yantra1.gif (2187 bytes)
30
UNIVERSELL TEOSOFI

DE EVIGA SANNINGARNA
[Översatt från Universell Teosofi sid 146–150]


Planetariska inflytanden
AV

ROBERT CROSBIE


 

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


TEOSOFINS filosofi täcker alla aspekter av manifestation och pekar på alla tings inbördes förhållanden. Vår personliga räckvidd omspänner våra egna intressen – vår religion, vårt system av tankar, våra idéer – och när vi rör oss inom dessa snäva gränser, når vi till slut den punkt då vi lever uteslutande för eget syfte, då vi drar nytta av alla andras strävanden, tankar och idéer enbart för vår egen tillfredsställelse. Vi behöver därför lyfta vår blick och våra sinnen till en vidare syn av vad själva det stora universum är.

Denna jord är en planet som vi alla vet. Men det finns också andra planeter som med all sannolikhet är lika bebodda som denna. Likaledes är detta solsystem enbart ett i raden av otaliga solsystem i universum. Alla är delar i det stora hela och följaktligen står alla i förbindelse med varandra. Det fanns en tid när kunskapen om dessa förbindelser existerade och undervisades i de uråldriga templen som en del av den Stora Invigningen. Detta var den sanna Astrologin – inte vår tids Astrologi, vilken har förlorat den forntida kunskapen, precis som religionen förlorat sin sanna innebörd med tidens gång. Liksom det existerar några få sorgliga rester av religiös kunskap i världen av i dag så appliceras den astrologiska kunskapens rester nästan enbart på personligheten i det fysiska livet. Med diagrammens och tabellernas hjälp räknas endast ut de planetariska inflytanden som påverkar människans fysiska angelägenheter. Det fysiska utgör endast ett verkningsfält – det enda, om vi hyser inställningen att planeter endast utgör fysiska förkroppsliganden. Men det finns andra aspekter av planeternas natur, som vi måste lära oss förstå om vi ska få någon sann idé om planetariskt inflytande.

Varelser och former av alla slag är sammansatta av många olika ”principer”. Sammankopplad med människan till exempel, finner vi hennes kropp; det förnuft hon använder, de förmågor hon utövar; och så finns hon själv – förnimmaren, vetaren, upplevaren som genom sitt förnuft, sina förmågor och sin kropp gör erfarenheter. Det är tydligt att det finns fler områden i vår kropp än enbart det fysiska som kan påverkas av varje slag av intryck. Och om det finns en fysisk effekt av planetariskt inflytande, som det av nödvändighet måste finnas, måste vi också ställa oss frågan om effekterna på alla dessa områden i vår natur.

Det är inte enbart människan som är sammansatt av sju tydliga principer, utan alla planeter är också sjutaliga till sin karaktär. Det finns ett andligt ”något”, ett psykiskt ”något”, ett intellektuellt ”något”, ett astralt ”något” och ett fysiskt ”något” i varje planet. Planeter är inte enbart fysiska ting, lika lite som vi som människor är enbart kroppar. Varelser av olika klasser utgör varje planet och dess innevånare, precis som vår planet är sammansatt av de olika varelser som tillhör de fyra rikena från vilka de erhåller sina egna särpräglade inflytanden. Låt oss då, om vi vill få någon uppfattning om den verkliga betydelsen av planetariskt inflytande, betrakta karaktären av dessa planeter med vilka vi är mest intimt förknippade.

Solen är livgivaren i vårt särskilda solsystem. Solen lyser på alla planeterna men de effekter som mottages skiljer sig för varje planet beroende på de givna betingelserna. Solen är den centrala förrådet i vårt system och utgör brännpunkten för fysiskt liv, men den har också andra beståndsdelar som kan tillämpas på vårt intellekt eller psyke, astrala och andliga beståndsdelar. Vi kan säga att Solen är livgivaren av både fysiskt och andligt liv om vi med detta inser att vi inte enbart hänvisar till den fysiska solen, vilken korrespondensmässigt sett endast utgör detsamma som våra kroppar, nämligen den princip vi objektivt förnimmer. Ändå är alla andra principer närvarande, deras influenser flödar över oss, från dem får vi vad vi är i stånd att tillvarataga. Så vi ser att det inte enbart rör sig om ett direkt inflytande från Solen till själva Jorden, utan också ett inflytande över oss människor på jorden.

Månen, vår närmaste planet, påverkar oss fysiskt, astralt och psykiskt, för krafterna i månen är av samma karaktär. Till och med Månens faser utövar sitt speciella inflytande på oss, som man kan notera i fall med ”mångalna” vilka ter sig mer störda under dessa speciella faser. Månens inflytande går också att observera i de lägre rikena – mineral, växt och djur – lika väl som på oss självmedvetna varelser.

Andra planeter ännu närmre solen, som Merkurius till exempel, influeras i än högre grad. Merkurius mottager sju gånger så mycket ljus från Solen som Jorden, och har sju gånger mer – av diverse annat. Venus, nästa i ordningen i närhet till Solen, mottager dubbelt så mycket ljus som Jorden och lyser också av egen kraft. Våra forskare drar en oklok slutsats då de förmodar att en mer närliggande planet till Solen än vår jord skulle hysa ett sådant klimat och omgivande villkor att bevarandet av liv omöjliggöres. Livet anpassar sig alltid till de förhållanden som råder. Således är de kroppar och idéer som sammankopplats till ett visst materietillstånd beroende på sin närhet till Solen till fullo lämpliga för de rådande villkoren. Alltså kan vi betrakta olika planeter som bröder till vår egen – medlemmar av en stor mänsklighet, spridd i olika delar av det stora universum – tillhörande samma familj, men verkande under olika betingelser. Alla utövar sin direkta effekt på oss, där inflytandet från en planet som dominerar över andra står i överensstämmelse med den vinkel den befinner sig i. En del har ett fördelaktigt inflytande, andra kallas illvilliga på grund av sin verkan på människan. Vi står som individer mitt ibland en stor skara varelser som sträcker sig i alla riktningar i vårt solsystem och där bortom – där alla rör sig åt samma håll, där alla kommer från samma Källa. Hur mycket varje mänsklighet och varje individs väg än skiljer sig, är Källan och Målet samma för dem alla.

Vi påverkas av andra planeter precis som vi påverkas av andra människor i vårt dagliga liv. Vad är det som gör att andra kan påverka oss mot vår egen goda vilja, våra egna riktiga förnimmelser? Ingenting annat än våra felaktiga idéer om vad vi är, samt våra antaganden att vi på detta vis kan påverkas, vår attityd mot idéer, människor, ting och livet i största allmänhet. Vi tror att betingelser och omständigheter för oss till det tillstånd vi befinner oss i. Detta är inte sant. Det är inte betingelserna, inte heller omständigheterna, utan den attityd vi intar mot dem som spelar roll. Det är denna sanna attityd vi intar i förhållande till vår egen karaktär som ger oss kraft att motstå påverkan i alla former. I enlighet med vår attityd och vår egen förståelse av att alla ting, materiella och fysiska som utvecklas från och styrs av det andliga får vi – de verkliga Tänkarna – erfara effekterna från planeterna. Inget gott eller ont kan komma till oss om det inte finns gott eller ont inom oss. Om vi är goda kan inte det onda beröra oss. Om vi är onda kan för en tid inget gott beröra oss. Alla tillstånd existerar inom oss själva, vilket vi borde förstå genom att iaktta att somliga erfar goda verkningar medan andra erfar onda verkningar orsakade av precis samma omständigheter. Vi är inte offer för omständigheterna om vi inte själv gör oss till det.

En sann förståelse av planetariskt inflytande skulle medföra en total insikt om människans karaktär i alla sina beståndsdelar, i varje princip och varje element, vilka utgör beståndsdelar av det solsystem vi tillhör. Var och en av oss är en kopia av det stora universum. Var och en av oss är förbunden med alla andra grupper av varelser. Vi har inom oss varje form av medvetande och varje tillstånd av substans. Om vi förstår oss själva kan vi röra oss i samklang med alla andra och varje inflytande som kommer i vår väg eller ens förnimmes av oss kommer att utgöra en hjälp att verka för andras bästa. Då kommer vi varken att bli nertyngda eller upplyfta av något inflytande för vi kan endast låta oss förtryckas eller tyngas ned av våra egna felaktiga tankar, vilja, känslor och handlingar. Vi har etablerat ett dagligt tabernakel som har sina egenheter men det är trots allt vår egen konstruktion – byggt av våra egna tankar och handlingar, inte av någon annans. Det är inte någon annan ”Varelse” som pålagt oss det, och inte heller utgjorde det egentligen en nödvändighet, bortsett från att vi var okunniga vilket gjorde att inflytandet flödade igenom oss Nu kan vi antingen välja att lära oss eller att stanna kvar i detta tillstånd genom att förbli okunniga.

Det faktum att vi vid en given tidpunkt eller plats utsätts for visst positivt eller negativt inflytande, som att vara födda som personer vid en särskild tidpunkt och plats, under vissa planetariska konjunktioner, innebär bara ett fullföljande av den karmiska lagen. Vi skulle inte ha kunnat komma igenom något ”hål i skyn” som vi inte själva åstadkommit. Vi skulle inte kunna Inträda vid en särskild planetkonjunktion, om inte villkoren fanns där för oss vid den tidpunkten och ingen annan. Planetariskt inflytande uttrycker våra tendenser ja, men det finns ingen ”Gud” ovanför som tvingar oss, och det finns ingen möjlighet att vi drivs mot dessa felaktiga tendenser om vi inte vill det. Om vi har bestämt oss för att inte låta oss påverkas, kan vi inte heller bli det: vi följer helt enkelt inga tendenser i oss själva vilka vi har upptäckt vara felaktiga. Alltså möjliggör vi en annan sorts födsel.

Så kallade astrologiska förutsägningar i vår tid relaterar i huvudsak till kroppen och dess omgivningar, och utifrån denna grund söker folk endast efter det goda och försöker undvika sjukdom och ondska. Utifrån vår egen sanna naturs grund borde vi inte söka godhet, inte ens försöka vara goda. Vi borde försöka göra gott och då är vi goda. Vi söker inte någon belöning utan strävar att göra oss själva till effektiva utövare av gott för andra. Eftersom vi inte framkallar något ont behöver vi inte heller undvika ondska. Var helst och när helst vi släpper fram ondska mottager vi effekten av ondska, var helst och när helst vi släpper fram godhet, mottager vi effekten av godhet. Var och en är utan tvekan själv ansvarig för de villkor under vilka hon befinner sig. Att skylla på planetariskt inflytande för än det ena än det andra är lika dåraktigt som att skylla på det vatten som dränkt en man vars egen oförsiktighet och inte vattnet var ansvarigt för mannens drunkning. Men samma lagar styr fler planeter än vår och vi gör oss själva till magneter som drar till sig lika ting i verksamhet vid en given tidpunkt var som helst. Om vi till exempel faller offer för vår egen förtvivlan kommer vi med all säkerhet att mottaga alla dessa verkningar som förtvivlade betingelser ställer oss inför, varhelst vi befinner oss. Detta utgör karaktären av vårt ömsesidiga beroende och inbördes förhållande till alla andra varelser i vårt solsystem.

Det återstår för människan att se och inse att hon har allting inom sig, alla element av livets stora ocean. Det återstår för henne utifrån den insikten, att agera som en som förstår sambanden och sända ut välgörande krafter i alla riktningar för de som vet ännu mindre än vad hon själv gör.

Robert Crosbie

länk till innehållsförteckning för Universell Teosofi Online 

mera Robert Crosbie Online 
 

Översatt från Universal Theosophy: The Foundation of Religion av Robert Crosbie, sid. 146–150, 1963;  Utgivna av The Theosophy Company Los Angeles, USA.

______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014-2014–2013 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23