yantra1.gif (2187 bytes)
1.

Den Avslöjade Isis
Online

[För första gången översatt till svenska]
 

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


DEN AVSLÖJADE ISIS 

NYCKELN TILL DE FORNTIDA MYSTERIERNA I VETENSKAP OCH TEOLOGI 

VOLYM I : VETENSKAP

VOLYM II : TEOLOGI

 Av

H. P. BLAVATSKY 

I svensk översättning 2011 av
Teosofiska Kompaniet Malmö 

DEN HUNDRAÅRIGA JUBILEUMSUTGÅVAN
BÅDA VOLYMER BUNDNA I EN BOK
En Fotografisk faksimil reproduktion av den Ursprungliga
Utgåvan första gången utgiven i New York City, U. S. A., 1877.
 

THE THEOSOPHY COMPANY
LOS ANGELES, CALIFORNIA
1975

 

Föreliggande elektroniska utgåva av ISIS följer pagineringen och sättningen i den HUNDRAÅRIGA JUBILEUMSUTGÅVAN förutom gällande fotnoterna, istället för att bryta isär fotnoterna och låta dem fortlöpa på kommande sidor, som har att göra med otillräckligt utrymme på sidorna i en pappersutgåva, sammanställde vi och placerade varje fotnots information på dess ursprungliga sida.  – Utgivarna  Theosophy Company i Arizona 2005


Fotografisk Kopia av originalversionen av DEN AVSLÖJADE ISIS
First Printing 1931
Second Printing 1945
Third Printing 1968
Fourth Printing 1975

 

_______________________________________________________________________________________________________
Original edition, Publishers Preface, page I

UTGIVARNAS FÖRORD 

Föreliggande jubileumsutgåva av DEN AVSLÖJADE ISIS trycktes för första gången för fjorton år sedan – 1931 – på hundraårsdagen av författarinnan H. P. Blavatskys födelsedag. Nuvarande tryckning är identisk med den första, vilken var en fotografisk reproduktion av originalutgåvan som publicerades i New York 1877. Bokförläggaren J. W. Bouton, utgav tolv utgåvor av arbetet, och alltmedan senare utgåvor av DEN AVSLÖJADE ISIS har tryckts, kan ingen av dem – med undantag av en faksimilutgåva av Rider of London – vara betrodd av dem som önskar en autentisk text av H. P. Blavatskys första stora avhandling. Dessa utgåvor var ”reset” [satta om i tryck], med oundvikliga felaktigheter, och drabbades av ”korrigeringar” eller ”förbättringar”, samt tillägg av ovidkommande slag; men dessa är nu alla utgångna.

Den ursprungliga utgåvan av DEN AVSLÖJADE ISIS omgärdades av nästan oöverstigliga hinder. All allmän kännedom om, och även tron på, den faktiska existensen av fullkomliga Människor, Mahatmorna, eller Stora Själar, hade under många århundraden varit förlorad för mänskligheten, både i Orienten och i Västerlandet. Visdomsreligionen, sedd som den samlade kunskapen uppnådd genom en andlig och intellektuell utveckling, vilket inte ens Västerlandets mystiker kunde drömma om, medan det i Österlandet alltjämt fanns en rådande tro på att de gamla Rishierna hade gett sig av från jorden i begynnelsen av Kaliyuga eller den Mörka Tidsåldern och skulle inte  återkomma på flera århundraden, således inte förrän en ny Gyllene Tidsålder hade inletts. Ibland världens stora religioner, kastade på liknande sätt präster och lekmän längtansfulla blickar bakåt i tiden till den Frälsare som var, eller framåt mot en dunkel framtid när Frälsaren skulle komma. Ingen av dessa två innehöll något annat än de skelettliknande lämningarna av det en gång levande Andliga gnosis; ingen av dem innehöll något mer än de sönderbrutna minnestavlorna av Tio Guds Bud; Tio Guds Bud kunde fortfarande smärtsamt hävdas, men dess andemening var förlorad. Modern materialistisk vetenskap i Väst, med dess återverkande inflytande på alla länder, erövrade orubbligt den mänskliga tankens domäner likväl som den fysiska naturen: mänskligheten i stort förlorade snabbt tron på odödligheten, samt alla andra intressen förutom den fysiska existensen och det materiella välståndet.

Det egendomliga och felaktigt benämnda fenomenet spiritualism hade på egen hand dragit till sig vidsträckt uppmärksamhet och nästan ändlösa efterforskningar bland alla samhällsklasser. Här fanns således den enda tillgängliga jordmån som var lämplig att beså med de första fröna av en filosofi som inkluderar hela kunskapen om Naturen. Men av alla människor, hade spiritualisterna minst intresse av filosofi.
_______________________________________________________________________________________________________

Original edition, Publishers Preface, page II

De var berusade av fenomenen, som var desto mer inbjudande i sin lättillgänglighet och genom att ingen filosofisk, etisk, moralisk, vetenskaplig eller religiös förberedelse var nödvändig i verkandet som medium eller för att upptäcka förmodade budskap från de döda, eller inför andra fenomen som var oförklarliga utifrån vilken accepterad vetenskaplig ståndpunkt som helst.

Som om detta inte var nog, var H. P. Blavatsky främling i ett främmande land, med enbart en  vardaglig bekantskap i det engelska språket, ingen litterär erfarenhet, ingen kunskap i formaliteter och vedertaget bruk gällande accepterad litterär komposition. Av hennes två närmaste följeslagare, var överste H. S. Olcott spiritualist, och hade till och med mindre kännedom i filosofi än hon hade med engelskan; William Q. Judge, ämnad att bli hennes mest betydelsefulle medarbetare under kommande år, var bara tjugofyra år gammal. Det teosofiska modersällskapet hade just bildats med ett begränsat medlemskap bestående av nästan enbart passionerade spiritualister. Uppgiften som självmant sattes igång av H. P. Blavatsky gick i samma anda, och var lika överväldigande som något åtagande någonsin varit hos en då levande legendarisk filantrop eller frälsare. DEN AVSLÖJADE ISIS började skrivas av henne 1874, knappt ett år efter att hon hade landat i New York City. Skrivandet pågick jämsides med en mängd andra skiftande aktiviteter och avbrott, men kunde ändå färdigställas och publiceras under den tidiga hösten 1877. När innehållet i arbetet betraktas och när de medföljande omständigheterna vägs in, erbjuds det tankfulla sinnelaget genom DEN AVSLÖJADE ISIS ett andligt och intellektuellt fenomen av högsta rang. Den Teosofiska Rörelsen liksom det Teosofiska Sällskapet skulle utan den vara dödfödd. Utan den, skulle hennes bok Den Hemliga Läran inte kunnat förstås bättre än man förstår algebra utan kunskap i aritmetik. Hennes skrifter är inte åtskilda arbeten, som kan studeras separat från de övriga, utan följer en kontinuerlig, konsekvent förmedling i så mycket som möjligt av den Visdomsreligion som hennes Mästare, med deras allomfattande synfält, ansåg tillräcklig vad det gäller behoven hos de mest storartade sinnena fram till 1975, när, beroende på vad användandet av hennes arbete medfört, nästa Budbärare kan lägga till ytterligare stoff i ett fortsatt framtida byggande av det fundament som grundlades av henne. DEN AVSLÖJADE ISIS och Den Hemliga Läran är sammanhängande verk; båda är delar av en otroligt imponerande helhet. I den mån detta förnekas, och att studenternas uppmärksamhet och undersökningar avleds i tolkningar, substitut, och i de många missledda och senare ambitiösa försöken att försköna och förbättra H. P. Blavatsky´s förmedlade Teosofi –  kommer Mästarnas filantropiska verksamhet och hennes egen i hög grad att ha blivit missbrukad och förrådd av mottagarna.

Att DEN AVSLÖJADE ISIS innehåller typografiska och andra verbala misstag i sin originalutgåva, och står öppen för omfattande kritik i jakten
_______________________________________________________________________________________________________

Original edition, Publishers Preface, page III

på att vanhelga litterärt erkända verk, förnekades aldrig av dess författare. Det som förbisetts av dess småaktiga kritiker är den enkla sanningen att dessa fel är så lätt igenkända att ett vanligt intelligent barn skulle ta dem för vad de är, om syftet vore att förstå meningen i de utsagor som görs. 

Flera senare kontroverser följde över vissa framställningar gjorda i den första volymen av DEN AVSLÖJADE ISIS; i synnerhet över dessa som gjordes på sidorna 345 till 357 rörande ”reinkarnation”. Från den här kontroversen har det utmynnat en hel mytologi av okunnighet, inkluderande myten att H. P. Blavatsky själv var ett spiritualistiskt medium samtidigt som hon skrev DEN AVSLÖJADE ISIS, och var lika obevandrad i sina avslöjanden som dem hon skrev för; att hon under samma tidsperiod inte trodde på reinkarnation, och att den Mästare som undervisade henne själv var okunnig i ämnet! 

Det råder ingen tvekan om att hennes skrivande tog skada i händerna på utgivare och korrekturläsare, angående detta skrev en av Mästarna i januari, 1982, till Herr A. P. Sinnett, följande:

Från det ena till det andra, kommer jag att omarbeta sidorna 345 till 357 till dig, i Vol. I., i ett rörigt Isis, och ytterligare förvirrat av Olcott, som trodde att han förbättrade det!

För att underlätta för studenter gällande misstagen i DEN AVSLÖJADE ISIS, listar vi i kronologisk ordning de efterföljande referenserna av H. P. Blavatsky: 

Seeming ’Discrepenices’,” första gången publicerad i The Theosophist i juni, 1882; [ i svensk översättning: Skenbara avvikelser, Online 2011]

’’Isis Unveiled’ and the ’Theosophist’ on Reinkarnation‘’ första gången publicerad i the Theosophist i augusti, 1882; 

”’C. C. M.’ och ’Isis Unveiled’,’’ första gången publicerad i the Theosophist i september, 1882;

’’ Theories about Reincarnation and Spirits ‘’ första gången publicerad i the Path i november, 1886, och återpublicerad i Theosophy i april, 1914; [ i svensk översättning: Teorier om Reinkarnation och Andar, Online 2003]

En fotnot till en del brevväxling, första gången publicerad i Lucifer i februari, 1889, på sidorna 527-28;

”My Books”, första gången publicerad i Lucifer i maj 1891, och återtryckt i Theosophy i juni, 1914. Detta var den sista signerade artikeln från H. P. Blavatskys penna. [i svensk översättning Mina Böcker, Online 2011 inom kort]

Genom dessa artiklar kommer det att klargöras att H. P. Blavatsky gav största möjliga publicitet, både gällande egentlig fakta i de missförstådda
_______________________________________________________________________________________________________

Original edition, Publishers Preface, page IV

passagerna i DEN AVSLÖJADE ISIS, och i karaktären av hennes uppdrag och budskap. För att erbjuda hjälp till dem för vilket materialet i förut nämnda citeringar kan vara svåråtkomligt, ges fotnoterna i Lucifer från februari 1889, härmed:

Alltsedan 1882 när det första misstaget upptäcktes i ’’Den Avslöjade Isis ‘’ har det upprepade gånger klargjorts i the Theosophist, och förra året i the Path att ordet ”planet” [ sid. 351, volym I, i Isis ] var ett misstag och att ”cykel” var det som åsyftades, det vill säga, ”den Devachanska vilo-cykeln.” Detta misstag berodde på de litterära utgivarna – författarinnan som för tolv år sedan kunde engelska föga mer än bristfälligt, och utgivarna var ännu mer okunniga om buddhism och hinduism – har lett till stor förvirring och ändlösa anklagelser och motstridigheter mellan uttalanden i Isis och i senare teosofisk undervisning.  Det stycke som citerades var ämnat att bringa oreda bland de franska Reinkarnationisterna som vidmakthåller att samma personlighet reinkarneras, ofta några dagar efter döden, så att en farfar kan återfödas som sin egen sondotter. Följaktligen var idén omdebatterad, och det sades att varken Buddha eller någon annan hinduisk filosof aldrig någonsin undervisat om reinkarnation under samma cykel, eller av samma personlighet, utan om den ’’treeniga människan’’...  som när den var rätt förenad, var ’’kapabel att föra människosläktet’’ framåt mot fulländning. Ett värre likadant misstag dyker upp på sidorna 346 och 347 (Volym I), därför att det i det förra konstateras att hinduerna fruktade reinkarnationen ’’bara på andra och lägre planeter, istället för vad som är fallet, att hinduer fruktar reinkarnation i andra och lägre kroppar, hos brutala människor och djur eller transmigration. Medan det förut nämnda felet på sidan 347 att skriva ”planet” istället för ”cykel” och ’’personlighet‘’,  visar att författaren (en lärd buddhist) talar som om Buddha aldrig någonsin hade undervisat i läran om reinkarnation!!  Meningen borde läsas som att ’’buddhisterna som tror på tidigare liv tror inte på ett tidigare liv under samma cykel och personlighet, för ingen uppskattar så mycket som de  ’’den stora läran om cykler’’. Som det nu uppfattas, nämligen att ’’detta tidigare liv som buddhisterna tror på är inte ett liv på den här planeten‘’, och meningen på sidan 347 som precis föregåtts av den andra (paragraf 2 på sidan 346), ‘‘Precis som vid rotationen av ett hjul, så finns det en bestämd ordningsföljd mellan död och födelse,” etc. – det hela uppfattas som en galnings fantiserande, och ett hopkok av motsägelsefulla utsagor. Om man frågar sig varför felen tilläts passera och kvarstå genom tio
_______________________________________________________________________________________________________

Original edition, Publishers Preface, page V

tryckta upplagor, är svaren att (a) författarinnans uppmärksamhet drogs inte till det förrän 1882, och (b) att undertecknad inte var i stånd att göra några förändringar på de stereotypa tryckplåtar som tillhörde den amerikanska förläggaren och inte henne. Arbetet skrevs under exceptionella omständigheter, och utan tvekan kommer mer än ett stort fel att upptäckas i Den Avslöjade Isis. 

Föreliggande upplaga av DEN AVSLÖJADE ISIS innehåller en fotografisk faksimil reproduktion inte bara av den ursprungliga texten, utan av den ursprungliga innehållsförteckningen. Den senare följs uppriktigt av Utgivarens Kommentar och en Kompletterande Innehållsförteckning i slutet av boken, som förhoppningsvis, tillsammans med Författarinnans Förord kommer att utgöra ett väsentligt hjälpmedel för seriösa studenter som studerar den filosofi som upptecknades av H. P. Blavatsky.

I och med publicerandet av den nuvarande Hundraåriga Jubileumsutgåvan av DEN AVSLÖJADE ISIS fullbordas uppdraget av avlidne Robert Crosbie och hans följeslagare – att tillgängliggöra tillförlitliga reproduktioner av alla teosofiska skrifter av H. P. Blavatsky, och hennes kollega William Q. Judge.

         THE THEOSOPHY COMPANY
         Augusti, 1945

_____________________________________________________

länk till Huvudindex
Isis Unveiled del 1
____________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida |Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23