triangel.gif (5598 bytes)
    Den Digitala Revolutionen

TEOSOFIBLOGGEN OCH TEOSOFIHEMSIDAN ÄR TVÅ VIKTIGA DELAR
I FÖRMEDLANDET AV DEN TEOSOFISKA UNDERVISNINGEN

DET DIGITALA TEOSOFISKA BIBLIOTEKET ONLINEUnited Lodge of Theosophists
Den 21 juni 2010
Nyhetsbrev nr 25


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Den digitala teosofiska förmedlingen har i och med vår senaste audioblogg höjts en oktav högre  – http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com . Vi kan idag bara några timmar efter ett föredrag har hållits på Malmölogens lokaler lyssna på det vare sig vi befinner oss i Malmö, Göteborg eller i Stockholm, ja var som helst på jorden om vi är uppkopplade på nätet. Detta är en stor framgång och en stor möjlighet för oss som sprider de teosofiska lärorna i Sverige och i världen i stort. Vi når ut över hela landet tack vare den stora möjlighet som den digitala teosofin ger oss.

Inte kunde vi väl i vår vildaste fantasi föreställa oss denna digitala revolution. Först kom Internet och vår hemsida: www.teosofiskakompaniet.net och nu tio år senare TeosofiBloggen. Med dessa två instrument i våra händer kan vi nå ut till så många fler lyssnare och läsare än som var möjligt för bara några år sedan. Dessa två tekniker kompletterar varandra utmärkt. 

Vi är inte fler som verkar för teosofins SAK, men vi når ut till så många fler, och det gör vi med samma insats som tidigare, detta är helt fantastiskt. Det allra senaste är att vi kan också lägga ut korta filmsekvenser på ca 10 min och kan på så sätt visa rörliga bilder på den populära sajten Youtube. Vi har gjort en del experiment med detta under åren som gått, som till exempel
Teosofi och Ljudets Mystik (2008) på Youtube.

Vår strävan när vi startade den teosofiska hemsidan  www.teosofiskakompaniet.net var att så snart som möjligt bygga upp sidan med 100 Online Artiklar av Helena Blavatsky, idag har vi 136 artiklar.

 (se http://www.teosofiskakompaniet.net/HelenaBlavatskyBiografi.htm).
 

Helena Blavatsky 1831-1891  
      
(1831-1891)
 

HPB föddes i Ryssland. Hon spenderade sina unga år resande, och anlände i New York 1873. Tillsammans med överste Henry Steele Olcott, William Q. Judge och andra bildade hon Teosofiska Samfundet 1875. Hon publicerade sin första bok Isis Unveiled 1877. Följande år åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera TS, och de lämnade Judge kvar så att han kunde fortsätta arbetet i Förenta Staterna. HPB var redaktör för tidskriften The Theosophist när hon var i Indien. Hon flyttade till England 1887 och grundade the Blavatsky Lodge i London. Hon  startade också en tidskrift, Lucifer (från latinskan "Luciferus" som betyder Ljusbringaren, Morgonstjärnan). HPBs mästerverk, Den Hemliga Läran blev publicerad 1888.

HPB led av en kronisk njursjukdom under flera år. Hon ådrog sig en influensa och dog den 8 maj 1891.

HPB hänvisade till ett uråldrigt Broderskap av Adepter. Detta existerar som en evig källa för bevarandet och upptecknandet av alla historiska händelser och fakta angående religionernas och filosofiernas utveckling i världen. Den Teosofiska Rörelsen förklaras vara inspirerad av Dem och HPB påstod sig bara vara deras "budbärare" och deras lärjunge.


 

      Kortfattad levnadsbeskrivning ur H. P. Blavatsky Collected Writings

Den största Ockultisten i den Västerländska civilisationens historia. Direkt ombud för ett Brödraskap av Adepter i Himalaya.

Född den 12 augusti (13 juli enligt äldre rysk almanacka) 1831 i Ekaterinoslav, Ukraina, Ryssland. Dotter till överste Peter Alexeyevich von Hahn och Helena Andreyevna, född de Fadeyev, berömd romanförfattarinna som dog ung. Hennes morföräldrar var regeringsrådet Andrey Mihailovich de Fadeyev och prinsessan Helena Pavlovna Delgorukov, vilka övervakade hennes uppfostran i Saratov och Tiflis, Kaukasus.

Reste i unga år med sin fader i Västeuropa. Från barndomen utrustad med anmärkningsvärd psykisk känslighet. Gift 1849 med den mycket äldre Nikifor Vassilyevich Blavatsky, statlig ämbetsman. Lämnade honom och reste i Turkiet, Grekland, Egypten, Frankrike 1849-1850. Mötte sin Mästare i London 1851. Begav sig senare samma år till Kanada; for därpå till New Orleans, Mexico, Sydamerika, Västindien; därifrån via Godahoppsudden och Ceylon till Indien 1852. Gjorde ett försök att komma in i Tibet men misslyckades.

Återvände till England via Java 1853. Återkom till Amerika sommaren 1854, korsade Klippiga Bergen med emigrantkaravan. Har troligen åter besökt Sydamerika. Begav sig till Indien sent 1855 via Japan och Malackasundet. Reste genom Indien, Kashmir, Ladakh, delar av Tibet, Burma 1856-57. Återvände till Europa via Java 1858, stannade i Frankrike och Tyskland. Reste sedan till Ryssland och kom till Pskov julnatten 1858. Begav sig till Kaukasus tidigt 1860, där hon reste bland de infödda stammarna och stannade där till 1864 eller 1865.

Genomgick allvarliga fysiska och psykiska kriser och uppnådde fullständig kontroll över sina ockulta krafter. Lämnade åter Ryssland och gjorde täta besök på Balkanhalvön, i Egypten, Syrien, Italien 1866-67. Återvände till Italien 1867, varpå följde ett kort besök i södra Ryssland. Var närvarande vid slaget vid Mentana den 3 november 1867 och sårades. Reste till Indien och Tibet med sin Mästare i slutet av 1868. Återvände till Grekland 1870. Seglade till Egypten men led skeppsbrott nära ön Spetsai den 4 juli 1871. Slog sig ner i Kairo 1871-72, där hon försökte bilda en förening, Société Spirite, vilket dock misslyckades. Reste i Syrien, Palestina, Libanon 1872 och gjorde ett kort besök i Odessa. Efter korta resor i Östeuropa begav hon sig till Paris våren 1873.

På sin Mästares befallning avreste hon till New York och anlände dit den 7 juli. Mötte överste Henry Steel Olcott vid 'Eddy Homestead' i Chittenden, Vermont, den 14 oktober 1874. Började sin litterära bana i slutet av 1874 med att försvara äkta spiritualistiska manifestationer.

Grundade Teosofiska Samfundet den 8 september 1875 tillsammans med överste Olcott, William Q Judge och andra (invigningstalet hölls av överste Olcott den 17 november 1875). Gav ut sitt första stora verk, Isis Unveiled, på hösten 1877. Blev amerikansk medborgare den 8 juli 1878. Begav sig till Indien tillsammans med överste Olcott den 17 december 1878 och slog sig ner i Bombay. Gav ut sin första tidskrift, The Theosophist, i oktober 1879, som resulterade i en snabb tillväxt av den teosofiska verksamheten i Indien under åren 1879-1883. Överflyttade huvudkvarteret till Adyar, Madras i december 1882.

Begav sig till Europa den 20 februari 1884 i sällskap med Olcott, Mohini, med flera. Efter ett besök i Nissa slog hon sig ner i Paris en tid för att arbeta på Den Hemliga Läran. Kort besök i London. Flyttade till Elberfeld i Tyskland hösten 1884, vid vilken tid Coulomb-intrigen utspelade sig i Adyar. Reste till London i oktober 1884 och seglade kort därefter till Indien och ankom Adyar den 21 december 1884.

Allvarligt sjuk i februari 1885 men återställd av sin Mästare. Avseglade till Neapel den 31 mars 1885 och lämnade Indien för gott. Efter ett kort uppehåll i Torre del Greco slog hon sig ner i Würzburg, Tyskland, där hon skrev en stor del av Den Hemliga Läran. Flyttade till Ostende i juli 1886, besökte Elberfeld på vägen dit. Fortsatte med sin litterära uppgift. Överflyttade sin boplats till London i maj 1887, där Blavatskylogen grundades och tidskrift nummer två, Lucifer, startades i december 1887. Gav ut Den Hemliga Läran sent på hösten 1888. Grundade den Esoteriska Skolan samma år och skrev dess Instruktioner. Gav ut Nyckel till Teosofin och Tystnadens Röst 1889. Grundade 1890 Det Teosofiska Samfundets europeiska huvudkvarter i London på Avenue Road 19, där hon dog, mitt uppe i ett hektiskt arbete, den 8 maj 1891. Kremerades i krematoriet i Woking, Surrey.

Översatt från Helena Petrovna Blavatsky´s Collected Writings  vol. I-XIV.  Dessa ges ut av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill, USA – Madras, India – London, England.

 

I vår strävan att sprida den teosofiska undervisningen ingick också översätta och förmedla 100 artiklar Online av William Q Judge, idag har vi 79 artiklar samt ett 80-tal kortare svar.

(se http://www.teosofiskakompaniet.net/WilliamQJudgeBiografi.htm).        (1851 - 1896)
            
William Q. Judge föddes i Dublin, Irland. Han emigrerade  till Förenta Staterna med sin familj när han var 13 år gammal. Vid 21 års ålder fick han amerikanskt medborgarskap. Samma år blev han godkänd av staten New Yorks advokatsamfund. Som advokat specialiserade han sig i handelsrätt.

1874 träffade Judge överste H.S. Olcott och genom honom H.P. Blavatsky Följande år medverkade de till att instifta det Teosofiska Samfundet. Efter utgivandet av H.P.B:s bok Isis Unveiled (1877) åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera T.S. De lämnade Judge kvar så att han kunde fortsätta arbetet i Förenta Staterna. De brevväxlade regelbundet och Judge besökte Indien 1884. Efter sin återkomst startade han månadstidskriften The Path. Han skrev många artiklar som än idag hjälper den som studerar teosofi. Hans bok Teosofins Ocean, är en standardlärobok. Och hans tolkning av Bhagavad Gita är en ovärderlig andaktsbok. H.P.B. uttryckte gång på gång sitt förtroende för Judge och tacksamhet för allt arbete han utfört.


Vi har även skapat digitalt världens största sajt med B P Wadia, som var en stor teosof, och verksam världen över. På denna sajt ligger det sammanlagt 128 artiklar i nuläget.
(se http://www.teosofiskakompaniet.net/BPWadiaBiografi.htm)
                              

    
   
 

       
       


      (1881-1958)

SHRI B. P. WADIA A BRIEF CHRONOLOGY

Mr. B. P. Wadia was born on 8 October 1881, the eldest son of Mr Pestonji Cursetji and Mrs. Mithibai Wadia. He had three sisters and one brother. Mr.Cursetji Wadia was a descendent of the famous Wadia family of shipbuilders. The Wadias came from Siganpore, a small village near Surat. Some of  the sailing ships built by the Wadias are referred to even today. The Trincomalee, later renamed Foudroyant, is still preserved at Portsmouth Harbour as ”the ony surviving frigate of the old sailing navy.”

As a young student Shri Wadia studied at New High School, Bombay, conducted by J.D. Bharda and K.B. Murzban. In 1900 (on 1 January, to be exact) his father had him join his office, when be was working for a well-known British firm doing textile business. Mr. Wadia's uncle, Mr. Khursetji J.B. Wadia, was then a member of the Theosophical Society in Bombay. In 1904, Mr. B.P. Wadia joined the Bombay Branch of the Theosophical Society. He became an active member of the Branch and later in 1907 he left Bombay and went to Adyar, Madras, to stay and work there.

At Adyar Mr. Wadia was involved in a number of activities. He was assistent editor of New India. He worked in the Home Rule movernent and was interned at Ooty along with Mrs. Annie Besant and Mr. George Arundale. He started the first labour union known in Indian labour history. In 1919 be went abroad to attend a conference on the trade union movement.

He had seen for some time now a difference between his own ”back to Blavatsky” thinking and what was in actuality taking place at Adyar and he :finally severed his connection through a Statement of Resignation issued in July 1922.

From 1922 to1928 Mr. Wadia toured the United States, came into contact with the United Lodge of Theosophists, founded by Mr Robert Crosbie, and worked for it. He was concerned in the starting of  U.L.T. Centres at New York, Philadelphia, and Washington, D.C. In 1925 plans were made to issue a photographic facsimile of the original edition of The Secret Doctrine. In that year plans were also made to start a U.L.T. Centre in London, U.K.

In 1922 he married Smt. Sophia Wadia, and later in 1929 he visited Europe and together with her started several U.L.T centres. They returned to India on 31 May 1929 and after staying for a period of time both in Bombay and at Ooty, started the first U.L.T. centre in India at Bombay on the 17th of November, 1929. It was then situated at 51 Esplanade Road, later renamed Mahatma Gandhi Road.

In January 1930 The Aryan Path made its appearance. ”Shravaka” wrote in the editorial in Vol 1, No 1, p. 20:

So much ”original” writing is done today, so much ”self-expression” is indulged in that, in the glamour that is raised, the chants of the Gods remain unheard. One of our tasks is to bring home the truth that it is not derogatory to respect the old age facts of the science of the soul. The study of the wise ancients convinces us that our forefathers knew better and more than we do. ...It is one of the tasks of this journal to awaken an intelligent appreciation of the hoary past so that an intelligent adaptation of some of the old truths to modern life and conditions may take place.

Shravaka is an old Theosophist who has learnt the virtue and acquired the power of saying – ”Thus Have I Heard.”

On 17 November 1930, a year after the formation of the first U.L.T. Centre at Bombay, a four-page Bulletin was issued under the title The Theosophical Movement. In it all articles were unsigned to draw attention to the contents rather than to persons. The original articles of  H.P. Blavatsky and W.Q. Judge were made available by reprinting.

In 1938 a suburban centre of the U.L.T  was formed at Matunga, Bombay, and in 1942, on 12 August, the Bangalore U.L.T. came into being at Maitri Bhavan.

In 1945 The Indian Institute of Culture in Bangalore was formed with Dr L.S. Doraiswamy as its first Secretary. Later the name was altered to make it The Indian Institute of World Culture. The road on which it is situated was originally called North Public Square Road, and some mail still comes to the Institute with that address.

In 1945 the William Quan Judge Cosmopolitan Home was started on a noncommunal basis, to provide wholesome food and inculcate discipline directed at encouraging habits of cleanliness, tidiness, punctuality and responsibility; and this practical expression of Universal Brotherhood was the nucleus of the Institute.

The Institute is a non-sectarian, non-govermental, private voluntary body with its chief aim to promote intercultural exchange and universal brotherhood without distinctions of any kind. It began to invite eminent persons from abroad and in India and has had persons of great eminence on its platform. Today it is a prominent landmark in Bangalore and the road on which it is situated has been re-named, after the Founder's demise, Shri B. P. Wadia Road.

In 1954, the foundation stone for the present home of the Bombay U.L.T., Theosophy Hall was laid and in the same year in November the Silver Jubilee of that centre was celebrated. In 1957 Theosophy Hall was opened for its first inaugural meeting on the 17th.of November to an overflowing audience. The Theosophical Movement had meanwhile enlarged by stages to a 40-page monthly magazine. It has been devoted to ”the Living of the Higher Life.”

On 20 August 1958 Shri B. P. Wadia passed away at Bangalore, a few days after his stirring Address entitled Our Soul's Need had been delivered at the Indian Institute of World Culture, which subsequently published it.

”Thus closed a life of selfless service. His vast insight, his courage and the breadth of his mind made him a builder of those things in life that are foundational to true living. He was an example to all of what life should be. His compassionate heart, his utter devotion to the work he had undertaken, his self-sacrifice in time, energy and money, made his life a monument of strength to those who knew him personally, and the work that he did has inspired and will continue to inspire countless human beings all over the world in their struggle through life.” (Theodore Leslie Crombie, Friend of India by E. Beswick)

Published in 1981 by:
INDIAN INSTITUTE OF WORLD CULTURE
6 Shri B P Wadia Road 
Bangalore 560 004
INDIA
 

Hela vår hemsida har i nuläget 1190 indexerade artiklar som du kan läsa och vi fortsätter att lägga ut nya översättningar hela tiden. Bloggen har över 60 olika föredrag som du kan lyssna på digitalt när du önskar...allt är gratis....

STÖD DEN TEOSOFISKA RÖRELSEN

Du kan nu direkt stödja Teosofiska Kompaniet genom att köpa våra digitala inspelningar. Vi kommer även att släppa alla 2008 års inspelningar längre fram under året. Alla bidrag till oss betyder mycket i vårt arbete att sprida andlig gnosis eller teosofisk visdom.

Du kan skänka vilken summa du än vill till vårt postgiro: 444 58 09-9. Alla bidrag tas tacksamt emot av oss.

     

 

 

Varför inte beställa alla våra inspelningar från Onsdags föredragen 2009 (41 st föredrag) i mp3
format på en dubbel CD skiva eller enkel DVD skiva. Klicka här för att beställa


Sätt till exempel in 150:- direkt på vårt postgiro 444 58 09-9, och ange som referens ”Teosofiska Föredrag
2009 på DVD eller CD” så kommer skivan på posten om några dagar. Bland nyheterna ligger en helt ny översatt version av Tystnadens Röst av Helena Blavatsky med Förord av Dalai Lama.
(se http://www.teosofiskakompaniet.net/TystnadensRost1.htm).

En helt ny version av Nyckeln till teosofin är klar, även den av Helena Blavatsky (HPBs Dialoger),
(se http://www.teosofiskakompaniet.net/NyckelnTillTeosofinKap1.htm).

Teosofisk Ordbok med ca 1500 hundra ockulta ord förklarade av Helena Blavatsky,
(se http://www.teosofiskakompaniet.net/TeosofiskOrdbokBlavatsky.htm).

Några andra större texter som redan ligger online digitalt och väntar på att publiceras i bokform är Mysteriet Buddha, Pistis Sophia, De Esoteriska Evangeliernas Innebörd och Drömmar samtliga från Helena Blavatskys penna.

Vår allra senaste nyhet är att vi under hösten 2010 kommer att inleda vårt översättningsarbete på Isis Unveiled  och beräknar att detta arbete kommer att ta ca 2 år. Detta är en länge efterlängtad text på svenska (ca 1500 sidor). Texten kommer att läggas ut online allteftersom – kapitel efter kapitel, tills hela boken är översatt.

Så det finns mycket att se fram emot under 2010...
 

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
Sommarsolståndet
Malmö den 21 juni 2010
 

 

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREVEN


___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23