yantra1.gif (2187 bytes)

De Fyra Gyllene Länkarna
Universell Enhet och Orsakssamband; Mänsklig Solidaritet;
Karmalagen; Reinkarnation; ur Nyckeln till Teosofin.

HELENA BLAVATSKY

© 2009 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Fråga: Hur skall då de teosofiska principerna tillämpas så att det sociala samarbetet befrämjas och sanna strävanden för social förbättring blir genomförda?

Helena Petrovna Blavatsky: Låt mig först i korthet påminna dig om vilka dessa principer är – universell Enhet och Orsakssamband; Mänsklig Solidaritet; Karmalagen; Reinkarnation. Det är de fyra länkarna i den gyllene kedja, som skulle kunna sammanbinda mänskligheten till en enda familj, ett universellt Broderskap.

Fråga: Hur skulle det gå till?

HPB: Med nuvarande samhällsordning ställs vi ständigt ansikte mot ansikte med det faktum, att ett stort antal människor lever i elände, fattigdom och sjukdom. Deras fysiska tillstånd är uselt, och i många fall ligger deras mentala och andliga förmågor närmast i dvala. Å andra sidan finns det på den motsatta änden av den sociala rangskalan många som lever ett liv i sorglös likgiltighet, materiell lyx och själviska njutningar. Ingendera av dessa två livsformer har uppstått av en slump. Båda är resultatet av de förhållanden varunder de lever, och den ena gruppens åsidosättande av sina sociala plikter står i nära förbindelse med den andras hämmade och förkrympta utveckling. I sociologin liksom i alla sanna vetenskapsgrenar så gäller det universella orsakssambandet [kausalitet]. Men detta orsakssamband innebär ovillkorligen, såsom logisk följd, just den mänskliga solidaritet som teosofin så starkt betonar. När varje enskild människas handlingar påverkar alla andras liv – och det är den sant vetenskapliga uppfattningen – så kan den äkta mänskliga solidariteten, som ligger till grund för släktets höjande, bara uppnås genom att alla män blir bröder och alla kvinnor systrar och i vardagslivet utövar det sanna broder- och systerskapet. Det är en sådan livshållning, ett sådant äkta broder- och systerskap, i vilket en lever för alla och alla för en, som är en av de teosofiska grundprinciperna och som det är varje teosofs plikt att inte bara lära ut till andra utan också att själv förverkliga i sitt eget dagliga liv.

HELENA BLAVATSKY
Översatt från The Key to Theosophy, kap XII, pages 233–234.

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23