yantra1.gif (2187 bytes)
23
UNIVERSELL TEOSOFI

DE EVIGA SANNINGARNA
[Översatt från The Friendly Philosopher sid 320-325]


Suggestionsförmågan
AV

ROBERT CROSBIE


 

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Suggestionsförmågan betyder många olika saker för många sinnen. Det har att göra med hypnotiska förhållanden, där hypnotisören kan få subjektet att tänka, säga, handla eller inbilla sig vad han än önskar. Det är möjligt genom subjektets abnorma tillstånd. Medlen och metoderna för att framkalla dessa abnorma tillstånd är inte allmänt kända, om än några utövare har kommit på varierande sätt att försätta en del människor i hypnos.

Men vad som nu skall tas upp här är själva suggestionsförmågan, allmänt betraktad, och så som det påverkar alla människor. Människor är överlag inte medvetna om att de agerar nästan helt på suggestioner. Från födelsen omges vi av människor som genom suggestion förmedlar vissa idéer till oss som sanna och vi följer dessa suggestioner. Det finns mycket lite ursprungliga tankar överhuvudtaget och särskilt sant är detta på de områden som vi i allmänhet ger den största uppmärksamheten, det vill säga politik, religion och vetenskap. Vilket tankesätt som än presenteras för oss så lägger vi oss till med det. Vi följer vad som ges oss genom suggestion, utan att försöka nå grunderna som suggestionen vilar på. Fundamentet som suggestionen vilar på tas som given, till och med i livets viktigaste ting.

Exempelvis hävdas vår religion vara en “uppenbarelse“. Vi godtog det i barndomen, tog det som ett faktum, utan att närmare betrakta det för att se vad det är och vad det grundar sig på. Att våra tankeförmågor och handlingsförmågor bygger på en falsk suggestion, hindrar inte att de utövas, men som resultat är hela vår möjlighet att tänka, handla, allt vårt mentala skapande och hela vår tillvaros superstruktur falsk, för när vi tänker utifrån falska premisser ger tankarna oundvikligen falska slutledningar.

Detta är lika faktiskt sant som i fallet med den hypnotiserade människan. Hon kastas in i ett abnormt tillstånd; sinnet hon har framför sig är tomt, hypnotisören lägger fram en given idé och därmed suggereras ett visst slag av aktivitet. Genast lägger sig subjektet till med suggestionen, sätter igång med att agera på det och fortsätter ytterligare med detta tills suggestionen förändras.

De som har sitt ursprung i någon särskild sekt borde veta detta. Med vår första känsla av förståelse får vi oss idéer givna och de inges i sinnet som absoluta fakta. Vi fortsätter från den grunden och hur länge det än pågår kan ingen sann förståelse eller slutledning nås. Vad vet vi om dessa idéers sanning eller falskhet, när de ges oss i barndomen? Ingenting alls. Vad vet våra föräldrar eller lärare om dem? Ingenting alls. De har bara givit de suggestioner vidare till oss som de själva fick i barndomen och som fortlöpande verkat i dem sedan dess.

Vi måste lära oss att inte godtaga påståenden, från vem det än  är, bara för att de ges oss. Vi måste komma till grunden med vad det än är som läggs fram, och känna till principerna som det har – om de är självklara. För om de inte är självklara, hur kan de då vara grundläggande?

För oss alla i västerlandet är den idén vanlig att universum har en Skapare. Vad vet vi om det? Om det är sant att en varelse skapade universum och alla dess varelser däri, då är vi själva fria från ansvar. I den idéns fortsättning följer andra idéer därav, att människan är här bara en gång, att detta är hennes enda födelse, och att hon inte vet vart hon sedan tar vägen. Vi har följt suggestionerna att människan lever bara en gång, att hon är fundamentalt oansvarig för att vara här och vi har byggt upp våra tankar och aktiviteter på den grunden. Gör det oss visare och lyckligare medan vi lever? Framkallar det frid, fred och lycka för andra? Gör det oss mot slutet av våra liv visare och att ha det bättre? Ty vi vet att när vi kommer till livets slut lämnar vi alla jordiska förtjänster som vi vunnit bakom oss.

Men denna jorden är bara en av många. Hur är det med de andra planeterna och de andra solsystemen som rymden är fylld av? Med de suggestioner som förts vidare till oss, har vi någon livskraftig kunskap ifråga om dem eller skäl för att de existerar?

När våra religiösa intryck och känslor förändras, och när andra suggestioner ges oss, sker det då inte på samma sätt? Vad än det är – Mental Vetenskap, Fri tänkande, Kristen Vetenskap och så vidare – det lägger vi oss till med, och rör oss längs suggererade linjer, och vad lär vi oss verkligen? Ingenting. Lika inneslutna i okunnighet kommer vi till livets slut, trots alla ”uppenbarelser” som någonsin givits oss. Vad vet vi om deras grunder? Är de sanna eller bara delvis sanna? Aldrig manas vi att se in i deras grundprinciper och fundament och att själva se huruvida de är sanna och självklara. Nej, vi manas att godtaga vad som ges oss och att verka vidare med det. Detta är suggestion.

Alla våra liv i samhällen, nationer och politik kommer av suggestioner och få är de som söker komma till tingens rötter och förstå vad tillvarons natur är, så att de själva kan veta och därmed verka med förmåga och kunskap. När vi ser oss omkring överallt finner vi att vi alla är byten för suggestionens förmåga åt alla håll.

Vad är de rättesnören som vi skulle använda oss av för varje ny suggestion som vi förslås? Bara detta, om vi har sanning, då kommer det att förklara vad som förut var ett mysterium. Och då vi är omgivna av mysterier så måste Sanningen förklara dem alla.

Suggestionsförmågan måste fortfarande användas, vilken sätt som än framhålls för oss. Om Sanning existerar och är möjlig för oss – Sanningen i religion, vetenskap och filosofi – måste den först komma till oss genom suggestion från Dem som vet. Om det inte vore möjligt för detta att ske, och inte möjligt för oss att själva tillgodogöra oss det, då vore det ingen nytta att syssla med dessa ting. Men när det sanna antyds eller läggs fram för oss ges oss också alltid medel och utvägar med vilka vi själva kan se och verifiera det. Medlen för detta hör inte till någons auktoritet eller bekräftelse utan i det faktum att vi kan förnimma det och pröva det för oss själva. Människan själv är den slutliga och avgörande auktoriteten.

En yttre Gud är en avgud. Vi måste nå in i vår varelses själva gömslen och förstå att det är vi själva som väljer och bestämmer för oss själva vad vi skall godtaga och vad vi skall avvisa. Själva den gudomliga kraften – förmågan att välja – är i var och en av oss. När vi börjar förstå det får vi den första ledtråden till vår egen odödlighet. Och så börjar vi se att Det som lever och tänker i människan är den Evige Pilgrimen. Om du föredrar att använda termen Gud må du säga ”Så många människor på jorden, så många Gudar i himmelen”.

Det finns många varelser nedan människan och kanske medger några att det kan finnas, och att det finns, varelser större människan. Ingen av dem kan var allestädes närvarande och ingen av dem kan vara den Högste. Vad är det, som är allestädes närvarande och högsta i varje varelse — i människan, i varelserna nedan henne, i varelserna ovan henne? Är det inte denna Förmåga att förnimma, att tänka, att välja, att verka av tänkande och väljande och utifrån den Intelligens som varelsen har? Den Förmågan transcenderar alla varelser och alla begrepp. Det är den Förmågan som ligger i hela evolutionens rötter, och den är varje varelses själva Essens. Ingen är skiljd från Det. Ingen är utom Det. Alla är strålar av och ett med Det. Utan Det finns det ingen möjlighet att existera.

Människan är mitt i en oerhört stor och tystlåten evolution — Intelligensens och Själens evolution. Alla varelserna nedan människan måste komma upp för tillvarons stege till vårt stadium och vilka varelser som än må finnas bortom människan så måste de ha gått igenom vårt stadium och fortskridit ännu högre upp på stegen. De är våra Äldre Bröder och har gått igenom civilisationer före vår – många, många tidsåldrar före vår – och har nått en utvecklingspunkt långt högre än vår. Det är De som har fört vidare alla de kunskaper som vunnits i den vidsträckta evolutionen som föregick vår.

Dessa den mänskliga familjens Äldre Bröder är inte andar i ordets vanliga bemärkelse, inte heller är de dimmiga och dunkla varelser, ”gudar” eller ”änglar”. De är människor, Mahatmor (Stora Själar), som är fulländade fysiskt, mentalt, moraliskt, psykiskt och andligt, och som nu står där vi en dag skall stå, när vi har fulländat oss själva på samma sätt som De har gjort, genom själv-förmådda och själv-härledda strävanden.

I Deras krafter och förmågor, och i Deras skickliga dugligheter att hjälpa och leda oss, framstår dessa Mästare som de största och mest kraftfulla suggestioner, som skulle kunna komma ifråga för någon människa. De är villiga och redo att hjälpa närhelst och varhelst vi är villiga och redo att mottaga det. De ber aldrig om någonting. De är alltid redo att ge till dem som kan vara villiga att följa de linjer som antyds, så att vi i vår tur kan bli som De är – och kan själva veta.

Om vi tar Deras filosofi som givits oss i Teosofin, om vi tar den som en teori att undersökas på sina egna meriter, skall vi finna att den förklarar. Den förklarar varför det finns så många olika slag av folk; den förklarar olika naturer; den förklarar varför några lider mer och andra lider mindre. Den förklarar varför var och en föds på en viss plats, i den familjen, i den nationen, vid den tiden. Den förklarar varje ojämlikhet i livet, varje orättvisa, varje mysterium. Den gör det möjligt för en människa att förverkliga sin egen odödlighet, att leva i medveten existens i Anden, till och med under inkarnation i en kropp här på denna jorden. För närvarande lever vi i materien; vi tror att vi existerar i materien och är beroende av materia för vår existens. Vi tänker i materia. Vår religion är materialistisk; vår vetenskap är materialistisk; vår filosofi är materialistisk. Allt detta beror på att suggestionsförmågan missbrukats och att vi godtagit idéer utan undersökningar, utan jämförelser och på auktoriteter. Vi tror; vi vet inte.

Det finns ingen Gudomlighet, förutom den som har evolverat som sådan från den Enda Anden. Varje Gudomlig varelse är en evolution. Var det än talas om gudomlighet betyder det en varelses evolution. All intelligens grundar sig på Förmågan att förnimma och den finns i varje grad av varelse. Intelligens är utvidgning av förmågan att veta. Dessa idéer lägger många suggestioner åt sidan och som vi kanske varit beroende av. Det vore gott för oss om vi inte var beroende av något, förutom vår egen inneboende förmåga att lära, och till att frigöra oss från våra svårigheter.
Alla våra förmågor är vi födda med och alla förflutna erfarenheter har vi med oss. Men de trängs ut av suggestionerna som gavs oss när vi var barn och av de falska idéer som vi fortfarande hyser. Ingenting annat än Sanningen kan någonsin göra oss fria och den kan var och en finna och följa och på så sätt komma till att veta själv.
 

Robert Crosbie

länk till innehållsförteckning för Universell Teosofi Online 

mera Robert Crosbie Online 
 

Översatt från The Friendly Philosopher av Robert Crosbie sid 320-325, 1945; Universal Theosophy: The Foundation of Religion av Robert Crosbie, sid. 108-113, 1963;  Utgivna av The Theosophy Company Los Angeles, USA.

______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23