yantra1.gif (2187 bytes)

 Gnosticism
UR NORDISK FAMILJEBOK
1882 & 1908

 

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


1882-versionen
 

Gnosticism (af Grek. gnosis, kunskap, vetande) kallas med ett gemensamt namn åtskilliga i den kristna kyrkans första århundraden gjorda försök till en spekulativ omtydning af kristendomens historiska innehåll. I den äldsta grekiska öfversättningen af G. T. (”Septuaginta”) och i den apokryfiska skriften ”Vishetens bok” brukas ordet gnosis i betydelsen af kunskap om den sanne Guden, i N. T. i betydelsen af frälsande kunskap om Gud i Kristus. I det senare talas äfven om en falsk gnosis. Hos de äldre kyrkofäderna förekommer detta ord både i god och dålig mening. Klemens från Alexandria kallar den upplyste kristne en gnostiker, men skiljer tillika mellan sanna gnostiker och anhängarna af de från evangeliets enfald bortkomna och derför af kyrkan förkastade systemen. Det är dessa, som i allmänhet förstås med gnostiker. Man har velat härleda gnosticismen från en på kristendomens område inträngande hednisk filosofi. i synnerhet den neoplatonska. Men nyare forskningar hafva ådagalagt, att det ej förhåller sig så. Gnosticismen leder fast mera sin upprinnelse från det inom den tidens judendom allt mera stegrade supranaturalistiska åskådningssättet, som ej medgaf något omedelbart samband mellan Gud och verlden. På denna ståndpunkt skilde man från Gud och personifierade hans skapande och uppenbarande verksamhet – den gudomliga visheten, ordet (memrâ), härligheten schekinâ). Denna tendens att personifiera Guds verksamhet och egenskaper gjorde sig gällande ej blott i den af alexandrinsk filosofi inspirerade ”Vishetens bok”, utan äfven inom den palestinensiska judendomen (t. ex. i targumim, de arameiska parafraserna öfver G. T.). Den röjer sig äfven i N. T. (t. ex. på de ställen, der den mosaiska lagen säges vara gifven genom änglar, Gal. 3:19; Hebr. 2:2) samt hos de äldste kyrkofäderna och är den gemensamma rot, från hvilken judarnas kabbala och gnosticismen framvuxit. Den judisk-kristna skriften ”Klementinska homilierna” (från början af 2:dra årh.) framställer verldens skapelse och lagens gifvande såsom förmedlade genom Visheten (Sophia] och skiljer i G. T. mellan äkta och oäkta beståndsdelar, de senare härrörande från andar af en lägre ordning. Men visheten är ej skild från Gud; hon är blott hans ”demiurgiska (verldsgestaltande) hand”. De klementinska homiliernas ståndpunkt kan derför ej anses gnostisk, ehuru i denna skrift finnas ansatser till gnosticismen.

Boken Baruch (som ej må förvexlas med den liknämnda skriften bland G. T:s apokryfer) betecknar öfvergången från judekristendom till gnosticism. Hon omtalas ej före midten af 2:dra årh., men är tydligen ett uttryck för gnosticismen (i trängre mening) uti dess äldsta skede. Ett den högste Guden underordnadt väsende, Elohim, uppträder här såsom hans organ vid verldsskapelsen. Elohim är förmäld med Eden, jordens ande. I förbindelse med henne skapar han genom sina änglar växterna, djuren och menniskorna. Efter fullbordadt skapelseverk lär han känna den högste Guden, hvilkens vilja han dittills omedvetet utfört, hembär honom sin hyllning och uppstiger till hans ljusrike. För att bevara menniskorna från de lägre andarnas inflytelser beder han den högste Guden sända till dem ängeln Baruch. Denne talar till Moses, till profeterna och slutligen till Jesus. Den kristna uppenbarelsen var således väsentligen densamma som den gammaltestamentliga, blott med bortrensande af oäkta tillsatser. Föreställningen om en från det högsta väsendet skild verldsskapare (demiurg) – som här för första gången framträder på kristendomens område – kan således ej, såsom man i allmänhet antagit, härleda sig från sträfvandet att uppdraga en skarp skiljegräns mellan judendom och kristendom. Men å andra sidan är afvikelsen från den rena monoteismen alltför stor att kunna förklaras annorlunda än genom hedniska inflytelser. För sådana voro den tidens judendom och kristendom ingalunda främmande. Tidens skaplynne var eklektiskt. I synnerhet var Syrien skådeplatsen för en egendomlig sammansmältning af judisk-kristna och hedniska idéer. Elohim i Baruchs bok har sin urbild i den feniciske Tauth 1. Toth, äktenskapet mellan Elohim och Eden i de fornsemitiska folkens manliga och qvinliga verldsprincip (Baal och Aschera, Melkarth och Astarte m. fl.). Samma föreställning återkommer i den senare gnosticismens eon-par (syzygier). En judisk-kristen gnostiker var äfven Cerinthus (omkr. 100 e. Kr.), som lärde, att verlden skapats genom änglar – bland hvilka Elohim var den förnämste – och för öfrigt fullföljde samma tankegång som den, hvilken herskar i Baruchs bok.

Först hos naassenerna 1. ofiterna (af  Hebr. nachasch, Grek. ofis, orm) framstår den gammaltestamentlige verldsskaparen och lagstiftaren (Jaldabaoth} såsom ett relativt ondt väsende, som af afund ville utestänga menniskorna från den högre kunskapen. Den högste Guden sände till dem en af sina förnämsta änglar i skepnad af en orm. Menniskorna lyssnade till ormens frestelse och blefvo verldsskaparens bud olydiga. Derigenom kommo de till kunskap om godt och ondt, och den högre verlden uppläts för dem. Jaldabaoth stiftade genom Moses lagen för att qvarhålla menniskorna i deras träldom; den högste Guden sände Kristus för att befria dem. Denna mot den gammaltestamentliga religionen fientliga riktning fullföljdes till sina yttersta slutföljder af kainiterna, hvilka framställde alla G. T:s onda karakterer, med Kain i spetsen, såsom den sanna religionens hjeltar. En anknytningspunkt till ofiternas lära finna vi i den feniciska myten om Esmun (Grek. Asklepios, Lat. Aesculapius), som dyrkades i skepnad af en orm.

– Gnosticismen nådde sin högsta utveckling och sin mest utpräglade motsats till den historiska kristen i syrern Basilides' (i första hälften af 2:dra årh.) och Valentinus' (vid midten af 2:dra årh.) läror. Den förre antog ett system af gudomliga ”krafter”, af  hvilka en bland de högsta, Kristus, förenade sig med menniskan Jesus, som derigenom blef ett organ för menniskornas befrielse från verldsskaparens herravälde. Denna lära vann sin utbildning i Alexandria under påverkan af den stoiska filosofien. I Alexandria framträdde ock Valentinus' lära om eoner (Grek. aion, tidsålder) 1. andeväsenden, som, fördelade i syzygier eller par, emanerat från den okända och okänbara urgrunden. De utgöra ett system, kalladt pleroma (fullhet). Ju större deras afstånd från urkällan är, dess ofullkomligare äro de. Eonverldens lägsta grad gränsar till nattens rike, materiens verld. Denna har sin urbild i eonverlden, som innehåller, förenadt på ett tidlöst och rumlöst sätt, allt hvad som i den sinliga verlden finnes söndradt i tidens och rummets former. Kristus var en eon, som uppenbarat sig i en skenbar kropp (i analogi med de bibliska ängla-uppenbarelserna); hans lidande och död voro blott skenbara (doketism; se Doketer). I Valentinus' lära är den neoplatonska filosofiens inflytande omisskänneligt. Hade den äldre gnosticismen från en judekristen ståndpunkt småningom fortskridit till uppfattningen af G. T:s religion såsom blott psykisk, så uppfattades nu äfven kristendomen såsom sådan i motsats till den högre, pneumatiska (andliga) religionen. Man skilde strängt mellan psykiska och pneumatiska menniskor, af hvilka blott de senare voro mottagliga för den högre kunskapen och den deraf beroende högre saligheten. Återlösningen var ej mera ett historiskt faktum af sedligt religiös betydelse, utan fastmera den vändpunkt i den andlige andens historia, der han blifver medveten af sitt eget oändliga innehåll och sin plats i väsendenas system.

– Gnosticismens senaste utvecklingsskede företer en återgång från denna ensidigt teoretiska riktning till en mera praktisk och en förenkling af den brokiga mytologi, i hvilken dess spekulativa innehåll var omklädt. Marcion (i slutet af 2:dra årh.) förkunnade en lära af öfvervägande sedligt religiöst syfte samt undanröjde den vidlyftiga och fantastiska eonläran. Men han vidhöll strängt skillnaden mellan G. T:s blott rättvise Jehovah, som belönar och straffar, och den genom Kristus uppenbarade barmhertige fadern, som förlåter och helgar. I den likaledes till gnosticismens senaste skede hörande boken ”Pistis Sophia” är eonernas antal minskadt från trettio till tre, den absoluta skillnaden mellan pneumatiska och psykiska menniskor undanröjd, och den högre saligheten tillgänglig för alla menniskor.

– I striden mot gnosticismen utbildades småningom kyrkans lära och författning. Hennes lärare betonade städse mot densamma, att kristendomen först och sist åsyftar sinnelagets och viljans renande och helgande, icke kunskap om öfversinliga ting. Dock drogs genom denna kamp uppmärksamheten allt mera till spekulativa, för lifvets praktiska uppgifter ofta tämligen främmande frågor. Detta blef ej utan inflytande på de följande århundradenas kyrkliga lärostrider. Äfven den asketiska riktning, som följde af den gnostiska dualismen, blef ej utan inflytande på det inom kyrkan allt starkare framträdande munkväsendet. Från senare hälften af 3:dje årh. försvann småningom gnosticismen.

A. F. Åkerberg

 

1908-versionen

Gnosticism (af grek. gnõsis, kunskap,vetande) kallas med ett gemensamt namn de många olika försöken under l :a-3 :e årh. att indraga kristendomen i den då pågående stora sammanblandningen och hopsmältningen af den Gamla världens religioner, framför allt de orientaliska. Denna religionssynkretism (sammanblandning) hade börjat borttaga det för de enskilda religionerna specifikt egendomliga eller nationellt afgränsande och fört fram en mängd allmänreligiösa frågor: om tillvarons uppkomst och mål, själens värde, frälsningen från materiens band, evigt lif o., s. v., hvilkas besvarande man ville nå genom en djupare insikt (gnõsis) om den sanning, som dolde sig bakom de olika religionernas mytologi, mysterieväsen och filosofi. Det blef en vida utbredd religiös strömning af hednisk mysteriosofi och teosofi. Här erbjöd den framväxande kristendomen läror och åskådningar, hvilka kunde i hög grad bidraga att klargöra den fördolda sanningen, blott de gröfre, specifikt kristna momentenutsöndrades. Så uppstod gnosticismen.

 I viss mening kan man tala om gnosticism redan före kristendomen. Därmed menas då sammansmältningen af judendomen med hedniska religionssynkretistiska föreställningar. En dylik judisk gnosticism kan samtidigt med Jesus spåras i Egypten liksom sannolikt äfven i den af talmud med starkt hat omtalade sekten minêerna, hvilka vanligen identifierats med de kristne. Och inom den del af judendomen, som slöt sig till Jesus som Messias, men afsöndrade sig från den stora hednakristna kyrkan (se ebioniter), framträdde en tydligt gnostisk sektbildning i elkesaiterna (se d. o.) i nordöstra Palestina i 2 :a årh. Ur deras krets torde början till den viktiga pseudo-klementinska litteraturen ha framgått. 

Den egentliga gnosticismen sluter sig emellertid till kristendomens historia på hednisk (orientalisk och grekisk) mark. Den framträder i en brokig mångfald af riktningar och sekter, oftast urspr. utan något direkt inbördes sammanhang och med de mest olikartade läror eller åskådningar. För de flesta af dessa riktningar äro dock några grunddrag gemensamma: 1) dualismen mellan ande och materia, mellan gud och världen, oftast på parsistiskt sätt tänkt som motsatsen och kampen mellan ljuset och mörkret; 2) emanationen från det förborgade gudomliga af en lång rad gestaltningar eller ljusdelar, eoner, hvilkas gudomliga potens aftar i samma mån, som de aflägsnas från urkällan; 3) världens uppkomst genom sammanblandningen af dylika element från ljusets rike med element från mörkrets värld, hvarvid som världens skapare uppträder den svagaste af eonerna, demiurgen (se d. o.), oftast identifierad med Gamla Testamentets Gud; människosjälarna äro dylika i materiens band fängslade ljuselement; 4) frälsningen, nämligen själens frigörande från materiens band och återvändande till sin urkälla, är det centrala i religionen; 5) denna frälsning möjliggöres genom en af de högsta eonerna, Kristus, som i en skenkropp (en verklig kropp skulle ju innehålla äfven materia, det onda) framträdt för att lära de fångna ljusdelarna frälsningsvägen; 6) denna frälsningsväg består i en rätt kunskap (gnõsis) om det verkliga i religionernas mytologi och mysterieväsen och i sträng afhållsamhet från alla njutningar för att öfvervinna materiens välde (frälsningen är därför mera en fysisk än en etisk process). 

Många försök ha gjorts att gruppera de gnostiska företeelserna; de äro dock alltför mångskiftande, för att en tillfredsställande indelning kan vinnas. Som urformen betecknas ofta mandéerna 1. Johanneskristna, som själfva kallade sig nasoraje, nasaréer, en gnostisk sektbildning, hvilken är den enda ännu fortlefvande; till densamma höra nu några hundra familjer i sydvästra Persien. Mandéernas stora betydelse ligger däri, att man genom dem kan vinna autentisk kännedom om gammal gnosticism; under det att nästan allt af den en gång vidtomfattande gnostiska litteraturen gått förloradt och vår kunskap mest inhämtas af motståndarnas skrifter, ha mandéerna bevarat en rätt omfångsrik helig litteratur. Den viktigaste skriften, den s. k. Stora boken Ginza (skattkammare), utgafs för första gången af svensken M. Norberg (se Adams bok). Äfven må nämnas den af Euting 1867 utg. ”Qolasta”. Egendomligt för mandéerna är bl. a. betonandet af Johannes döparen som den ende sanne profeten (i motsats mot Abraham. Mose, Jesus och senare Muhammed). För öfrigt tillhöra de ofiternas grupp (se nedan). –

De kristne i 2:a årh. betecknade en bestämd person som upphofvet till all gnosticism, nämligen magern Simon från Samarien (Apg. kap. 8). Denne dyrkades en tid af alla samaritaner som den högste guden och bedref äfven magi i Rom under Claudius' regering (åren 41-54); han blef sedan en omhuldad sagofigur. Omtalad var ock hans lärjunge och landsman Menander, som utgaf sig för den af Simon sände Messias. Hvad man kan konstatera som historiskt om Simon och hans lärjungar är dock högst osäkert. Tydligt är blott, att samaritanernas egendomliga blandningsreligion gjort dem predisponerade att blifva den framväxande gnosticismens första mark.

– Redan i Nya Testamentet., möjligen i kolosserbrefvet, sannolikt i pastoralbrefven, Johannes' och Judas bref, beröras ock gnostiska företeelser, ett vittnesbörd om, huru raskt denna religionshistoriska process vann betydelse. Den förste verkligt historiske gnostikern var emellertid Kerinth (se Cerinthus) i Mindre Asien omkr.100, som redan framställer den karakteristiska gnostiska läran om demiurgen som världsskaparen.

– Vid samma tid torde ock den syriska och egyptiska mytologien ha börjat sammanföras med de kristna berättelserna, och på så sätt ofiternas månghöfdade gnosis ha uppkommit. Ofiter har blifvit ett gruppnamn för omkr. 20 olika sekter, hvilka ej som de öfriga anknyta sig till någon historisk stiftare eller ledare. Det gemensamma för åskådningen inom flertalet till denna grupp hörande sekter var ock, att ormen (grek. o'fis) spelade en hufvudroll, antingen som den goda eller den onda kraften i världen. En sådan uppfattning grundade sig på dels den judiska skapelsehistorien, dels syriska myter och egyptisk Isiskult, där ock ormen intog en viktig ställning. En af de äldsta ofitiska bildningarna var naassenerna (af hebr. na'asch, orm), hvilka betraktade ormen som den allt skapadt genomflytande goda lifsfloden. Sethianerna ansågo Seth vara den förste gnostikern och identifierade ormen med demiurgen; från dem är en af de äldsta gnostiska originalskrifterna, en hymn, bevarad. Nära denna stå de ofvannämnde mandéerna. En annan bildning voro peraterna (de som tränga igenom (grek. peran) den sinnliga världen till evigt lif), hvilka liksom öfriga ofiter lärde, att det gudomliga urvarat utvecklat sig till en trehet: fadern, sonen och det skapade (grek. hyle); sonen är den allt skapadt lifgifvande världsormen. Alla dessa sekter känna vi genom beskrifningar hos Hippolytos. En särskildt fantastisk lära framförde gnostikern Justinus, hvars skrift ”Baruks bok” refererades af Hippolytos omkr. 200 (Justinus och hans bok äro eljest okända); där sammanfördes den judiska paradisberättelsen, Herakles-och Afroditemyter och Jesu historia; ormen är där det ondas (”hyles”) kraft.

Snart infördes i den ofitiska gnosticismen äfven kaldeisk astrologi, och dess skildring af världens uppkomst och frälsning blef lik de assyrisk babyloniska kosmologiska myterna, med starkare betoning af dualismen; denna form af ofiternas lära är den mest kända och bekämpade. Från urväsendet, Bythos, framkom genom emanationer visheten, Achamot, ett ofullkomligt kvinnligt ljusväsen, som störtade sig i kaos' dunkla ocean för att grunda sig en egen värld. Där glömmer hon sitt gudomliga ursprung och föder demiurgen, Jaldabaot, ett högmodigt väsen, som skapar världen, där han själf vill härska. Då vaknar Achamot till besinning och lyckas höja sig öfver kaos' rike. Där låter Jaldabaot skapa människorna, som få del af både hans från modern ärfda goda ande och af kaos' materia. Men när Jaldabaots en gång skrämda ansikte speglade sig i kaos' slam, bildades däraf satan, ormen (ophiomorphos). Mellan dessa tre, Achamot, Jaldabaot och ormen, strides nu om människorna, hvarvid äfven stjärnandar skapas och deltaga. Hednavärlden lyder under ormen, judarna under Jaldabaot, och blott gnostikernas lilla skara håller sig fri under Achamots bistånd. Messias var Achamots störste profet, som kring sig samlar gnostikerna för att helt återföra dem till urväsendet. Den enskildes frälsning sker genom mysterier, genom vigningar och trollformler; dessa mysterier äro det praktiskt viktigaste, det egentligen sektbildande. I detta afseende äro särskildt beryktade de ofitiska Borborianerna med de afskyvärdaste nattvardsbruk. –

Den yngsta och mest berömda produkten af den ofitiska gnosis är den i koptisk öfversättning ännu bevarade Pistis-sophia (från midten af 3:e årh.), som skildrar vishetens fall, ånger och bot, och huru mysterierna rena henne och föra till upprättelse.

– Ofiterna förberedde sålunda sammanförandet af den babylonisk-kaldeiska statsreligionen med kristendomen. Sin fulla utbildning fick denna orientaliska gnosis genom syrern Satornilos (Saturninus) från Antiokia under kejsar Hadrianus' regering (från omkr. 120, måhända lärjunge till Menander och hans skola). Här blef särskildt den asketiska riktning, som äfven inom kristendomen börjat växa fram, sammanförd med den extrema orientaliska askesen. Kristus var en skenmänniska, som gaf befrielsen genom att lära människorna af hålla sig från allt materiellt, framför allt könsumgänge och köttätande (äfven från renlighet, bad och allt för kroppen behagligt). De kristna berättelserna om Jesus förfalskades i direkt vegetarianskt syfte. Inom denna riktning framfördes ock den extremaste parsistiska dualismen: en från begynnelsen existerande motsats mellan ljuset, Gud, och mörkret, Satan.

–  En liknande utgångpunkt egde äfven den libertinistiska gnosticismen, ehuru den kom till motsatt resultat: materiens, mörkrets öfvervinnande genom befrielse från alla traditionella mänskliga meningar och lagar (se Karpokrates, en berömd gnostisk lärare i Alexandria under förra hälften af 2:a årh.) eller genom obegränsad hängifvenhet åt köttet (däraf namnet libertinistisk gnosticism)och egendomskommunism, äfven i fråga om kvinnor (se Karpokrates' son Epifanes, se d. o., och omkr. år 200 prodikianerna - så kallade efter sin lärofader egyptern Prodikos -, som på sina sammankomster måste uppträda nakna). 

I Alexandria lyftes emellertid gnosticismen på ett högre plan och fick sitt högkvarter, då den där sammanfördes med den grekiska filosofien. Den helleniska gnosis har samma grunddrag, hvilka ofvan angifvits som gnostiska; men den minskar å ena sidan askesen och borttar å den andra libertinismen; den söker gifva lösningen af de problem, hvarmed stoicismen eller platonismen arbetade. Redan omkr. 125 verkade i Alexandria på detta vis Basilides och samlade kring sig en betydande skola. Han åberopade sig på en hemlig Kristi lära, som meddelats honom af aposteln Mattias (jfr Abraxasstenar). Han och hans son Isidoros efterlämnade en mängd skrifter (däribland ett evangelium), hvaraf dock blott fragment bevarats. Stoicismen med dess logosbegrepp sammanfördes här med den gnostiska eonläran och evangeliernas Jesuberättelser. Till denna riktning ha tydligen hört det fantastiskt utsmyckade Petrusevangeliet och det mildare gnostiska Egypterevangeliet. (En afart af riktningen voro de senare pseudo-basilidianerna omkr. 180, hvilka förvandlade gnosticismen till ren magi, trolleri och spöktro.)  

– Den basilidianska gnosis undanträngdes emellertid snart i betydelse af Valentinus och hans skola samt af Marcion (se dessa artiklar), då gnosticismen når sin djupsinnigaste och anderikaste form och mest närmar sig kristendomen, men då äfven faran från densamma för kristendomen blir sä stor, att kampen mot densamma af kyrkan göres till en hufvuduppgift. Under tiden omkr. 150-200 trängdes ock gnosticismen öfverallt tillbaka, kanske främst genom Irenæus (se d. o.). De sedan ännu fortlefvande, ej obetydliga gnostiska kretsarna uppgingo nästan alla i gnosticismens sista och mäktigaste form, där den förvandlades till en verklig, fast utbildad och historiskt grundad religion, manikeismen (se Manes). 

Gnosticismen har för den kristna kyrkans utveckling haft den mest genomgripande betydelse. I kampen mot gnosticismen nödgades kristendomen lämna sin första fria och entusiastiska form och ikläda sig bestämda lagar och normer; i nya testamentets kanon sökte kyrkan skydda den äkta traditionen om Jesus och apostlarna; i den apostoliska trosbekännelsen sökte kyrkan det formulerade och alla kristna bindande uttrycket för sin tro; i biskopsämbetet och dess maktställning sökte den garantien för äktheten af kanon och trosbekännelsen och skyddet till deras oförfalskade bevarande. Gnosticismen framdref den största förvandlingen i kristendomens historia, dess utbildning till katolsk kyrka.

 Viktigare litt.: W. Anz, ”Zur frage nach dem ursprung des gnostizismus” (1897), M. Friedländer, ”Der vorchristliche jüdische gnosticismus” (1898), E. Lichtenhahn, ”Die offenbarung im gnosticismus” (1901), F. Torm, ” Valentinianismens historie og lære” (s. å.), E. de Faye, ”Introduction ä l'étude du gnosticisme” (1903), dogmhistorierna och framställningarna om nya testamentets tillkomst, E. H. Schmitt, ”Die gnosis” (I, 1903), W. Bousset, ”Die hauptprobleme der gnosis” 1907).

_________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23