yantra1.gif (2187 bytes)


Offentlighetens välsignelser

HELENA BLAVATSKY

© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


Helena Blavatsky  

HELENA BLAVATSKY 1831-1891
 

EN VÄLBEKANT offentlig föreläsare, en framstående egyptolog, yttrade i en av sina föreläsningar mot teosofens läror några utmärkande ord, vilka nu framförs och måste besvaras: 

”Det är en villfarelse att tro, det finns någonting i forntidens erfarenhet eller visdom, vars bestyrkta resultat endast kan meddelas under mysteriernas täckmantel och mask… Att ge upplysningar är Vetenskapens Själ. De säger till oss, att vi inte kan få deras kunskap utan att leva deras liv… Allmänna experimentala forskningar, tryckpressen och den fria tankens plattform har avskaffat behovet av mysterier. Det är inte längre nödvändigt för vetenskapen att maskera sig, som det var nödvändigt att göra i forna tider för sin trygghet” etc. 

Detta är i ett hänseende en mycket oriktig uppfattning. ”Hemligheter av ett renare och djupare liv”, bör inte endast utan måste göras allmänt kända. Men inom Ockultismens arcana finns hemligheter, som dödar, och om inte en människa lever det rätta livet, kan hon inte anförtros dessa hemligheter. 

Framlidne professor Faraday kände ganska allvarliga tvivel om, ifall det var så alldeles klokt och förståndigt att för den stora allmänheten bekantgöra vissa av den moderna vetenskapens upptäckter. Kemin hade i vårt århundrade lett till uppfinningen av alltför fruktansvärda förstörelsemedel, för att den skulle kunna tillåtas att falla i händerna på de profana. Vilken människa med gott omdöme skulle inte – då hon ställs mitt emot sådana djävulska användare av dynamit och andra explosiva ämnen, som görs av dessa inkarnationer av den Förstörande Kraften, vilka sätter sin ära i att kalla sig Anarkister och Socialister – hålla med oss och säga: Mycket bättre för mänskligheten att aldrig ha sprängt något berg genom nutidens fullkomnande medel, än att lemmarna skulle ha blivit söndersplittrade även på en ringa procent av dem, som på så sätt blivit fördärvade genom hårdhjärtade ryska Nihilister, irländska Fenier [medlemmar av en revolutionär rörelse som arbetade för en självständig irländsk republik] och Anarkister. Att sådana upptäckter, och i synnerhet deras mordiska användande, inte borde ha fått komma till allmänhetens kännedom, kan framläggas på grund av statistiken och de kommittéers vittnesbörd, vilka blivit tillsatta för att undersöka och redovisa resultatet av det onda, som åstadkommits. Följande upplysningar, sammanförda från offentliga handlingar, kommer att lämna en inblick över de förråd, som finns på lager för det stackars människosläktets räkning. 

Endast England – civilisationens medelpunkt – har 21,268 firmor, som tillverkar och säljer sprängmedel. [1] Men centrum för dynamithandeln, helvetesmaskiner och andra sådana resultat av den moderna civilisationen är förnämligast att hitta i Philadelphia och New York. Det är i den förra, ”Brödrakärlekens” stad, som den mest kända tillverkaren av sprängämnen blomstrar. Det är en välbekant, respektabel medborgare – själva uppfinnaren och tillverkaren av de mest mördande ”dynamitleksaker” – som inkallas till Förenta staternas senat, vilken ansåg det för angeläget att mått och steg vidtogs för att hämma en alltför fri handel med sådana saker, och som där av fann ett argument, vilket för sin cyniska fräckhet borde förtjäna att räddas från glömskan. ”Mina maskiner”, ska denna sakkunnige ha yttrat, ”är alldeles ofarlig att se på, även om de kunnat tillverkas i skepnaden av apelsiner, hattar, båtar och vad helst man behagar. Brottsling är den, som mördar folk genom sådana maskiner, inte den, som tillverkar dem.

Firman vägrar att hålla med, att, om ingen tillgång funnits, skulle det inte heller givets något, som eggade till efterfrågan på marknaden, utan vidhåller sitt påstående, att varje efterfrågan bör tillfredställas med ett på förhand färdigt förråd.

_________________________

[1] Nitroglycerin har även funnit användning i mediciner. Läkare och apotekare kämpar med Anarkisterna i sin strävan att göra av med den överflödiga befolkningen. De berömda chokladkakorna mot dålig matsmältning sägs innehålla nitroglycerin! De kan bota, men de kan ännu lättare döda. 

Denna tillgång på sådana förråd är en frukt av civilisationen och av den offentlighet, som ges åt upptäckter av alla slags mördande egenskaper hos materien. Vad består då tillgången av? Som man finner det i den rapport, vilken avlämnats av den undersökningen av de så kallade ”helvetesmaskinernas” mångfald och beskaffenhet tillsatta kommittén, finns nedanstående, ögonblickligt människoförstörande verktyg redan på lager. De mest fashionabla av alla bland de många olika, som fabriceras hos dr Holaget, är ”knäpparen”, ”åttadagarsmaskinen”, den ”lille förstöraren” och ”flaskmaskinen”. 

Knäpparen är till utseendet likt ett stycke bly, en fot lång och fyr tum tjock. Den innehåller ett järn- eller stålrör, fullt av ett slags krut, uppfunnet av Holaget själv. Detta krut, är till utseende lika med varje annan allmänt förkommande ämne med detta namn. Det har dock en tvåhundra gånger så stark sprängkraft som vanligt krut; ”knäpparen” innehåller alltså ett krut som till kraften motsvarar två hundra skålpund vanligt krut. Vid den ena ändan av maskinen är ett osynligt urverk fastsatt, ämnat att reglera tiden för explosionen, vilken kan bestämmas från en minut till trettiosex timmar. Gnistan åstadkoms med en stålnål, som ger eld i fänghålet och där av meddelar detta till hela maskinen. 

Åttadagarsmaskinen anses som den kraftigaste men på samma gång som den mest komplicerade, av dem alla, som blivit uppfunna. Man måste vara förtrogen med dess hantering, innan man kan försäkra sig om full framgång. Det var med anledning av denna svårighet i hanteringen som den förskräckliga olyckan, vilken var ämnad åt London Bridge och dess grannskap, berövades och istället de två brottsliga fenierna ögonblickligen dödades. Denna maskins storlek och utseende växlar proteusartat, allt efter vad som är nödvändigt vid dess insmugglande på det ena eller andra sättet, utan att offren kan märka det. Den kan döljas i bröd, i en korg apelsiner, i en vätska och så vidare. De Sakkunniges Kommitté sägs ha förklarat, att dess sprängkraft är sådan, att den ögonblickligen spränger den största byggnad i världen till små smulor. 

Den lille förstöraren är ett enkelt redskap, ofarligt att se på och med den blygsamma formen av ett krus. Den innehåller varken dynamit eller krut, men gömmer inte desto mindre en dödande gas och har vid kanten fäst ett knappast märkbart urverk, vars visare pekar på den tid, då gasen ska släppas ut. I ett tillstängt rum ska detta nya ”vril” redskap av dödligt slag nästan ögonblickligen kväva till döds varje levande varelse inom ett avstånd av ett hundra fot, som är den mordiska krukans omfångsradie. 

Med dessa tre ”färskaste nyheterna” i den kristna civilisationens högsäsong avslutas katalogen över sprängämnen och maskiner; allt det övriga tillhör gamla ”modet” från de gånga åren. Det består av hattar, turkiska cigaretter, flaskor av vanligt slag och även damernas parfymflaskor, fyllda med dynamit, nitroglycerin och dylikt – vapen, varav några, omedvetna åtlydande den karmiska lagen, dödade många av Anarkisterna i det sista Chicago upproret. Lägg härtill den snart föreliggande, länge sedan utlovade Keely´s vibrationskraft, som är i stånd att på några få sekunder reducera en död oxe till en askhög, och fråga er sedan, om Dantes Inferno kan som lokalitet någonsin tävla med jorden i frambringandet av de mest infernaliska förstörelsemedel.  

Om på så sätt rent materiella redskap är i stånd att, från några få hörn, spränga de största städer på jordklotet i luften, förutsatt att mordvapen hanteras av erfarna händer – vilka förskräckliga faror skulle inte då uppstå, om magiska, ockulta hemligheter avslöjades och tilläts komma i illasinnade personers ägo! Tusen gånger farligare är dessa, medan varken den brottsliga handen eller det begagnade immateriella, osynliga vapen någonsin kan upptäckas. 

De, som av naturen är Svarta Magiker – det vill säga, sådana, som med en medfödd böjelse för ont, förenat med högt utvecklade mediumistiska anlag – är bara alltför talrika i vår tidsålder. Det är hög tid då, att åtminstone psykologer och troende upphör att höja offentligheten  till skyarna samt fodra att naturens hemligheter måste yppas för alla. Det är inte i vår tidsålder med sin ”suggestion” och sina ”sprängmedel” som ockultismen kan öppna dörrarna till sina laboratorier på vid gavel för andra än dem, som verkligen lever det rätta livet.

HELENA BLAVATSKY

Lucifer
, Augusti, 1891
 

Översatt från H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol II, sid. 393–396, ”The Blessing of Publicity”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981. Kan beställas genom Teosofiska Kompaniets Bokhandel Online.  
 

_________________________________________________________________________________________________
 

| till ULTs hemsida   |   till Helena Blavatsky  Online   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23