yantra1.gif (2187 bytes)

HPBs meditationsdiagram

HELENA BLAVATSKY

 

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

  

 

 
Skapa först en uppfattning om ENHETEN genom Utvidgning i rummet och oändlighet i Tiden.
(Antingen med eller utan självidentifiering)

Meditera därefter logiskt och genomgående på detta med hänsyn till medvetandetillstånden.

Därefter bör vårt normala medvetandetillstånd bli bildat av:


FÖRVÄRVANDEN

Föreställning om ständig Närvaro 
i all Tid och Rum.

Fortsatta försök att ha en medveten attityd gentemot alla saker, vilka varken rymmer kärlek, hat eller likgiltighet.

Förnimmelsen hos alla Begränsade förkroppsligade varelser. 

Ur detta uppstår ett undermedvetet minnesskikt som inte upphör under det drömmande eller vakna tillståndet. Dess manifestation är mod.

 

Olika yttre strävanden gentemot var och en, på grund
av att förmågan varierar inom alla.
Mentalt likadan gentemot allt.

Förmågan att vara kritisk utan att berömma eller anklaga.

 

Minnet av denna universella karaktär gör att all rädsla försvinner i mötet med livets faror och prövningar.

Jämvikt och ständig avspändhet. Lättare att praktisera ”dygderna” som i själva verket är en följd av visdom, för godhet, sympati, rättvisa etc. uppstår ur individens intuitiva identifikation med andra, fastän okänd för personligheten.

Kommentar: Förvärven fullbordas genom konceptet: "Jag är rummet och tiden". Bortom detta...(Det går inte att beskriva).

 

FÖRLUSTER
Ständig vägran att tänka på realiteten av:

Separationer och Möten.
Associering med Platser
Tider och Former.

          
       

      

Åtskillnader.
Vän och  Fiende.


   

               Ägodelar.            Personlighet.     Känsloförnimmelser.

     
        
Fåfänga,
                Skuldkänslor.  
              

   Fåfäng längtan.
    Förväntningar.
     Sorgliga minnen.
       Brustet hjärta.

Resulterar i en avsaknad av vrede och fördomar.
 (Ersätts av
   omdömesförmågan).

                  Girighet.
                  Själviskhet,
                  Ambition.

   

   Frosseri,
    Lusta, 
    osv.

 

Kommentar: Dessa förluster är skapade genom den ständiga föreställningen – utan självbedrägeri* – om att "Jag är utan"; igenkännandet att dessa är källan till förtryck, okunnighet och konflikter. "Förlusterna" fullbordas genom att meditera på: "Jag är utan attribut".

*
Självbedrägeri kan inte förekomma hos den som medvetet bortser från sin personlighet.

Allmän kommentar: Alla passioner och dygder är sammanblandade och därför kan detta diagram bara ge allmänna tips.

[Dikterat av Helena Blavatsky till E. T. Sturdy i London 1887-1888. Sturdy var medlem av HPBs Inre Grupp, och gav detta diagram till Christmas Humphreys 1940 eller däromkring. Christmas Humphreys publicerade detta i sin tidskrift, Buddhism in England (Nov-Dec 1942). Denna tidskrift blev senare The Middle Way, och diagrammet  publicerades återigen i Juli-Aug 1944, vol 19. No. 2. The Canadian Theosophist var den första teosofiska tidskriften som publicerade diagrammet i Mars 1944 – och använde uppenbarligen den ursprungliga versionen från Buddhism in England som sin källa.]

_________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23