ARCANA Frågor & Svar
 kapitel 2

Malmölogen (nr 6-10)

Här kan du läsa om en del frågor som ställts till vår hemsida eller vår bloggsida under 2010-2012. Vi har gjort ett urval av de mest intressanta frågorna angående den teosofiska filosofin. Svaren som ges har förmedlats av undertecknad som ensam är ansvariga för svaren. Svaren är baserade på Helena Blavatskys teosofiska förmedling. Dessa frågor och svar är också tillgängliga från vår BloggOnline: http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

|länk till HUVUDINDEX (här finns alla frågor samlade)
 

FRÅGA 6. EN OCKULT DRÖM – DET VITA LJUSET (Inskickad den 17 mars 2010)

Hej!

Jag såg mig själv som ett litet barn som gick igenom en mörk korridor och i slutet av denna fanns ett rum där dörren stod på glänt. Rummet var upplyst och en manlig guru kom emot mig och jag satte mig vid hans fötter och vi pratade. Han pekade sedan på en trappa och sa att jag skulle gå uppför den gyllene trappan och ta kammen med mig som låg på pelaren. Barnet gick uppför trappan men stannade efter en bit för jag barnet var rädd. Gurun visade med handen att jag skulle fortsätta.

När jag kom upp var det en röst som sa att nu ska du gå igenom det gula ljuset, sedan vidare till det rosa ljuset och till slut kom jag fram till det vita ljuset. Sen vaknade jag.

Jag förstår att både barnet och gurun är aspekter av mitt väsen men det jag har undrat över ända sedan jag hade drömmen är det gula ljuset, det rosa ljuset och det vita ljuset.

Jag förstår att det kanske är för mycket begärt att be dig om tolkning av denna dröm. Det som kretsar i mina tankar är något om att det finns olika nivåer av det vita ljuset.

Är det så och kan man se det vita ljuset som det möjliga i detta liv? Jag uppnår en helhet med mitt verkliga och högsta inom mig på denna nivå. Jag tänker på något som du nämnt i den teosofiska läran om sju plan. Jag begär kanske något av dig som tar för långt tid att förklara men går det utan att du lägger för mycket tid på det är jag tacksam för en pusselbit.

Det sägs ju att en dröm som man inte tolkar är som ett brev som man inte läser men det är inte lätt när man inte förstår språket till fullo.

Kära hälsningar K.

-----------------------------------------------------------------------------

SVAR.

Hej K!

Din fina dröm är väldigt ockult och symbolisk. Den beskriver med all säkerhet det tillstånd och den förståelse du besitter just nu i livet. Du längtar efter kunskap, och vägen framför dig vibrerar i färgerna rosa, gult och vitt. Att gå upp för en trappa pekar på utveckling. De olika färgerna signalerar frekvenser, nivåer, vibrationer, olika energier i omlopp. Att en vägledare finns med, en Guru, betonar ytterligare att det handlar om den andliga utvecklingen.

Din intuition (läs det gula ljuset) är det minsann inget fel på, utan tvärtom, intuitionen eller urskillningsförmågan är mycket väl utvecklad hos dig. Att du sedan på toppen av detta ställer frågan om det finns flera nivåer av det vita ljuset, speglar verkligen hur intuitiv du är. I teosofins högre Undervisning talas det om de Tre Hypostaserna, vilka skulle kunna liknas vid tre nivåer av vitt ljus. Du är alltså på rätt Väg mot det gudomliga ljuset. I detta sammanhang tror jag att läsandet av William Q Judges artikel ” som finns i två delar, och som heter ”Odlandet av koncentrationsförmågan” kommer att vara en god investering.

De tre nivåerna av vitt ljus korresponderar med de tre Arupa planen. Sammantaget finns det sju Kosmiska plan, Tre Arupa plan och fyra Rupa plan som hela tillvaron indelas i, läs mer om detta i Den Hemliga Läran, i svensk upplaga 1918 s 218, eller i engelska original upplagan I, 200. Studera noga Diagram III, för här finns huvudnyckeln till det sjufaldiga systemet. Detta Diagram som först förmedlades i Den Hemliga Läran är ett av HPBs absolut viktigaste bidrag i teosofins Undervisning.

Den Ockulta Traditionen säger att det är just i drömmarna som de första kosmiska lektionerna i gudomlig visdom eller TEOSOFI kommer. Vad som då sker är att det Högre Jaget samtalar med det Lägre Jaget. Vi kallar det för ockulta glimtar. Och vid dessa glimtar uppstår drömmar av ockult slag i form av dialoger, som har många bottnar, och är synnerligen viktiga för den enskilde eleven i esoterisk utbildning.

vänligen Långfredag 2010

Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________   

 FRÅGA 7. SKA ALLA DRÖMMAR TOLKAS? (Inskickad den 30 mars 2010)

Hej!

Min fråga som berör föredraget om "Drömmar som förändrar":

Två av sju grupper.

Drömmar utsända av adepter, goda eller dåliga, av mesmerister, eller av tankar som kommer från personer med mycket viljestarkt förnuft som har för avsikt att få oss att handla enligt deras vilja.

Drömmar som är rena fantasier och kaotiska bilder, förorsakade av matsmältning, något mentalt problem eller liknande yttre omständigheter.
Jag vill referera till dessa två grupper och jag vill diskutera om det som sägs i föredraget. Att en dröm som man inte bryr sig om eller inte tolkar är som att få ett brev som man inte öppnar.

Det sägs även att drömmen är ett budskap från det Högre Jaget men eftersom det finns dom ovan citerade drömmarna så kan ju inte alla drömmar vara ett budskap utan också något som skapar förvirring och tunga känslor. Därför skulle jag vilja " kasta reklambladen och skräpposten ". Jag menar att många drömmar behöver bara noteras en kort tid efter uppvaknandet för att man ska inse att detta är inget att lägga någon större vikt vid.

För mig är det så att jag genom studier av mina drömmar genom många år kommit till insikt att en del drömmar skapar bara olust och mörka tankar och jag anser idag att jag bör välja vilka jag lägger ner mer kraft på. Precis som jag väljer vad jag vill läsa av allt som dimper ner i brevlådan och allt som strömmar emot mig genom media. Urskiljningsförmågan hjälper mig på vägen.

Mycket kan skrivas om detta ämne men jag tackar för idag. 

Hälsningar "Drömmaren"

Ps. Jag glömde ställa frågan. Tycker teosofin att alla drömmar måste tolkas? D.s

-----------------------------------------------------------------------------


SVAR .

Hej ”Drömmaren”

Teosofin lär ut att vi ska ”gå igenom natten” precis efter vi vaknat upp på morgonen och se med vår inre blick vad som hänt, på samma sätt som vi ska ”gå igenom dagen” innan vi somnar. (Denna ”ockulta övning” inbjuder teosofin alla sina lärjungar att göra, för att stärka koncentrationsförmågan och börja utveckla den österländska psykologins metoder att lära känna sig själv).

Alla drömmar kommer som du så riktigt påpekar inte från det Högre Jaget och speciellt inte de två drömklasser som du citerar ur HPBs skrift ”Drömmar”.

Dessa är bra exempel på hur det förhåller sig vid andra tillfällen. Enligt Helena Blavatsky så finns det sju stora huvudgrupper av drömmar. Vi bör alltid noga kolla våra drömmar antingen genom att iaktta dem genom vårt inre medvetande, eller varför inte skriva ner dem som August Strindberg gjorde. Det finns så mycket att lära från våra drömmar. Men vi måste först lära oss att sovra bland drömmarna, och använda vår urskiljningsförmåga fullt ut – detta kommer att ge oss nya insikter om vårt inre liv. Att varje morgon gå igenom våra drömmar är en process som kommer att underlätta vår förståelse av drömmarnas betydelse.

Allt som kommer till oss är inte av godo. Vi kan få mycket viktiga drömmar eller ”budskap” från vårt ”drömmande under natten från de inre dimensionerna. Men vi kan också hämta ner mörka energier från Astralljuset. I sin artikel förklarar Judge hur vi samtalar med oss själva. Hur det Högre Jaget för en dialog med det Lägre Jaget.

En viktig fråga kvarstår dock, hur vet vi att ”budskapet inifrån kommer från det Högre Jaget och inte t ex från någon ond hypnotisör? Oftast omfattar de ”högre, andliga drömmarna” något som är bra eller värdefullt för alla människor och inte bara för den enskilde individen. Eller så illustrerar det någon nivå av vår andliga utveckling, en markering på var vi står eller är på väg.


Studiematerial:


Odlandet av koncentrationsförmågan Del I av WQJ:

http://www.teosofiskakompaniet.net/WQJ_OdlandetAvKoncentrationsformaganDel1_2004.htm

Odlandet av koncentrationsförmågan Del II av WQJ:

http://www.teosofiskakompaniet.net/WQJ_OdlandetAvKoncentrationsformaganDel2_2004.htm

 Drömmarav HPB:
http://www.teosofiskakompaniet.net/DrommarOchTeosofi.htm 

”Vaket, drömmande och drömlös sömn” av WQJ:
http://www.teosofiskakompaniet.net/ManniskolivetsTrePlan.htm


Vänligen Långfredag 2010
 Björn-Peter Bernin

 __________________________________________________________   

FRÅGA 8. ATT INTA VITTNESPOSITIONEN (Inskickad den 12 mars 2010)

Hej!

Jag har ikväll lyssnat på föredraget "Ockult Yoga".
 [Ockult Yoga ( Föredrag 11 nov 2009) ]

Du är fantastisk på att inspirera till fortsatta studier och du har förmåga att med humor hålla intresset för ämnet på topp.

Nu har jag som vanligt fått frågor i huvudet som jag vill ha hjälp med. För mig är det helt klart att jag inte ska identifiera mig med mina tankar och känslor utan inta vittnesposition. Nu är det så att det inte alltid går utan jag är fångad i illusionen eller mala men jag har kunskapen så att jag ganska snabbt är tillbaka i vittnespositionen.

Men det jag undrar över är: Om jag ska försöka hjälpa någon som är fast i illusionen att hon är sina tankar och känslor. Hur kan jag hjälpa till i en sådan situation? Är det så enkelt att jag bara kan säga att hon är så mycket mer än sina tankar och känslor och det jag undrar över är om alla kan förstå detta eller måste det till ett högre medvetande för att inse detta. Måste problemen först ältas, tuggas och bearbetas innan människan är i stånd att förstå illusionen och höja sig över den genom att inta vittnespositionen. Vad svarar teosofin på detta?

Frågvis


-----------------------------------------------------------------------------

SVAR.

Hej!

Att inte identifiera sig med sina intryck, gamla mönster, föreställningar, minnen, tankar eller känslor, kräver en del självdisciplin, medvetenhet och stark vilja. Att meditera på ”Vem vi är” hjälper så klart oerhört. Att leva ”här och nu” bör vi göra, allt handlar om identifikation, vem vi identifierar oss med.

Vi har alla, som människor en fri vilja, så vi kan göra som vi vill, men vi får däremot skörda verkningarna, följderna, effekterna av våra gärningar. Du kan inte leva någon annans liv, du kan bara till viss mån inspirera och i förlängningen vägleda en vän. Så genom att bygga upp ett förtroende, en ”själslig relation” så växer tilliten till vad du säger och därmed kan du påverka andra på det sättet. Vi måste själva inta vittnespositionen för att inte falla offer för våra vanföreställningar. I detta tillstånd finns det Rena Medvetandet som borde genomsyra oss alla.

Långfredagen 2010
Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________    

FRÅGA 9. MER OM VITTNESPOSITIONEN (Inskickad den 17 april 2010)

Hej Redaktionen! 

När jag fick ditt svar kände jag mig inte nöjd men lät det bero tills det hade mognat fram mer. Jag tycker inte att ditt svar är fullständigt. Jag menar så här: Måste problem först ältas, tuggas och bearbetas innan människan är i stånd att förstå illusionen och höja sig över den genom att inta vittnespositionen. Vad svarar teosofin på detta?

Eller jag kanske är tydligare när jag frågar om hjärnan först måste bearbeta materialet som upplevs eller är det en fråga om utveckling av hur fort jag kan inta vittnespositionen eller kanske både och? 

Hälsningar Kerstin

-----------------------------------------------------------------------------
 

SVAR.

Hej Kerstin!

Här kommer ytterligare några rader kring frågan ”måste problem först ältas, tuggas och bearbetas innan människan är i stånd att förstå illusionen och höja sig över den genom att inta VITTNESPOSITIONEN?”

Okunskap bekämpas bäst med kunskap. Att inta vittnespositionen innebär att vi har uppnått en hög grad av kunskap eller gnosis. Det finns i många grader av Gnosis, och alla sökare som letar efter Sanningen eller de som försöker förstå Livets Mysterier besitter en viss nivå av kunskap. Denna kunskap växer i takt med våra erfarenheter på livets alla plan, det sker holistiskt. Vi måste längta efter kunskapen annars söker vi inte efter den.

Allt eftersom vår gnosis växer, försvinner en del av vår maya-illusion, de går han i hand, och det kan gå fort eller kan ta en viss tid, vilket regleras av karmalagen. En visman sade en gång att vi är: Vägen Sanningen och Livet.

Och i De Sju Portarna av HPB sägs det:

”UPADHYAYA, 96) nu har jag valt – jag törstar efter Visdom. Du har nu rivit ner förlåten som hängde framför den hemliga Vägen och undervisat mig om den större Yana, 97) Nu är din tjänare redo för din vägledning”.

96) Upadhyaya – en andlig lärare, en guru. Inom nordbuddhismen väljs dessa oftast ut bland Narjols, heliga män lärda i gotrabhu-jnana och jnana-darshana-shuddhi och lärare av den Hemliga Visdomen.

97) Yana farkost (vehikel): Mahayana är den ”Stora farkosten” och Hinayana är den ”Mindre farkosten”; namnet på två av nordbuddhismens religiösa och filosofiska skolor.

Bra, Shravaka. 98) Gör dig redo, för det här är en resa du måste göra ensam. Läraren kan bara peka ut riktningen. Vägen är den samma för alla, men sätten att nå målet varierar från pilgrim till pilgrim.

98) Shravaka – en åhörare eller student, som är närvarande vid den religiösa undervisningen. Kommer från roten Shru. När studenten sedan övergår från att ha deltagit i den teoretiska undervisningen till att tillämpa den, eller ägna sig åt asketism, blir han en Shramanas, en ”utövare”; från ordet Shrama, handling. Enligt Hardy är orden synonyma med grekiskans akoustikoi respektive asketai. 

Vilken väg väljer du, du med det tappra hjärtat? ”Ögats- Lära” med dess Samtan, 99) dess fyrfaldiga Dhyana, eller ska du söka dig fram genom Paramita dygdernas 100) sex ädla portar, som leder till Bodhi och till Prajna, Visdomens sjunde steg? Lite längre fram i detta Fragment av Ockult visdom skriver Blavatsky:

Tappa inte modet, lärjunge; kom ihåg den gyllene regeln. När du väl har gått igenom Srotapattis 101) port, ”han som har stigit ner i floden”, när din fot väl har trampat den Nirvanska flodens bädd, i detta eller i något kommande liv, har du endast sju återfödelser kvar framför dig, du med den orubbliga viljan.

101) Srotapatti – bokstavligt ”han som har stigit ner i floden”, som rinner fram till det Nirvanska havet. Så kallas den första Vägen. Den andra Vägen heter Sakridagamin: ”han som kommer att återfödas endast en gång till”. Den tredje Vägen kallas Anagamin: ”han som aldrig mer kommer att reinkarnera”, såvida han inte väljer det frivilligt för att hjälpa mänskligheten. Den fjärde Vägen kallas Rahat eller Arhat. Denna väg är den högsta. En Arhat uppnår Nirvana under sin livstid. För honom är det inget tillstånd han får uppleva efter döden, utan det är samadhi, ett tillstånd i nuet i vilken han upplever det fullständiga Nirvanska sällheten.  

OBS! Hur lite man kan lita på orientalisterna för att få de exakta orden, deras innebörd och rätta ordningsföljd, kan man se i följande fall där tre s.k. ”experter” har uttalat sig. R. Spence Hardys uppräkning av de fyra ovanstående begreppen är: 1) Sowan; 2) Sakradagami; 3) Anagami; 4) Arya. Medan prästen J. Edkins version är: 1) Srotapanna; 2) Sagardagam; 3) Anagamin; 4) Arhan. Schlagintweit i sin tur stavar orden på ännu ett annat sätt. Och alla tre ”experterna” ger dessutom begreppen nya och från varandra helt olika betydelser.

Blicka framåt. Vad ser du framför dig, du den Gudalika Visdomens aspirant?
[…] ”Ja, Herre, jag ser VÄGEN. Den utspringer ur dyn, och dess krön förlorar sig i underbart Nirvaniskt ljus. Och nu ser jag de allt trängre Portarna på den hårda och törnbeströdda vägen till Jnana 102)”.

102) Kunskap, Visdom.

Din syn är god, Lanoo. Dessa Portar leder aspiranten över vattnet fram till ”den andra sidan”.
103) Varje Port har sin egen gyllene nyckel med vilken porten öppnas. Dessa nycklar är:

103) ”Framkomsten till stranden” – inom nordbuddhismen en metafor för uppnåendet av Nirvana genom utövandet av de sex och tio Paramitas (dygderna).


1. DANA – barmhärtighetens och den eviga kärlekens nyckel.

2. SHILA – nyckeln till Harmoni i ord och handling, nyckeln som skapar jämvikt mellan orsak och verkan, och som inte lämnar utrymme för fler karmiska handlingar.

3. KSHANTI – det milda tålamodet som inget kan rubba.

4. VIRAGA – likgiltighet inför njutning såväl som smärta, illusionen övervunnen och sanningen allena förnummen.
5. VIRYA – den tappra energin som kämpar sig fram till den högsta sanningen, kämpar sig upp ur de jordiska lögnernas dy.

6. DHYANA – vars gyllene port, när den väl har öppnats, leder Narjolen
104) mot Sats eviga rike och dess oupphörliga kontemplation.
7. PRAJNA – nyckeln som förvandlar människan till en Gud, gör henne till en Bodhisattva, Dhyaniernas avkomma.

Att ge ett fullständigt svar på hur man förgör illusionen är inte det allra lättaste. Vi är alla, på olika sätt fångade i illusionens nät. Hur man ska komma ur denna fångenskap har det skrivits mycket om. Den teosofiska Vägen innebär att vi själva måste höja Jaget genom JAGET, det personliga självet genom det Högre Självet. Vi höjer lägre Manas genom högre Manas, det vill säga, den andliga sidan inom oss tar över den materiella sidan. Vi lär oss att se igenom de slöjor som hindrar oss från att se klart.

Mayafolket har ett par rader i sin Heliga bok Popul Vuh som förklarar hur vi nuläget upplever livet som människor, efter att vi förlorat det tredje Ögat eller den andliga klarsyntheten som vi en gång ägde i det förflutna, men som vi under evolutionens process tappat bort, då vi stigit ner i materian. Versen lyder:

Över deras ögon lade då Himlens Hjärta en dimma, som skymde deras blick,
som när man andas på en spegel. Så blev deras ögon skumma och de kunde bara
se det som var nära
... utdrag ur del III, första kapitlet av Popol Vuh.

Frågan du ställer är en ganska svår fråga som kräver många delsvar… därför blev du inte helt nöjd med det första delsvaret, det finns inga givna svar. Teosofin säger att uppnå kunskap och visdom är lösningen, vilket är detsamma som att uppnå eller inta Vittnespositionen, det Rena Medvetandet, att bli ett med det Högre Självet som är vårt sanna Väsen.  

Det är Anden som bevittnar användandet av sina redskap eller instrument, men tro inte för ett ögonblick att Anden blandar ihop sig med vad som är instrumenten vi använder oss av för att skaffa oss insikt om livet. Hjärnan är bara ett instrument för förnuftet, förnuftet ett redskap för Själen, som i sin tur är ett redskap för Ande-Själen. Vi växer eller utvecklas i takt med att vår hjärna ser sambanden som förmedlas av det Högre Jaget eller MANAS (läs kapitlet om Manas i Teosofins Ocean igen). William Q Judge skriver delvis om detta i sin kommentar i Första Boken (I:2) av Patanjalis Yoga Aforismer, han säger:

2. Koncentration eller Yoga är förhindrandet av den tänkande principens modifikationer.

Med andra ord, brist på tankekoncentration beror på det faktum att förnuftet* – här kallat ”den tänkande principen” – är underkastat ständiga modifikationer förorsakade av dess uppsplittring på en mängd ämnen. ”Koncentration” är således detsamma som att justera splittringstendensen för att uppnå vad hinduerna kallar ”inriktning på en enda punkt”, eller förmågan att rikta in förnuftet på att varje ögonblick beakta endast en tankepunkt och därmed utesluta allt annat.

Denna Aforism utgör kärnpunkten i systemets metod. Orsaken till brist på koncentration i ett visst ögonblick är att förnuftet förändras av vartenda subjekt och objekt som det ställs inför; det liksom förvandlas till detta subjekt eller objekt. Därför är förnuftet inte den mest upphöjda eller högsta kraften utan endast en funktion, ett verktyg med vilket själen arbetar, förnimmer jordiska ting och gör erfarenheter. Inte heller får hjärnan förväxlas med förnuftet, för hjärnan är i sin tur endast ett verktyg för förnuftet. Härav följer att förnuftet utgör ett område för sig själv, skilt från själen och hjärnan. Vad vi måste lära är alltså att bruka viljan – som också är en särskild kraft skild från förnuftet och hjärnan – på ett sådant sätt, att i stället för att låta förnuftet irra från det ena subjektet eller objektet till det andra och bli påverkade av dem, så skall vi vid varje tillfälle och så länge vi vill använda det som en tjänare för betraktandet av vadhelst vi beslutat oss för att begrunda. (läs hela Online versionen, Bok 1-4)

Jag vill bara kort avrunda detta något längre delsvar med att citera från Tystnadens Röst av HPB:

Det är inte förrän du har blivit själva Vägen som du kan färdas på Vägen 34)

34) Denna ”Väg” omtalas i alla mystiska verk. Såsom Krishna säger i Dnyaneshwari: ”När denna Väg varseblivs ... om man så beger sig till österns blomsterängar eller till västerns slutna kammare, vandrar man på denna väg utan att röra sig, du bågbärare. Vart man än går på denna väg, kommer man alltid till sig själv.” ”Du är Vägen”, säger man till den fulländade Gurun, varefter Gurun upprepar samma ord till Lärjungen efter dennes initiering. ”Jag är medlet och Vägen”, säger en annan MÄSTARE. 

Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________ 
   

 FRÅGA 10. ATT BLI BERÖRD (Inskickad 15 april 2010)

Hej ULT!

Nu är er trogna lyssnare på banan igen.
För många år sedan fick jag en mycket vacker bok av min son. Den heter "REIKI att hela genom beröring". Jag vill först citera en tibetansk munk kallad Osho.

"När du väl funnit dig själv,
har du kommit hem.
Du har funnit din kärlek,
du har funnit din outsinliga
hängivenhet, du har funnit att
hela livet är redo för dig och
bjuder dig att dansa, glädja
dig och sjunga – att leva
intensivt och dö lycksaligt.
Dessa ting inträffar av sig själv."

Nu till frågan – Kan man ta sista meningen bokstavligt? Behövs inte egen strävan utan sker allt efter en redan programmerad process som man bara kan lyssna till och är svårigheterna i jordelivet en fråga om vad man lyssnar till? Hoppas att du kan ge något bra svar på den fråga.

Hälsningar En trogen lyssnare

-----------------------------------------------------------------------------
  

SVAR.

Hej!

Att läsa poesi och att leva i nuet är ju precis det många längtar efter. Att bli berörda av LIVET SJÄLVT är ju den högsta Sanningen, den högsta Hängivenheten, den högsta Lyckan. ALLT detta är ju fullt möjligt, MEN att inte ta med i samma andetag att vi själva styr vår egen utveckling (alltså självstyrd utveckling) genom våra gärningar och dess påföljder, det vill säga genom orsak och verkan känns inte rätt.

Med andra ord, att det inte skulle existera en kosmisk LAG (karmalagen) som reglerar OBALANSEN i Universum, överensstämmer inte med den OCKULTA VETENSKAPEN, PRAKTISK TEOSOFI eller RAJA-YOGAN. Vi sår och vi skördar enligt Bibeln.

Ingenting "inträffar av sig själv", utan ALLT är avhängigt på något annat, ALLT som EXISTERAR befinner sig i ett beroende förhållande till Existensen eller Tillvaron. Vi måste sträva mot frigörelse, den kommer inte av sig själv, utan är ett resultat av handlingar i tidigare liv eller i detta liv. Endast den som höjt sig ÖVER ILLUSIONEN är fri och oberoende av verkningarna. Det betyder inte att våra handlingar slutar skapar verkningar, det betyder istället att OM VI NÅTT DETTA HÖGA TILLSTÅND – Självet – så blir vi inte påverkade av ILLUSIONEN, den slöja som ligger som en dimma runt vårt medvetande. Den stora ILLUSIONEN innebär att vi inte ser att vi alla hör ihop, att vi inte är avskilda varelser, utan att vi alla tillsammans bildar en enhet.

Helena Blavatsky säger i Fragmentet Tystnadens Röst:

När din knoppande Själ 5) låter sig påverkas av världens oro och larm; när din Själ lyssnar på den stora illusionens 6) dånande stämma; när din Själ, skrämd vid åsynen av smärtans heta tårar och bedövad av ångestropen som omger den, likt den skygga sköldpaddan drar sig in i sig själv och sluter sig i det PERSONLIGA SJÄLVETS skal – då ska du veta, Lärjunge, att din Själ inte är ett värdigt tempel för sin Tyste ”Gud”.
5) Ordet Själ betecknar här det Mänskliga Jaget eller Manas, det som i vår ockulta sju-indelning kallas den ”Mänskliga Själen”, i motsats till den Andliga och den Animala Själen.

6) Maha-Maya, ”Stor Illusion”, det objektiva universumet.

Och när din Själ har vuxit sig starkare och vågar sig ut från sin säkra tillflykt; när den bryter sig ur den skyddande helgedomen, sträcker ut sin silvertråd och skyndar vidare; när hon ser sin avbild på Rymdens vågor och viskar ”Detta är jag” – inse då, Lärjunge, att din Själ är fånge i självbedrägeriets nät. 7)

7) Sakkayaditthi, personlighetens ”självbedrägeri”.

Denna jord, Lärjunge, är Sorgens Sal, där fällor har utsattas längs de hårda prövningarnas Stig för att snärja ditt JAG med det självbedrägeri som kallas den ”Stora Irrläran”. 8)

8) Attavada – villfarelsen att tro på Själen eller snarare på Själens eller Självets separation från det Enda Oändliga SJÄLVET.

Denna jord, du okunnige Lärjunge, är inte annat än en dyster ingång till den gryning som föregår det sanna ljusets dal – det ljus som ingen vind kan släcka, och som brinner utan veke eller bränsle.

Buddha, en som funnit sig själv, kan uppleva den glädje, den intensitet, den hängivenhet, den lycksalighet som Osho´s dikt i slutet så vackert förmedlar. Ja, vissa kan uppleva det, andra inte, det beror på den grad av frigjordhet som uppnåtts från Illusionens makt, som håller de flesta människor fångna i hårda bojor. Dessa hårda bojor – avskildhetens irrlära – går att spränga med KÄRLEK och VISDOM

vänligen
Björn-Peter Bernin

_________________________________________

Sammanställd den 4 november 2010

United Lodge of Theosophists
Malmölogen


______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23