ARCANA Frågor & Svar  
 kapitel 3

Malmölogen (nr 11- 15)

Här kan du läsa om en del frågor som ställts till vår hemsida eller vår bloggsida under 2010-2012. Vi har gjort ett urval av de mest intressanta frågorna angående den teosofiska filosofin. Svaren som ges har förmedlats av undertecknad som ensam är ansvariga för svaren. Svaren är baserade på Helena Blavatskys teosofiska förmedling. Dessa frågor och svar är också tillgängliga från vår BloggOnline: http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

|länk till HUVUDINDEX (här finns alla frågor samlade)

 

FRÅGA 11. DEN KOSMISKA PLANENS OLIKA ASPEKTER (Inskickad den 18 april 2010)

Hej ULT!

Jag vill först citera William Q Judge ord i boken Teosofins Ocean på sidan 16 står att det är i sinnet som den kosmiska planen finns nedlagd.

"Denna plan är överförd från en tidigare manifestationsperiod, under vilken den fördes ett stycke framåt mot sitt förverkligande". Och några rader längre fram på samma sida står "Varhelst en värld eller ett system av världar är under utveckling finns planen nedlagd i dess själ. Den drivande kraften utgår ur anden, och grundvalen är osynlig materia."

Dessa rader får mig att ha tillit till processen, Planen, som finns nedlagd i min själ och i detta kan jag förnimma att Osho på sätt och viss har rätt, kanske ska man säga en sanning med modifikation.

Kraften att förverkliga planen utgår ur Anden och den bästa läraren är i själva verket ens eget hjärta och tiden är den som bäst manar på och väcker till insikt. Det finns en Plan och Anden är den drivande och när Anden har modifierat sinnet efter planen blir Oshos ord sanna.

Vänliga hälsningar Kerstin

-----------------------------------------------------------------------------  

SVAR: 

Hej Kerstin.

Tack för dina två intressanta "meningar" från en av teosofins absolut bästa undervisningsböcker som är skriven av William Q Judge. Judge beskriver där på sidan 16 att den kosmiska Planen finns nedlagd i vårt sinne, alltså i MANAS (på engelska MIND), den tredje principen utav sju principer, räknat uppifrån. I den teosofiska undervisningen menas med den kosmiska planen vårt solsystems plan.  

Att "planen" sedan beskrivs ytterligare en gång till några rader längre ner som nedlagd i "dess själ" är en ren felöversättning i 1991 års upplaga, där borde istället stå det universella förnuftet eller världsförnuftet (på engelska står det "the universal mind"). Detta är tredje Logos, eller i människans Manas-princip.  

Den teosofiska undervisningen skiljer mellan Atma, Atma-Buddhi, Atma-Buddhi-Manas och Kama-Manas, samt Antaskarana. Alla dessa medvetande stadier innefattar ett visst mått av insikt eller gnosis. Anden gör ingenting, den bara ÄR liksom det Absoluta. Anden tillsammans med Buddhi bildar Monaden, vilken är ANDE-SJÄLEN som likt en PILGRIM färdas i rymden genom de sju olika rikena och de sju olika kosmiska planen eller dimensionerna. Denna Pilgrim har idag nått människoriket, där vår utveckling inte sker automatiskt som i alla riken utan här börjar nämligen den fria viljan komma in i bilden.  

Det är först i den förnuftslösa människan som vi får Manaslågan tänd. Läs mer om detta på annat ställe i Teosofins Ocean.

Det är Atma-Buddhi-Manas eller det Högre Jaget som undervisar Kama-Manas det Lägre Jaget. Vägen dit går genom Antaskarana i sju trappsteg. Dessa sju trappsteg korresponderar med de sju PARAMITAS, som finns beskrivna i De sju Portarna av Helena Blavatsky...

Osho skriver: När du väl funnit dig själv, här menar jag att Buddhas nivå är redan nådd. Allra sist står det "Dessa ting inträffar av sig själv"… självklart kan säga så på Buddhas nivå, men inte på det personliga planet. Vi jordiska varelser måste ännu sträva mot detta mål. Vi är inte programmerade till detta, det finns en riktning mot människoriket som sker per automatik, men därefter måste vi anstränga oss för att komma vidare, eftersom vi har nu en fri vilja som vi måste ta ansvar för. Alla våra gärningar från den stunden då Manaslågan tändes styrs av Karmalagen. När vi har passerat tröskeln mellan högre och lägre MANAS, kan vi åter själva bestämma över vårt öde fullt ut.  

Det. är alltid omöjligt att göra några rader rättvisa som tas ur sitt stora sammanhang, jag har här bara försökt lättat på förvirringen som lätt uppstår vid tillfällen då man inte har hela bilden klart för sig. Men jag tror nog att detta sista var hjälper oss att förstå ännu lite mera.  

Björn-Peter Bernin

 __________________________________________________________    

FRÅGA 12. KRAFTEN UTGÅR FRÅN ANDEN (Inskickad den 18 april 2010)  

Hej igen!

Judge skriver att kraften utgår från Anden och i sammanhanget går tankarna till ett uttryck från indianerna som pratar om Den stora Anden. Men om jag nu har förstått dig rätt så är det Högre Jag som undervisar lägre jag vilket jag redan vet men kraften som gör detta möjligt kommer från Anden eller?

För det kan väl knappast komma kraft från begäret som är en drivkraft men på ett annat plan. Längtan skriver du är nödvändig för sökandet efter kunskap och längtan blir ju då en drivkraft.

Men frågan kvarstår: Jag har upplevt många ggr att personligheten hos mig har fått stå tillbaka för att planen i det Högre Självet ska kunna förverkligas. Ingen eller ringa kraft har givets för att tillfredställa personlighetens begär och önskningar.

Är det då från Det Högre Självet som kraften kommer eller?

Hälsningar Kerstin

-----------------------------------------------------------------------------  

SVAR.  

Hej Kerstin,  

Dina frågor är alltid lika intressanta och intuitiva. William Q Judge skriver i Teosofins Ocean i kap 16...jag översätter från engelska originalet, för den svenska upplagan (1991) är inte riktigt tydlig i sin översättning. Han säger:

Den första differentieringen – metafysiskt talat beträffande tiden – är Anden (Spirit), som framträder tillsammans med Materian (Matter) och Förnuftet (Mind). Akasha framkallas ur Materian och Anden.

Viljan är kraften hos Anden i verksamhet och Livet är ett resultat av Akasha, skapad av Anden på Materian.

Några stycken ner skriver Judge vidare:

Varhelst en värld eller ett system av världar är under evolution, där har planen blivit nedlagd i det universella förnuftet (Världsförnuftet); den ursprungliga kraften kommer från anden; dess grundval är materian – som i verkligheten är osynlig – Livet uppehåller alla former som behöver liv, och Akasha är förbindelselänken mellan materian å ena sidan och ande-förnuft å den andra.  

Här ligger den springande punkten... kraften kommer från Anden… Viljan är kraften... Viljan i sin högsta sjunde aspekt är detsamma som Anden. Begäret, Längtan och ena sidan är medial (psykisk), medan Viljan kan ses som noetisk (andlig)... så Viljan har sju sidor esoteriskt sett. Helena Blavatsky skriver i sin Teosofisk Ordbok Online under viljan:

Viljan. Inom metafysik och ockult filosofi är det Viljan som styr det manifesterade universum i evigheten. Viljan är den enda principen av abstrakt evig RÖRELSE eller dess besjälade väsen. ”Viljan”, säger Van Helmont ”är den första av alla förmågor… Viljan är alla andliga varelsers ägodel och visar sig i dem mera aktivt ju mer frigjorda de är från materian”.  

Och Paracelsus lär att ”målmedveten vilja är början till alla magiska handlingar. Det är på grund av att människorna inte fullt och fast föreställer sig och tror på resultaten, som de (ockulta) konsterna är så otillförlitliga, då de i stället skulle kunna vara fullständigt tillförlitliga”. Liksom allt annat så är Viljan sjufaldig i sina manifestationsgrader. När den emanerar från den enda, eviga, abstrakta och rent overksamma Viljan (Atma i Layam) blir den Buddhi i dess Alayatillstånd, och nedstiger ytterligare som Mahat (Manas) och ilar stegvis ned för trappan tills det gudomliga Eros i sina lägre animala manifestationer blir erotiskt begär. Viljan som en evig princip är varken ande eller substans utan evig ideation. Schopenhauer har uttryckt detta fint i sin Parerga: ”i den nyktra verkligheten finns det varken materia eller ande.

Tendensen till gravitation i en sten är lika oförklarlig som tanken i den mänskliga hjärnan  Om materia kan – ingen vet varför – falla till marken, då kan den också – ingen vet varför – tänka ... Så snart som vi, även i mekanik, går bortom det rent matematiska, så snart vi når den outgrundliga vidhäftningsförmågan, gravitationen osv. ställs vi inför fenomen som för våra sinnen är lika mystiska som VILJAN”. [TG:370]

Att ta in Teosofins Filosofi och hela den Ockulta Vetenskapen kan man inte göra med en gång, det sker gradvis, men du är på god väg, och du ställer de rätta frågorna, och det är den bästa början man kan tänka sig. Att personligheten får stå tillbaka för den Gudomliga Viljan är helt i sin ordning. Det innebär att vi underordnar vår egna personliga vilja till den kosmiska "Ske Guds Vilja". Sanningens Ande är detsamma som den Goda Viljans Ande, låt oss alla följa den smala teosofiska stigen...

Teosofisk Ordbok av HPB:
http://www.teosofiskakompaniet.net/TeosofiskOrdbokBlavatsky

din vän
Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________ 
    

FRÅGA 13. I LJUSET AV ATMA-BUDDHI-MANAS (Inskickad den 18 april 2010)‏ 

Hej ULT! 

Ja, jag håller med om att detta brev (ARCANA-KORRESPONDENS-SVAR 11) gör det hela klarare för mig men jag upptäckte nyss ytterligare en bit i ditt brev som jag behöver hjälp med.

Jag har hela tiden förstått att man inte på det personliga planet kan tro att man inte måste sträva mot upplysning men jag tycker mig ana att vid en tidpunkt är det Lägre Självet och det Högre Självet så överens att man kan säga på sätt och viss "dessa ting inträffar av sig själv". Förening har ännu inte uppstått men all tidigare strävan hjälper till att tingen inträffar av sig själv.  

Buddha nivån är nära men inte uppnådd. Vad menar Teosofin med Atma-Buddhi? Vilket annat ord står det för? Jag förstår Atma-Buddhi-Manas=Högre Själv och Kama-Manas= Lägre Själv. Jag ska läsa vidare om Antaskarana. Jag minns något från dina föredrag om att du sa att Antaskarana är bron mellan HJ och LJ och att det är det samma som Astralkroppen (den permanenta).

Hälsningar Kerstin

PS. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap. Som du ser har jag tagit ut en del av ULTs deklaration för jag tycker att detta är så tydligt i vår brevväxling som sedan läses av många på bloggen DS.


-----------------------------------------------------------------------------  

SVAR:

Du frågar vad ATMA-BUDDHI står för? Jag skrev (om du läser noga) i tidigare brev "... Anden tillsammans med Buddhi bildar Monaden, vilken är ANDE-SJÄLEN som likt en PILGRIM färdas i rymden genom de sju olika rikena och de sju olika kosmiska planen eller dimensionerna. Denna Pilgrim har idag nått människoriket, där vår utveckling inte sker automatiskt som i alla riken utan här börjar nämligen den fria viljan komma in i bilden. Det är först i den förnuftslösa människan som vi får Manaslågan tänd."  

ATMA = ANDEN = DET HÖGRE SJÄLVET

ATMA-BUDDHI = ANDE-SJÄLEN = MONADEN
ATMA-BUDDHI-MANAS = DET HÖGRE JAGET
ANTASKARANA = BRON,

KAMA-MANAS = DET LÄGRE JAGET
KAMA = BEGÄREN
 

När vi uppnått fullkomlig förening mellan det lägre och högre Jaget… då kan man kanske säga att "dessa ting inträffar av sig självt", allt stämmer av sig självt, man är i full balans och harmoni, inte förrän dess. Anden är aldrig utan Buddhi och Manas.

Denna trio är antingen medvetet förenad eller omedvetet förenad. Så din "Sanningens Ande" är egentligen ATMA-BUDDHI-MANAS i konjunktion. Din INRE GUD som sakta leder dig upp för den ockulta trappan, steg för steg.

Är du Kerstin förresten Associerad medlem av ULT?

Din vän
Björn-Peter Bernin


__________________________________________________________     

FRÅGA 14. SYMBOLISKT TÄNKANDE (Inskickad den 18 april 2010) 

Hej Redaktionen!

Idag jagar jag Er men Ni ska veta att jag är tacksam för svaren när än de kommer. Det är bara så att jag måste fånga tankarna och manifestera dom på papper när de uppstår.

Eva Moberg har sagt på något föredrag att det Högre Självet uttrycker sig genom personligheten och det bildar grunden till nästa fråga.

Martinus skriver i sina böcker "Det tredje testamentet" att han uppnått Kosmiskt medvetande och som jag har förstått processen har personligheten förenats med det Högre Självet och den föreningen leder till Kosmiskt medvetande.

Är det därför samma sak kan beskrivas med olika ord men med samma innebörd för det är personligheten och dess erfarenhet som uttrycks tillsammans med Det Högre Självet.

Alltså orden färgas av personlighetens erfarenheter. Martinus använder ju i sin Kosmologi många uttryck hämtade från kristendomen men också ett eget unikt material sprunget fram ur källan dess Högre Jag.

Varma hälsningar Kerstin

-----------------------------------------------------------------------------  

SVAR.

Hej Kerstin,

Självklart kan man säga att Självet uttrycker sig genom personligheten. Självet (det Högre Självet = Atman) uttrycker sig eller erfar alltid genom sex redskap eller principer enligt teosofin. Inom den Österländska Skolan kallas dessa sex principer för: Buddhi, Manas, Kama, Prana, Linga Sharira, och Stuhla Sharira, och inom den moderna Teosofiska Rörelsen kallas dessa för: Intuition, Förnuft, Passioner och Begär, Livskraften, Astralkroppen och den Fysiska Kroppen. Självet-Viljan finns på sju olika plan. Buddhi är en noetiserad form av Kama (Begäret). Längtan, Lusten, Begär och Passioner är alla olika varianter på Viljans drivkraft, Andens kraft i manifestation. 

Martinus är ett kapitel för sig själv. Han hade till en början kontakt med både teosofer och antroposofer, så hans rötter eller andliga inspiration finns både i teosofin och i antroposofin, där han var bekant med båda skolorna. Han är mer lik antroposofin eftersom han utgår ifrån ett viss slags kristendom. Martinus kosmologi består i sak av teosofi, neo-teosofi, antroposofi och hans egen unika variant av esoterisk kristendom, en kombination som verkar passar många skandinaver. 

Vad Martinus egentligen menar med Kosmiskt Medvetande är inte helt tydligt för mig. Inom teosofin använder vi inte denna term speciellt ofta. Vi talar om sju olika kosmiska plan. Vilket av dessa plan Martinus menar han är kosmiskt medveten om vet jag inte. Så det är inte alls lätt att göra en jämförelse även om några har försökt göra detta mellan teosofin och Martinus kosmologi. 

Hur som helst så finns det en hel del mystiker i modern tid som använder sig av symboler (unikt material, skriver du) som är ganska likt Martinus egna symboliska tänkande. Vi har till exempel Hilma av Klint, en ockult svensk målarinna, som ledde en egen ockult grupp i Stockholm som hon kallade ”Fredagsgruppen” eller ”De Fem”, och hennes bilder har i en del fall stora likheter med Martinus teosofiska bilder. Sen har vi Kandinsky, Mondrian, Paul Klee och Malevitj som var suprematismens fader. Ja, hela den moderna konstens pionjärer var starkt påverkade av Helena Blavatskys symboliska tänkande.  

Att kommunicera med symboler, sång, musik och dans är närbesläktat. Myter och religiösa föreställningar har präglat alla forntida folks tankemönster. Ritualer, ceremonier och religiös konst är uttrycksformer som har sina ockulta rötter i ”symbolisk tänkande”. På ett tidigt stadium i människan utveckling sammanhölls olika folkgrupper genom olika symbolspråk som alla var baserade på inre upplevelser.  

Helena Blavatsky har tillsammans med sina Mästare lagt fram ett mycket ”unikt material” i sina böcker Isis Unveiled och The Secret Doctrine, (Den Hemliga Läran finns på svenska) som också innehåller en del symboler eller huvudnycklar som öppnar många portar. All denna kunskap springer ur den INRE MÄNNISKAN… ATMA-BUDDHI-MANAS oändliga källa. Dit kan vi alla nå och dricka ur LIVETS SPRUDLANDE kraftkälla eller FONTÄN.

Din vän
Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________      

FRÅGA 15. Det ABSOLUTA bara ÄR (Inskickad den 20 april 2010) 

Hej Redaktionen! 

Jag var för snabb med tidigare brev, när jag nu har funderat på vad jag skrivet, se nedan, så står det klart att kraften är förbunden med karman. Kraften kommer ur förrådet för karmiska gärningar därför finner jag det också logiskt att man kan uttrycka det med att Dessa ting inträffar av sig själv." För det kan upplevas så, för orsaken ligger i tidigare livs gärningar och när balans råder inträffar ting av sig själva. Vad Judge menar med att kraften utgår från Anden förstår jag inte om Anden bara är.

-----------------------------------------------------------------------------
  

SVAR.

Hej KR! 

Vad som kan vara intressant att känna till i ovanstående sammanhang är att både Kraften och Karman är samma sak, och att de utgår båda ifrån Anden = ATMAN. Orsak och verkan är samma sak, de är inte skilda från varandra, vilket innebär att verkan finns innesluten i orsaken, och att orsakerna finns inneslutna i verkningarna. 

Att Anden bara ÄR, liksom det ABSOLUTA bara ÄR innebär i detta sammanhang, att vi inte med vårt begränsade medvetande kan veta vad det obegränsade ÄR. Att ge ANDEN eller det ABSOLUTA egenskaper skulle med en gång begränsa det obegränsade, därför säger vi att det bara ÄR.

Under en Manvantara, Kosmisk Existens eller Cyklisk tillvaro är Anden (Atman) alltid är förenad med Buddhi (Intuition) och Manas (Förnuftet/Medvetandet) och bildar tillsammans trion eller det högre Jaget.
 

Din vän
Björn-Peter Bernin

___________________________________________

Sammanställd den 4 november 2010

United Lodge of Theosophists
Malmölogen

___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23