ARCANA Frågor & Svar  
 kapitel 5

Malmölogen (nr 21-25)

Här kan du läsa om en del frågor som ställts till vår hemsida eller vår bloggsida under 2010. Vi har gjort ett urval av de mest intressanta frågorna angående den teosofiska filosofin. Svaren som ges har förmedlats av undertecknad som ensam är ansvariga för svaren. Svaren är baserade på Helena Blavatskys teosofiska förmedling. Dessa frågor och svar ligger också på vår Bloggsida online http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

|länk till HUVUDINDEX (här finns alla frågor samlade)
 

FRÅGA 21. OM ASTRALKROPPEN (Inskickad den 24 april 2010)

Hej!

Jag har börjat läsa Teosofins nyckel, och på sidan 84 står att när människan dör lämnar de tre lägre principerna henne för alltid. Kroppen, livskraften med sitt hölje, människans astralkropp eller dubblett. Kan du reda ut begreppen? Är människans astralkropp och modellkropp synonymt? Lite svårt att förstå när inte begreppen används på samma sätt i bok och i världen.

Hälsningar Kerstin

----------------------------------------------------------------------------- 

SVAR.

Hej Kerstin,

Astralkroppen har ett antal olika funktioner… här kommer ett kapitel av Robert Crosbie, som var ULTs grundare och Judges närmaste man på sin tid, han verkade runt Boston distriktet i Amerika. Han har gett en del intressanta svar på olika frågor som ställdes till honom under olika studieklassser i Teosofins Ocean, vilka först stenografiskt nedtecknades, redigerades och sedan blev till en bok. Läs och lär:

KAPITEL 5

KROPPEN OCH ASTRALKROPPEN


Kroppen och livsprincipen. Livets mysterium. Sömn och död är resultatet av ett överskott av liv som organismen är oförmögen att använda sig av. Kroppen är en illusion. Vad är en cell? Livet är universellt. Det är inte ett resultat av organismen. Astralkroppen. Vad den består av. Dess förmågor och funktioner. Som en modell för kroppen. Naturens alla riken är i besittning av den. Dess förmåga att resa. De verkliga sinnesorganen finns i astralkroppen. Den roll astralkroppen spelar vid spiritualistiska seanser. Astralkroppen ligger till grund för telepati, klärvoajans, kläraudiens och alla sådana psykiska fenomen.

Fråga 131. Vad är det som gör att vi identifierar oss med kroppen?

Svar. En av de missuppfattningar som teosofin har som avsikt att korrigera, det vill säga den allra vanligaste idén som säger att ”vi” är våra kroppar.

Fråga 132. Vilka andra missuppfattningar råder?

Svar. Det skulle vara omöjligt att räkna upp dem alla; missuppfattningar uppstår ur en brist på sann kunskap, och dessa är nästan oändliga. Början till kunskap ligger i en sann förnimmelse av den essentiella andliga naturen inom alla varelser, bortsett från alla former, förmågor och uttryck; med andra ord den permanenta oföränderliga grunden som utgör den Orsakslösa orsaken och upprätthållaren, ett centrum inom varje varelse, med andra ord Självet inom alla. Sedan följer de olika utvecklingsstegen – eller evolutionen, sju till antalet och den allmänna lag som styr allt, tillika med de underordnade lagar eller verksamheter som styr varje steg eller plan av nedstigande eller uppåtstigande.

Varje föreställning som inte omfattar hela naturen är baserad på okunnighet.

Fråga 133. Är materien endast en samling av liv?

Svar. Det som vi kallar ”Materia” består av former av oräkneliga slags varelser, var och en medveten på sin egen nivå; dessa förnimmer vi endast delvis med våra begränsade fem sinnen. Materian är det som vi är i stånd att förnimma. Allt eftersom vi höjer oss till en högre förnimmelse förmåga, kommer det som nu är osynligt för oss att bli objektivt och även detta kommer att te sig som ”materia” för oss. Den verkliga människan är Den som Förnimmer.

Fråga 134. Det tycks som om vi har degraderat eller bedövat dessa lägre livsenheter genom vårt användande, är det så?

Svar.
Degraderingen ligger inom oss själva – vi är ansvariga; vilket de lägre eller mindre livsenheterna inte är – de agerar bara i enlighet med de impulser vi ger dem, vilka sedan återverkar på oss.

Fråga 135. Vilket skulle kunna vara in- och utgångs vägarna för dessa livsenheter?

Svar. Genom kroppens öppningar, hudens porer; genom endosmosis och exosmosis; genom mat, dryck och andning; även huvudets och kroppens hår utgör kanaler.

Fråga 136. Vad är det som gör att människan attraherar en viss slags livsenheter till sig och djur en helt annan?

Svar. Varje varelse ”attraherar” enligt sin egen särskilda natur.

Fråga 137.
Kan begreppet ”elektron” definieras?

Svar. Ordet ”elektron” är ett namn som vetenskapsmännen gett åt de partiklar som de anser bygger upp atomen. Vetenskapsmännen har ingen idé om vad det är som de har upptäckt, några inbillar sig att elektronen inte är materia utan en form eller flera former av energi. Men alla svävar lika mycket i okunnighet som när de antog att ”atomen” var den yttersta indelningen av materian. [Dessa svar sammanställdes efter Robert Crosbies död 1919, men ”svaren” förmedlades någon gång under åren 1909-1919. Läs mer om detta i Förordet]

Fråga 138.
Vad kan sägas om en berusad persons karaktär? En sådan person är alltid ivrig att inta något skadligt i kroppen?

Svar. Han har tränat ”livsenheterna” i sin kropp på ett sådant sätt att de ständigt kräver viss stimulantia. Det finns ett uttryck som säger att: ”det är inte vad vi stoppar i munnen som förorenar, utan det som kommer ur den”. Vi är måhända inte fysiskt berusade av vin, men vi kan vara berusade av okunnighet och självrättfärdighet. En alkoholist har lättare för att upphöra med sitt drickande än vad den stora mängden människor har när det gäller att upphöra med sina själviskheter och sina begär.

Fråga 139. Skulle inte en förståelse av vår sjufaldiga natur ha en tendens att förvandla en sjuk kropp till en normal, frisk kropp?

Vi kan förstå en hel del, utan att använda oss av våra insikter; inga resultat uppnås om vi inte omsätter våra insikter i praktiken. Vi måste bli levande exempel på vår kunskap, och detta gäller alla områden av vår natur.

När vår inre natur är ren, frisk och sann, kommer kroppen att låta sig påverkas; men våra kroppar är det minsta av våra handikapp.

Fråga 140. Tror ni att vi genom rätt omsorg för vårt instrument skulle kunna göra upp med vår förflutna karma i den kropp vi har idag? Skulle man inte kunna leva i samma kropp i tusentals år genom att hela tiden skapa nya vävnader?

Svar. Varje kropps livslängd bestäms av den förflutna karma som tillhör det Jag som använder kroppen; denna kritiska punkt kan kringgås av en som har kännedom om detta, men processen nödvändiggör den gradvisa döden av kroppen före dess egentliga tid, samt även villkor som moderna idéer och omgivningar inte kan erbjuda. Vårt första behov är att förstå och kunna uttrycka vår verkliga natur; därefter erbjuds många olika möjligheter. Vi måste lära känna Livet som det verkligen är, inifrån, innan vi kan ge kroppen något utöver den allmänna omsorgen. Kroppen är inte vårt omedelbara bekymmer.

Fråga 141. Existerar det inte något sådant som att kunna överskrida de begränsningar som varje liv innebär?

Svar. Svaret på föregående fråga bör vara tillräckligt täckande för vårt syfte. Det går alldeles för mycket tid åt att tänka på den kroppsliga tillvaron; kroppen är ett instrument som vi fått genom vår egen karma, precis som fallet är med våra tendenser och omgivningar; vi kan endast uppnå bättre villkor genom att förtjäna dem, och våra nuvarande villkor utgör just de möjligheter som vi behöver för att uppnå dessa förtjänster. Det är inte vår kropp eller dess omgivningar som utgör den verkliga orsaken till våra problem, utan våra attityder gentemot dem.

Fråga 142. Som vi nu har det, skulle vi göra fler framsteg genom att använda de kroppar vi har på bästa möjliga sätt, i hopp om att förtjäna en bättre kropp i en kommande inkarnation, är det så ni menar?

Svar.
Om vårt mål är att få en bättre kropp nu eller i en kommande inkarnation, då är vi fortfarande ”fast i illusionernas nät”. Vår riktning borde istället vara att använda det vi har på bästa sätt, och det bästa sättet att göra detta kräver en kunskap om livets filosofi – teosofi.

Fråga 143. Kommer inte naturen någon gång att göra det lättare för oss?

 När vi gör det lättare för naturen. Vi förkroppsligar naturen. Naturen är en produkt av oss själva och andra varelser. När vi upprättar harmoniska relationer mellan alla delar av vår egen natur, kommer det att bli ”lätt” för oss. Men att tala om att göra det lättare, när det handlar om ansträngningar, verkar fåfängt.

Fråga 144. Vad finns det för slags relation mellan Individualiteten och Personligheten?

Svar. ”Individualiteten” innebär en medveten tillvaro i Anden, vare sig i eller utanför kroppen. ”Personligheten” är en samling av ständigt skiftande kvaliteter och villkor som ”Tänkaren”, eller Jaget, misstar för att vara sig själv; på så sätt är ”tingens illusoriska verklighet” självskapad.

Fråga 145. Har astralkroppen full storlek vid födseln? Ty påståendet görs att den är fulländad vid födseln. (Sidan 40)

Svar. Det finns inget sådant påstående som att Astralkroppen skulle vara fulländad vid födseln; det som sagts är att ”modellen för det växande barnet i livmodern redan är fulländad till formen”; Astralkroppen växer i takt med den fysiska; frasen ”full storlek vid födseln” saknar betydelse, eftersom alla kroppar skiftar i storlek och dimensioner från födsel till ålderdom. Modellen för eken finns i ekollonet. Ett litet fotografi kan förstoras upp tusen gånger och ändå vara fulländat in i minsta detalj.

Fråga 146. Vad menas med ”en cells privativa [negativa] gränser”?

Svar. Det finns ingen fysisk cell som existerar som något avskiljt; våra kroppar är väsen, men de är uppbyggda av ännu mindre väsen. Varje väsens centrum har sin egen aktionsradie som skapar en svängning eller en virvel kring det; det är liven som dras in i denna radiära virvel som bildar ”cellen”; den centrala attraktionskraften drar in dem och håller dem kvar i sina respektive avstånd, så att säga; det är jämvikten mellan attraktion och repulsion som bildar de privativa gränserna.

Fråga147. Kan ni förklara betydelsen av frasen ”Det Högsta ser genom ögonen av det lägsta”?

Svar. Varje cell i kroppen har sitt eget liv, krafter eller räckvidd av förnimmelse, och cellerna skiljer sig åt från varandra i detta avseende. Det är genom de många olika slagen av liv i våra kroppar, som vi har kontakt med och förnimmer det fysiska planet; därför kan man säga att vi ser genom ögonen av det lägsta. Det samma gäller för varelser högre än oss själva. Vår kontakt som ”förnimmare” med alla slags substansplan möjliggörs bara med hjälp av ett instrument som är sammansatt av ”liven” som tillhör det särskilda planet. Varje sådant liv är en förnimmande punkt, och reflekterar i någon grad det plan som den tillhör. En tillräcklig mängd av dessa liv dragna samman på ett särskilt plan kommer att förkroppsliga ”förnimmelsepunkter” som är i stånd att reflektera allt på det planet; så man kan säga att på varje plan så ”ser det högsta genom ögonen av det lägsta”. ”Det Högsta” och ”det lägsta” hänsyftar här på skillnaderna i förnimmelsens räckvidd, förståelse, visdom och kraft.

Fråga 148. Är den ”permanenta astralkroppen” detsamma som den Andliga kroppen?

Svar. Nej det är den inte. Det är en kropp som bildas av den astrala substansen under livets gång av det reinkarnerande jaget. När den väl har bildats så kvarstår den, med alla sina förmågor, och fungerar som den astrala formen under kommande liv. I vanliga fall, så projiceras en ny astralkropp vid varje födsel, med ingenting annat än de förvärvade tendenserna som utgångspunkt.

Fråga 149. Påverkas Astralkroppen av sinnessjukdomar?

Svar. Det finns överhuvudtaget inte någon slags ”kropp” som är vare sig är sund eller osund. Sinnessjukdom är ett avbrott i förbindelsen mellan Jaget och den kropp som används, och den kan vara delvis eller total. Ett sådant avbrott beror på individens karma och kan härstamma från orsaker igångsatta på det fysiska, astrala eller psykiska planet av den inblandade individen.

Fråga 150. Skulle en Mästares övertagande av en kropp, till sin natur vara en obefläckad avlelse?
Svar. Om en Mästare skulle vilja använda en fysisk kropp av rasen, skulle Han antingen ta en som var tillgänglig och som hade blivit övergiven av dess ursprungliga användare, eller så skulle Han ”besjäla” en som skapats på det vanliga sättet. Den fysiska evolutionslinjen upprätthålls i vår tidsålder genom en förening av könen.

Fråga 151. På sidan 36 står det att vi under sömnen absorberar liv; och senare i stycket står det att när vi somnar så är vi mer fulla av liv än på morgonen. Detta verkar för mig vara en motsägelse?

Svar. Om stycket hade lästs med uppmärksamhet så skulle det inte ha uppstått någon motsägelse. Under sömnen absorberar vi Livsenergin och gör inget motstånd mot den; när vi vaknar gör vi motstånd mot den; när vi somnar är vi mer fulla av liv än på morgonen eftersom vår förmåga att bjuda motstånd minskar med varje vaken timme; vi blir ”laddade med Livsenergi ända tills vi inte längre kan stå emot den, då tar sömnen över.

Fråga 152. Sa inte H.P.B. att Devachan var ett dårarnas paradis?

Svar. Det är en öppen fråga om H.P.B. använde uttrycket exakt på detta sätt, men anta att hon gjorde det, stämmer det inte då att varje varelse skapar sitt eget paradis, sin egen Devachan, enligt sina föreställningar om sällhet; och eftersom Devachan är en illusion skapad av personligheten, så kan det inte kallas för ett tillstånd för de vise, och uttrycket ”en dåres paradis” som ett talspråk, kan då mycket väl anses duga. Är det inte lyckosamt att även den som vi betraktar som en ”dåre” kan ha sitt paradis? Den andliga naturen av ”tillvaron” möjliggör alla dessa kompensationer, var och en i enlighet med sitt slag

Fråga 153. Det sägs att astralkroppen utvecklades långt innan den fysiska kroppen; innebär detta att människan använde sig av astralkroppen tidsåldrar innan den fysiska kroppen var utvecklad?

Svar. Som vi speciellt nämnt i ett tidigare kapitel, så utgår evolutionen från den homogena substansen till allt mer konkreta tillstånd av substans eller materia, och de lägre tillstånden utvecklas ur de högre, varje stadium omfattar ofantliga tidsperioder; därför innebär detta att astralkroppens evolution föregick den fysiska formens under många tidsåldrar; faktum är att vid varje födelse så upprepas snabbt samma process; även de tidiga stadierna av den fysiska evolutionen upprepar sig under fosterstadiet.

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sidan. 66-72. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 

__________________________________________________________   
 

FRÅGA 22. OCKULTA VIBRATIONER (Inskickad den 23 april 2010)

Hej

För många år sedan såg jag i en vision att det som vi i denna fysiska värld ser som ”luftrum” är genomkorsat av band i olika färger. Kan du berätta lite om dessa energiband och de olika färgerna? Jag förstår att detta är ett stort och innehållsrikt ämne men om du skulle kunna delge mig och bloggens läsare det mest grundläggande vad Teosofin säger om detta så är jag tacksam.

Mvh K.R

SVAR.

 -----------------------------------------------------------------------------  

Hej K.R.

Enligt teosofin så lever vi i en värld som är uppbyggd av energier eller av vibrationer. Vibrationerna består av ljud och färger. Såhär förklarade Helena Blavatsky universums uppbyggnad i William Q Judges artikel ”Ockulta Vibrationer”, låt oss läsa denna tillsammans, för att sedan gå vidare i ämnet. Vi behöver grundläggande kunskaper först, för att sedan lämna plats åt mer djupgående studier och erfarenheter. Så här står det i denna artikel:

ETT FRAGMENT AV ETT SAMTAL MED H.P.B. ÅR 1888

Det följande skrevs ner av mig under diktamen av H.P.B. år 1888, med avsikt att publiceras då. Men det användes aldrig vid det tillfället, och eftersom det varit i min ägo vill jag därför offentliggöra det nu istället.– W.Q.J.

Fråga. Då jag funderade över skillnaden mellan vanliga människor och en adept, eller till och med en delvis utvecklad elev, slog det mig att hjärnmolekylernas vibrationstal liksom dessas koordination med den högre hjärnans vibrationer, mycket väl skulle kunna ligga till grund för skillnaden och även kanske förklara många andra problem.

H.P.B. Det stämmer. De orsakar skillnader och även många egendomliga fenomen. Skillnaden människor emellan beror också i hög grad på vibrationer av olika slag.

F. Då jag läste artikeln [AUM] i The Path april 1886, föreslås åter denna idé. Den inleds på följande sätt på sidan 6, Volym I:

”Den Gudomliga Resonansen är endast utandningen av det första ljudet av hela AUM… Den uppenbarar sig inte endast som den kraft vilken sätter Universums partiklar i rörelse och upplivar dem utan uppenbarar sig även i utvecklingen och upplösningen av människan, av djur- och mineralriken samt av solsystem. Bland arierna representerades resonansen i planetsystemet av Merkurius som alltid har sagts råda över de intellektuella förmågorna, samt vara den universella stimulansen.”

Vad menas med detta?
 

H.P.B. Merkurius har alltid varit känd som den hemliga visdomens gud. Han är Hermes likväl som Buddha, Somas son. Om vi talar om tingen på det lägre planet skulle jag vilja kalla den ”Gudomliga resonansen” som du läste om i The Path för ”vibrationer” och för skaparen, eller det som ger impulsen till varje slags fenomen på astralplanet.

F. Har då de olikheter som vi finner i människornas hjärnor och väsen sin grund i vibrationernas olikheter?

H.P.B. Med all sannolikhet är det så.

 

 

Hermes


F. Om man talar om mänskligheten som en helhet, är det då korrekt att alla har en ton eller ett vibrationstal som motsvarar dem?

H.P.B. Människor i allmänhet kan liknas vid de många tonarterna på pianot, var och en har sitt eget ljud och en kombination av dem framkallar andra ljud i oändliga variationsformer. Likt den ljudlösa naturen har de en grundton ur vilken alla karaktärsvariationer och sammansättningar framspringer i oändliga förändringar.

Kom ihåg vad som sagts i Isis Unveiled sidan xvi, Volym I, ”Universum är kombinationen av tusentals beståndsdelar men ändå är det uttrycket för en enda ande – ett kaos för sinnena (de fysiska), men ett kosmos för förnuftet (Manas).

F. Hittills gäller detta generellt enbart för naturen, men förklarar det även skillnaden mellan adepten och gemene man?

H.P.B. Ja. Denna skillnad innebär att en adept kan jämföras med den enda tonart vilken innehåller alla andra tonarter i naturens storslagna harmoni. Han har sammanfattningen av alla tonarter i sina tankar, då däremot den vanliga människan har samma tonart som grund, men handlar och tänker endast i en eller ett par förändringar inom denna stora tonart och framkallar på så sätt enbart ett fåtal ackord utav den stora tillgängliga harmonin.

F. Har detta något att göra med det faktum att en lärjunge kan höra sin Mästares röst genom de astrala rymderna, medan en annan människa varken kan höra eller kommunicera med adepterna?

H.P.B. Detta beror på att chelans hjärna, genom träning, är stämd i samklang med mästarens hjärna. Hans vibrationer synkroniseras med adeptens, men den otränade hjärnan är inte stämd på samma sätt. Så chelans hjärna är onormal om vi betraktar den från det vanliga livets synsätt, medan vanliga människors hjärnor är normala för det världsligas ändamål. De sistnämnda människorna kan liknas vid dem som är färgblinda.

F. Hur skall jag tolka detta?

H.P.B. Det som läkarna betraktar som normalt anses från ockultismens synvinkel vara onormalt och vice versa. Skillnaden mellan en färgblind signalist som misstar sig på lamporna och en adept som ser, är att den ene förväxlar färgerna med varandra, medan adepten ser alla färgerna inom varje färg utan att förväxla dem med varandra.

F. Kan man då säga att adepten har höjt sina vibrationer så att de blivit desamma som naturens helhet?

H.P.B. Ja, de högsta adepterna. Men det finns även andra adepter som trots att de är så oändligt mycket längre komna än alla människor, fortfarande inte är i stånd att vibrera på en sådan nivå.

F. Kan adepten viljemässigt framkalla en vibration som kan skifta från en färg till en annan?

H.P.B. Han kan framkalla ett ljud som kommer att förändra en färg. Det är ljudet som framkallar färgen, och inte omvänt eller tvärtom. Genom att korrelera ljudets vibrationer på ett korrekt sätt skapas en ny färg.

F. Är det sant att varje ljud framkallar en färg på astralplanet?

H.P.B. Ja, men dessa är osynliga på grund av att de ännu inte har blivit korrelerade med människohjärnan, så att de kan bli synliga på jordeplanet. Läs vad Galton säger om sina experiment med färger och ljud som de upplevs av medialt lagda och sensitiva vilket visar att många känsliga personer alltid ser en färg för varje ljud.

Den färgblinda människan mottar samma vibrationer som för andra visar sig som rött, men då hon inte är kapabel att förnimma dessa, förändrar hon mängden, så att säga, och ser sedan en färg som står i förhållande till de vibrationer hon är i stånd att förnimma av hela mängden. Hennes astrala sinnen kan se den riktiga färgen, men det fysiska ögat har sina egna vibrationer, och eftersom dessa finns på det yttre planet, övervinner de för tillfället de andra och den astrala människan är tvingad att meddela hjärnan att den sett korrekt.

För i varje enskilt fall så skickas de yttre intrycken till den inre människan, som då är tvungen, så att säga, att acceptera och bekräfta meddelandet för stunden och vad det för tillfället informerar. Men det finns fall då den inre människan även i ett sådant sammanhang är i stånd att överkomma den yttre defekten och förmå hjärnan se skillnaden.


I många fall av sinnessjukdomar är förvirringen av alla de slags olika vibrationer så enormt stor att det inte finns något inbördes förhållande mellan den inre och den yttre människan och då har vi fått ett fall av sinnesförvirring. Men även i några av dessa olyckliga fall är personen inombords hela tiden medveten om att hon inte är vansinnig, men kan inte göra sig själv förstådd. På så sätt drivs ofta personer till vansinne genom felaktig behandling.

F. Genom vilka slags vibrationer framställer elementalerna olika varianter av färger och ljus?

H.P.B. Detta är en fråga som jag inte kan svara på, även om den är välkänd för mig. Nämnde jag inte för dig att hemligheter kan avslöjas alltför tidigt?

WILLIAM Q. JUDGE
Path, juni, 1893.

Läs gärna också ”AUM” av William Q. Judge:
http://www.teosofiskakompaniet.net/WQJ_AUM_2003_.htm

Din vän
Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________    
 

FRÅGA 23. OM LIVET EFTER DÖDEN (Inskickad den 14 maj 2010) 

Hej Redaktionen på Teosofiska Kompaniet,

Tack för föredraget den 12 maj: Varför är vi rädda för döden?

En timme går fort och jag hoppas nu att Ni vill svara på ytterligare frågor rörande gårdagens tema.

Vad anser Teosofin om den färd som AndeSjälen gör från Devachan, genom Kama-Loka och till den nya födelsen på jorden?

Tar Ande-Själen med alla frön från (korgen) som du pratade om på föredraget? Eller finns där ett val för AndeSjälen att välja ut eller är det som jag läst i annan andlig litteratur en grupp bestående av Högre stående AndeSjälar som ger råd i samband med återfödelsen.

Om denna grupp finns är den till för alla återvändande AndeSjälar eller måste AndeSjälen ha nått en viss nivå innan den får råd och har möjlighet till val.

Utvecklas personligheten i Kama-Loka? Om ja får den nya idéer och hur uppstår dessa eller är det idéer som redan finns i personligheten som utvecklas vidare och till sist kan ett medium se Devachan och få kontakt med AndeSjälen?

Mvh K.R.

-----------------------------------------------------------------------------   

SVAR. 

Hej K.R. 

Du verkar vara en ständigt rinnande fors av frågor… och det är bra… på så sätt lär man sig filosofin snabbt… vilket du också gör. 

Din fråga 23 är ju egentligen flera frågor i samma fråga, så vi tar dem en efter en… som teosofin ser på dem

a) Vår resa från första stund från det att vi lämnar jorden tills vi kommer till Kama loka, och reningsprocessen där, vidare till Devachan, och smältningsprocesssen där, då våra erfarenheter förenas för gått med vårt högre väsen Atma-Buddhi-Manas är egentligen bara effekter eller verkningar som är skapade av oss under jordelivet, dvs. orsaker. Så hela processen är ett enda stort psykologiskt drama som utspelar sig inom oss, inom vårt medvetande.

b) Ande-Själen, Monaden eller Atma-Buddhi-Manas lämnar de olika ”fröna” efter sig på de olika planen dit de tillhör… så i princip har vi sex korgar eller skandhas (teosofiskt sett så är den sjunde Principen strängt talat vår Atma, dvs. Vittnet inom oss, som gör alla dessa erfarenheter, på olika nivåer under vår vandring på LIVETS Stege)) som vi både lämnar då vi går in i Kama loka eller Devachan eller tar med oss när stunden är inne att vi ska återfödas. 

c) Dessa frön som Ande-Själen plockar på sig är alla karmiskt betingade, och de är alla skapade eller alstrade av oss på jorden, så de väljs ut av Ande-Själen för att ge bästa möjliga möjligheter för själens fortsatta utveckling på jorden. 

d) Ande-Själen gör sina egna val, annars skulle det inte kunna vara tal om Självstyrd utveckling. Självet, det vill säga Atman gör valet, eftersom Atman är ALL-VETANDE behövs inga mellanhänder för detta val.

e) Personligheten kan inte utvecklas under mellantillstånden eftersom dessa två tillstånd som vi kallar Kama Loka och Devachan är psykologiska tillstånd, verkningar av tidigare igångsatta orsaker på jordeplanet.

f) Att kunna se in i Devachan och få kontakt med själarna som finns där, i sina egna spunna kokonger, förutsätter att Ande-Själen är en fullt utvecklad Mästare som kan tränga igenom dessa dimmiga stadier och genomskåda att det verkligen handlar om lagrade ”psykologiska tillstånd” på Astralplanet.

 

Swedenborg 

Vår store svenske mystiker på 1600-talet Swedenborg, som var långt före sin tid på många sätt, trodde på helt allvar att han såg in i andra världar, där alla var klädda som på hans tid, då han egentligen bara fick glimtar av varelser i Devachan. Så kan det te sig, när man skådar in i Astralplanet utan större ockult skolning, när man inte är en fullt utvecklad Ockult Mästare. Detta skiljer ett västerländskt Medium från en Mediator, Förmedlare eller fullt utvecklad och tränad Österländsk Mästare av den högre ordningen. Detta var mycket vanligt under Helena Blavatskys tid och har funnit sig en väg in i de moderna guiderna som kanaliserar allt de ser, men inte förstår fullt ut. 

Ja K.R. det blev några svar till, vilka alla i sin tur kan vidareutvecklas på ett djupare plan framöver när du har större insikt i hela den holistiska teosofiska-gudomliga Planen.

Vi håller här och går långsamt framåt i vårt försök att sätta oss in i eller försöka förstå den Tidlösa Visdomen eller Teosofin som den förmedlats av vår Guru Helena Blavatsky, Vattumannens stora Prästinna av det Inre Templet kallat Shambhala av vissa, och Mästarnas Boning av andra. 

Vänligen din vän

Björn-Peter Bernin

 __________________________________________________________     

FRÅGA 24. VAD MER KAN SÄGAS OM UTVECKLINGEN AV ”DET SJÄTTE” OCH ”SJUNDE SINNET” (Inskickad den 16 sep 2010)

Hej

Tack för föredraget: Sjufaldens Mystik. [Sjufaldens Mystik (Föredrag den 15 sep 2010)]

Som vanligt finns där frågor som kanske mer än jag undrar över. För det första säger du att vi är i fjärde runden och den femte rotrasen. Femte rotsatsen visar på att vi har fem sinnen fullt utvecklade men i den fjärde runden behöver vi utveckla två sinnen till.

Det sjätte sinnet pratar vi redan om att en del i mänskligheten har börjat utveckla. Det sjätte sinnet är intuitionen men vad kallas det sjunde sinnet?

Tack på förhand

K.R.


-----------------------------------------------------------------------------    

SVAR.

Hej!

Tack för visat intresse för teosofins filosofi och föredraget Sjufaldens Mystik.

Vad beträffar de två kommande ”sinnena”, det sjätte och sjunde, så håller de på att uppvakna hos en hel del personer redan... speciellt i Amerika... men att kalla det sjätte sinnet för intuition är nog att ge det för mycket energi… Intuition är något som tillhör den sjätte principen Buddhi, det sjätte sinnet är en underavdelning av denna princip. Att vara medial eller psychic är nog mer lämpligt.

Vad som utvecklas i nuvarande läge är en underavdelning inom den Kamiska principen. Det är alltså den sjätte ”buddhi” aspekten av Kama som utvecklas hos några utvecklade människor som lever idag. Vi är långt ifrån att ha utvecklat KAMA, även MANAS, för att inte tala om BUDDHI, så vi har långt kvar att ha Intuitionen fullt utvecklad som den kommer att vara i den sjätte Runden. Vi befinner oss idag i den fjärde RUNDEN och i den femte ROTRASEN och i den femte UNDERRASEN, där några i Amerika är förelöpare till den sjätte underrasen, och på grund av detta, så uppvaknar ”det sjätte sinnet” hos dem.

I allmänt talbruk är det dock vanligt att vi säger att det är vår Intuition som är verksam, då det kanske bara handlar om att vi är mer samlade, mer fokuserade i Akasha på de olika samband som förenar oss människor. Tänk på att det handlar också om hur materian blir mer och mer genomskinlig, som gör att det blir möjligt att se mer än vi nu gör i den dimma eller förvirrade värld vi rör oss i.

Våra principers utveckling, alltså Medvetandets utveckling går hand i hand med Materians och Energins utveckling, liksom våra sinnen gör, detta är vad Korrespondensläran lär oss. Vi får försöka förstå en sak i sänder, annars missar vi hela förståelsen av teosofins filosofi.

Läs gärna i detta sammanhang den artikel som kommer direkt efter min kommentar, och som heter ”Var vaksam inför denna utveckling”:

http://www.teosofiskakompaniet.net/VarVaksamInforDennaUtvecklingTR55.htm
 

Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________     

FRÅGA 25. OM KARMALAGEN I VARDAGEN (Inskickad den 24 sep 2010) 

Hej

Jag har ikväll lyssnat till föredraget om Karma och karma aforismer.

Jag har läst om att Karma betyder handling och min fråga till Teosofin är: Skapar även tankar som jag har men som jag inte handlar efter Karma?

Jag tänker på att när jag intar vittnesposition ser jag att många av mina tankar inte skulle kunna leda till något positivt varken för mig själv eller andra och om jag då låter bli att uttrycka dom i handling blir jag då inom det området som dessa tankar rör sig ”Karmafri”?

Sedan en sista fråga som rör en sak som uttrycktes i föredraget. Det kom fram att allt gammalt måste bort för att nytt ska komma fram – vad menades med detta? Jag tänker på att det är mycket som jag alltid har vetat som kommer från samvetet eller längst in från min kärna som jag är född med och som jag ser som något gott. Är detta för gammalt för att sparas på?

Tack på förhand

K.R.


-----------------------------------------------------------------------------    

SVAR.

Hej K.R.

Intressant med dig är att du alltid har några spännande frågor att komma med efter nästan varje föredrag. Jag ska försöka mig på några förklaringar på dina två frågor som jag tycker är mycket intressanta angående karman och dess verkningar. Här kommer några tankar kring ämnet...

Den första frågan om karma handlar om ifall tankar som vi bara tänker skapar resultat – vi bara tänker tanken men handlar inte efter den? Att ”se” inom sig själv att saker och ting inte kommer att leda till något positivt är att leka Allsmäktig Gud. Vi kan aldrig veta hundra procent hur en viss situation kommer att utveckla sig utifrån vårt eget perspektiv. Vi vet inte vad för slags bagage (karma) våra medmänniskor går och bär på, så därför kan vi människor som inte är upplysta, aldrig fullt veta utgången i en given situation.

En Mahatma som har uppnått vittnespositionen och kan se alla involverade personers olika karmiska trådar sammantvinnade, skulle likväl inte ge något speciellt råd hur en viss person skulle handla fullt ut. Vi kan bara få en allmän inriktning förklarad men aldrig hur vi skall agera helt och hållet, det skulle frånta oss vår fria vilja, vår möjlighet att utöva vår egen urskillningsförmåga och göra oss till slavar istället för herrar över vårt öde. Vi måste lära oss att själva välja utifrån våra erfarenheter och medvetande. Vi förespråkar självstyrd utveckling. Vi måste lära oss att stå på egna ben, inte att gå med kryckor.

Vi måste ju lära oss att förstå livet och handla därefter på alla plan, inte lösa uppgiften enbart på det mentala eller känslomässiga planet. Självfallet kan vi göra bedömningen att handla eller inte handla på ett visst sätt, som kan bygga på våra logiska tankar och i viss mån på den intuitiva nivå vi uppnått, men kom ihåg, vi befinner oss i den Fjärde Runden där det handlar om att utveckla den fjärde principen fullt ut, det vill säga KAMA. Så vi har inte tillgång till full INTIUTION, utan bara en delaspekt av den. Så vi är inte fullkomliga, och kan därmed bara agera utifrån den uppnådda visheten eller insikten som vi uppnått i denna cykel.

Sedan är ju tankar också handlingar som laddas med vår energi så snart vi ”tänkt en tanke” och ger vissa resultat beroende på vem de berör. Så fort vi tänkt en tanke så är den utanför vår kontroll, och lever sitt eget liv, och kommer som en bumerang tillbaka till oss när vi minst anar det. Så att bara
tänka fritar oss inte från Karmalagen som registrerar allt, som i sin tur får sina följder eller verkningar oavsett kvalité. Så våra tankar är våra viktigaste handlingar som vi måste vårda på bästa sätt, så att vi inte lurar oss själva. Många säger, jag bara tänkte vad jag skulle kunna göra, men jag gjorde det aldrig. Inom Ockultismen är det samma sak, att tänka är att handla på ett fördolt plan.

Den andra frågan handlar om hur gammal eller upplagrad karma verkar. Vi har alltså karma som ligger på lager, som inväntar att bli utagerad, men som inte kan komma fram eftersom annan karma måste först utageras. När vi lyckas att höja vår medvetenhet och avverka mycket karma, det vill säga förstått vad livets läxor har att ge oss, kan det inträffa att vi kommit så långt att all innevarande karma har förbränt och att annan, mycket gammal karma, det vill säga upplagrad karma som skulle komma om några liv framåt, faktiskt får möjlighet att komma fram och bli bemött med dagens ögon och andliga synsätt. Detta är gammal karma.

Samvetet å andra sidan är en aspekt av Buddhi principen och är inte något som försvinner utan den är verksam hela tiden, om vi inte lyckats tvinga bort den genom våra själviska handlingar. Karman är den energi som vi dagligen handskas med utifrån vår medvetenhet, samvetet är en del av vår kunskap, vårt medvetande som avgör hur vi ska bemöta olika situationer i livet, baserat på våra uppnådda insikter.

Detta kan ju inte gå förlorat, det kan aldrig bli för gammalt, det är ju själva essensen av vårt varande, vårt sanna själv, det högsta medvetandet som vi kan uppbringa i vårt liv. Samvetet ska vi följa och med hjälp av detta ska vi välja vad som är rätt eller fel just då i en progressiv skala, tills vi själva blir fullt upplysta varelser som bara handlar utifrån det Högre Självet, den Inre Mästaren. Detta är Vägen.

Hoppas dessa kommentarer leder till större insikt och samtidigt väcker nya frågor kring Karmalagen som så fint finns förmedlad i ”Karma-Aforismer” som Judge förmedlat.

En annat text av Blavatsky som också sammanfattar Karmalagen ypperligt är texten ”Karma och Reinkarnation” som rekommendars på det varmaste. Dessa är de allra viktigaste lärorna inom teosofin. Mästarna har sagt att om världen allmänt hade anammat dessa tankar hade två tredjedelar av livets elände försvunnit från jorden ganska fort.

Studiematerial:

Karma-Aforismer av WQJ:

http://www.teosofiskakompaniet.net/Karma-Aforismer.htm

Karma och Reinkarnation:
http://www.teosofiskakompaniet.net/KarmaOchReinkarnation.htm

Björn-Peter Bernin

____________________________________________
 
Sammanställd den 5 november 2010

United Lodge of Theosophists
Malmölogen


till Arcana 6 Frågor & Svar

______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23