yantra1.gif (2187 bytes)

Focus uppslagsverk om Teosofi


© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

teosofi (grek, till I>teo- och grek sofia 'vishet') l allmän bemärkelse är teosofi en sammanfattande beteckning för tankesystem som gör anspråk på att representera ett högre mystiskt vetande om tillvarons gudomliga krafter och om människans möjligheter att vinna kontakt med dessa. l det kristna Västerlandet har teosofin vanligen framträtt under inverkan av bl a nyplatonism, såsom under medeltiden hos Eckehart, i nyare tid hos Giordano Bruno och Jakob Böhme.

I trängre bemärkelse avses med teosofi den andliga rörelse som ryskan Helena Blavatsky (1831-91) gett upphov till. Här kombineras tämligen fritt tankar från kabbala, kristen mystik och spiritism med dominerande inslag från hinduism och buddhism till en panteistisk lära om realiserandet av människans gudomliga natur genom utveckling av hennes latenta krafter. Denna lära förklaras vara alla religionens gemensamma sanning, i ursprunglig renhet bevarad och åt Blavatsky meddelad genom "mästarna", andliga lärare som i sin utveckling nått ett övermänskligt stadium.

En av Blavatskys främsta lärjungar var engelskan Annie Besant (1847-1933), som innan hon anslöt sig till teosofin hade varit intensivt socialt-politiskt verksam i sitt hemland. Under sin tid som teosof i Indien spelade hon en viktig roll för den indiska självständighetsrörelsen. Besant menade sig i en indisk yngling, Jiddu Krishnamurti (1895-1986), ha funnit en ny Messias.

Blavatsky stiftade 1875 tillsammans med Henry Steel Olcott (1832-1907), William Quan Judge (1852-96) m fl den första teosofiska organisationen, numera Teosofiska Samfundet Adyar med huvudsäte i Indien. Efter en splittring grundades 1895 i USA den gren av rörelsen som senare fick namnet Teosofiska Samfundet Pasadena. En tredje gren, The United Lodge of Theosophists med huvudsäte i Los Angeles, bildades 1909. Den första organiserade verksamheten i Sverige inleddes 1889, och i dag är alla tre grenarna av rörelsen representerade i vårt land. De utger tidskrifterna Tidlös Visdom, Teosofiskt Forum respektive Den Teosofiska Rörelsen.

Från teosofin har flera besläktade rörelser utgått, bl a >antroposofin, vars skapare, Rudolf Steiner, själv var teosof innan han gick sin egen väg.

Ur FOCUS 1998

 

till toppen av sidan

tillbaka till Teosofiska Rörelsens Arkiv Online

till ULTs hemsida: wwwteosofiskakompaniet.net