ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 2010  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö •  Malmölogens transaktioner
www.teosofiskakompaniet.net


 


Vit eller svart Magi

Föredrag hållet i Teosofisalen, Kärleksgatan 1,  Malmö, den 10 maj 1995.


Nr 32 • Serie 3 • Online versionen den 23 december 2010  •  ISSN 1401-3835


Dorje1.gif (4461 bytes)

[I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 263  för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]

 

INLEDNING  

E.M. Hjärtligt välkomna till United Lodge of Theosophists eller U.L.T, och välkomna till ett spännande fö­redrag. Vi ska tala om Vit eller svart Magi och vad som är skillnaden. Det kan vara en fördel att känna till skillnader på den vita och den svarta magin när vi går in på de områdena. Vi har precis tryckt upp nya Programblad för denna månad som det går bra att ta. Vi har tre föredrag kvar i maj och nästa onsdag talar vi om Samsara – det eviga kretsloppet, där kommer vi in på cykler och reinkarnation. Den 24 maj talar vi om Raja yoga eller ockultism, och den 31 i serien Ockulta Samtal talar vi om Meditation, kontemplation och bön. Som en röd tråd för hela månaden har vi Den Initierade och den process man går igenom som initierad. 

När det gäller kvällens tema Vit eller svart Magi så har vi valt ut tre nummer av Teosofiska Rörelsen. Nr 26 handlar om Praktisk ockultism, som är värdefullt att sätta sig in i med tanke på ämnet. Nr 40 handlar om Det tredje ögat, ett organ som har en speciell betydelse i utövandet av Vit Magi, och nr 50 handlar om Andlig utveckling; där vi kommer in på vit magi. Så dessa tre finns tillgängliga till ett specialpris i kväll.

Som vanligt bandar vi våra föredrag och vill ni låna föredrag så går det bra. Vi har en hel del ämnen och två listor på de föredrag som finns tillgängliga. Vi har dessutom en lista på de teosofiska skrifterna. Är det så att ni vill samstämma dem med varandra så att ni får både tidskrift och band med er hem så säg gärna ifrån efter föredraget så hjälper vi till. 

Vi har också vår studiegrupp där vi i dag har kommit in på spännande diskussioner vad gäller döden. Vad man gör när en nära anhörig går bort och processen kring detta. Ska man kremeras? Ska man inte kremeras? När ska man göra det? Hur ska man gå tillväga? Vad sker egentligen? Vi fortsätter nästa vecka att gå mera in på det här ämnet, vi rör oss nämligen i ett kapitel ur Teosofins Ocean som handlar om Psykiska fenomen och spiritism. Alla som vill ta del av detta är också varmt välkomna, det går bra att deltaga i Dharmagruppen. 

Jag vill också säga att donationer är varmt välkomna. Som vanligt tar vi tacksamt emot dem; det är vi alla som gör det möjligt att fortsätta ha kvar våra lokaler. Det gäller i syn­nerhet nu när vi börjar närma oss sommaren och inte längre har någon aktivitet. Vi kör ju fram till midsom­marveckan och sedan har vi uppehåll till en bit in i augusti. 

Det brukar vara de svåraste månaderna ekonomiskt sett, för då har vi ingen som kommer på föredrag och ger donationer. Så vi ber alla att skänka detta en tanke. Innan vi kommer in på själva föredraget så ska vi få höra uppläst vår Deklaration. Eftersom U.L.T. är en teosofisk skola så har vi en liten text som sammanfattar den riktning och den strävan som U.L.T. har. Det är också denna text som man bör ta till sig och fundera och reflektera över innan man tar steget att bli Associerad medlem. Att bli Associerad medlem är ett inre ställningstagande för egen del, ett sätt att försöka närma sig Mästarna som står bakom den stora Teosofiska Rörelsen. Det innebär inte några förpliktelser som läggs på en utifrån av någon som helst organisation, utan det handlar mer om det man själv åtar sig och tycker man vill följa i sitt liv och ha som riktlinje. Den som vill bli Associerad medlem i U.L.T. kan säga ifrån till oss efteråt. Då lämnar jag ordet över till A.P. som ska läsa Deklarationen.
 

U.L.T.s DEKLARATION 

Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofis sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. 

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofis filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap. 

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. 

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisa­tionstillhörighet, och 

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier eller på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. 

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

 1. Pentagon och Pentagram

VIT ELLER SVART MAGI
 

P.B. Då sätter vi igång. I kväll ska vi alltså tala om Vit eller svart Magi, vilket kan vara ett lite udda ämne. Vad menar teosofin med magi, vad menar vi över huvud taget när vi talar om ockultism, esoterisk undervisning, den Hemliga läran? Vad står alla de här begreppen för? Man kan ibland säkert fråga sig: Vad är det för någon­ting teosofin egentligen sysslar med?

Om jag skulle säga till en nära bekant eller en släkting: ”Ja vi håller på med magi” – vad skulle de tänka om ni sade så? Jag tror inte responsen hade varit så väldigt bra, beroende på vilka bekanta vi har så klart. Men jag tror att de skulle titta på er lite undrande och tro att ni höll på med besvärjel­ser, att ni höll på med något mycket suspekt, tror jag.

Men det är ingalunda det vi håller på med när vi sysslar med magin. Vi kan ha en filosofisk hållning, vi kan tolka det som att vi är involverade i en alkemisk process, vi kan hålla på med hermetiska studier. Vi kan hålla på med astrologi och med läran om metaller, stenar och kristaller, vi kan hålla på med sådana saker också och få halvt godkänt under magi. Men är det vad teosofin menar tro? Absolut inte. Eller vad tror ni?

När teosofin talar om magi så talar vi om magi på ett helt annat sätt. Vi talar om magi på det sätt som man förmodligen gjorde i forntiden. I det gamla Egypten, i det gamla Persien, i Greklands gamla mysterieskolor sysslade man med en form av teurgi. Det är ett ord som Blavatsky använder ganska gärna. Teurgi är ett ord som man oftast inte hittar i en mo­dern uppslagsbok, men det står för andligt arbete.

Om ni läser första kapitlet i Nyckeln till teosofin av Blavatsky, en bok som bygger på frågor och svar, så talar hon en hel del om teurgiskt arbete. Vi har i nr 67 av vår tidskrift Teosofiska Rörelsen just nyöversatt kapitlet som handlar om teurgi. Där tar man vara just på den magiska sidan. Och vad är då denna magiska sida, kan man fråga sig. 

Det vi har studerat i dag i vår stu­diegrupp är vad vi kallar spiritualism, kommunikation med de andliga di­mensionerna. Det är en form av magi enligt teosofin. En kommunicering med de högre andliga krafterna i naturen och i människan speciellt. 

Ett teurgiskt arbete bygger på att skapa en hel människa, en människa som har försänkt det Högre Jaget i det lägre Jaget. En människa med en holistisk syn eller en helhetssyn. En människa som håller på att bygga upp sin andliga kanal, den smala stigen, Antaskarana som det filosofiskt heter inom teosofin. Det ger oss en möjlig­het att uppleva andliga värden, and­liga kvaliteter. 

En annan infallsvinkel som tas upp i en av de T.R.-artiklar vi har plockat fram inför kvällens tema handlar om ockultism eller magi, både svart och vit. Det är en artikel av Blavatsky som heter Praktisk ockultism. Här talas det om att vad gäller magi eller ock­ultism, alltså läran om det fördolda, läran om de egenskaper som finns i naturen och som kan bli våra, så handlar det om de slumrande krafter som vilar i det Högre Jaget, i ”Mellanjaget” och i det lägre Jaget. Detta är enligt teosofin ockultism, detta är magi, att lära sig plocka fram de egenskaper, de krafter som ligger slumrande i oss enligt den Teosofiska Rörelsens tredje syfte.

Ni har säkert sett i T.R. på första innersidan och i många teosofiska böcker, att det talas om ”att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiska krafter”. Då kan vi undra: Är det vad teoso­fin vill att vi ska syssla med, eftersom man jämt och ständigt skiljer mellan psykiska krafter och andliga krafter? För att kunna nå de andliga krafterna så måste man också ha kontroll över de psykiska krafterna.

Nu är det frågan i vilken ände vi ska börja, men någonstans måste vi lära oss att hantera det vi kallar för psykiska krafter. Det finns enligt teo­sofin en avgörande punkt som man måste ha gjort upp med sig själv om för att kunna ta sig fram på rätt sätt. Och vad kan det vara tro? Ja, läser man noga igenom artikeln Praktisk ockultism så säger Blavatsky – om vi nu ska ha henne som en riktlinje i vår teosofiska undervisning – att det finns en sak som är det absolut viktigaste, och det är motivet.

Motivationen till varför vi gör vad vi gör inom de andliga och magiska områdena avgör om det är vit eller svart magi. Om jag lär mig att hantera mina egna inre resurser men använ­der dessa egenskaper, talanger och krafter som står till mitt förfogande bara för egen personlig vinning för min egen krets, för min egen nation eller för min egen lilla klick som jag är medlem i – då skulle man kunna säga att jag bedriver någon form av svart magi. Det motsatta förhållandet blir att om jag har tillgång till energier och kvaliteter som vilar i mitt gudomliga väsen i mitt hjärta och använder detta till andras bästa, till att hjälpa andra, till att vägleda andra utan att ta betalt – då skulle man kunna säga att jag åtminstone är på väg mot det vi kallar för vit magi. 

Mästarna har aldrig någonsin tagit till sig lärjungar som inte har avlagt en mängd olika löften. Det gjorde Pythagoras, det gjorde Platon, Bla­vatsky och Buddha. Det gjorde Zo­roaster, det gjorde Orfeus och alla de andra, det gjorde Hermes Trismegis­tos också. Och det är någonting som jag också måste fundera på, att om jag vill gå en andlig utvecklingsbana så måste jag avlägga löften.

Är jag villig att ta vissa steg? Har det gått upp för mig att jag kanske är min egen begränsning och min egen utveckling? Jag kan genom mina egna val, genom mina egna löften, genom mina egna initieringar accelerera eller fördröja min andliga utveckling. Det kan tyckas att det var någonting man gjorde i mysterie­skolor för 2 000 år sedan i Grekland på Kos, i Egypten i något tempel i Tebe eller någon annanstans.

Ingalunda, menar teosofin, utan det är någonting som har varit lika aktuellt för 18 miljoner år sedan som det är i dag. Vi kan alla ta löften och avlägga dessa inför det Högre Självet närhelst vi är andligen mogna för att kunna bedöma detta, för att kunna förstå. Det är klart att det krävs en viss förberedelse, en viss prövotid, det krävs en viss undervisning. Men vi ska lära oss utveckla urskillnings­förmågan, som är den kvalitet som gör det möjligt för oss att inte hamna på den bana som vi nästan alla är på väg mot, den som kallas svart magi eller den grå sektorn.

Vi kan bara se hur vetenskapen med stormsteg inte på något vis tar hänsyn till människans integritet, hur den klampar rakt in i människors fysiska kroppsdelar. Den klampar rakt in i människans sätt att vara och hanterar precis allting enligt sin egen vetenskapliga prioritet. Man ”måste” forska genetiskt och man manipu­lerar omvärlden för att undvika till exempel ”sjukdomar”. Den tar sällan hänsyn till den själsliga utvecklingen som pågår parallellt med den psy­kiska och fysiska.

Hela vetenskapen är oerhört fixe­rad vid den fysiska människan. Vi ska till varje pris hålla liv i den fysiska kroppen. Vi stoppar i oss en mängd olika främmande element i kroppen genom maten, gifter av olika slag. Hela ”miljöförstöringen” är ett direkt resultat och ett tecken på vilken mörk väg vi är på väg in i.

 

2. Våra chakran är inte fysiska. De är aspekter på medvetenhet precis som auran som finns runt om oss. Våra chakra har större täthet än vår aura, men inte så tät som vårt fysiska jag. Samarbetet med kroppen sker genom två huvud medium, det endorcina systemet och nerv systemet. Varje charka är sammankopplat med en av de endorcina körtlarna (utsöndrar hormoner till blodet) och även samankopplade med en grupp nerver (plexus). Varje chakra är samankopplade med plexusnerver och hormonkörtlarna som i sin tur styr speciella kroppsfunktioner.

Känkraftsproblematiken, för att göra en lång historia kort, är också ett spår som vi kan ifrågasätta. Vi framställer energi som vi inte behö­ver och vi klyver atomer, vi klyver delar av naturen och får avfall som vi till slut inte vet vad vi ska göra av. ”Ja det dumpar vi Manilla, de begri­per ändå inte vad de sysslar med, vi säljer bort skräpet.” Eller så behåller vi det själva och tjänar pengar på ”förvaringen”. Vi kommer att få zo­ner på den här planeten som vi inte kan leva i.  Vi kommer att skapa, som någon sade, ett A-lag och ett B-lag och ett C-lag framöver, på grund av att det finns vissa individer som har ett starkt kapital och en mörk vision om livet och om framtiden, om vi inte uttrycker vår kritik mot dessa tankar.

Vi kan göra det på många sätt, vi kan krama träden, vi kan protestera på många vis. Vi kan förutom detta givetvis även använda oss av en teo­sofisk undervisning och sprida den, som bygger på att vi alla är förenade i ett enhetligt medvetande och att vi alla kommer tillbaka till den här jor­den. Vi kommer alla att skörda och möta det vi vållar vår planet i form av utsläpp, i form av förstörelse, i form av experiment på djur. 

Tänk bara på vivisektionen där vi experimenterar med djur. En mörk sida hos mänskligheten som vi alla karmatiskt får tillbaka i form av aller­gier och andra sjukdomar från dju­ren. Detta gäller också hela vårt sätt att hantera växtligheten i naturen. Var så säker, naturen är en levande planet. Ni har säkert hört talas om Lovelock och Gaia-teorin, att allting är ett organiskt helt. Och hur detta i sin tur påverkar oss människor. 

Har vi inte rätt inställning så har vi inte en andlig filosofi som guidar och håller oss ajour med hur vi måste ta oss fram. Det krävs egentligen inte så många människor för att påverka de individer som sitter i ledande ställ­ning. Vi kan idag konstatera att vi har en värld som styrs, för att använda Blavatskys uttryck, av själviska motiv, av svart magi, av tankar och idéer som är själviska, som bygger på att en liten klick utnyttjar den breda massan. 

Detta är någonting som man inom teosofin har värnat om, varnat för och påpekat redan för 100 år sedan, att vi får se upp. Vi måste se upp, annars hamnar vi, inte bara i ett första och ett andra världskrig som Blavatsky för­utspådde, utan vi hamnar också i det ständigt pågående och annalkande tredje världskriget och den ständiga förstöringen av människans inre red­skap. Hela människans tillvaro råkar mycket illa ut, om vi inte förändrar vårt sätt att tänka.

Det är ju därför teosofin har lyft fram de grundläggande tankarna om karma och reinkarnation, att det är vi själva som vållar våra problem. Vi måste tillsammans också förändra det som sker. Man kan bara gå till sin egen personliga aura, de tankar jag går och bär på, de påverkar mitt liv. Jag kan antingen välja att förbränna själviskheten genom att skruva upp lågan så att det blir lite hett om öro­nen ett tag, och så småningom för­svinner alla de ”onda karmiska frön” som ligger slumrande, de slumrande krafter som vilar i vårt inre. Dessa har ännu inte tämjts och utvecklats för att användas för hela mänsklighetens bästa.

Men jag kan också välja att fort­sätta och plantera nya själviska idéer i min personliga aura, som sedan likt psykiska virus sprider sig och blir godtagbara normer och värderingar för andra människor. Det är oerhört viktigt att man är bärare av rätta tankar, rätta handlingar, rätt motiv som Buddhas Åttafaldiga Väg an­vänder sig av. Dessa insikter och min lilla energi som jag ska bidraga med för att förändra världen är förmod­ligen avgörande. Jag är kanske just fjädern som får den lilla vågskålen att väga över. 

Jag har alltså i dag som individ oerhörda utsikter att med min lilla inställning förändra mycket. Därför är det viktigt att vi dag förankrar i de högre andliga dimensionerna tankar och idéer som bygger på att vi får ett rent medvetande, rent vatten och en ren jord samtidigt. Det är möjligt i framtiden. Vi har fortfarande möjlig­heter att förändra livet.

Vi har precis tagit klivet in i Vattu­mannens tidsålder där allting kom­mer upp till ytan. Vi ser på allt som det är, vi har möjligheter att bearbeta detta. Men vi måste göra det nu. Och det räcker inte med politiska medel, menar vi inom teosofin, utan det krävs esoterisk filosofi, den mentala hygien som måste rena och läka den infekterade stämning som de flesta människor befinner sig i.

För över 100 år sedan lade teoso­fin fram en undervisning hur vi ska hantera den mentala ohälsa som vi alla mer eller mindre föds in i och som vår tidsålder – kali-yuga – är bärare av. För vi levde kanske för 1500 eller 2000 år sedan i en värld där vissa tankar var rådande, och återföds i dag med vår gnostiska bakgrund. Vi har alltså i dag möjligheter att fortsätta enligt denna gnosis – insikt – om vi vill, på olika sätt. 

 

3. Anibis väger den dödes hjärta mot en fjäder – avläser vår karma.


E.M.
Jag håller helt med P.B. att vit eller svart magi är här och nu. Vit eller svart magi och magi som P.B. inledde med är ofta någonting som vi förknippar med medeltiden, med formler och ritualer och besvärjelser, med allehanda ockulta konster. Men när vi ser krig som pågår idag, när vi ser miljökonflikter, när vi ser vilka krafter som styr och om vi skalar bort den yttre dekoren, är det kanske inte alltid så att vi stannar upp och egent­ligen reflekterar över att det fortfa­rande är den ständiga kampen som pågår mellan de mörka och de ljusa krafterna. Den tar sig bara nya former i dag när vi är materiellt inriktade och fokuserar på politiska faktorer, ekonomisk vinning och så vidare. 

Men vad det egentligen rör sig om är en kamp mellan två brödraskap, som det alltid har varit, det vita och det svarta. Här har vi möjlighet just som P.B. sade, att som små individer ta vårt eget ansvar. Och precis det ansvaret kan bli just den fjäder som får vågskålen att tippa över i den ena eller den andra riktningen. Så när vi ser händelser på TV eller hör om dem på radio så måste vi försöka se bortom dekoren, försöka inse vad det egentligen rör sig om.

Det är ofta så att vad vi har svårt för att se i oss själva, det har vi en förmåga att projicera på omvärlden. Det vi ser i form av krig och i form av den oro som finns i världen är egentligen någonting som speglar vårt gemensamma inre. Förhållan­den som talar om för oss att här måste vi gå in och rensa upp i vårt inre för att kunna åstadkomma den balans som senare återspeglar sig i det yttre i form av ett mer balanserat ekologiskt system, i form av en mer fridfull värld, i form av ett tanke- och politiskt system där alla får tillgodo­sett vad de behöver. 

Det kom upp en fråga i dag i Dharmagruppen om det var lättare att vara teosof för 100 år sedan än vad det är i dag. Och tittar vi bakom dekoren så ser vi att det är lika svårt när vi än väljer att ta det steget. För så länge som vi lever och flyter med strömmen eller de allmänna tendenserna så blir vi inte speciellt uppmärksammade på något håll. Men så fort vi som män­niskor tar ställning och vågar stå upp för vår åsikt – vi kan se det i det yttre, i den vanliga världen – så händer det lätt att vi hamnar i en konflikt eller vi möter olika polariteter som försöker sätta sig emot.

När vi försöker rikta in oss på en andlig utvecklingsväg som stödjer det vita, där helheten ska gagnas istället för den lilla personligheten, då kom­mer vi i fokus för uppmärksamhet från båda hållen, både från det vita och från det svarta hållet. Eftersom vi då börjar medvetet sträva efter att leva i samklang med naturen och går emot den större allmänna tendensen. Då helt plötsligt träder vi fram som ett synligare träd bland de många träden i skogen och då blir vi intressanta. 

Det har sagts om Mästarna att när vi tar ett steg emot dem så tar de fyra steg emot oss. Därför att de söker hela tiden efter individer som vågar vara deltagare aktivt i kampen. Och det är klart att om vi vill ta steget i riktning mot ljuset så skapar vi lika mycket skugga i proportion till det ljus som vi försöker sträva efter. Mörkret behöver inte komma i form av några demoniska varelser utan det kommer ofta bara av att det uppväc­ker de slumrande tendenserna i oss. 

Därför säger man från teosofiskt håll att all ockult utveckling måste ske väldigt långsamt, att man inte ska hasta. Framför allt ska man inte gå in och försöka experimentera med en massa psykiska förmågor som chak­rabalansering och andra ockulta tek­niker. Därför att detta, innan en sta­bil moralisk grund är lagd, kan leda rakt in i svart magi. Vår motivation för att göra detta är ofta att vi så att säga vill förstora och göra vår egen personlighet viktig. 

Det är vad som skiljer den vita och den svarta magin. Magin är en och densamma, den är en ockult eller fördold kraft, en kunskap om hur vi kan leva i harmoni med naturen och använda oss av alla de förmågor som vi har mer eller mindre slumrande i oss. Det som gör det vitt eller svart är vårt motiv.

Om vi gör det för att vi vill bli speciella, för att jag vill vara en som kan utföra ett speciellt ockult fenomen eller för att jag vill skaffa mig en vinning för egen del, då är det helt klart att det är en grå nyans som, om jag fortsätter i den riktningen, kom­mer att utveckla sig till en svart nyans. Det svarta är en brist på ljuset, en brist på sann kunskap, en brist på insikten om helheten och det som ska gagna världen. 

Jag borde istället lägga grunden till och bemöda mig om att få en mora­liskt stabil grund och en plattform att stå på för att utveckla tillit. Tillit är det allra första steget i all ockultism, i all magi. Tillit innebär att vad jag än möter just nu är resultatet av det jag själv har skapat. Ett skapande som är ett möjliggörande för mig att utveck­las vidare som andlig individ. Om jag har denna tillit, då har jag också tillit till att jag som individ är moraliskt mogen att hantera dessa ockulta för­mågor, och då kommer de med tiden att blomma naturligt i mig. Jag kom­mer att ha någonting att sätta emot dessa mörka, starka krafter. 

Var och en av er här i kväll som har gjort någon form av astral erfa­renhet vet hur behagligt det är, vet hur vackra färger det finns, vet hur vackra ljud som hörs, och genom att bli stimulerad av våra inre sinnen vet ni också hur lätt det är att bli fullstän­digt astralt berusad. Det var därför som Judge skrev sin artikel Astral Berusning, där det sägs att vi faktiskt kan berusa oss på astrala fenomen i de psykiska skimrande fälten. 

I Tystnadens Röst beskrivs det som Lärandets Sal. När du en gång är medveten om att Lärandets Sal exi­sterar så fly från Lärandets Sal, tappa inte bort dig, villa inte bort dig i den salen, säger Mästaren till sin lär­junge. Utan sök den Sal som ligger bortom detta, där ljuset alltid skiner. Och det ljuset är hjärtat eller osjälv­iskhetens ljus. Det är vad vi måste uppodla för att det ska lysa på vår väg. 

Där har vi ett val i vår vardag, varje ögonblick vi gör någonting. Varje val vi har, som P.B. nämnde, innebär att uppodla urskillningsförmågan, som är den viktigaste förmågan. Just idag lägger vi grunden för det som i fram­tiden ska bli avgörande för om vi går på den vita eller den svarta stigen. 

 4. Lotusblomma.

Det är därför man inom tibetansk buddhism lägger denna grund; man söker kunskap genom löftet att inte uppnå kunskap för egen del, utan uppnå den för helhetens del. Där­för att när vi väl har börjat uppnå kunskap och fått en mängd ockulta förmågor är dessa krafter så enormt stora att vi inte kan sätta någonting emot, utan vi måste skapa vår balans redan från början.

Och då måste vita och göra en inventering av våra liv, se vad det är jag omger mig med. Vad är det jag stoppar i min kropp, vad är det för ljus jag omger mig med? Vad är det för någonting som jag tar till mig i form av information och texter? Är allt det jag gör någonting som leder mig i riktning mot en andlig sann ut­veckling som gagnar helheten? Varje ögonblick blir ett ockult val. Varje ögonblick blir ett val mellan vitt och svart. 

P.B. Som vi hörde så är det vi omger oss med väldigt viktigt, och man kan fråga sig: Vad för slags funktion har svart magi, det mörka broderskapet? Ja, hade inte det Vita Broderskapet funnits så hade vi inte haft det mörka broderskapet. Vi hade inte haft vit magi om det inte hade funnits svart magi. Kan ni föreställa er det? Den ena finns på grund av den andra.

Alltså, vad fyller då dessa mörka krafter för funktion? De fyller en mycket viktig funktion. För utan det mörka täcket skulle aldrig ljuset bli så tydligt som det är när det lyser igenom. Vi skulle kunna säga att för att kunna nå högt upp till de andliga dimensionerna så måste vi ta oss upp ur dyngan, rent ut sagt. Det är som lotusblomman; den börjar långt nere i marken i gyttjan och växer upp ur dyngan. Den rör sig successivt upp i vattnet, för att så småningom slå ut ovan vattnet mot himlen och ljuset.

Hela bildspråket i lotusblommans utveckling stämmer mycket väl överens med hur viktigt det är i vår tid att välja under vår prövotid. För att vi ska kunna bli sanna lärjungar, sanna elever eller sanna chelor i vit magi, i sann altruism eller i ockultism, så måste vi vara ärliga. 

Därför finns det också en funktion hos alla dessa demoniska tankar, hos alla dessa mörka krafter, alla vilse­ledande profeter, guruer och ledare. För de sätter oss alla på prov. Vad uppväcker proven hos oss? Jo, en enda kvalitet, urskillningsförmågan, vår förmåga att skilja, plocka ut ag­narna från vetet. Vi måste alltså lära oss att veta, inte tro. Vi måste veta vad som är riktigt, vad som är origi­nalet. För känner vi inte originalet så kan vi aldrig veta vilken kopian är. 

Därför menar teosofin att det som finns tillgängligt i form av kunskap måste vi sträva efter att finna. I den träningen genomgår vi både mörker, många prövningar och många olika processer som dessa krafter ger oss möjlighet att använda. De blir också språngbrädor för att gå vidare. Istäl­let för att se mörkret som något ne­gativt, se det som en utmaning att nå ljuset istället. Använd mörkrets kraf­ter som inspiration till att förändra.

Förändringar ser man oftast när det är som svårast. Förändra vill man inte när solen skiner och allting är på topp, det gör man när man är i svåra situationer. Då tar man de viktiga besluten att vilja förändra, eller hur? Då har man också möjlighet att söka kunskap, för det är då det blir viktigt för oss att veta: Vad är det riktiga? Vad för mig vidare ut ur mörkret eller lidandet in mot en mer andlig väg? Kunskap, gnosis, vetande.

Vi kan lätt ta till oss att vit magi är en kunskapstradition som förmedlats från Mästare till lärjunge i en oänd­lig hermetisk kedja av visa män och kvinnor. Genom en ockult initierings­process har Mästarna försäkrat sig om att deras lärjungar och anhänga­re verkligen är lojala och trogna, att de kan bära dessa hemligheter som endast den Högste kan initiera oss i. 

Det är en process som vi glömmer bort i dag. Vi tror vi kan läsa oss till visdom. Ingalunda. Vi kan lära oss en filosofi som ger oss möjligheter till mental hygien. Att få bort vår ohälsa, som sitter till ganska stor del i den kama-manasiska delen av vårt väsen. Genom vissa grundläggande princi­per, vissa ockulta axiom vi kan ta till oss som redskap och styrmedel, kan vi regelbundet och medvetet rena vårt medvetande. Då kan det gudomliga som finns inom alla människor få en chans att komma fram. Så låt er inte slås ner av det mörka och vilsele­dande, det som är fragmentariskt, utan använd det som man gör i tantra och omvandla det till något positivt. 

Vi ska som vanligt släppa in er alla, ordet är fritt. Varsågoda och ställ frågor om ni har några.

 

5. Djävulen existerar inte. Det är ett falskt namn som det svarta brödraskapet kom på för att antyda en Enhet i deras ignoranta desperata virrvarr. En djävul som hade enhet skulle vara Gud… ”Djävulen”, rent historiskt, är en gud som man personligen ogillar… Ormen, Satan, är inte människans fiende, men Han som gjorde gudar av vår ras, som kände Gott och Ont; Han bad ”känn dig själv!” och lärde ut Initiationen. Han är ”Djävulen” i Thoths Bok, och Hans emblem är Baphmet Den Androgyne som är en svårbegriplig hieroglyf av perfektionen… Han är därför Livet, och Kärleken. Men ännu mer är han bokstaven *ayin*, Ögat, därav Ljuset; och det astrologiska [zodiaken] för Capricornus, som är den hoppande geten för Frihet.
Bilden är målad av ockultisten och kabalisten Eliphas Levi.

A.A. Det svarta brödraskapet, lever det århundrade efter århundrade? 

P.B. Den teosofiska förklaringsmodellen är att de kan hålla ihop som broderskap. Vi kan ta maffian som ett exempel. De håller ju samman ganska väl och de har hållit på länge. Men tid efter annan så bryts systemet ner. I den skapelseprocess som teosofin talar om – en manvantara – kan man verka som en mörk kraft, som svartmagiker, från kali-yugas början till kali-yugans slut. 

A.A. Så länge? 

P.B. Så länge, som ändå är en ganska kort tid i evigheten. Så länge kan man hålla på och utveckla sig som en mörk kraft utan att naturen sköter om den slutliga processen – förpassning till den åttonde sfären. Men under den tiden kan man som själslig kraft, som en mörk ond kraft, ställa till ganska mycket oreda. Därför finns det också stora ljusa krafter som motväger dessa mörka krafter.

Men de behöver inte göra så myc­ket. De bara finns och ser till att det blir lagom kraft som sprids. Och de sätter bara in sin kraft vid jämna cyk­liska tidpunkter, eftersom det finns en gyllene regel som säger att så fort man använder en viss mängd energi på den ljusa sidan så kan de andra använda motsvarande kraft på den mörka sidan. Men eftersom den ljusa sidan har tiden för sig så vinner den ljusa sidan alltid. 

När vi kommer till slutet av en cyk­lisk period så förbränns alla dessa mörka själar och får börja om igen. Det karmiska programmet, den rnanasiska delen raderas fullständigt ut för dessa själar. De får alltså börja om igen som monadiska väsen och ackumulera nya erfarenheter. De slås ut och får börja om igen, de ges då återigen nya impulser till att gå vidare på den ljusa stigen.

Det handlar alltså om hur långt man vill sträcka sig tidsmässigt och hur länge detta broderskap har funnits. Det har funnits många mörka bro­derskap precis som det har funnits många ljusa broderskap. Dessa har på olika sätt fungerat på olika platser på jorden. 

E.M. Nu har jag lyssnat och vill försöka sammanfatta vad ni sagt. Då får jag tanken om att man kan titta lite grand på den högre fysiken och kemin med sina tankebanor om ordning och kaos. Om man sätter de orden istället för ljus och mörker, så är naturen precis som samhället. Det går från ordning till oordning till kaos.

Vi är till exempel i läget att det blir mer oordning i världen i dag. Det är alltså cykler som går runt. Där har vi den ena aspekten på vad det här föredraget handlar om. Det andra är – som du har sagt vid ett flertal till­fällen – att skapa mogna, ansvarsfulla människor som kan ta ansvar inte bara för sig själva utan kollektivt för den här planeten. Så är det med det! Och detta är mycket kortfattat vad jag skulle vilja påstå att det här före­draget egentligen har handlat om. 

P.B. Ja, det har handlat om det också. Det ska vi villigt erkänna. 

E.M. Tackar. 

M.A. Jag tänker på det här med det onda och det goda. Man talade om djävulen och att det finns en ond kraft, mörka makter. Men vad jag kan förstå så finns det bara en enda kraft. Den är både ond och god, vi balanserar den själva. Gör vi inte det? 

P.B. Kraften i sig är varken ond eller god, det handlar om vad vi gör med den när vi får tag i den. Det är vi som ger den kvalitet. Energin är färglös, egenskapslös. Det är vi som gör den så kallat god eller så kallat ond. Se­dan har resonemanget om det ondas uppkomst växt in i kristendomen via judendomen och från de parsiska religionerna och fått en specifik be­tydelse. Den har blivit uppfattad som två skilda krafter, och det är inte vad det är frågan om. Utan det är ett bild­språk som sedan har blivit en bok­stavlig sanning. 

M.A. Men sedan kan man ju tänka sig att det accelererar, alltså det blir obalans. 

P.B. Det är inte kraften som accele­rerar, det är vi som accelererar. 

M.A. Ja, jag menar det. Och då accelererar det fortare och fortare, det onda blir en större kraft. Så är det i den tidsålder vi lever i nu. 

P.B. Absolut, det känner vi ju alla. 

M.A. Det blir svårare och svårare att stoppa den.


6. Ying och Yang.

 

P.B. Kali-yuga är ju en tidsålder som är fyra gånger så snabb som de andra tidsåldrarna, och den ökar hela tiden takten. Eftersom vi endast är inne i kali-yuga sedan 5 000 år tillbaka så kan vi räkna med att takten kommer att bli något snabbare framöver. Därför är det väldigt intressant att ha kännedom om dessa esoteriska kun­skaper eller den undervisning som

kan ge oss ett vägmärke, en riktning så att vi har någonting att förankra livet i under det väldigt snabba tempo som vi råkar ut för. Jag är säker på att alla som är här i kväll har upplevt hur allting går mycket fortare och allting förändras mycket snabbare. Vi har själva svårt många gånger att hänga med i allting som händer runt omkring oss. De flesta utav oss har inte levt speciellt länge. Har vi levt 70 år i detta livet så har vi säkert märkt att allting rör sig fortare. Och hade vi haft förmåga att skåda, hade vi haft en andlig vision som inte bara ser 50 år framåt, inte bara 150 år framåt utan 50 000 år framåt, vad såg vi då? 

Det är från sådana individer som vår kunskap egentligen härstammar, genom Blavatskys och andras för­medling. De har suttit vid Mästarnas fötter eller åtminstone i närheten av dem och fått en undervisning som många gånger är svår för oss att förstå. För vi är inte där i vår insikt och vår andliga mognad, som någon sade, utan antingen förkastar vi det delvis eller tycker det är helt fel. 

En och annan känner kanske att teosofin är någorlunda intressant, det här vill jag sätta mig in i lite mera. Och andra känner kanske intuitivt att det är helt rätt. Och så vidare, vi är alla olika. Det är svårt i dag att veta vem vi ska tro på. Det är som att spela på hästar, det är inte alls lätt.

Det är mycket svårt att veta vad som är rätt, men vi måste ändå utöva den enda förmågan vi har som är någonting att satsa på – urskillnings­förmågan. Om alla kunde lära sig att utveckla enbart den kvaliteten och glömma allt annat så skulle vi klara oss oerhört bra. För den skulle ge oss den andliga intuition som vi måste ha för att kunna ta oss fram. Istället för att hamna i så kallade logiska resonemang, i analytiska diskussioner som inte leder någonstans, så skulle intui­tionen vägleda oss. 

M.A. Men är det så säkert att allting går framåt även om det går fort? Det kan ju gå runt, jag tycker allting går igen. 

P.B. Det är ett uttryckssätt. Det är klart att det går framåt på ett sätt, men spiralen återkommer aldrig till samma plats igen. Så på ett sätt går det framåt. Det finns ingen plats i rymden där vi har varit tidigare och kommer tillbaka till igen. Vi rör oss runt solen och solen rör sig runt något annat. Det finns inte en matematisk punkt som vi någonsin återkommer till, och gör vi det så är vi definitivt inte samma person. Vi kan aldrig komma tillbaka till samma plats två gånger över huvud taget, så på det sättet går vi ”framåt'. Men framåt be­höver inte betyda att det blir ”bättre” eller går framåt, det är helt riktigt. 

E.M. Precis som vi reinkarnerar så reinkarnerar ju idéer och begrepp, liksom kontentan av en kultur och en civilisation. De återföds också och kommer tillbaka periodiskt. 

M. Jag ska bara i sammanhanget gå tillbaka till en artikel jag såg i dagens tidning som kanske kan belysa lite grand av detta. Det är nämligen så att vissa forskare har kommit underfund med att det finns någonting som kal­las plötslig vuxendöd. Det innebär att folk nuförtiden på grund av utveck­lingen arbetar ihjäl sig. Och de första symptomen hittades i Japan, jag minns inte vad de kallade det för.

Men artikelförfattarinnan tog som ett exempel en 28-årig läkare i Eng­land som efter 60 timmars oavbru­tet arbete kom hem och skulle sova. Vilket han definitivt inte kunde, för kroppen var fortfarande på högvarv. Så han gick till nästa skift och vad hände? Jo han föll stendöd ner på golvet utan att man kunde hitta några som helst orsaker. Detta är kanske ett litet exempel på vad du sade om den tidsålder vi lever i, den yugan, den accederande snabba reaktionen. Det är kanske där vi kan hitta vissa förklaringar. 

P.B. Men sedan är det ju så också, får man väl tillägga, att även om tids­åldern är snabb och rör sig fort, så är det ändå upp till oss själva hur mycket vi vill ta del av det hastiga tempot. Jag kan ju också faktiskt stanna upp och fundera på var jag befinner mig i ekorrhjulet. Jag måste inte göra allt detta. Jag måste inte jobba 120 tim­mar i veckan. Det kan jag välja. Jag kan jobba 10 timmar, men jag får leva därefter, jag får en standard därefter. Den friheten har jag om jag utövar min urskillningsförmåga.

Jag måste inte göra som alla andra gör. Jag är ju en enskild individ. Jag har en kropp, jag har en själ, jag är en ande. Men vi är flockmentalitets­bundna, vi gör ofta som alla andra. Det är få som lever enligt sina egna tankebanor, sitt eget sätt att ta sig fram. Så lite är vi också medskyldiga själva till hur vi bemöter de situatio­ner vi befinner oss i. Vi har faktiskt en viss möjlighet att bemöta vädret, det vill säga om det regnar eller om det är solsken. Jag kan inte förändra att det regnar, men jag kan ta på en regnrock så blir jag åtminstone inte blöt. 

E.M. Då kan man ju också säga att även om kali-yuga är en mörk tids­ålder så skulle den inte behöva vara fullt så mörk, utan det är vi som färgar den. 

P.B. Bara man har kunskap om att skydda sig. Enbart regnrocken eller paraplyet kan hjälpa oss mycket, de skyddar mot både sol och regn. Det finns också ett andligt paraply vi kan använda, ett andligt skyddsnät som kan hindra oss från oerhört mycket lidande, onödigt lidande skulle jag vilja kalla det för. Eller i varje fall ett lidande som jag borde kunna förutse.

Någonting som jag kan räkna ut kommer att hända mig behöver jag inte rusa åstad och göra, utan tvärtom gardera mig för. Det är viktigt för mig att jag förstår i vilken årstid jag befin­ner mig. Om jag är i Indien och vet att det är monsunregn, då ser jag till att skaffa mig en utrustning som passar den väderleken. Åker jag till Antark­tis så är det klart att jag inte åker i kortbyxor. Jag ser till att ha en utrust­ning som passar bäst för säsongen.

Varför ska vi då inte skaffa oss en mental utrustning när vi rör oss i en tidsålder som är mycket materialis­tisk, som har ett mycket högt tempo, som är mycket vilseledande, som är mycket förförisk. Vi lever i en myck­et märklig tid där vi behöver extra­ordinära insikter för att ta oss fram. Och en kunskap om skillnaderna mellan vit och svart magi, mellan de polära krafterna, det vita och det mörka broderskapet är avgörande. Kunskapen om vit och svart magi ger oss en möjlighet att avgöra var vi vill höra hemma eller åtminstone vad vi borde sträva emot. Vi ska nu höra några väl valda ord, sedan avslutar vi för i kväll. 

E.M. I nr 26 av Teosofiska Rörelsen, ett av våra favorithäften som handlar om Praktisk ockultism, finns det en hel del aforismer eller visdomsord som förklarar vad ockultism innebär. Jag vill bara avsluta med en liten strof på slutet:

Ockultism innebär att inte påskynda ens dagliga bestyr eller att forcera ens utveckling; utan att veta att allt tar sin tid. 

P.B. Och därmed tackar vi för i afton. Nästa veckas föredrag heter Samsara – det eviga kretsloppet, eller att leva i sinnenas värld. Tack för i kväll.

 

[Sammanställt den 23 december 2010]

 Källor: 

Bhagavad Gita av William Q Judge
Ljus på Vägen av M. C.
Nyckeln till teosofin av Helena Blavatsky
Praktisk ockultism av Helena Blavatsky
Svart eller Vit Magi av Franz Hartmann
U.L.T. - dess Mission och dess Framtid
Andlig utveckling T.R. nr 50
Det tredje ögat T.R. nr 40
Praktisk ockultism T.R. nr 26

 

 

 7. Dorje Sempa, Vajrasattva, Diamant Sinnet.

 

ARCANAs  föredragsserie
ONLINE versionen 
ARCANAs föredragslista

  

         SERIE 1:

         1.   Meditation - Paramita-Stigen

         2.   Gnostikernas syn på kvinna och man

         3.   Dzyans Bok, intuition och meditation

         4.   Pico della Mirandola

         5.   Medvetandets olika processer

         6.   Den Sjunde impulsen

         7.   Den Heliga Graalen

         8.   Greven av Saint Germain

         9.   Karma, den fria Viljan och Profetior

       10.   U.L.T. - en teosofisk skola

       11.   Devachan och Kama-loka

       12.   Helena Blavatsky

        SERIE 2:

       13.   Varför reinkarnerar vi?

       14.   Spiralen som symbol

       15.   Den Tibetanska Dödsboken

       16.   Teosofi, Äktenskap och uppfostran

       17.   William Quan Judge

       18.   Människans yttre och inre cykler

       19.   Korsfästelsens Esoterik

       20.   Pistis Sophia

       21.   Paracelsus

       22.   Karmas tre stora vägar

       23.   Astral berusning

       24.   Rosenkreutzarnas mystik

   

       SERIE 3:

       25.   Teosofin och den nionde insikten

       26.   Spiritualism och channeling

       27.   Omar Khayyam och sufismen

       28.   Reinkarnationsminnen och hypnos

       29.   Mystiker eller medium

       30.   Den Vita Logen - ett Heligt Brödraskap

       31.   Jakob Böhme

       32.   Vit eller svart Magi

       33.   HPB och Tystnadens  Röst

       34.   Meditation, drömmar och visioner

       35.   Cornelius Agrippa

       36.   Avatarer och Kristusväsen

   

      SERIE 4:

      37.   Den Hemliga Läran och konsten

      38.   Patanjalis Yoga-system

      39.   Atlantis - myt eller verklighet?

      40.   Den avslöjade Isis

      41.   Karmalärans Mysterium

      42.   Miljö och hälsa

      43.   De invigda Mästarna

      44.   Franz Anton Mesmer

      45.   Maria, den feminina principen & den svarta Madonnan

      46.   Thomasevangeliet

      47.   Kan vi kommunicera med djuren?

      48.   Mästarna inför Millennieskiftet

      49.   Zodiakens Mysterier

 


ARCANAs föredragsserie började utges höstdagjämningen 1995 och kan beställas från:
TEOSOFISKA KOMPANIET Roslins väg 6, 217 55 Malmö. Tel 040 26 22 11 eller 070 376 47 47

 

_____________________________________________________________________________________

 | Helena Blavatsky  Online | William Q Judge Online  | Robert Crosbie Online | B P Wadia Online ULTs hemsida | ARCANAs föredragslista

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23