yantra1.gif (2187 bytes)
31
UNIVERSELL TEOSOFI
[Översatt från Universal Theosophy sidan 151-171]Arbeta för Teosofin

AV

ROBERT CROSBIE
 

© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 151                                                                                                                                 UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Det är fåfängt att godta uppenbarelser för att någon säger så. De ger ingen kunskap och det är verklig kunskap som behövs av var och en. Löften [Shibboleths] och formuleringar är bara ord, inga kännetecken på sanning.

Teosofi finns i världen för att lägga fram möjligheter som var och en själv kan förvärva kunskap med. Dess studium och tillämpning framkallar omdöme och urskillningsförmåga som ligger latent i själva människan.

Sanning är inte en människa, eller en bok, inte heller ett utlåtande. Sanningens natur är universell. De som i någon grad besitter den skall befinnas uttrycka universalitet, i tankar, tal och handling. Deras strävan skall vara för mänskligheten, oavsett kön, trosbekännelse, kast eller hudfärg. De kommer aldrig att finnas bland dem som gör anspråk på att vara Gudomlighetens valda talesmän och fordra vördnadsbetygelser av sina medmänniskor. Sant Broderskap omfattar den minst utvecklade såväl som de allra högsta. Vi måste söka ge stöd åt alla i sökande sanning. Vårt värde och bistånd i detta stora arbete kommer att vara just vad vi ger dem genom vårt motiv, vårt omdöme och vårt uppförande.

Den innerliga önskan att andra kan gagnas genom våra liv kommer att kännas av dem som är öppna. Det spelar ringa roll hur få, de kan vara medel till att väcka upp många andra. Det är strävan och uppoffrandet som frambringar de avgörande resultaten. Men i vår nit och vårt patos är det gott att beakta vad Mästarna har gjort, och gör, år efter år, tidsålder efter tidsålder. De gör vad De kan, när De kan, och som De kan — i enlighet med cyklisk lag. De bevarar den förvärvade kunskapen — och väntar. Vetande detta, och görande sålunda, kan det inte finnas rum i oss för tvivel och modlöshet. Teosofi finns för dem som vill ha den.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 152                                                                                                                                 UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Vi ska hålla fast, vänta och arbeta, för de få uppriktiga själar, som kommer att fatta planen och befrämja Saken. Många har sina öron så matta och okänsliga, och med uppmärksamheterna så distraherade, att inga upprepningar kan nå dem. Ändå måste Teosofin kontinuerligt hållas fram, för alla som vill lyssna. Det är vårt självpåtagna arbete. I medel, metoder och sätt har vi våra exempel i HPB och WQJ. Låt oss efterlikna dem och på så sätt göra deras arbete i deras anda.

Den Teosofiska ”triumfbågen” har förflyttats till avgrunden av trosbekännelser och materialism. Några har upptäckt var en grund vilar, på den ena eller andra sidan. Andra har funnit ”stenar” som tillhör triumfbågen, men ”hörnstenen” har ”förkastats”, på grund av dess oregelbundna form — allt i enlighet med den gamla historien i frimurar-traditionen. Men vi påminns också om att tiden kom, då den förkastade stenen blev ”huvudstenen i hörnan”, då den byggdes för att vara slutstenen. Hela tiden fanns de som kände till hörnstenen, men de var mycket få och deras röster hördes inte mitt ibland ropen från dem, som funnit delar av triumfbågen och önskade ett erkännande. Så de få måste ”Verka, Vaka — och Vänta”, medvetna om att historien upprepar sig och att inget nytt finns under solen.

Allegorin om Babels torn gäller för nuvarande tider. Allting är i förvirring, var och en talar sin egen rappakalja — och ingen lyssnar. Jag sa ”ingen” — men det finns några. Några fåtal förstår att inget av detta medför kunskap. Allt som kan göras är att göra ljuset så skinande, att alla som så vill söker det, och på så sätt sår för framtida skörd. Det skulle vara en hopplös arbetsuppgift, om det inte vore för Reinkarnation. Den stora strävan bör alltså vara att sprida de fundamentala principerna om Enhet, om Broderskap, om Karma och Reinkarnation.
                                                                  _______________________________

I arbetet som vi tillsammans åtagit oss spelar det ingen roll om vi ”misslyckas” eller lyckas. Vår föresats har varit och skall vara att arbetet skall fortsätta. Vi kan – var och en av oss – göra vårt bästa i strävandet. Det övriga ligger i andra och starkare händer.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 153                                                                                                                               UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Vårt ”bästa” må inte vara stort, men om motivet finns, också med att hävda vår ståndpunkt, är att segra under några omständigheter.

Det är, så att säga, till Lärorna som uppmärksamheten måste ägnas. Inte till oss själva, som bara hanterar dem så gott vi kan. Om man ser att någon på många sätt inte förmår göra allt som måste göras, eller som denne skulle vilja fullborda, visar det att denne är på väg att gå framåt och bli bättre. Våra ideal uppnås aldrig, de ligger ständigt före oss. Såsom en människa tänker, så blir hon. Tiden är en faktor i detta, och den förkortas av att tålmodigt göra vad vi kan. Att vara det minsta nedsatt av sina märkbara bristfälligheter är ett slag av irriterande otålighet — ett förbiseende av LagEN. Vadhelst som sker är riktigt — tills något bättre händer. Brister som ses kommer att förblekna under observation, så vi kan med glädje bära våra egna brister, såväl som andras, medan vi riktigt fortsätter i arbetet.

Ett av de största hjälpmedlen som Teosofin ger oss är förmågan att få en vidare översikt i aktiviteternas område än vad annars är möjligt. Vi ser inte bara på detta livet, utan på många framtida liv, då ”jag och du och all jordens prinsar” kommer att leva och sträva för mänsklighetens universella befrielser — alltid blickande framåt, alltid seende vidare höjder som den uppvaknande anden kan rikta sig mot. Det finns mycken styrka, det finns många förmågor bland människor och som för det mesta används utan riktning av en permanent natur. Kunde rätt och riktig filosofi inympas – också den enkla idén om människans Gudomliga natur – skulle en större impuls ges till att leva rätt, och då skulle en filosofi som stämmer med naturen i detta sökas av dem som så stimulerats.

Det skulle inte dröja så länge, inte heller vara så svårt, om de som är intresserade av Teosofi skulle upphöra att bara för sig själva anta  den och istället bli flitiga med att sprida filosofin och idén med att tjäna. Utan rätt filosofi är styrka och särskilda förmågor lönlösa. Om alla studerar för att bli bättre dugliga att hjälpa och lära andra måste detta leda till allmän fördel och hjälp. Jag tror att ordet ”Teosofi” har kraft. Om inte, skulle det inte finnas så många som missbrukade det. Trots allt detta är Teosofin själv oberörd. Vårt arbete är att hålla den ren såsom den gavs oss, för deras skull

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 154                                                                                                                               UNIVERSELL TEOSOFI sidan

som kan bli hjälpta — och några finner vi hela tiden. I bättre dagar skall vi kunna göra mera och med nuvarande förhållanden allt bättre. Teosofi ren och enkel är den norm som strävanden kan göras på och misstag bekämpas, så den måste alltid hållas som belägg för rätta strävandets källa. Perfekta handlingar är inte möjliga, så genom att bara framlägga rörelsens anda, visar vi ändå en klart synlig grund som är nödvändig för exoteriskt arbete, vilket som helst. ”U.L.T.” är ett namn som getts vissa principer och idéer. De som associerar sig själva med dessa principer och idéer attraheras och binds blott och bart av dem. Inte av sina kollegor som gör detsamma eller som avstår från, eller upphör med, att anse sig så bundna. DEKLARATIONEN, med de associerades underskrift, är en vittomfattande avvikelse från något som finns som en organisation.*

Vi är inte inbegripna i att ”see saker” utan att väcka det Högre Medvetandet, för vi vet att Teosofi ger kunskapen om de principer, som skulle vägleda dess studerande i deras allmänna och privata arbeten. Vi skulle också kunna finna tydliga riktningar och områden — tydliga i att Teosofi klart pekar på vägen hur man bäst tjänar sina medmänniskor. Så det är gott arbete att leta fram och göra de nödvändiga citaten från deras skrifter, som bär på Lärarnas avsikter, tillgängliga för alla. Om sådant ej kan finnas kan man ha grava tvivel på att gå vidare i den riktningen. Men om vi förmår att sålunda kasta ett klarare ljus över avsikten skall vårt arbete vara gott, både för lärarna och de lärande.

Grundvalen för framgångsrikt arbete är Enhet. Detta är det ständiga ropet av HPB och WQJ. Att kunna bereda en grund för Enhet åt individer och organisationer, utan att kräva någon försakelse av trosanknytning, är ingen liten sak. Omskriver vi ett yttrande av Mästaren kan vi säga: ”Hela Teosofin ligger framför dig, tag vad du kan.”

Rollen vi spelar, stor eller liten, angår oss inte alls. Vårt arbete är att påkalla uppmärksamhet åt den sanna grundvalen för Enhet bland teosofer —

*“U.L.T.” är förkortning av United Lodge of Theosophists, en frivillig Association av teosofi studerande.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 156                                                                                                                            UNIVERSELL TEOSOFI sidan

och att samtidigt ge exempel. Människor, vare sig nya eller gamla studerande, behöver fatta Teosofins budskap i sig självt — inte för någon tro på någon person eller organisation. Om studerande lyckas i att förstå och tillämpa Filosofin kommer de att ha sann klärvoajans rörande människor, saker och metoder, och deras tacksamhet kommer att innefatta allt som bidragit till deras möjlighet. Denna tacksamhet kommer att finna uttryck i hur de gör detsamma för andra.

Så strävandet borde vara att få de som är intresserade att delta, att förena sig med arbetet och dela ansvaret — inte genom att omvända eller pressa, utan genom att hålla idén tillgänglig för dem på olika sätt.  Precis som med något annat så måste varje metod prövas, men utan att göra riktningen alltför hård och fast. Huvudarbetet är att förmedla idéer. Vårt ändamål är att dra uppmärksamhet till Lärarna och Läran, inte till några andra, således ligger det beskydd och säkerhet i att upprätthålla opersonligheten i ULT. Dess syfte, omfång och ändamål framgår av Deklarationen och för övrigt dras uppmärksamhet till den stora underliggande Rörelsen som framtvingar sådana förändringar från tid till tid. Så när de förklarade ledande principerna efterföljs och Läran studeras uppkommer den praktiska tillämpningen av sig själv. Tills var och en klargör sina egna förnimmelser kommer man inte kunna skilja Ofirs guld från grova metaller. Låt ULT bara blomstra på sitt moraliska värde.

Det arbete vi måste göra, den kunskap som vi måste ge ut, beror inte på några andra namn än de sanna Lärarnas, HPB och WQJ....  och till Mästarna som De tjänade. Ingenting annat kommer att återuppliva Rörelsen. Teosofin härrör inte från något samfund, inte heller från några levande personer. Så långt det angår världen och alla teosofer kommer Teosofin från HPB och WQJ, eller snarare genom dem. Så för att undvika missförstånd återvänder vi till Budskapet och Budbärarna.

Våra strävanden kan synas inadekvata, inte avpassade. Men de är i rätt riktning, och ”lite surdeg genomsyrar hela degen”. Vi skall göra vad vi kan, och allt som vi vet hur då, vara tålmodiga med det onda i vår tid, medan vi bemödar oss för det som kommer att verka, för det större goda i framtiden, lite här och lite där, och på så sätt föra teosofernas förnuft av varjehanda grad och i varje samfund till en så bred uppfattning om filosofin som möjligt. Och alla dessa strävanden kommer också att undervisa oss, då vi måste möta alla slags sinnen från de okunniga till arroganta, och tala så att det ger ett intryck som håller sig kvar. HPB skrev en gång: ”Om någon håller sig till Buddhas filosofi, må han tala och göra som Buddha talade och gjorde. Om en man kallar sig kristen, må han följa Kristi bud — inte hans många meningsskiljaktiga prästers och sekters tolkningar.” Moralen är – om någon önskar vara teosof – må han studera Teosofi som den gavs av Dem som tillkännagav den. För att någon skall godta som sant, vad vilken lärare som helst väljer att säga honom – utan att några medel ges honom för att kunna verifiera de givna uttalandena, eller utan att på egen hand kunna verifiera det påstådda – det är helt enkelt att tro med blind tro, så som så många andra gör.

Vår egen svåra sak är att undvika allt sken av varje slags auktoritet, medan vi samtidigt är säkra på vår grundval och inte rädda att säga så. Vi måste ge var och en en möjlighet att se själv, att vad vi har att säga är välgrundat och berättigat. Vad vi har att ge är iögonenfallande punkter, klara och bestämda, så att de inte kan hoppas över av läsaren, utan står som fakta, som vem som helst, som bryr sig om det, kan verifiera. Vi har påtagit oss en hög mission och en tung uppgift, inte för att vi tror oss vara så utomordentligt passande, utan för att vi ser behovet.

                                                                        _______________________________

Blott närvaro på möten räcker inte för att känna vår identitet med arbetet. Deltagande är bara inledning till ett vidare steg. Detta visar sig självt, när de som deltar börjar fråga hur de kan få vidare insikter. Då de deltar utvecklas de naturligtvis, men de skall inte låtas glömma ändamålet med den hjälp som lämnas dem, inte heller att sådan hjälp blott är ett medel och en väg. Syftet med teosofiska studier och arbeten är inte individuell utveckling, utan att var och en och alla skulle bli mänsklighetens sanna hjälpare. Några fattar tag i den känslan.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 157                                                                                                                        UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Tendensen att säga mer till nykomlingar, än som är nyttigt, är i början vanlig, men gradvis, när den ses minska förfrågningar, blir den övervunnen. Medan vi låter oss påverkas av allting skall vi inte tränga på med någonting, Vi använder inte styrka, om vi så kunde, för varje sinne måste vara fritt att välja. Annars skulle det inte finnas sanna framsteg. Och jag tror detta är en god attityd att inta beträffande frågor rörande teosofiska påståenden och förmedlare. Dessa varierande inriktningar måste ha sin plats i medvetandets stora hushållning. Det måste de, annars skulle människor inte attraheras av dem, skulle inte gripa tag i dem och hålla dem kvar. När den särskilda ”riktningen” inte bringar den hängivne det förväntade resultatet i kunskap, då anges ett vidare sökande för sinnet som fångats så. Varje person som verkligen väckts upp av sådana påståenden eller förmedlare kommer att beröra oss, förr eller senare, om vi håller i den raka linjen.

Ju färre ord som en idé kan uttryckas i, desto bättre. Vår ansträngning är att bland teosofer sprida idén om Enhet, oberoende av organisation. Må var och en gå sin väg, och med bästa avsikt, med tilltro till andra för detsamma. På detta sätt sätter vi inte upp några hinder, oavsett vad andra kan göra. Vi sympatiserar med alla strävanden att sprida ut vitt och brett Teosofins läror rent och enkelt utan att uttrycka förkärlek åt någon organisation eller individ som är engagerade så, erkännande att medan metoderna skiljer sig åt, är den enes Sak allas Sak. Vi behöver alla odla den människokärlek som sympatiserar med varje strävande att sprida Teosofi, även om metoderna och andra ting inte appellerar till oss. Vilken som helst ansträngning är bättre än ingen ansträngning alls.

Vi pekar på Budskapet, Budbärarna och Deras förklaring av Arbetet. Det bör vara vår hållning att på varje möte ange vad våra ändamål är — nämligen att sprida Teosofins fundamentala principer och att besvara frågor i ämnen som tillhandahålls.

Den Auktoritet som vi erkänner är inte vad människor betecknar som auktoritet, en som kommer utifrån och kräver lydnad, utan ett internt erkännande av värdet, hos vad som strömmar från någon given punkt, fokus eller person. Det är auktoriteten i ens eget Självs

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 158                                                                                                                         UNIVERSELL TEOSOFI sidan


urskillningsförmåga, intuition, den högsta tankeförmåga. Om vi följer vad vi erkänner på det sättet, och fortfarande finner det gott, riktar vi naturligt våra ansikten åt det hållet. Det betyder inte att slaviskt följa någon person.

HPB skrev, och visade sig själv vara sann Lärare, när hon sa: ”Följ inte mig, inte heller min väg, följ Vägen jag visar, Mästarna som är bakom.” Visdomen i detta råd ses i att observera riktningen hos dem som bedömde från lärorna, av vad de kunde se av läraren. De bedömde henne från sina normer, inte från hennes stödjande av Teosofin som hon undervisade. Vi påpekar alltid att det mesta och bästa någon kan göra är att göra som Judge gjorde — följa riktlinjerna som HPB lade fram, oavsett några andra människor. Styrkan som någon arbetare visar är inte personlighetens, som inte har någon av sig själv. Den ligger i orden, idéerna, sanningsövertygelsen, som den inre människan håller.

Vi eftersträvar Enhet först och så långt möjligt utelämnar vi punkter som kan motverka. Själva Teosofin, ren och enkel, är den stora ”förenaren”. Ju mer vi kan uppmuntra andra att studera och tillämpa Teosofin, desto mera skall de själva se rollerna som de olika personerna och personligheterna spelade i rörelsen. Vårt arbete är att informera, inte värva proselyter.

När frågor ställs om personer i Rörelsen, och när tillfällen framtvingar det, måste raka besked om fakta ges, men i försvar av Teosofin, inte som fördömelse av någon person. Detta är nyckeln till rätt attityd i alla sådana fall, som uttrycks i teosofisk historia, såsom den gjorts eller görs. Det kan gälla ett smalt spår, men vi måste finna det, och detta, medan vi påpekar sanning, antingen i teosofisk filosofi eller historia, just för att undvika fördömelse, även när namn måste nämnas. När andra gjort misstag och gått fel, blir de till ställföreträdande försoning för dem, som kan ha gjort detsamma, utan läxa som lärts av andras misstag.

Man måste veta Sanning för att upptäcka dess efterapningar. Så vi påpekar Budskapet och Budbärarna, samt Källan som alla borde lita på, och som önskar lära vad ren Teosofi är och vad det inte är. Vad alla behöver är intelligent hängivenhet för Mästares sak.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 159                                                                                                                         UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Det är alltid personliga avvikelser och sidosprång som driver bort studerande från Filosofin. Vi måste gå fram, göra vad som verkar rätt under ständigt varierande omständigheter, och det är där som urskillning kommer in. Det är aldrig vad man skulle gilla att göra under det ena eller andra förhållandet, utan vad som måste göras. Vi har mycket att göra för att anpassa oss till vad som kan vänta oss. Kan vi göra det? Vi kan försöka.

Om grundidéerna inte tas in, kan ingenting göras. Om vi inte kan göra mer än hålla dessa idéer levande i världen och bland teosofer skall vi vara belåtna, men vi har inte kommit fram, och medan våra liv varar fortsätter vi med att göra allt vi kan för att ge andra en sund grund, en bättre förståelse av vad Teosofins stora Idéer betyder. Var och en av oss måste finna sitt eget uttryck av samma stora Sanningar.

Detta är en övergångstidsålder, och vi måste återvända till ursprungsprinciperna, förkunna och bevara dem så gott vi kan, så att de skall finnas redo för dem som behöver dem, och hämta vår inspiration från Budskapet och Budbärarna.

                                                                             _______________________________


Vad vi måste värna oss emot, i Teosofiska arbeten, är inte våra misstag — utan misstag som kan undvikas. Det är ett misstag att låta intrycket växa i någon människas sinne att hon är viktig för Teosofin. Teosofin återupprättades för världen för deras skull som ser efter ljus, inte för dem som är tillfreds med saker som de är och livet som de finner det. Så att försöka intressera särskilda personer är inte värt den strävan som läggs ner. Den väldiga strävan som görs, den förhindrar, när den uppväcker endera opposition eller oriktiga anmärkningar. Att få så många människor som möjligt att veta om Teosofin, men inte söka ut någon särskild, är den visare vägen.

Mångas Karma är sådan, att inga mentala eller fysiska dörrar lämnas direkt öppna, ändå kan också de nås indirekt, genom andras strävanden i frändskap, och som kan hålla sig kvar och finna vägen. Vad vi bör göra är snarare att förmedla informationen, att möjligheten att förstå och tillämpa Teosofi kommer genom

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 160                                                                                                                        UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Karma till de mycket få, inte för att det undanhålls från någon, utan för att deras rådande tendenser inte är av en natur att lämna sinnet öppet att beakta nya sanningar, eller att förmå dem att ta fördel av vägarna och medlen som erbjuds. Detta kommer i många fall genom försummelse eller missbruk av möjligheter i tidigare liv. Särskilt är detta sant i denna tid när så mycket av den forntida Visdomen ännu en gång gjorts tillgänglig för alla som så vill. Alla får denna chans, några mer förmånligt än andra. Det är höjden av oförstånd att försumma möjligheten igen, mest särskilt i de fall då det har förts hem till dem utan möda. I våra dagliga liv blandar vi oss med människor sådana de är. Detta förmår oss att visa mänsklig sympati med deras liv, att förstå deras förhållanden, utan att bli inblandad i något av det, medan att – på sätt som inte kan beskrivas – ge intryck av livets allvarliga sida och det nödvändiga med verklig kunskap om dess mening.

Det är både vist och nödvändigt att ha en god uppfattning om sätt och medel i processen att hantera andra människors sinnen, inte bara för det att göra ”gott” eller vara ”god” utan för att både de och vi kan lära reglerna för Själslig-krigsföring, plikterna, individuella och kollektiva, och om det reinkarnerade Jaget, ”krigaren”. Vi är Karma, för vi är själva orsaken till allt vi gör. Vår svårighet är att vi inte inser den utsträckning som orsakerna sträcker sig i, och som vi sätter i rörelse, vare sig på gott eller ont. Därför är det nödvändigt att veta vår härkomst, andlig, intellektuell och fysisk. Vår ärftlighet är vår egen, med de nuvarande effekterna av orsaker som sattes i rörelse av oss själva, för länge sedan.

Även om allt som vi kan säga bara är återupprepningar, kastas ibland ett nytt ljus av ett ord eller tillämpning, som kan vara behjälplig och brukbar för någon. De två ting, som förhindrar genomslagskraft, är vårt eget misslyckande, att ge så gott intryck som skulle kunna ske, och lyssnarens misslyckande att uppskatta meningen i vad som sagts. De flesta sinnen kan inte se bortom personen, med dennes fel och begränsningar, bortom själva gåvans givare, och allt som det innebär, och därför förväntar de sig alltför mycket av personligheten, i det att denne inte helt förkroppsligar vad som lämnats över.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 161                                                                                                                       UNIVERSELL TEOSOFI sidan

Om vi står sant och stadigt vid våra mål, syften och lära, kommer vi att kunna erbjuda sådan hjälp och ledning, som står i vår kraft, för alla som må höra på, och alla nödvändiga arrangemang formar sig själva. Vi behöver bara ständigt ha kvar de ursprungliga riktlinjerna, som lades ut av HPB och WQJ, i sinne och hjärta, nämligen först ENHET, i fokus för andlig tillväxt och ömsesidig styrka, samt STUDIER, så att kunskap om Rörelsen, dess syfte, dess Lärare och dess Budskap, kan uppnås. ARBETE med oss själva, i ljuset av dessa studier, och för andra, först, sist och hela tiden.

Allt som någon av oss kan ge, det är Teosofi. Vi hittade inte på den. Den gavs oss, vi står i kö och lämnar den vidare. Som folk brukade göra vid bränder, när spannar med vatten fördes vidare. Människor är tacksamma mot den som för ”livets vatten” vidare till dem, men ”överlämnaren” vet vart tacksamheten hör hemma och säger: ”Tacka inte mig, tacka Teosofin — som jag gör. Den möjliggör för mig att hjälpa andra. Detsamma kommer den att göra för dig.” Sålunda hjälper han dem, och hjälper sig själv, att bli fri från den personliga idén. Kampen mot den ”personliga idén” är lång och stark. Den måste värnas mot, för att ta till sig vad den inte har rätt till.

Budbärarna har lämnat allt som är nödvändigt – för oss och andra – beträffande riktningen. Det är för oss och för dem att tillämpa det rätta, i rätt tid och på rätt sätt. Alla de som betraktar filosofi, logik och fakta på dessas meriter — alla de som har, eller som i någon mån kan få, öppna sinnen, kommer att göra någon undersökning, kommer att i samma grad få en bättre åskådning, en bättre uppskattning av behovet av Enhet på filosofisk grund. Vad Teosofin är involverad i, genom dem som tror på den, utan några mentala reservationer alls, är en kamp för erkännande. Teosofin tjänar till att förklara den dolda sidan, alla sakers verkliga och inre mening, för den är vän med förståelsen, en hjälp till kunskap. Genom den kan en människa komma att känna sig själv, rakt igenom. Det är för missförståelse av det verkliga Självet som vi har alla dessa religioner, sekter, partier och dogmer, med alla deras hävdvunna intressen och upprätthållare. Det är människosläktets Karma som möter oss, så vi kommer varken att ropa eller vika undan, när den drabbar oss. Vad vi annars

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 162                                                                                                                       UNIVERSELL TEOSOFI sidan

kunde tänka vara det värsta, är det bästa som kan komma, om vi bemöter det i rätt anda, ställer vår Karma tillrätta när vi går vidare, och gör oss till bättre redskap.

Det är genom att uppehålla oss vid vår inneboende utvecklingsduglighet som vi blir fria från våra bristfälligheter. Det sista att betvivla är alla människors inneboende utvecklingsmöjligheter. Här är ett intressant utlåtande av HPB:

”Varje Jag har förflutna Manvantarors Karma bakom sig. Jaget börjar med Gudomligt Medvetande — inget förflutet, ingen framtid, ingen avskildhet. Det är långt innan det får klart för sig att vara sig själv. Bara efter många födslar börjar det av denna kollektiva erfarenhet att bli varse att det är individuellt. Vid slutet av sin reinkarnations-cykel är det fortfarande samma Gudomliga Medvetande, men det har nu blivit individualiserat Själv-Medvetande.”

Utan denna känsla av inneboende fullkomning skulle det inte finnas något att leva för. Några år med ”njutning och smärta” och sedan är allt borta — och vad har uppnåtts?

Gör vad vi vill, vi kan inte fly från Livet, för vi är Livet – hela tiden. De flesta av oss inser bara en del av dess möjligheter. Ibland lär vi oss vad Livet verkligen betyder. Vi arbetar med det som mål, för oss själva såväl som för andra. För det mesta nu för ”dem som vet ännu mindre än vi”, men även vi lär hela tiden. Är det inte värt allt det kostar? Människor gör större offer än vi uppmanas att göra, och för oändligt mindre — några få år med diskutabel lycka, och sedan glömska, så långt de vet eller kan se. Att vi kan se bara lite av livets ändamål är mycket, att känna det är ännu större, att inse det är att leva. Det är en Livets Skola och allt som någonsin kommer till oss innehåller däri sakerna som vi behöver, under alla omständigheter, vare sig vi anser det hårt, bekymmersamt eller behagligt.
 

                                                                     _______________________________


I jämförelser med Teosofi måste teosofer påpeka fel. Metoder måste variera med tid, plats och förhållanden. Vi måste lära att sättet att framföra sanning är att undersöka olika trossatser i dess ljus. Idéerna vi måste framföra inbegriper en full känsla av frihet för den som lyssnar, såväl som för


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 163                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan

den talande. I dessa dagar av omvändelseiver och propaganda för alla sorters ismer råder ett större behov av tolerans, om vi ska finna de springor i andras sinnen, som frågor möjligen kan väckas upp ur. Vi kan ge exempel genom att undersöka vadsomhelst enligt dess meriter och sedan presentera det i kontrast med den Teosofiska synen, som samstämmer med naturen som helhet. Sättet att veta sanningen är att gå tillbaka till vad Lärarna själva gav, både i filosofi och i rätt arbete. Mästare slutar aldrig att arbeta, och det är alltid möjligt för även den mest ödmjuka teosof, som är klarögd och älskar mänskligheten, att underlätta Deras arbete. Vi måste om och om igen föra alla modfällda och förbryllade teosofer till att uppmärksamma vad HPB år 1888 skrev till Judge:

Natten till igår fick jag se ett fågelperspektiv av de teosofiska samfunden. Jag såg några få uppriktiga och pålitliga teosofer i deras kamp med världen i stort och med andra – endast till namnet och ambitiösa – teosofer. De förra är större till antalet än du kan tro, och de segrade såsom ni i Amerika kommer att segra om ni bara förblir starka och trofasta gentemot Mästarnas program och sanna mot er själva.

Och igen:

”För det är bara när Kärnan är utvecklad som ackumuleringen kan börja, och som kommer att leda till, om än långt in i framtiden  till bildandet av det organ som vi har i sikte.” Jag tror inte att de använde ord utan avsikt. Det är för oss, och alla andra som skulle vilja tjäna Dem, att tillämpa, tillämpa och åter tillämpa Deras läror. Det finns ingen tidsgräns för strävanden.”

                                                                           _______________________________
 

Studier och förberedelser för nybörjares del kommer, ensamt att göra dem effektiva som propagandister. När man bemödar sig om att bistå dem är det väsentligt att uppmuntra deras egna initiativ så mycket som möjligt, med förslag och justeringar, när och var så är nödvändigt.

I början, i mitten och i slutet av alla våra arbeten bör vi hålla oss till Den Hemliga Lärans Tre Grundsatser, för på dem hänger hela filosofin, och utan god grund i dem, inga verkliga framsteg. Det första att klargöra i varje framställning av Teosofi är omöjligheten av

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 164                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan


det vanliga begreppet om en personlig och avskild Gud, och vikten att göra klart för sig SJÄLVET såsom allt, i alla. Sedan Periodicitetens Lag,  Karmas Cykler, i alla dess tillämpningar såsom ”världens eviga vägar”. Detta påvisar Reinkarnation genom analogi, liksom också solsystemens, planeters och varje materiell forms successiva åter-förkroppsligande. Detta leder naturligt till betraktandet av ”den Universella Över-Själen”, den kollektiva intelligensen i varje solsystem, såväl som i dem alla — för alla är förenade, ”ner till den allra minsta fattbara atom”, och vad som påverkar en, påverkar alla – Jagen små och stora såväl som embryonala. Detta betyder genomgående Enhet i allt, interaktion sinsemellan alla, individuellt ansvar.

Vid varje studiegrupp är det gott att ange vad mötets mening är och att få frivilliga att med egna ord uttrycka sin förståelse av de Tre Grundsatserna. Frågor bör inbjudas fritt och efterfrågas, med meningen att studerande, även nybörjare, bör uttrycka dem för sig själva. Bara så kan de göra sin förståelse god och komma fram till att kunna hjälpa andra, så som de själva blivit hjälpta. I studiegrupperna i Teosofins Ocean är de Tre Grundsatserna bakgrunden till hela arbetet. Kapitel för kapitel, i frågor och svar, kan tillämpningar utarbetas och hela filosofins följdriktighet klarna. Individuella studerande som vill lära bör både ställa och besvara frågor i enlighet med själva filosofin. Det blir svårt att få många att se vikten i dessa ständiga upprepningar, men de är väsentliga för alla sanna framsteg.

Det rätta sättet att se tingen på visas inom Teosofin. Varje människa måste lära, att veta, och att kontrollera sin egen natur, om hon skall förvärva urskillning — förmågan att hjälpa andra. Var och en måste ta filosofin och tillämpa den, mot alla misstag och handlingar som, medan de gör uppgiften svårare, har varit medlen för att uppväcka själva den urskillning som behövs. Våra misstag kan vändas till vår nytta. Vi tar tid till att tänka ut vad vi skall säga och

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 165                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan


hur vi ska säga det. Man kommer över ostadiga föränderligheter och villrådigheter, när man tar sig tid att tänka ut sakerna helt, innan man handlar eller man lovar något. Han kommer sedan att göra vad denne säger sig att göra. Denna noggrannhet ökar sann självtillit och tilliten som andra ger densamme. Bara som sant förtroende förvärvas kan människor bli hjälpta av sig själva och med varandra.

Det västerländska förnuftet är böjt att se till det rent litterära, och fina fraser, som norm för bedömningar. Folk i allmänhet ser inte meningen i vad som skrivs. På samma sätt får de inte fram värdet av sina erfarenheter. De gör bara ytliga slutledningar och tillämpningar. De har därmed liten förmåga att tillämpa filosofin i dagligt liv, inte heller kan de se dess praktiska värde. Om de skall kunna uppfatta rätta värderingar, och göra riktiga tillämpningar, måste de hjälpas att assimilera de fundamentala principerna. Var och en måste lyckas få bukt med sina egna fel, i detta och annat — inte andras fel. Förrän studerande börjar arbeta allvarligt med detta kan de inte finna vare sig säkerhet eller lycka. Teosofi och dess tillämpning går tillsammans, om verkliga framsteg skall kunna ske. Det är inte upptill oss att säga ”Gör detta” eller ”Gör inte det”. Vi ska lägga fram saken, Teosofi och dess individuella tillämpning, och låta varje studerande, varje förfrågare, fatta sina egna beslut. Genom att följa ”råd”, istället för att utöva sin egen urskillning, hamnar folk ständigt i knipa och klandrar sedan alltid ”rådgivaren” när sakerna inte blir som de förväntat sig.

”Bland tusentals dödliga kanske en enda strävar mot fullkomning.” Så bland de många som kan intressera sig för Teosofi – filosofin för människans fullkomlighet – kan här och där finns kanske en som kan vakna upp. I det ligger hoppet. Och till och med dem, som är tillräckligt intresserade bara för att lyssna eller läsa uppmärksamt, kan då få något av en trend till att

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 166                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan

en dag utveckla sig. Om vi håller på och fortsätter med alla lämpliga medel som står öppna för oss så uppkommer någonting av sådana ömsesidiga bemödanden.  

                                                                  _______________________________
 

Lärarnas fundamentala utlåtanden är axiom att användas. Samtidigt är de invävda med sådana tankegångar som kan påverka det vanliga sättet att tänka. Vetenskap, psykologi, och alla arbeten som bygger på dem, misslyckas — och detta av ingen annan anledning, än att de inte förmodar eller medger, att fullständig och sann kunskap existerar. Om Västerländsk Vetenskap och Psykologi skulle fortsätta med sina omsorgsfulla strävanden i Teosofins ljus, skulle världens andliga och intellektuella mörker snart bli övervunnet, och en civilisation växa fram, som bäst skulle uttrycka ett sant fysiskt liv. Vad hindrar? Intellektuell stolthet, tillsammans med förlamande verkningar av falska religiösa begrepp. Om idén antas, att det bara finns ett liv på jorden, då skulle all nuvarande lärdom om människan och tiden vara begränsad till en smal och liten verkningskrets. Men om man omfattar idén om successiva liv på jorden – alla under Karma – då får lärdomar en vidare räckvidd, leder människan till föreställningen att alla krafter av varje slag fortgår från det Högsta Suveräna, alla varelsers Själv, att hon själv i verkligheten är en andlig varelse och måste tänka och handla som sådan.

Vi kanske inte är i stånd att tillämpa så mycket som vi själva och andra önskar med alla axiom och filosofins resonemang, men vad gör det? Vi kan tillämpa vad som är möjligt, och allt det är möjligt för oss, och ur detta kommer större förståelse och färdighet att uppstå. Var och en måste finna sin väg. Ord kan inte förmedla detta, ändå finns en väg för var och en. De flesta problem ligger i att försöka se, försöka höra, försöka ”tänka” ut alltihop, istället för att tillämpa vad vi verkligen ser. Alla förmågor uppkommer mycket gradvis, oförnimbart -- känt, omfattat och insett, snarare än att ha blivit förnimmda, i vanlig mening. . . . Många studerande har inte tillräcklig kännedom om filosofin själv, för att ha tillräcklig tillit,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 167                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan

att fatta tag i och fortsätta med arbetet. De borde ha lärt sig att ingen människa är Teosofi och att de bästa är bara vidarebefordrare. Att också de, när de har mottagit, borde bli verksamma att göra lika mycket genom andra och i sin tur bli vidarebefordrare.

Vi sysslar med sinnen, inte personer. Själen, som blivit anpassad av sinnet, reagerar på hela naturen. Om, vi som personer, alla kunde se på idéernas värld, på det sättet skulle vi lära mer, få större urskillning och bli mer till nytta för andra och på så vis förtjäna Deras vägledande inflytande. Det är Karma, alltsammans. Studerande borde inse det och dra nytta av kunskapen. Den rätta och riktiga begynnelsen är allting. Om denna förvärvas och hålls kvar, då kommer allt som människan gör att föra henne och andra åt rätt håll. Antingen är ren och fläckfri Teosofi det mest verkliga i världen, eller så slösar vi alla bort vår tid och våra strävanden. Om vi förmår fatta dess verklighet helt seriöst, då skulle vi aldrig sluta med att försöka förstå och tillämpa vad som upptecknats av Mästarnas Budbärare för vår ledning och undervisning. Vad är skillnaden mellan Teosofi och någonting annat? De grundläggande principerna, skulle jag säga. Ingenting annat skänker och bereder en allomfattande livsåskådning, en grundsyn som inbegriper allting. Alla slag av uppriktiga strävanden hjälper, alla slags system innehåller någon sanning, men de faller alla kort, då de alla utesluter eller bortser ifrån någon del av naturen. Teosofer i varje grad eller ställning bör inse att under Karma krävs mycket av dem som har fått mycket i möjligheter och kunskap. Vi kan bara använda våra möjligheter och kunskaper till bästa möjliga fördel, och fortsätta med det, om vi själva inte motsvarar förväntningarna av behovet av ”Lagarnas Lag — absolut Medkänsla”. Vad som har gjorts har varit till verklig och bestående förmån för många. Andra är ännu ofödda och skall komma. Detta är tiden då man önskar vara som Brahma med ”ögon, huvuden, munnar och öron åt varje håll.” Läs Tidsvågen av HPB ”The Tidal Wave” i Lucifer (Vol. V, sidan 173)  om du skulle vilja lära dig hur HPB kände — och känner. Ämnets verkliga kärnpunkt är människans gudomliga natur. Arbetets verkliga hållpunkt är att få in det i förnuften hos dem som kommer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 168                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan

I Teosofin har vi den grunden, att världen är i desperat behov av rätt filosofi. Utan det är styrkor och speciella förmågor meningslösa, eftersom de missbrukas. Teosofi är inte bara ord. Det är Liv och det innefattar alla ting i livet och alla levandets planer. För att ha Broderskap bland de många är det först nödvändigt att förverkliga broderskap bland de få och broderskapets grund är gudomligheten som är inneboende i alla människor.

Alla sanna intryck kommer inifrån — från den högsta principen i oss, Atma, eller Gudomligheten som är en och densamma i alla. Om det inte finns något annat i hjärnan än intryck från vår varelses lägre principer, ingenting att förbinda Tänkaren med högre plan, kan hon bara pendla mellan dessa lägre tillstånd. Om tanken skall höja sig vidare måste det vara tanke utan hjärna. Naturen fungerar genom ordnade processer som vi ger lagens namn. Hos individen kallas det Vilja. Genom handling av vilja kan alla vanliga mentala processer stoppas. Då kan det vanemässiga centret för mentala handlingar transcenderas, och uppstigning till nästa plan ske, utan förlust av förmågan att förnimma på detta. I alla sådana försök måste vi i sinnet bevara de grundläggande principerna i vår syn. Anden i människan, Förnimmaren, Uppfattaren, är ”oberörd av svårigheter, arbeten, arbetes frukter eller begär”. Det tycks mig att den klaraste fattningsförmågan, om inte förståelsen, i allt detta, kommer ur att uppehålla sig vid idén om Förnimmaren, såsom seende in i ett eller annat av sina ”höljen” och där finna handlingarnas registrering rörande någon av dem, eller alla.

                                                                            _______________________________
 

När människan överväger eller försöker att praktisera ”koncentration” beror allting på vad hon har i sinnet, hennes fundamentala uppfattningar om Gudomlighet, Naturen och Människan. Den allmänna idén i detta ämne, såväl som i andra, både subjektiva och objektiva, är rent personlig. Det finns inga självrannsakningar i ens egna motiv, ingen altruism, ingen strävan att i det dagliga livet utföra det antagna ändamålet, att bli bättre i att hjälpa och lära andra, ingen observation i de onda verkningarna av att kasta sig sig in i ”psykisk

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 169                                                                                                                      UNIVERSELL TEOSOFI sidan
 

utveckling”. HPB säger, ”Man måste ha en orubblig tillit på Gudomligheten inombords, en obegränsad tro på sin egen kraft att lära. Annars är man bunden att falla i självbedrägeri, villfarelse, bländverk och oansvarigt mediumskap.” Här är den varnande vägledningen mot alla försök att utvecklas psykiskt, innan man har lärt att bemästra och styra det lägre, personliga självet. Vad som är absolut nödvändigt är rätt filosofi och dess tillämpning i dagligt liv. Genom fel attityd i detta och andra avseenden, misslyckas många välmenande teosofer och skadar sig själva och andra. Meningen är klar. Lämna psykism för sig själv. Arbeta från den andliga sidan på den lägre naturen – synlig och osynlig, psykisk och fysisk. Först genom analys och riktig uppfattning om vår varelses principer, som Teosofin undervisar, sedan genom vägledning från den kunskapen, som den uppstår inom en själv. Vi går dagligen från plan till plan, men sätter allting i relation till hjärnans kretsgång av nödvändigheter, och förlorar då de verkliga betydelserna. Att uppehålla sig vid de fundamentala punkterna och strävan att hjälpa andra är den sanna koncentrationen. Mr Judge skrev: ”Sålunda blir Viljan befriad från begärets herravälde och till sist lägger den själva sinnet under sig.”

Om Teosofin uppfattas att vara något av en abstraktion, ett abstrakt begrepp, eller en enkel punkt att börja med, för ett system att utvecklas från, genom individuell forskning, då måste hela den idén överges, om Mästare som tidsåldrarnas samlade visdoms väktare och om Deras Budskap till människornas värld. Varje studerande, värd att betecknas så, vet att H. P. Blavatsky gav en stomme av kunskap till världen, att Hon benämnde vad Hon gav som ”Teosofi” och att Hon tydligt förklarade, att det var från Mästare av Visdom.

För Rättvisa till Budskapet, till Budbäraren som bringade det och till Mästarnas ideal, skulle ingenting annat än detta Budskap kallas Teosofi. Vem som än tar någon annan hållning bryter mot ockultismens första lagar, genom att förringa både Budskap och Budbärare, och kan inte förvänta sig att dra nytta av dem.

De som godtar Budskapet och förringar Budbäraren är lika beklagliga, för genom förringande av det ena, förringar de båda. Till dem borde sägas, att det är dårskap att föreställa sig att Visdomens Mästare inte skulle veta tillräckligt, för att välja en Budbärare som skulle leverera

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 170                                                                                                                   UNIVERSELL TEOSOFI sidan
 

Deras Budskap korrekt och i sin helhet. Ifrågasätts Mästarnas visdom faller hela byggnaden till marken.

                                                                  _______________________________
 

Det finns bara en säker kurs. Teosofin måste förstås som att vara en gåva till mänskligheten av mer framskridna varelser än vi själva. Vi måste lära, och tillämpa, de fundamentala principerna som bär upp den stora filosofin och förstå lagens verksamhet som den bringar i dagen. Då, och bara då, kan vi börja göra Teosofin till en levande kraft i våra liv. Vi borde bevara en tjänstvillighet att ge och ta emot instruktioner men i vilket av fallen borde vi vara förvissade om att sådan instruktion är i exakt harmoni med de lagars principer som läggs fram i den Teosofiska filosofin.

Om varje studerande gjorde det skulle allt ha ett mål, ett syfte, en lära, och en säker grund för förenade strävanden. Sådana åtskillnader som kommer av individuella åsikter, och som kan uppstå, skulle lösas genom noggranna anpassningar av dem till filosofin. Sålunda skulle alla vara förenade, alla bevara den yttersta tankefriheten, alla framskrida med högsta hastighet genom självframkallade och självplanerade strävanden. Ingen människa skulle då göra den fatala blundern att föreställa sig att Teosofi är något som kan utvecklas, utan var och en skulle hänge sin tanke och strävan åt att växa längs de riktlinjer som Teosofin anger, så att man kan bli bättre duglig att hjälpa och att lära andra.

                                                                        _______________________________

Om det finns en sådan kunskap som Visdoms-Religionen är det resultat av Visdomsmästares observationer och erfarenheter och som sådan står den för sig själv, den kan varken förstoras eller förbättras av dess studeranden. Vidare, vad som gavs namnet Teosofi av Helena Blavatsky är samma Visdoms-Religion så långt den senare hade förkunnats av Läraren. Rörande den senaste uppgiften har HPB själv skrivit:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          UNIVERSAL THEOSOPHY page 171                                                                                                                   UNIVERSELL TEOSOFI sidan
 

”Den Hemliga Läran (eller Visdoms-Religionen) är inte en serie vaga teorier eller avhandlingar, utan den är allt som kan ges ut i detta århundrade. Det kommer att dröja sekler innan mycket mer ges.”

Ett liknande utlåtande av W. Q. Judge är som följer:

”Den (Teosofin) är inte en tro eller dogm, framställd eller påhittad av människan, utan en kunskap om lagarna som styr utvecklingen av de fysiska, astrala, psykiska och intellektuella beståndsdelarna i naturen och hos människan.”

Teosofi är inte en religion, utan Religionen i sig själv, i dess sannaste mening. Till och med det, att utan några kännetecken använda termen ”religion”, är missledande, för Teosofi är inte ”en tro”, som religioner är, utan snarare Religiös Vetenskap, Vetenskaplig Religion, och en allomfattande Filosofi.

ROBERT CROSBIE


              

Översatt från Universal Theosophy. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1963.

                 
 

|   till ULTs hemsida   | 

_____________________________________________________________________

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2017-03-16