Från Inspiration till Intuition

från boken Studies in The Secret Doctrine
Andra delen

 

 B.P. Wadia 
 
© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 


   

 
    X       

FRÅN INSPIRATION TILL INTUTION 
 

H.P.B. skrifter förmedlar information och skänker kunskap, men det var inte syftet med hennes mission. På grund av att hon fanns mitt ibland dem har flera individer på allvar använt sig av möjligheten att beträda Helighetens Väg som leder till Sanctum Sanctorum på Olympus berget där de vise tillber den Rena Anden, allestädes närvarande och opersonlig, men hennes ankomst och vistelse i de dödligas värld var inte ämnad för ett sådant arbete. Många och underbara var de fenomen hon utförde; stora och häpnadsväckande var de förmågor hon ägde; storslaget och imponerande var hennes liv av unika uppoffringar och underbara vandringar, men dessa avslöjar inte fullt ut syftet med hennes hårda arbete.

Vad och hur hon lärde, samt hur och för vad hon arbetade hårt för – undersökta tillsammans hjälper dessa båda påståenden oss att begripa det verkliga syftet med hennes mission. Den värld som hon kom till, den tidsålder som hon framträdde i, det tillrättaläggande som hennes visdom och arbeten skapade, instiftar en ny era inom den femte Förnufts-Rasen, korrekt studerad och noga begrundad leder den oss till att förstå och hjälpa vår mänsklighet i vars andliga tjänst hennes mödor och hennes kärlek var hängivna.

När de sista sidorna i Isis Unveiled läses som ett förord till Inledningen och Företalet till Den Hemliga Läran; när förordet till Isis blir relaterad med den sista delen av Nyckeln till Teosofin; när allvarliga varningar i De Fem Budskapen till de Amerikanska Teosoferna (kanske yttrade på grund av de redan påpekade antydningarna i det sista kapitlet av Isis hade försummats), med hänvisning till psykismens tilltagande, tas i förening med Tystnadens Röst – då och bara då kan vi se, dock svagt, syftet och planen med hennes mission. Isis Unveiled avslöjade den materialistiska vetenskapens misstag och fördömde korrupta teologier. Den gjorde något mer:

... Vi har förstärkt vårt argument med beskrivningar från några av de otaliga fenomen som blivit bevittnade av oss i olika delar av världen … Efter att ha lagt en grund genom att belysa de ockulta fenomens filosofi, tycks det lämpligt att illustrera temat med fakta som har inträffat framför våra egna ögon, och som kan kontrolleras av vilken resenär som helst. Urbefolkningen har försvunnit, men den ursprungliga visdomen har överlevt, och är uppnåbar av dem som ”vill”, ”vågar” och kan ”hålla tyst”. (Isis, Vol. II, s. 586.)

Sedan följer det som i flera avseenden kan anses vara det mesta vitala, viktiga och synnerligen praktiska avslutet i kapitel tolv. Efter att ha uppfyllt sitt löfte i rikt mått, skriver HPB:  

Av de som har följt oss hitintills, kommer naturligtvis frågan ställas, vilka användbara saker tenderar att härstamma från denna bok; mycket har sagts om magi och dess potentialitet, en stor del om utövandets enorma uråldrighet. Önskar vi bekräfta att de ockulta vetenskaperna bör studeras och tillämpas i hela världen? Skulle vi ersätta modern spiritualism med uråldrig magi? Ingendera; ersättandet går inte att skapa, inte heller det allmänna fullföljandet av studier, utan att riskera att utsätta sig för enorma offentliga faror … Vi skulle varken kunna omvända vetenskapsmän, teologer, inte heller spiritualister, till verksamma magiker, men alla inser att det fanns sann vetenskap, djupsinnig religion och äkta fenomen före vår moderna era. Vi vill att alla som har ett ord med i spelet i massornas utbildning först måste känna till och sedan undervisa att de säkraste vägledarna till mänsklig lycka och upplysning är de skrifter som har nedstigit till oss från den mest avlägsna forntiden, och att en ädlare andlig strävan och ett högre genomsnitt i moral råder i de länder där människorna tar sina föreskrifter som ett  rättesnöre för deras liv … Världen behöver inga sekteristiska kyrkor, vare sig av Buddha, Jesus, Muhammed, Swedenborg, Calvin, eller någon annan.  Det finns bara en sanning och man behöver bara en kyrka – Guds Tempel inom oss, inmurad av materia men genomtränglig för vem som helst som kan finna vägen; de renhjärtade ser Gud. Naturens treenighet är magins lås, människans treenighet är nyckeln som passar den. (Isis, Vol. II, s. 634-635.)

Därför ligger den otvetydiga slutledningen i slutet av de två volymerna. Dessa är fyllda med fakta, hittills okända eller föga kända, en underbar resonerande samordning i dem båda. Hon drar slutsatser utifrån en felfri logik och pekar ut en säker färdriktning, som skulle ta oss ut ur en mörk civilisations labyrint. Rösten ”som höjdes för andlig frihet och vår vädjan om befrielse från alla tyranni, antingen från Vetenskap eller Teologi”, i de första sidorna av den första volymen med titeln Before the Veil, har inte bara lyckats undanröja tvivlen hos den ärliga och intelligenta Sanningssökaren och därmed tagit bort dess träldom; utan den har också väckt övertygelsen om att det spår som hon pekade på ledde till Strömmen, vilken när den passeras, leder honom till den Andra Stranden, där den Andra Världen bryter in, vilken han i sitt möte bejakar – ”vi passerar från vad vi ser till vad som är osynligt för det seende ögat.” I den sista meningen i Isis följer ovanstående ord: ”Vår innerliga önskan har varit att visa sanna själar hur de kan lyfta undan ridån, och i klarheten när Natten blir till Dag se med icke bländad blick på den AVSLÖJADE SANNINGEN.”

Tråden tas upp i Den Hemliga Läran.

Det har visats i den första serien av studier, hur den moderna studenten av den Forntida Visdomen lider av vår tids karmiska begränsningar. HPB:s tidigare volymer framlägger tusentals förtretliga avsnäsningar för ett ärligt skarpsinne, men lyckas i viss mån öppna hans förstånd och intuition, och förbereda honom för att ta emot den undervisning som nedtecknats i Den Hemliga Läran som ”omfamnar de esoteriska lärorna i hela världen sedan början av vår mänsklighet. ” (S.D. I, xx. [sv. DHL I, ) För en korrekt uppskattning av denna undervisning behövs något mer än den vanliga förståelsen. Det pekas på hur en latent andlig förmåga utvecklas genom rätt studie av boken. Dessutom så är en full förståelse av hela dess innehåll endast möjlig med en fullständig utveckling av denna förmåga. Förståelsen av Den Hemliga Lärans innehåll och utvecklandet av den förmåga som uppnås därigenom, reagerar på varandra. Ju mer vi studerar, desto större utveckling; ju mer utveckling av förmågan, desto större förståelse av undervisningen. Det från vår sida avsiktliga och medvetna försöket att påskynda kraften i detta samspel är viktigt för att transformera lärornas intellektuella igenkännande till andlig förverkligande. På så sätt blir Den Hemliga Läran en levande bok och en bok att leva efter; att inte leva efter den gör att innehållet förblir kallt och dött, en mängd förvirrade frågor, en ren djungel av information av visst intresse, men saknar värde.

Boken syftar till att försöka utveckla detta eftersom möjligheten finns. Tiden är mogen. ”En epok av besvikelse och återuppbyggnad kommer snart att börja – ja, har redan börjat. Cykeln har nästan gjort sitt omlopp; en ny är på väg att inledas.” (Isis, I, p. 38.) Denna förmågas verksamhet är beroende på den Karmacykel vi lever i. Den är därför, åtföljd av stora hinder och svåra faror, vilka båda är påpekade och gång på gång upprepade av HPB. Genom att tala på detta sätt, förmedlas en tydlig bild av den högre utvecklingens tillvägagångssätt och väg.

H.P.B. strävar efter att skydda individens medvetande och släktet mot den ökade förekomsten av lägre psykism genom att ge ”filosofiska slutsatser i stället för okontrollerbara hypoteser, vetenskaplig analyser och bevisföringar i stället för urskillningslös tro.” (Isis II, p. 636.) Den Hemliga Läran går längre. Presenterandet av dess struktur och metod åstadkommer en inre mental förändring, vilket gör uppskattningen av en högre etik nödvändig och ett tillämpande av detta ger upphov till en ny och ädlare moral. På så sätt framstår inför vår vision det verkliga syftet med HPB:s mission, hennes budskaps sanna innerlighet: att introducera i människosläktets medvetande kraften hos en okänd kunskap och på så sätt rena den från slagg och drägg samt från besudlandet av bestämda föreställningar och blind tro; det vill säga, att rekonstruera denna tanke, först genom ett utmanande bildstormande och sedan genom en övertygande kreativ kraft. Det beror på den studerande om dessa båda processer blir fullgjorda. Material tillhandahålls av H.P.B. och metoden att använda det har också blivit visad; men förbättring måste vara själv-förbättring; enskilda strävanden för en människa, en förening, en kyrka, en nation, en kommun eller ett människosläkte, måste vara självålagda och självuttänkta. Principerna läggs fram och de innehåller alla riktlinjer och vägledningar som vi verkligen behöver; tillämpandet av dessa principer i fullföljandet av en bestämd handlingslinje är vad vi bör sträva efter.

Etik och moral var de främsta syftena med HPB´s mission: att frambringa en ny vision i människans hjärta; att leda henne till ett erkännande av sin egen gudomlighet; att övertyga henne om sina egna latenta andliga energier; att lära henne nyttja dessa energier, att förvandla henne till en ”självreformator” innan hon blir en reformator för sina medmänniskor; att lära sig själv innan hon undervisar andra; att leva med en högre moral genom en mer upphöjd etik vilket i sig själv skulle vara ett införande av denna moral och etik i den stat som är hennes familj, stam, samhälle, nation och ras. På ett mycket tydligt sätt var HPB´s arbete med individer, ty för henne var individer de enheter som utgjorde mänskligheten. Självkorrigering och självreformation är vad hennes skrifter förmår oss att genomföra; sedan följer förmågan (1) att se klart, (2) att urskilja intelligent, (3) att inspireras av vitaliteten hos den andliga Viljan, (4) att skapa genom rätt tal, (5) rätt energi, och (6) handling som innebär självuppoffring.

Således utför hennes skrifter ett dubbelt mirakel: Genom en renande rit uppnår den studerande en klar vision, urskillning, inspiration, och skapar med deras hjälp visdomens och medkänslans gåva genom att leva heligt och genom att utföra heliga tjänster.

Detta dubbla uppdrag har Den Hemliga Läran troget uppfyllt. I detta sammanhang stöter det dock på två svårigheter: En som är relaterad till den cykliska lagens begränsningar på större delen av mänskligheten, den andra är studentens själv-framkallande och självpåtagna begränsningar. Vi måste förlika oss med det första, genom ett uppskattande av orsakerna till detta. I ”Svar till en engelsk F.T.S.” visas det följande:

Denna till synes ovilja att med världen dela några av naturens hemligheter som de få kan ha kommit i besittning av, beror på helt andra orsaker än det i allmänhet anges. Det är inte SJÄLVISKHET att uppföra en kinesisk mur mellan ockult vetenskap och de som skulle vilja veta mer om det, utan att göra någon åtskillnad mellan helt enkelt nyfikna profana, och allvarliga, ivriga sanningssökare. De har fel och är orättvisa som tror det; vem hänför likgiltighet inför andra människors välbefinnande till en politik som tvärtom kräver, en långtgående universell människokärlek; vem anklagar väktarna för höga fysiska och andliga fast för länge sedan förkastade sanningar, för att hålla dem högt över folks huvuden. I sanning, oförmågan att nå dem ligger helt och hållit hos sökaren. I själva verket är den främsta orsaken bland många andra för en sådan tystlåtenhet, i varje fall, när det gäller hemligheter som rör den fysiska vetenskapen – att sökandet bör göras någon annanstans. Den vilar helt på det omöjliga att meddela det vars karaktär, i detta skede av världens utveckling, ligger bortom blivande elevers förståelse, hur intellektuellt och hur vetenskapligt utbildade de senare än är. Denna enorma svårighet är nu förklarad för de få, som efter att ha läst Esoterisk Buddhism, har studerat och förstått de olika ockulta axiomen som man kom i kontakt med där. Det är riskfritt att säga att det inte kommer att ens vagt förverkligas av den allmänna läsaren, men det kommer att erbjuda en förevändning för rent missbruk. Nej, det har det redan.

Det är helt enkelt så att den gradvisa utvecklingen av människans sju principer och fysiska sinnen måste överensstämma och löpa parallellt med Runderna och Rotraserna. Vår femte ras har hittills bara utvecklat sina fem sinnen. Om nu Kama eller Vilje principen hos ”Fjärde Rundarna” redan har nått det stadiet i sin utveckling där det automatiska handlar, kommer dess barndoms och ungdoms omotiverade instinkter och impulser, istället för att följa yttre stimuli, att ha blivit viljehandlingar ständigt utformade i förening med sinnet (Manas), vilket sålunda gör varje människa på jorden av den rasen en fri agent, en fullständigt ansvarig varelse –  emedan Kama av vår nästan vuxna femte ras bara långsamt närmar sig. Beträffande det sjätte sinnet av denna, vår ras, så har den knappast grott ovanför marken i sin materiella karaktär. Det är därför mycket orimligt, att förvänta sig av människorna i den femte att känna karaktären och essensen av det som bara  kommer att fullt kännas och uppfattas av den sjätte – och än mindre den sjunde rasen – dvs., att njuta av den legitima utvecklingens utgrening och kapaciteten hos det framtida raserna med hjälp endast av våra nuvarande begränsade sinnen. Undantagen till denna kvasi universella regel har hittills bara funnits i vissa sällsynta fall av konstitutionella, onormalt brådmogen individuell utveckling; eller, i sådana där det genom tidig utbildningen genom särskilda metoder för att uppnå stadiet av femte rundarna, så har några människor utöver de naturliga gåvorna av de senare fullt utvecklat (genom vissa ockulta metoder) deras sjätte, och i ännu sällsyntare fall deras sjunde sinne.  (The Theosophist, Vol. IV, s. 296.)  

Den andra svårigheten innebor i oss. I Förordet till Nyckeln till teosofin och i Inledningen (SD, I, p. xlvi [sv. DHL, I, s……]) är detta tydligt påpekat. Därför medför närmandet till Den Hemliga Läran en viss aktivitet, dock rudimentär, av Buddhi – ”förmågan att lära känna den kanal genom vilken gudomlig kunskap når ”Jaget” urskiljandet mellan gott och ont, samt gudomligt samvete. ( SD, I, p. xix [sv. DHL, I, s ……?).  Hos alla dem inom vilket Buddhi inte har börjat sin verksamhet är det inte så konstigt att de saknar en frågande anda om själen och dess vetenskap. Om den Hemliga Läran framställer människan som en Superman – ”den Initierade, rik på kunskap förvärvad av oräkneliga generationer av hans föregångare” (SD, I, p. 45. [sv. DHL, I, s…….? ) – Så utvecklar Den Hemliga Läran av HPB när vi uppriktigt och ihållande studerar innehållet ”den andliga intuitionens förmåga, varigenom en direkt och särskild kunskap kan uppnås” (p. 46 [sv. s. …?] ). Andlig Intuition ”är inte klärvoajans som det vanligen förstås, det vill säga, förmågan att se på avstånd”, utan förmågan att utvärdera objekt och subjekt nära till hands. Den himmelska skönheten i en solnedgång som inspirerar en målare till en superb skapelse passerar en vanlig människa obemärkt förbi. Inte genom att se fler saker, utan genom att förstå det vi ser; inte genom att samla ihop mer rikedomar, utan genom att använda det som vi har; inte genom att samla in mer fakta, utan genom att uppnå förmågan att kunna utnyttja det som redan samlats in – sådan är uppgiften som ligger framför oss. Därför talar Den Hemliga Läran om klärvoajans som en aspekt av Jnanasakti. (S.D. I, p. 292 [sv. DHL, I, s….?).

Målet med dessa Volymer är att hjälpa den studerande att rensa sitt förnuft från Kama på ett sådant sätt att Buddhi´s flöde eller Intuitionens strålglans kan komma till stånd, så hans förstånd blir rent och medkännande. Enligt Karma så är den manasiska evolutionen mogen för en stimulans utifrån, en hjälp för karaktären, som utan hjälp misslyckas.
Tidens sand har runnit ner och kriget mellan människans duala intelligens har kommit till ett slut – åtminstone för dem som är beredda och villiga att dra nytta av de Gamles visdom.

”Manas är dual – lunar i sin lägre, solär i sin övre del, säger en kommentar. Det vill säga, den attraheras i sin högsta aspekt mot Buddhi, och i dess nedre stiger den ner och lyssnar till sin djursjäls röst som är full av själviska och sensuella begär. ” (S.D., II, 495-496. [sv DHL s …….?])

Vad vi inte kan åstadkomma på egen hand, är möjligt med hjälp av de skrifter HPB erbjuder; den högre principen Buddhi börjar befrukta vår intelligens och upplyser inifrån vårt förnuft. För att möjliggöra för Den Hemliga Läran att utföra detta underverk måste vi lära oss att i första hand studera dess metafysiska framställningar. Vår uppfattning av det universella innebär intuitiv förnimmelse; att uppnå en förnimmelse av det universella innebär att uppnå intuitiv förnimmelse; strävan att förstå och tillämpa
universella propositioner innebär att använda sig av förmågan till intuitiv förnimmelse; därför ” är ingen ockult filosofi, ingen esotericism möjlig utan metafysik. ”

B. P. WADIA

 Theosophy, Vol. 12, nr 2, december 1923, sidorna 68-73. (Nummer 10 av en 25-del-serien)

 


__________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23