yantra

EKO FRÅN ORIENTEN
av
William Quan Judge

Huvud index till 21 kapitel

William Q. Judge

EN ALLMÄN FRAMSTÄLLNING AV DE TEOSOFISKA LÄRORNA

Eko från Orienten – Mästarna (kap 1)
Om Mästarna. Mahatmorna. Rishierna. Underjordiska grottbibliotek i Tibet. Teosofiska Rörelsens syften. Karma och  reinkarnation. 

Eko från Orienten – Kremering (kap 2)

Om kremering. Begravningsceremoni i Frimurarsalen i New York. Teosofiska Samfundets ockulta "väderkarta" i USA.

Eko från Orienten – Akasha och Astralljuset (kap 3)

Om Akasha och Astralljuset och dess inflytande på oss. Reinkarnationsläran. Onda och goda tankar.  Shakespeare var inspirerad av Adepterna.  Adepternas bevarande av urkunder. Människans fysiska utveckling gestaltad i bildstoder bland annat från Påskön och Asien.  Människans astrala utveckling kommer före den fysiska utvecklingen.

Eko från Orienten – Solsystemet och människan (kap 4)

Om Solsystemets och Människans utveckling. Själens odödlighet. Andlig klärvoajans. Adepternas  forskning. Atomernas ständiga förändringar.

Eko från Orienten – Atomerna och livskraften (kap 5)

Om atomernas ständiga förändringar. Urmaterian eller Mulaprakriti. Zodiakens tolv tecken. Det sideriska året. Cykler utforskade av de Vise. Livskraften och trötthet. Sjukdomar och deras orsaker.

Eko från Orienten – Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna (kap 6)

Månen och jordens relation. Det eviga Rummet. Immanuel Kant och immateriella Väsen.  Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna. Lipikerna. Mahatmorna och Adepterna. Frimurartecken kontra astrala tecken.

Eko från Orienten – Den personlige Guden Jehovah (kap 7)

Den personlige Guden Jehovah. Skillnaden mellan Jehovah och Lipikerna med sina hierarkier. Världsförnuftets oföränderliga lagar. Evolutionen utvecklar Dhyan Chohanerna under tallösa perioder. Vi är en länk i en kedja av olika solsystem inom vintergatan. Cyklerna  måste ha sin gång. Karmalagen rättvis och fullkomlig. Egyptens blomstring och fall. Amerikanska folkets hemlighetsfulla samband med atlantiderna.

Eko från Orienten – Tankens makt och atlantiderna (kap 8)

Sambandet mellan människan och allt som sker på denna jord. Människans tankar och handlingar påverkar varje förändring i den materiella världen, från politik till jordbävningar. Vi är de gamla atlantiderna som återfötts tillbaka till Amerika och Europa. Som atlantider förnedrade vi andliga ting och missbrukade vår makt över naturen till låga syften. Orsakerna till dagens fattigdom. Vår cykel är förberedande. Förstörelse och uppbyggande. Amerika en smältdegel. Den framtida människan kommer att utvecklas med hittills 
okända psykiska krafter.


Eko från Orienten – Jagets gradvisa utveckling (kap 9)
Mänskligheten indelas i sju rotraser, sju underraser, familjeraser. Första rotrasen eterisk. Vi tillhör den femte rotrasen idag. Den blev fullt utvecklad för omkring en miljon år sedan. I Amerika utvecklas den sjätte underrasen. Ett bevis på detta är den amerikanska uppfinningsrikedomen. Apan är inte människan stamfader. Jagets gradvisa tysta utveckling genom tidsåldrarna. Herrens tempel byggdes inte med händer.

Eko från Orienten – Adepternas spår i historien (kap 10)

Två klasser av upphöjda varelser, Mahatmor och Nirmanakayor. De kan förflytta sig till alla delar av världen. Begreppen Bröderna och Mahatmorna betyder samma sak. Skillnaden mellan Adepter och teosofiska Adepter. De har kännedom om naturlagarna, jorden och mänsklighetens utveckling. De har utvecklat sig under många liv i harmoni med naturlagarna. Adepterna har satt sina spår i historien på många sätt. Adepterna arbetar för mänsklighetens bästa.

Eko från Orienten – Adepter, Mahatmor, Nirmanakayor (kap 11)

Adepter, Mahatmor, Nirmanakayor. Mahatman är en tidsålders blomma. Mahatmorna ger ingen hjälp om karmalagen inte tillåter det. Hypnotism har för dem länge varit känt under ett annat namn. Nirmanakayornas uppgift är människosjälens förädling. Nirmanakayorna har rätt till Nirvana men vägrar att motta det. Nirmanakayorna leder och hjälper vissa personer. Napoleon Bonaparte, Waterloo och hans koppling med Nirmanakayorna. Präster ropar och kräver att stoppa teosofin med fast hand och får ofta hjälp med detta av tidningspressen.  Men ingen makt kan stoppa Mästarhanden bakom scenen.

Eko från Orienten – Rosenkreutzare, frimurare, teosofer (kap 12)
Skillnaden mellan rosenkreutzare och teosofer. Rosenkreutzarna och frimurarnas Brödraskap använder sig av yttre tecken för att markera olika grader inom sina respektive Ordnar.  De teosofiska Adepterna bär naturens outplånliga märke inom sig. Det finns många Adepter i världen och alla känner varandra. Det finns ett samfund av Adepter. Adepternas lärjungar är indelade i olika grader. Genom sina lärjungars förmedling utövar de ett inflytande på vårt tänkande och handlande. Varje lärjunge bär på sina inre kännetecken. Dessa tecken kan inte förfalskas eller köpas för pengar. Adepternas Brödraskap skiljer sig från andra hemliga sällskap genom deras sätt att behandla de olika nationerna och deras lärjungar. De följer de cykliska lagarna.

Eko från Orienten – Pilgrimsfärder, vallfartsorter, helgedomar (kap 13)
Människolivet är en pilgrimsfärd. Helgedomar och vallfartsorter. Adepter finns på de flesta större vallfartsorter i Indien. Vallfartsorten symboliserar lärjungens egen natur. Målet måste uppnås ensam. Vi inträder i livet ensamma och lämnar livet ensamma. Meditation ger insikten att vi bara är ensamma i det lägre personliga jaget. De verkliga allvarligt lärjungarna ser till människornas hjärtan och strävar efter att uppnå förening med själen.

Eko från Orienten – Människorna astrala, djuren fysiska (kap 14)
Olika evolutionsperioder inom teosofin. Manvantarorna varar tillsammans 311 040 000 000 000 jordår. Yugorna varar 4 320 000 jordår. Klippfolk, pålbyggare, stenåldersmänniskor framträder och försvinner om och om igen. Existerade människan samtidigt som  Plesiosaurus [svanödlan]? Astralkroppen utvecklades före den fysiska kroppen. Den astrala människan levde samtidigt med dessa stora jättestora fåglar och kräldjur. Astralkroppen lämnar inga märken eller avtryck i leran, därför finns det inte heller några mänskliga fossiler som är samtida med  dessa fåglar och kräldjur. Adepterna säger att det finns lämningar av människoskelett, som bevisar att den fysiska människan levde för miljoner år sedan, och att dessa lämningar snart kommer att upptäckas.

Eko från Orienten – Karmaläran, månen och jorden (kap 15)
Den österländska läran om belöning och straff. "Med det mått, som I mäten med, skall ock mätas åt eder", säger Jesus. Läran om en ställföreträdande försoning upphävs. Buddhisternas och hinduernas karmalära. För den som tror på karmalagen är allt i livet rättvist. Många protesterar mot helvetetsläran. Relationen mellan månen och jorden. Människan fysiska kropp har sina rötter från månen. Återfödelsens hjul. Varje människas är sin egen skapare inom ramen för de kosmiska lagarna. 

Eko från Orienten - Karma och reinkarnation (kap 16)

Reinkarnation är karmas tvillinglära. Reinkarnationslagen drar oss gång på gång tillbaka till jordelivet. Ingen avrättad skyldig brottsling kan, även om han fick absolution av prästen och prisade Jesus, komma undan sin karma. "Alla världar från den lägsta upp till Brahmas är underkastad karma." Världen utvecklas på samma sätt som människan, den föds, åldras, dör och återföds. Människan är hela utvecklingens krona. Karma kan indelas i tre stora huvudgrupper.

Eko från Orienten – Anden berörs inte av karma (kap 17)

Anden i människan kallas för Ishwara och är till sin natur oföränderlig, evig och odelbar – alltings urgrund. Drömmarna är relativa. Materiell tillvaro är ett nödvändigt ont och den enda form av tillvaro där frigörelse och frälsning kan uppnås. Karma förorsakar sjukdomar, motgångar och bekymmer, eller frambringar angenäma och gynnsamma förhållanden för vårt yttre hölje. Hinduernas tro på möjligheten för en människa att så förändra sitt tillstånd, att hon förvandlar sig till en deva eller mindre gud. Karma-Yoga Karma-Yoga eller hängivande genom rätt handling och pliktuppfyllelse.

Eko från Orienten – Karma och kismet (kap 18)

Hinduer och buddhister tror fullt och fast på karma. Den muhammedanska läran om kismet. Profeten lärde att kismet är lagen inte ett förutbestämt öde.Varje människa uppfattas som skapare av sitt eget öde. Samma lag, som kastar oss in i livet för att lida eller fröjdas, alltefter vars och ens förtjänst, bjuder att vänner och släktingar som liknar varandra skall inkarnera tillsammans, ända tills de på grund av karaktärsolikheter inte längre kan sammanföras av attraktionslagen. Medlemmarna av hela människofamiljen påverkar ömsesidigt varandra. Sålunda erbjuder oss karma en möjlighet att komma ut ur livets ständigt roterande hjul och med hjälp av reinkarnation får vi den tid som vi behöver för ändamålet.

Eko från Orienten – Devachan (kap 19)
Devachan är belöningens land, de andliga verkningarnas område. I Den Hemliga Läran säger H.P.Blavatsky: "Döden i sig är ur stånd att befria människan från den [karman], för döden är helt enkelt den dörr, genom vilken hon passerar till ett nytt liv på jorden efter en liten tids vila på dess tröskel – Devachan." I den hinduiska läran är detta tillstånd enligt den bokstavliga betydelsen "gudarnas land", Indras himmel. Livet i Devachan innebär en utveckling av själens längtan, ett passerande genom de olika stadierna av fosterliv, födelse, tillväxt, avtynande och bortgång till ett annat tillstånd, allt rotat i glädje. Devachan är en dröm, men endast i samma bemärkelse som jordelivet skulle kunna kallas så. Båda varar, tills karma är utjämnad i den ena riktningen och börjar arbeta i den andra.

Eko från Orienten - Människans konstitution (kap 20)
Paulus talade om kropp, själ och ande. Det blev teosofernas uppgift att ännu en gång göra tänkande människor uppmärksamma på den österländska indelningen av människans konstitution, för utan en klar förståelse av denna blir hennes tillstånd före och efter döden obegripliga. Paulus indelning är trefaldig, den hinduiska sjufaldig. Kroppen, det grova redskapet. Livskraften eller Prana. Astralkroppen eller Linga Sharira. Astral Själen eller Kama-Rupa. Mänskliga Själen eller Manas. Andliga Själen eller Buddhi.

Eko från Orienten - Astralljuset och Ormen (kap 21)

Ormen vördas djupt av hinduen både som symbol och levande varelse.Ormens periodiska skinnömsning gör honom till en god bild av förnyat liv eller reinkarnation. Forna tiders Invigda såg i honom även en bild av astralljuset, som är både djävulskt och gudomligt. Förmodligen finns det inget så intressant inom den teosofiska filosofins område som astralljuset. Hinduerna kallar det Akasha, vilket kan översättas med Aether.Astralljuset är registret över våra tankar och handlingar, jordens stora bildgalleri, där siaren alltid kan iaktta händelserna i det förflutna så väl som i framtiden. Paracelsus talar om det "sideriska ljuset", som sedermera kallades astralt. Alla tiders teosofiska Adepter har haft kännedom om astralplanets underbara egenskaper och vad som verkligen sker med själens höljen. Astralljuset i förening med eteriskt fluidium bildar den astrala skenbild, som Paracelsus talar om. Vad vår värld beträffar, kan man säga, att astralljuset finns överallt och genomtränger allt; att det har en fotografisk förmåga. Astralljuset kan på så sätt fyllas med onda eller goda bilder, och dessa reflekteras i varje människovarelses undermedvetna.

Avalokiteshwara


Översatt från Echoes from the Orient av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1973, USA

  till toppen  |  till William Q Judge Online  |   till ULTs hemsida  


wpeAF.jpg (3179 bytes)


Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23