom frimureriet härstammar från Cagliostro, Saint Germain och Franz Anton Mesmer, men redan från början när dessa frimurargrupper aktiverades så byggde deras system på att i hemlighet studera dessa gamla healing-mysterier. En insikt som omfattar att känna till planetära egenskaper hos olika örter i hela växtriket, i mineralriket och hur de påverkar oss människor. Jag vet inte om någon har hört talas om Ivan Troëng, jag vet inte om han lever längre. Är det någon som har hört namnet förut? Han bör vara välbekant.

N.N. Han lever, han bor i Laholm.

P.B. Han lever, säger någon.

I.P. Ja, i allra högsta grad.

P.B. I "hög grad" är han magnetisk fortfarande. Det intressanta med honom är att han arbetade här i Sverige med att bota olika människor genom magnetfält i form av magnetstavar, armband, magnetplattor, fotspole, kroppsbälte etc. En magnetbehandling består av en apparat i form av en magnetspole kopplad till en likströmspulsgivare som man ställer in på sex eller tolv volt. Magnetspolen läggs på det onda stället 15–60 minuter dagligen.

Hur ska vi då förstå detta teosofiskt? Vi har alltid vår lilla skiss framme över människans principer, den ber jag er att titta på igen. Där har vi delat in människan i sju principer, mycket nödvändiga att förstå. Det som är väldigt viktigt i detta sammanhang är det vi kallar för astralkroppen, och livskraften eller livsprincipen. För bland dessa två principer kommer framtidens upptäckter inom ockult vetenskap att ske. Vi har i dag i Sverige fått ett stort erkännande av akupunktur till exempel. Den bygger på en kinesisk insikt men innebär i stort sett detsamma, det vill säga kunskapen om den inre kropp där dessa magnetiska strömmar finns inom oss alla.

Kineserna har lagt upp sitt system med 12 meridianer som löper genom människan och är kopplad till olika organ. Det går alltså att häva blockeringar. Kineserna har sitt system, indierna har ett annat system som också bygger på människan. Man talar om chakror, om kosmisk energi, Shakti, som strömmar i nadis, energiströmmar i människan. Den kabbalistiska filosofin talar om olika sidor av vårt väsen, de tre Pelarna som finns inom oss och som motsvarar de olika kraftfält som finns i ryggraden och så vidare. Teosofin har sitt eget system.

Franz Anton Mesmer har lagt fram ett liknande system där det är frågan om att aktivera framför allt prana eller livskraften eller ki eller vad vi nu vill kalla den kraft som genomsyrar hela kosmos, som finns i hela tillvaron och därmed också i människan. Mesmer kallar den kraften när den finns i människan för animal magnetism. När denna animala magnetism är kopplad till människans vilja eller starka urskillningsförmåga kan man utöva animal magnetism.

Magnetterapi handlar inte bara om att placera magneter, som till exempel Ivan Troëng gör. Att lägga dem på olika ställen på kroppen tillfälligtvis eller permanent bära något armband eller liknande, utan det handlar också om att genom viljans makt kunna rikta denna livskraft i vissa strömmar, i vissa banor. Just den kunskapen var så svår att förstå när det gällde Franz Anton Mesmer på 1700-talet. Han blev oerhört populär till en början. Sedan fanns det många människor inom den medicinska fakulteten som arbetade hårt för att ruinera Mesmer på grund av att vissa experiment inte gick att konkret vidareutveckla och återupprepa. Animal magnetism berodde på personen i fråga, på personens vilja, och krävde såklart en hög moral.

Därför menar teosofin att det är en stor skillnad mellan hypnotism och mesmerism. När man i England säger ordet mesmerize betyder det oftast att hypnotisera. Detta uttryck är mycket anonymt och inte så vanligt i Sverige. Men att förstå att det finns en kraft, ett fluidum som genomströmmar all organisk materia är en mycket gammal tankegång. Den finns i Kina, den finns i Indien, den fanns i det gamla Grekland och den finns än i dag i de flesta moderna skolor med esoterisk bakgrund.

För oss som hela tiden kanske jagar den ene läkaren, den ena terapeutiska behandlingen efter den andra för att må bra, kanske det kan vara intressant att känna till att vi har ett inre system som vi kan påverka genom vår vilja. Vi måste få ordning på våra magnetiska strömmar, det fluidum som likt vattnet i ett kylskåp bara går runt i vårt system. Vi måste lära oss att besjäla denna livskraft med kvaliteter från det Högre Jaget istället för en mängd frustrationer, rädslor, oro och ångest som bara flyter omkring och förorenar det eteriska blodet, prana. Dessa olika energier fälls ut i vårt system genom astralkroppen in i den fysiska kroppen.

Vad gör man? Jo, man behandlar den fysiska kroppen när hotet sitter i astralkroppen eller längre upp eller längre in i vårt väsen. Man måste gå till roten, till hjärtat, till källan av problemet. Enligt teosofin ligger det väldigt mycket i just den insikt Franz Anton Mesmer har presenterat. Ni har möjlighet att studera hans 27 principer – jag har dem här i ett litet häfte som ni kan titta på efteråt – där han talar om en mängd olika processer i naturen och i människan och om dess samspel.

Det handlar om hela den kosmiska processen, in- och utandningen och inflytandet av månen genom ebb och flod. Man kan alltså lära sig att genom en cyklisk medvetenhet förstå dessa processer, det vill säga när man ska sätta in motstöten i form av behandling. När man ska behandla, när man ska ställa diagnos är det väldigt viktigt att känna till de cykliska processerna, de inre och yttre årstiderna. Om vi inte har dem klart för oss så är det mycket svårt att behandla inflytandet från de yttre planeternas fluidum, jordens fluidum och vårt eget fluidum. Det är ett samspel som krävs mellan de intryck, de infly-tanden som finns runt omkring oss.

Det finns alltså en jordisk magnetism, det finns en kosmisk magnetism, det finns en mänsklig eller organisk eller animal magnetism. Och när dessa tre är i samklang med varandra har vi en mycket stor möjlighet att hålla oss friska. Det är när vi har ohälsa som det finns disharmoni istället för harmoni. Då skulle man kunna säga, på Mesmers språk i varje fall, att vi har vår animala magnetism i otakt. Det finns inget fritt flöde av de energetiska strömmar som löper i vårt inre eteriska hölje.

Vi kan styra detta, dels kanske genom att använda oss av en mer mekanisk behandlingsform såsom olika magnetstavar, magnetarmband eller magnetplattor. Men ännu större framgång kan vi uppnå om vi använder oss av denna kraft genom vår vilja och styr dessa strömmar på samma sätt som om de var laddade med det kraftfält som finns inom en viss metall eller en viss magnet. För det bygger på en polär verksamhet, man delar alltså in människan i en positiv och en negativ sfär. Och genom att känna till den positiva och den negativa aktiveringen av kraftfälten och hur de skiftar hela tiden kan vi uppnå balans och harmoni och bli fria från sjukdomar.

Ni vet kanske – om ni håller handen vid näsan – att vi i några timmars tid andas ut i ena näsborren, sedan andas vi ut ur den andra. Det finns ett system i detta. Kroppens andning skiftar periodiskt, om och om igen byter vi efter dygnets 24 timmar. Så energin, om vi ska förstå oss själva, är väldigt avhängigt på hur vi andas, om vi känner till hur det här hänger samman. Indierna är mycket inne på kunskapen om de sju eller de fem Tattvorna, de fem eller de sju naturkrafterna som vi alla är beroende av. Mesmer kallar dessa sju krafter tillsammans för ett All-fluidum.

Men när vi går tillbaka till och förstår vad som egentligen sysslades med, så inser vi att Mesmer hade något "stort" på gång. Franz Anton Mesmer startade The Order of Universal Harmony, alltså en ockult grupp, ungefär detsamma som när Blavatsky startade sitt första teosofiska samfund. I detta samfund eller i denna orden fanns sådana ockultister som Cagliostro och Saint Germain med i toppen inom dessa frimurarkretsar. En hierarki av ledare verkade i det fördolda och gav instruktioner till de andligen mogna.

Det är inte vilka personer som helst vi talar om, utan det är personer som i vilken uppslagsbok som helst betraktas som stora charlataner, stora bedragare. Det finns få som det har skrivits så mycket om och som har satt så stora intryck i historien som dessa två personer. Franz Anton Mesmer har väl fått en större acceptans, han blev under sina sista dagar accepterad. Napoleon tog hand om honom till slut och gav honom en pension så att han klarade sig.

Marie Antoinette hade tidigare givit Mesmer stort stöd, varvid han i gengäld tog hand om de svåraste fallen i Paris, som de franska läkarna inte klarade av. Greven av Saint Germain hade en mycket stor del i den politiska revolutionen. Egalité, fraternité, liberté, detta franska begrepp kommer från Claude de Saint Martin och fick stor betydelse under franska revolutionen. Så det fanns ett mycket starkt frimurarinflytande. De var trötta på den gamla regimen där man förtryckte de fattiga, det fanns en mycket djup broderskapstanke i "frimurarnas" handling.

Det är inte så vi ser på frimurarkretsar i dag, men vid den tid när dessa grupper var aktiva, då var det inte frågan om att kyrkan skulle bestämma, utan det var en esoterisk orden som arbetade bakom kulisserna med att föra ut en andlig kunskap. Den var baserad på de eviga sanningarna och hade dessutom en djup förankring i många olika invigdas personliga insikter. Så tanken om att planeterna påverkar oss genom magnetism finner vi i många sammanhang.

Kepler hade också en mycket stor insikt i alkemi, men tyvärr gick det som det gick med honom, som vi vet. I alla fall var han en begåvad man på sitt sätt, men han fick finna sig i vissa påtryckta åsikter. Men bland hans ursprungliga tankar finns det en mängd olika uppfattningar om magnetism.

Kunskapen om magnetism är en av de viktigaste frågorna om man ska förstå ockult meditation eller teosofisk insikt. Allting handlar om attraktion och repulsion. Allting drar vi till oss eller slår ifrån oss, antingen tycker vi om eller så tycker vi inte om något. Vi måste förstå att vi ska höja oss över motsatsparen, dvandva [se Bhagavad-Gita 15:5], dessa två sidor av ljus och mörker, som egentligen är naturens båda tillstånd, den spännvidd kring vilket allting rör sig. Även om de är relativa begrepp.

Förmågan att höja sig över motsats-paren eller att inte falla in i dessa två fack är en av de stora insikter som det har talats om i Kina, Japan, Indien och Egypten i årtusenden, att förstå hur kontrasterna hänger samman. Läran om magnetism, läran om ljus och mörker, värme och kyla, den kunskapen är mycket intressant att studera. Och vi kan snabbt lära oss mycket om oss själva om vi läser in en del av dessa tankegångar i det vi själva håller på med.

Jag kan känna aversion emot en hel del saker som jag inte vill syssla med eller som kommer i min närhet, och det finns vissa saker som jag tycker är underbara. Detta har att göra med den magnetism som jag är bärare av, mina samlade skandhor, vilket innebär mina samlade erfarenheter, mitt minne som är ackumulerat under alla liv som jag har levt. De bygger upp inom mig ett visst väsen, det är min karma, det är jag. Det är ett resultat av alla liv jag har levt i den utvecklingsfas som kallas för jorden, glob D.

Det är ju klart att om jag vill påverka mitt liv så måste jag göra det medvetet, för det är ingen annan som kommer att göra det för mig. Utan jag måste lära mig de universella lagarna så att jag kan ställa mitt liv i balans. För mitt liv är förmodligen i obalans någonstans.

Vi kan bara se runt omkring oss hur världen ser ut. Den är ju inte speciellt balanserad, omvärlden är inte speciellt harmonisk. Det bygger på att vi individer som kollektiv bygger upp nationer, världsdelar. Vi förtrycker andra, vi lever på ett visst sätt, och så länge vi inte har förmågan att höja oss och se den solidaritet som måste infinna sig i alla våra handlingar, så lever vi inte harmoniskt.

När vi lever solidariskt så kallar vi det gärna för Universellt Broderskap, alla själars andliga identitet. Om vi inte förstår detta ens mentalt, hur ska vi då kunna leva efter det? Egalité, Fraternité, Liberté är det begrepp som är så viktigt att fortfarande förstå. Res ner till Paris och se hur det ser ut i dag, säg dessa ord till någon på gatan. Det finns en enorm fattigdom i Frankrike i dag, ja nästan överallt. Men det var nog otänkbart att tänka sig för 200 år sedan, när dåtidens revolutionärer försökte ändra den gamla regimen som leddes av kungar och prinsar som levde i sina slott och hade det jättemysigt med sina dekadenta fester, att det återigen skulle bli klasskamp, arbetslöshet och rasism.

Att fördela rikedomen och makten till människorna var ju målet med revolutionen, men vad har resultatet blivit? Det är mycket intressant att se vad det har lett till. Var är solidariteten, var är friheten? Vad har vi för frihet? Har vi någon frihet? Ja, det är klart vi har frihet, men frihet till vad? Av alla de idéer som Franz Anton Mesmer försökt lägga fram, var den viktigaste uppgiften att lindra lidandet hos oss människor. Att ta bort beroendet av tabletter vid sjukdom och ersätta dem med healing och magnet-terapi, det var Mesmers modell 1776. Vad skulle Astra säga om den idén i dag tro?

Sverige är ett ledande land inom läkemedelsindustrin, det vet ni nog. Jag vet inte hur många som har aktier där, men det är ett lysande företag. De spottar ut många tabletter i veckan och ett enormt beroende skapas. Hela vår syn på sjukdom måste revideras. Varför blir vi sjuka? Vi tar en tablett och hoppas att vår sjukdom ska läkas och att vi på en gång ska bli friska. Det är den moderna människans sätt att se på sjukdom. Vi hindrar sjukdomen att blomma ut, vi vaccinerar bort den. Några mediterar bort den, andra helar bort den.

Kunskapen om animal magnetism eller att vi är bärare av en inre kraft gör det möjligt för oss att upptäcka den inom oss själva. Att rätta till eller att återställa vår inre obalans är alltså fullt möjligt. Det var möjligt 1776 och det bör vara möjligt 1996. Så teosofin inbjuder till ett djupt studium av läran om magnetism.

Jag ser att tiden närmar sig frågestunden, så ordet är fritt.

 

M. När vi talar om magnetism, att vi har magnetism inom oss eller runtom oss, så kom jag att tänka på vad det är som driver flyttfåglarna. Det finns faktiskt en teori om att magnetismen finns hos duvor framför allt. Någonstans i nacken ska det sitta ett magnetiskt fält så att de kan ha kontakt med nordpolens magnetfält. Men varför skulle vi inte ha magnetfält när allt annat har magnetfält?

P.B. Ja, människan har ett magnetfält, det är allmänt accepterat. Vårt lilla radarsystem sitter kanske inte i nacken, det kanske sitter i pannan, det får man undersöka. Vi är också "flyttfåglar" på vårt sätt.

M. Men när man ser på sådana personligheter som Franz Anton Mesmer så kanske man skulle kunna ställa sig frågan: Var har vi vår tids Mesmer, var har vi vår tids Saint Germain?

P.B. Det är en bra fråga. Har någon ett svar på den frågan? Vi har ju till exempel vår egen Ivan Troëng som har gjort sina erfarenheter och undersökningar om magneter och magnetfält.

M. Lever han fortfarande?

P.B. Enligt uppgift livs levande, i sitt eget magnetfält i Laholm.

M. Jaha du. Ja då får man väl leta där då.

P.B. Han har bland annat skrivit Magnetterapi – en ofarlig metod för smärtlindring och cellstimulering, som är väl värd att läsa. Någon gång för längesedan läste jag en artikel i Sydsvenskan om att det fanns någon som sysslar med animal magnetism här i Malmö, men jag vet fortfarande inte vem det är. Är det någon annan här som vet det?

M.A. Det låter så djuriskt när man talar om animal magnetism, för det betyder varelse, jag tror det betyder det.

P.B. Jordvarelse. Vi behöver inte se magnetismen som djurisk, han såg den som mänsklig. Vi har ju en djurkropp, en däggkropp, det är utifrån den han resonerar.

A.R. Men om vi talar om anima?

M. Det är det engelska ordet för djur.

A.R. Om vi resonerar som C.G. Jung då?

P.B. Vad får vi då?

A.R. Ja, det blir inte fullt så djuriskt

P.B. Nej, det blir det inte. Vad Mesmer menar är mänsklig magnetism, för han kunde lika gärna ha sagt mänsklig magnetism. Han skiljer på mineralmagnetism, växtmagnetism och animal magnetism. Alla är bärare av sin grupp sin typ, sin grad av magnetism. Alla har vi väl läst Shakespeares märkliga berättelser om hur häxorna blandar ett grodlår och sedan något annat konstigt i sin lilla brygd, och sedan dricker man det och blir bra. Även moderna läkemedel innehåller ämnen som sätter sina spår i hjärnan eller i magen eller var någonstans det nu ska påverka, det är viktigt att förstå.

A.R. Kan man inte tänka sig att kvantfysiken med tiden kommer fram till samma uppfattning? Kvanta och dessa partiklar har ju mer med sådana saker att göra, så kvantfysiken är väl det som ska komma fram. Det är väl någon inom kvantfysiken som kanske blir vår tids Mesmer.

P.B. Niels Bohr ligger inte långt efter.

A.R. Eller David Bohm.

P.B. Det är klart att dessa människor redan har lagt till oerhört mycket ny kunskap om hur vårt medvetande och våra känslor överlappar varandra. Vi har inget permanent medvetande utan vi har en magnetisk energi som är rörlig, likt rörliga kristaller. Ett medvetande som aktiveras och återaktiveras beroende på vår sinnesstämning och kanske av planetära inflytanden, vem vet? Inflytanden runt omkring oss påverkar oss hela tiden.

Det finns nog mycket som kommer att hända i framtiden, och jag tror att det finns redan en och annan i dag som skulle kunna mäta sig med Mesmers resonemang på ett modernt språk. För vetenskapen har kommit oerhört långt i dag inom fysiken, den accepterar faktiskt all materia som energi, det är helt solklart. Vad den inte har lagt till är att all materia, som egentligen är en form av energi, också är en form av medvetande. Ännu har inte alla accepterat det, men det är den teosofiska och den urgamla visdomsreligionens uppfattning, att materia, energi och medvetande är tre aspekter av samma urkraft.

Så genom att förstå denna formel, det vill säga att all energi också är bärare av en särskild grad av intelligens, så kan man också styra denna intelligens, vägleda den, stoppa eller hjälpa den. Och då är vi inne på läran om mag-netism, att dra till sig eller förskjuta, hjälpa till i vårt system, bygga upp en "aura" där inflytanden inte kan skada mig. Vi talar sällan om hur vi ska skydda oss när vi utvecklar oss. Vi ska bara öppna alla fönster överallt.

N.P. Vädra ut.

P.B. Ja, det är ju en sak. Men vi får inte heller glömma att när vi öppnar och vädrar ut, om det nu är det vi gör, så släpper vi också in en massa elementala krafter. Teosofin är mycket specifik i uppfattningen att vi ska vara väldigt försiktiga med det inflytande vi släpper in i vårt system, för allting som finns runt omkring oss är inte bara vackert och gott. Det finns faktiskt krafter som är av motsatt karaktär också, och då måste vi ha kunskap hur vi kan slå på och slå av när vi vill, en ockult sköld, ett kraftfält runt omkring mig som inte släpper in ovälkomna gäster i mitt system, i mitt sjudimensionella väsen.

Om jag är i mitt eget system och ingenting kan påverka mig, då kan jag ta mig fram utan att bli skadad. Men om jag jämt och ständigt plockar upp virus hit och dit och de kommer rakt in i mitt system, då blir jag jämt och ständigt dålig. Virus är vanligt, att man blir förkyld eller sjuk, men det finns också psykiska virus, tänk på det. De går rakt in i vårt system och hur värnar vi oss mot dem? Där har teosofin sin klara uppfattning om hur vi genom olika metoder ska bygga upp ett starkt "inre" centrum av eld, ett ljusväsen som håller allting på plats, ett kraftfält som inget "yttre" kan påverka.

C.A. Hade Mesmer själv perfekt hälsa?

P.B. Ja, "he was not in a mess", skulle man ha sagt. Ja, han var ganska frisk får man nog säga. Han råkade själv inte så illa ut som de flesta andra gjorde runt omkring honom och han botade väldigt många människor. Det är mycket intressant att notera att den franska vetenskapsakademin hade valt in honom, liksom den schweiziska vetenskapsakademin och den tyska vetenskapsakademin, vilken bestod av mycket kritiska herrar.

Mesmer uträttade ett mycket visionärt arbete. För även på den tiden var det mycket suspekt att tala om planeter och astrologi och dess inflytande på oss människor, det var ingenting som var rumsrent på något vis då heller. Det är mycket mera rumsrent i dag. Så han hade ingen lätt uppgift att ta sig fram med sina tankar och idéer, men såvitt jag vet så var det en frisk man.

M.A. Sedan kom han ju fram till någonting som var ganska förskräckligt när de bannlyste honom. Han blev ju utkörd från Paris och de bannlyste honom helt enkelt. 1784.

P.B. Ja. En kommitté med Benjamin Franklin i spetsen ledd av akademin gjorde en undersökning om hans animala magnetism. De kom fram till att han var en charlatan och att hans fantastiska kurers enastående resultat berodde på patienternas fantasier. Men han kom tillbaka sedan.

M.A. Nej, det gjorde han väl inte?

P.B. Jo, Napoleon tog tillbaka honom efter Marie Antoinette. Han fick en stor fin pension och slutade sina dagar stillsamt efter att ha avlyssnat ett stycke av Mozart den 15 mars 1815.

C.A. Blev han uppskattad någon annanstans sedan?

P.B. Ja, i Tyskland. Men han fick i alla fall en pension av Napoleon och verkade oavbrutet för sina idéer.

M.A. Då ser man att den motsatta kraften verkar. Plötsligt så ramlade fjällen från ögonen, och då såg de att han är ju inte den helige man eller den duktige man, han är ingenting alls, och så satte de igång att jaga honom.

P.B. Det gör man i dag också. Fråga Edgar Cayce och många andra som har levt under vår tid. Om du kommer med någonting nytt, en kraft i naturen, du kan inte ta på den men den finns överallt. "Jamen varför kan man inte se den då?" "Du kan se mina resultat", säger han. "Jamen det är inbillade fantasifoster av dem som är sjuka." "Jaså, säg det till den som har blivit frisk."

M.A. Men jag tror att det hängde ihop, sjuka människor kom dit, de visste på förhand och hade hört att Mesmer kunde bota. Så de gick dit i den förvissningen, de påverkade själva sin egen hälsa kan man säga. De gick dit och visste att med hans kraft så kunde de bli friska. Skulle de ha gått dit och tänkt så här: "Äh, det där går nog inte riktigt, jag tror inte så mycket på det", då tror jag inte det hade gett samma resultat.

P.B. Nu hör det också till saken att det gick inte till bara så, utan för att avslöja Mesmer – och det var alla dessa akademiker mycket inne på – så gav man honom de mest omöjliga fall att försöka bota, som han med mycket säker hand botade under många år. Ni ska veta att det här var inte ett hugskott på tre månader, han höll på i många herrans år och botade människor och fick ett stort renommé både i Frankrike, i Tyskland, i Schweiz och i Österrike.

Det var läkare på toppnivå, kungliga akademin, den övre societeten vilka alla beundrade Mesmer, även om man i Frankrike just då hade fallet med kvinnan som var blind som jag berättade om tidigare. Hon blev ju återigen sämre på grund av att hon inte fick lov att fortsätta sin behandling färdig hos Franz Anton Mesmer som han ville, för det var en lång och komplicerad process. Det är ingen lätt sak att häva blindhet, det är näst intill omöjligt, men han gjorde det. Men Mesmer fick inte fortsätta med behandlingen utan fadern tog ur den stackars flickan från hans system och sade: "Nej, du ska inte vara med där längre, det kan inte vara bra, du är frisk nu". Det blev därför en stor försämring, så hon fick tillbaka sin blindhet.

M.A. Det är samma sak som händer här i Sverige fortfarande. Man kan ta akupunkturen, det var ingen människa som trodde på den. "Du är väl inte så dum så du tror på detta", kunde man höra, och medicinalstyrelsens inställning var att de förbjöd den. Samma sak hände ju faktiskt med en healer, där de såg att "han har ju ingenting att bota med, det här är ju ingenting". En läkare kom in och talade om för de andra om något förbjudet system, så han blev förbjuden genom hälsovårdsnämnden att driva det här vidare. Och det var precis samma sak som vår svenska hälsovårdsnämnd. En började att påpeka detta och så sade de andra: "Jamen det har inte vi sett, allt sker på ett övernaturligt sätt."

P.B. Det är svårt att föra in nya eller "nygamla" system i etablissemanget.

M.A. Det måste ske en mognadsprocess.

P.B. Ja, det är riktigt, och det tar lång tid. För det finns många läkare som inte vill eller kan acceptera healing, magnetism, alternativ terapi. Ni kan tänka er själva hur många som blir utan arbete om någon botar alla dessa fall. Tänk på avundsjukan. Och dessa nygamla teorier, att hela kosmos genomsyras av en osynlig kraft, ett osynligt fluidum. Hokus pokus. Jag har magnetismen i mina fingerspetsar, säger healern. Jag kan aktivera magneter så att energierna flyttar sig in i mitt system, varvid jag får mitt system att fungera.

Ungefär som nålar inom akupunktur; man använder dem på vissa ställen och justerar tillbaka obalansen i de blockerade kanalerna, så att de energetiska livsströmmarna kommer igång som de ska i den astrofysiska kroppen. Mesmer gjorde exakt samma sak. Och han har blivit mer och mer accepterad.

M.A. Men varför var det så konstigt att han stod på den nivån och var en oerhört begåvad man? Han skrev musik, han var oerhört andligt utvecklad och han låg väldigt nära de kosmiska vibrationerna.

P.B. Vi kan ju bara gå till de indiska tankegångarna om mantror, yantror och mudror. Allt det där hänger ju samman, eller hur?

B.A. Men vilken var hans behandlingsmetod? Var det handpåläggning eller magneter eller vad var det?

P.B. Han arbetade som jag sade först med magneter. Sedan övergav han dem efter mötet med Saint Germain och sysslade därefter helt och hållet med sin viljekraft genom att reaktivera personens eget inre kraftfält och hennes förmåga att kanalisera den magnetism som Mesmer kallar för animal magnetism. Den finns runt omkring oss, prana finns överallt. Mesmer hade förmågan att genom sina händer, genom sina ögon, genom sin rena blotta närvaro hela och bota sjuka genom kännedom om de kosmiska energiernas verksamhet, deras samspel mellan kosmos, jorden och människan. Han var en vandrande dynamo.

B.A. När du säger så, P.B, så kom jag att tänka på  Chi gong-mästare som man har hört talas om mer och mer. Det handlar också här om att ta ner den finare rena energin och balansera.

P.B. Skillnaden mellan att använda sig av olika former av hypnos – för man kan ju blockera olika principer genom att hypnotisera en person att inte göra något och att förbli passiv – och att aktivera det han kallar för animal magnetism. Det kan vi se i artikeln Hypnotism och mesmerism, TR nr 65. Där förklarar Blavatsky synnerligen välinformerat om skillnaden mellan hypnos och mesmerism. Att det krävs en person som är moraliskt och etiskt ren, som kan föra ner energin för att ge hjälp till självhjälp. Annars för ju personen sin energi in i mitt system, sin dynga, även om jag på vägen tillfälligt blir frisk.

Det är alltså en skillnad på att använda hypnos, suggestion och mesmerism. Det är en hårfin skillnad, men den huvudsakliga skillnaden beror på varifrån energin aktiveras. Och eftersom all materia, all energi och allt medvetande är ett och detsamma. Det är bara tre grader av samma substans. Så kan man faktiskt med hjälp av ockult kemi aktivera kraftfält från olika nivåer.

Det innebär till exempel att någon som sysslar med healing inte alla gånger hjälper en person. För det handlar inte bara om att lyfta bort sjukdomen eller "parkera" den någonstans på de inre planen så att sjukdomen försvinner från det här livet och personen blir frisk. Det gäller ju att hjälpa sjukdomen, energierna som vilar inom oss, ut ur vårt system.

Det är bland annat därför som teosofin förespråkar homeopatin, en säker metod som hjälper kroppen att föra ut det vi inte vill ha i vårt system. Till skillnad från att vaccinera bort saker och skjuta in saker i vårt system och parkera det i begärskroppen, i eterkroppen, i astralkroppens inre dimensioner och så vidare. För det gör man enligt teosofin när man vaccinerar.

Det fanns en kvinna vid namn Mary Baker Eddy som sysslade med någonting som kallas Kristen Vetenskap, Christian Science. Hon var expert på att förneka sjukdomar. Hon talade om den onda animala magnetismen som en fientlig kraft. Inom Kristen Vetenskap är animal magnetism eller hypnotism en speciell term för människosinnets misstag. Den onda formen av hypnotism leder slutligen till moralisk idioti. Från Paracelsus kosmiska teorier över Mesmers animala magnetism till Mary Baker Eddys läror kan man spåra magnetens historia.

Nästa vecka, kära vänner, är det sista sammankomsten den här terminen. Föredragets titel är U.L.T. – en teosofisk skola [Arcana 10]. Där kommer vi bland annat att gå in på Robert Crosbie – en av de tre som avporträtteras på väggen – och vi förmedlar hans uppfattning och hans syn. R.C. har lagt grunden till vår teosofiska skola, vilket innebär ett ockult sätt att hantera det teosofiska arvet, den kunskap som Blavatsky har förmedlat på uppdrag av Mästarna. Tack ska ni ha.

 

[Sammanställt den 6 maj 1998.]

Källor:
Den Hemliga Läran, av Helena Blavatsky
Magnetterapi – en ofarlig metod försmärtlindring och cellstimulering, av Ivan Troëng
Isis Unveiled, av Helena Blavatsky
The Theosophical Glossary, av Helena Blavatsky
Hypnotism och mesmerism [m fl temaartiklar], TEOSOFISKA RÖRELSEN nr 65

 

TABULA SMARAGDINA.

 

 

HYPNOTISM OCH MESMERISM

DET är naturligt att fråga om det över huvud taget finns någon skillnad mellan hypnotism och mesmerism. Självklart – det finns en stor klyfta mellan de botande metoderna som Franz Anton Mesmer använde och trancetillståndet som moderna hypnotisörer suggererar fram. Professor Clark Hull påpekar: "Mesmer hypnotiserade inte sina patienter", och den sömnliknande trance som man associerar hypnos med i dag utövades först, tydligen av misstag, av Markis de Puységur år 1784. Mesmers patienter förlorade därför inte sitt medvetande på det sätt människor gör som hypnotiseras av ett blankt föremål eller hypnotisörens ögon. Mesmer själv ogillade Puységurs metoder och menade att de visade en "bristande insikt". Helena P Blavatsky skrev följande om mesmerism och hypnotism:

Det första är välgörande, det andra är skadligt, vilket det måste vara eftersom man enligt både ockultism och modern psykologi, uppnår det hypnotiska tillståndet genom att dra tillbaka nervfludiet från kapilärnerverna. Och de senare är, så att säga, väktarna som håller dörren till våra sinnen öppna och som bedövas under hypnosen och tillåter dessa dörrar att stängas.

Hon förstärker jämförelsen genom att citera A.H. Simonin, en fransk auktoritet från Du Potet-skolan:

Han visar att medan det ’i magnetism (mesmerism) sker en stor utveckling av den moraliska förmågan hos patienten’, att hans tankar och känslor ’blir mer upphöjda och sinnena blir onormalt skärpta’, så blir det precis tvärtom under hypnos – patienten blir bara en enkel spegel. Det är suggestionen som är den verkliga motorn i varje handling under hypnos, och om det emellanåt ’framkallar vad som tycks vara fantastiska handlingar, är dessa hypnotisörens verk och inte patientens’. Och . . . ’I hypnotism är det instinkten, d v s djuret, som uppnår sin högsta utveckling, och så pass mycket att aforismen ’ytterligheterna möts’ inte kan användas bättre än på begreppen magnetism och hypnotism’. Hur sant är inte detta också vad gäller skillnaden mellan de mesmeriserade och de hypnotiserade personerna: ’I det ena fallet förs personens idealiska natur, hans moraliska själv – återskenet av hans gudomliga natur – till sitt högsta uttryck och personen blir nästan ett himmelskt väsen (un ange). I det andra fallet är det personens instinkter som utvecklas på ett mycket överraskande sätt. Den hypnotiserade sänker sig till djurets nivå. Fysiologiskt sett är magnetism (mesmerism) rogivande och läkande medan hypnotism är resultatet av ett obalanserat tillstånd som är mycket farligt.

Man bör dock ha några viktiga förbehåll när man lovordar mesmerismen. Kanske skulle man kunna säga att det upphöjda tillståndet man uppnår är en möjlig effekt av mesmerism. Om mesmeristen själv är sjuk kan han, när han överför sin livs-essens, smitta patienten och stjäla den lilla styrka denne har. När hon talar om mesmeristisk healing varnar Helena P Blavatsky i Isis Unveiled (del I:217):

Om en sjuk människa – medium eller ej – försöker hela någon annan kan hans kraft vara tillräckligt stark för att förflytta sjukdomen, rubba den ur sitt nuvarande läge och flytta den till ett annat område i kroppen där den inom kort kommer att framträda igen. Under tiden tror patienten att han är fullt frisk.

Men vad händer om healern är moraliskt sjuk? Konsekvenserna av detta kan vara obegränsat lömska. Det är nämligen lättare att hela en kroppslig sjukdom än att rena en konstitution som är smittad med moraliskt fördärv . . . Om siargåvan, liksom hysteri och konvulsioner, kan överföras genom ’smitta’, vilka andra laster kan vi då inte få? I ett sådant fall överför healern till sin patient – som nu är hans offer – det moraliska gift som infekterar hans eget sinne och hjärta. Hans magnetiska beröring besudlar; hans blick vanhelgar. Mot denna lömska smitta finns det inget skydd för den passivt mottagande patienten. Healern har honom i sin makt, trollbunden och maktlös, precis som ormen och den stackars svaga lilla fågeln. Skadan som ett sådant ’helande medium’ kan orsaka är omöjlig att förutse – och det finns hundratals sådana healers.

Antagandet att det inte finns något sådant som "magnetiskt fluidum", och att alla hypnotiska eller mesmeristiska fenomen beror på "suggestion" eller helt enkelt på "mentalt" inflytande, får det att verka ganska logiskt för moderna psykologer att utesluta möjligheten av en sådan moralisk smitta. Men ingen som har lärt sig hemligheten bakom mesmeristisk healing – och det finns många som har det – kan tvivla på att livsessensen verkligen finns. När en frisk person som mesmeriserar har en bestämd önskan att lindra och bota sin patient står den utmattning han känner i direkt proportion till den lättnad patienten känner: en process som kallas endosmosis har uppstått – healern har överfört en del av sin vitala aura för att hjälpa den sjuke. Processen kan också vändas och då blir healern en "vampyr" som genom exosmosis tömmer patientens livskraft. I båda fallen, säger Helena Blavatsky, "är den överförande kraften en magnetisk och tilldragande förmåga, jordisk och fysiologisk i sin verkan men alstrad och skapad på det fyrdimensionella planet – atomernas värld." Och vidare: "Det friska livskraftiga fluidum som den mesmeriserande läkaren överför till sin patient kan bota och gör det också; men för mycket av det kan döda." Goda föresatser räcker tydligen inte för att hindra en amatör-mesmerist från att vålla stor skada. Han skall inte bara ha en klar uppfattning om ockultismens lagar och processer som sätts igång genom metoden utan också vara fullkomligt säker på sina motiv och sin psykiska och moraliska renhet; annars kan han tyckas ge hjälp på det fysiska planet medan han i själva verket sprider sitt innersta väsens lömska smitta till alla som hamnar under hans inflytande.

mesmer.gif (2571 bytes)

Utdrag av artikel i Teosofiska Rörelsen nr 65. Översatt från häftet Hypnotism – A Psychic Malpractice, s 12–17.

 

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida | till ARCANAs föredragslista

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23