yantra1.gif (2187 bytes)

EKO FRÅN ORIENTEN

EN ALLMÄN FRAMSTÄLLNING AV DE TEOSOFISKA LÄRORNA

Kapitel 1
[Om Mästarna. Mahatmorna. Rishierna. Underjordiska grottbibliotek i Tibet.
Teosofiska Rörelsens syften. Karma och  reinkarnation.] 

av
WILLIAM Q JUDGE

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

FÖRORD
TILL DEN NYA SVENSKA UTGÅVAN

Det är med stor glädje som vi nu ger ut Eko från Orienten av William Quan Judge. Denna mycket inspirerande skrift har länge saknats av många hängivna teosofer. WQJs enkla sätt att förklara svåra metafysiska begrepp och ideér gör att vi gärna studerar hans framställning av den tidlösa filosofin – Visdomsreligionen – eller teosofin som den populärt kallas för idag.

Eko från Orienten tillsammans med några andra av WQJs skrifter såsom: Teosofisk Resumé, Patanjalis Yoga-Aforismer, Bhagavad-Gita, Kommentarer till Bhagavad-Gita, Teosofins Ocean, Brev som Hjälpt mig, Forum Svaren, utgör en enhetlig och ovärderlig kunskapskälla för varje sann sökare och hängiven teosof som vill lära känna den Teosofiska Undervisningen. Utifrån dessa skrifter kan vi skaffa oss en insikt (gnosis) om teosofins filosofi och lära oss att leva det högre livet genom att praktisera den teosofiska etiken i vardagen.

Som teosofiskt undervisningsmaterial skulle vi kunna betrakta Eko från Orienten som andra delen i WQJs "Trilogi i teosofi", där första delen utgörs av Teosofisk Resumé och den tredje av Teosofins Ocean. Var och en som har försökt förstå vad teosofi innebär inser med en gång vilken tjänst WQJ gör oss när han på ett så enkelt, upplysande och troget sätt förmedlar teosofins filosofi, utan att för den skull på något vis avvika från Mästarnas Undervisning.

Vi hoppas att denna nya översättning skall leda till att många fler sökare bättre kommer att förstå teosofin och börjar leva ett högre liv. Att leva i enlighet med de stora teosofiska idéerna kommer även på sikt att skapa frid i sinnet och fred på jorden, lära varje människa att ta sitt eget ansvar och väcka den storslagna tanken att livet innebär en självstyrd utveckling.

Utgivarna
Malmö den 8 maj 1999
Den Vita Lotusdagen

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

 

INLEDANDE ORD

Titeln på dessa artiklar valdes av Kate Field först när de hade skickats iväg för publicering i hennes tidskrift, Kate Field's Washington, i januari 1890, och det är till henne som all tacksamhet bör riktas för att hon valde ett sådant passande namn. Användandet av pseudonymen "Occultus" var också på anmodan av Field, eftersom avsikten var att hemlighålla vem som var författare tills serien var avslutad.

På grund av tidskriftens populära karaktär blev det nödvändigt att avstå från en mera omfattande utveckling av ämnet och utelämna en del detaljer, som annars hade varit på sin plats i en filosofisk eller religiös tidskrift. Inga anspråk görs på att ämnet teosofi som det uppfattas i Orienten skulle vara uttömmande behandlat, för om man anser att de Vise – som är Väktare av teosofins sanningar – har ägnat miljontals år åt att utforska den, så tror jag att ingen skriftställare kan göra mer än att upprepa ett och annat eko som nått hans öra.

WILLIAM Q. JUDGE
New York, September, 1890


Avalokiteshwara

TILLÄGNAD
HELENA PETROVNA BLAVATSKY
I KÄRLEK
OCH   TACKSAMHET

AV
FÖRFATTAREN

Dorje

Kapitel 1
Om Mästarna...

Vad som för det västerländska förnuftet ter sig som en egendomlig form av vidskepelse är den i Indien allmänt utbredda "tron" på märkliga människor, vilka påstås vara av mycket hög ålder och som lever avskilda från världen på orter otillgängliga för vanliga resenärer. Tron på dessa människor är så gammal att det existerar ett vanligt sanskrit ord för dem: "Mahatma", som är sammansatt av två ord, maha, stor, och atma, själ. Denna tro delas av obildade såväl som av bildade människor inom alla kaster. De lägre samhällsklasserna ser Mahatmorna som ett slags gudar, och tänker mest på deras märkliga förmågor och höga ålder. De lärda panditerna och även bildade hinduer i allmänhet har en annan åsikt; de påstår att Mahatmorna är människor eller själar som har obegränsad kunskap om naturens lagar och människans historia och utveckling. De påstår vidare att Mahatmorna – eller Rishierna, som de ibland kallar dem – under tidsåldrar bevarat denna kunskap om naturlagarna inte enbart genom tradition bland sina lärjungar, utan även i befintliga urkunder och i bibliotek som finns någonstans i de många underjordiska templen och gångarna i Indien. Somliga av de troende påstår att det också finns stora mängder av böcker och urkunder i den ensliga del av Tibet som är okänd för européerna, och att endast Mahatmor och Adepter har tillgång till dem.

Tilltron till en sådan universellt utbredd teori har sina rötter i en gammal indisk lära om att människan är en andlig varelse – med andra ord en själ – och att denna själ ikläder sig olika kroppar i liv efter liv på jorden för att slutligen genom upprepade erfarenheter uppnå en så fulländad kunskap att den kan ikläda sig en kropp som är lämplig som boning för en Mahatma eller fullkomnad själ. Då, sägs det, blir denna särskilda själ en andlig hjälpare för mänskligheten. Dessa fullkomnade människor påstås ha tillgång till sanningen om världars och solsystems uppkomst, plus människans utveckling på denna och andra planeter.

Hade dessa läror endast varit kända i Indien skulle det vara naturligt att bara omnämna dem i förbigående. Men då det visat sig, att ett stort antal människor i Amerika och Europa hyst samma föreställning, så är det av intresse att notera en sådan icke-västerländsk tankeutveckling. Teosofiska Samfundet grundades i New York år 1875 med klart formulerat syfte att bilda en kärna av universellt broderskap, och dess grundare förklarar att de gjorde detta på uppmaning av de Indiska Mahatmorna. Detta samfund har sedan vunnit anhängare i alla länder, både bland de rika och bland mindre bemedlade människor, och även bland personer med hög bildning. Inom samfundet blomstrar tron på Indiens Mahatmor, reinkarnationsläran och dess tvillinglära, karma. Den senare läran innebär att ingen mänsklig eller gudomlig makt kan upphäva konsekvenserna av våra handlingar, och att vi i vårt nuvarande liv på jorden erfar det vi förtjänar som resultat av alla våra tankar och handlingar i våra föregående inkarnationer.

En omfattande litteratur i form av böcker och tidskrifter har publicerats av samfundet i bland annat USA, England och Indien. Tidningar till förmån för den nygamla läran publiceras i Hindustan på dess eget språk och även i gamla Ceylon. Till och med Japan har tidskrifter med samma syfte, och att förbise en så utbredd rörelse skulle innebära en okunnighet om de faktorer som styr vår utveckling. Då en så framstående auktoritet som den franske vetenskapsmannen Emile Bournouf betraktar den teosofiska rörelsen som en av de tre stora religiösa strömningarna i dagens värld, behövs ingen ursäkt för att mer ingående beskriva dess grundsatser för läsare inom den västerländska kulturtraditionen.

 

Översatt från Echoes from the Orient av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1973

Nästa kapitel (2) kommer bland annat att handla om:

Den första kremeringen i västvärlden genomförd av teosofer i New York. Teosofiska Samfundets ockulta "väderkarta" i USA.

Eko från Orienten

Kapitel 1

Mästarna

Eko från Orienten

Kapitel 2

Kremering

Eko från Orienten

Kapitel 3

Akasha och Astralljuset

Eko från Orienten

Kapitel 4

Solsystemet och människan

Eko från Orienten

Kapitel 5

Atomerna och livskraften

Eko från Orienten

Kapitel 6

Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna

Eko från Orienten

Kapitel 7

Den personlige guden Jehovah

Eko från Orienten

Kapitel 8

Tankens kraft och atlantiderna

Eko från Orienten

Kapitel 9

Jagets gradvisa utveckling

Eko från Orienten

Kapitel 10

Adepternas spår i historien

Eko från Orienten

Kapitel 11

Adepter, Mahatmor och Nirmanakayor

Eko från Orienten

Kapitel 12

Rosenkreutzare, frimurare och teosofer

Eko från Orienten

Kapitel 13

Pilgrimsfärder, vallfartsorter, helgedomar

Eko från Orienten

Kapitel 14

Människorna astrala, djuren fysiska

Eko från Orienten

Kapitel 15

Karmaläran,  månen och jorden

Eko från Orienten

Kapitel 16

Karma och reinkarnation

Eko från Orienten

Kapitel 17

Anden berörs inte av karma

Eko från Orienten

Kapitel 18

Karma och kismet

Eko från Orienten

Kapitel 19

Devachan

Eko från Orienten

Kapitel 20

Människan konstituition

Eko från Orienten

Kapitel 21

Astralljuset och Ormen

till William Q Judge Online texter

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net