yantra1.gif (2187 bytes)

Nya ord på P,R

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Plastisk*. Används inom ockultism för att hänvisa till astralkroppens natur och essens, som även kallas ”den Proteusartade Själen” (läs vidare i Teosofisk Ordbok under ”den Plastiska Själen”).

Plastiska  Själen
. Används inom ockultism och avser då den lägre Fyrfaldens Linga Sharira eller astralkroppen. Den kallas för den ”plastiska” men även den ”Proteusartade” Själen beroende på sin förmåga att anta varje slags gestalt eller bild, och formar eller modellerar sig själv till eller efter varje bild som finns inpräntad i astralljuset runt densamma eller som finns i mediernas förnuft eller hos dem som är närvarande vid seanser där det sker materialisationer. Linga Sharira får inte blandas samman med Mayavi Rupa eller ”tankekroppen” – den bild som skapas av tanken och viljan av en adept eller svartkonstnär; ty medan ”den astrala formen” eller Linga Sharira är en verklig entitet är ”tankekroppen” en tillfällig illusion skapad av förnuftet.

Proteusartade Själen*. Ett namn för Mayavi-rupan eller tankekroppen, den högre astralformen som antar alla möjliga former liksom varje form som skapats viljemässigt utifrån en adepts tanke. (Se vidare under ”den Plastiska Själen” i Teosofisk Ordbok.)

Psykism. [Medialitet] Från grekiskans psyche. En term som nu används för att i vidare bemärkelse beteckna varje slag av mentalt fenomen, till exempel mediumskap, högre sensibilitet, hypnotisk receptivitet, inspirerande profetior, enkel klärvoajans i astralljuset och verkligt gudomligt siarskap; kort sagt, orden täcker varje fas och manifestation av krafterna och potentialerna hos de mänskliga och de gudomliga själarna.

Puranaböckerna (s.k.). Bokstavligen, ”forntida”. En samling symboliska och allegoriska berättelser – nu arton till antalet – som antas ha skrivits av Vyasa, författaren till Mahabarata.

Reinkarnation *, eller Återfödelse; den en gång i tiden enda universella läran som lärde ut att Jaget föds på denna jord oräkneliga gånger. Nuförtiden förnekas detta av de kristna som verkar missförstå lärorna i sina egna evangelier. Hur som helst så ikläder sig den högre mänskliga Själen (Buddhi-Manas), eller Jaget periodiskt en kropp av kött under långa cykliska tidsrymder, såsom det lärs ut i bibeln liksom det görs i alla andra forntida skrifter; och ”återuppståndelsen” betyder endast Jagets återfödelse i en annan form. (Se under Teosofisk Ordbok.)

Reuchlin, John *. En stor tysk filosof, filolog, kabbalist och forskare. Han föddes i Pfortzheim i Tyskland 1455 och i unga år var han en diplomat. Vid en tidpunkt i livet innehade han ämbetet som huvud domare vid tribunalen i Tübingen där han stannade i elva år. Han var också lärare till Melanchton, och han förföljdes hårt av prästerskapet för att han glorifierade den hebreiska Kabbalan; han kallades vid den tiden för ”Reformationens Fader”. Han dog 1522 i svår fattigdom, som var det vanliga ödet för alla som gick emot kyrkans bokstavstolkning av bibeln.

Rosenkorsare (myst). Namnet gavs först till lärjungar av den lärde Adepten Christain Rosenkreuz, som levde och verkade i Tyskland ca 1460. Han grundade en Orden av mystiska elever vars tidiga historia finns bevarad i det tyska verket Fama Fraternitatis (1614), vilket har publicerats på flera språk. Ordens medlemmar höll sin tystnadsplikt, men spår av dem har upptäckts på olika platser varje halvt sekel sedan dessa dagar. Societas Rosicruciana in Anglia är en Frimurar Orden, som har upptagit medlemskap inom den ”yttre”; Chabrath Zereh Aur Bokher, eller Den Gyllene Gryningens Orden – vilken har ett mycket komplett invigningssystem i Kabbalan och den Högre Magin inom det västerländska eller hermetiska slaget, samt tillåter båda könen – är en direkt avkomling från medeltida brödraskap av Rosenkorsare, som in sin tur är avkomlingar från de egyptiska Mysterierna.

Runor (skand.). Runalfabetet och dess bokstäver var det mystiska eller heliga språket och alfabetet hos de forntida skandinaverna. Runor är härlett från ordet runa som betyder (hemligt). Därför kunde varken språket eller runornas bokstäver förstås eller tolkas utan att ha nyckeln till det. Så medan de skrivna runorna består av 16 kända bokstäver, så är de forntida sammansatta av märken och tecken som är odechiffrerbara. De kallas de magiska bokstäverna. ”Det är klart” säger E W Anson, en auktoritet på folklore bland de Nordiska folken, ”att runorna, på grund av olika orsaker, till och med i självaste Tyskland, ansågs vara fulla av mysterier, och begåvade med övernaturliga krafter”. De sägs ha uppfunnits av Odin. 

Röd färg*. Denna färg har alltid associerats med manliga karaktärsdrag, speciellt av folk som etrusker och hinduer. I hebreiskan hänvisar färgen till Adam, som i sin tur är Ordet för ”jord” och ”den första människan”. Det tycks att nästan alla myter avbildar den första människan som vit. Samma ord utan första bokstaven A är Dam, eller Dem, som betyder blod, liksom den röda färgen. [w.w.w.]

Färgen för den fjärde Principen i människan – Kama – sätet för begären, representerad genom rött.

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.
 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23