yantra1.gif (2187 bytes)
29
UNIVERSELL TEOSOFI

DE EVIGA SANNINGARNA
[Översatt från The Friendly Philosopher sid 354-359]


Tre slag av tro
AV

ROBERT CROSBIE


 

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


Varje människa har tro. Hon tror på något, något ideal, något begrepp, någon religion, någon formel. Men om än olika människors trosformer har ett eller annat föremål eller syfte så kommer själva tron från det Högsta, och den bor i varje varelses hjärta. Tro är själva grunden i vår natur. Vilken väg vi än följer beror på den tro vi har – övertygelsen om att den vägen är den bästa. Att världen är full av falska trosformer beror på de olika idéerna, troendena och filosofierna som begränsar tron som sådan, till de medel som anses nödvändiga, för att nå ett särskilt syfte med tron.

I Bhagavad-Gitas sjuttonde kapitel sägs tro vara av tre slag: en troskvalitet som kallas sattwa, det goda och sanna; en troskvalitet som kallas rajas, av handling och passion; och en troskvalitet av
tamas, av oberördhet och okunnighet. Dessa tre troendenas beskaffenheter är faktiskt de tre begränsningar som varje mänsklig individ ger åt tro; för trons kraft i sig själv är gränslös. När tron finns inom ramar för mindre ting eller syften, och som bygger på yttre förhållanden, begränsar vi ideligen hur trons kraft kan verka. ”Då den förkroppsligade själen är begåvad med tro, så är varje människa av samma natur, som de ideal, som hennes tro är fixerad vid”. Människan har den kvalitet i sin tro som stämmer med hennes benägna läggning; och ständigt rör hon sig mot den idealiska natur, som gör hennes tro stadig. Då är det tydligt att vi borde bli säkra i den trons natur, som våra ideal bygger på.

Om man bygger sin tro på något som är externt,  vad än det kan vara – gudar eller människor, religionsformer eller tankesystem – då har man lagt tron på ett bräckligt rö; man har begränsat sin egen andes själva kraft, att själv expandera och vidga sig bortom ens ideals begränsningar. När vi till exempel accepterar den idén, att inget annat är verkligt, än vad vi kan se eller höra eller smaka eller känna eller beröra, då har vi lagt vår tro på en väldigt svag grund. När vi tar för givet att den nuvarande stunden är den enda, att den yttre jordiska världen och den här existensen är det enda livet, och som vi utgår ifrån – vi vet inte vart, och inte heller vilket ändamål det hela kan ha haft – då har vi där orsaken till våra falskheter i tankar och handlingar. Att se på alla varelser i enlighet med deras egna begränsningar i sinne och perspektiv, och att bara se deras yttre sidor i tal och handling därav, är att inte se dem alls, så som de verkligen är. En yttre Gud, eller yttre djävul, en yttre lag, en yttre syndaförsoning, och idén om att synd är något annat än att förneka vår andliga natur (den oförlåtliga synden) är All yttre tro i naturen hos tamas, eller okunnighet. Okunnighet leder alltid till vidskepelse. Vidskepelse leder till falsk övertygelse och falsk övertygelse till falsk tro.


På grund av att våra trosläror har falska grunder har vi hela tiden konflikter med varandra, då tro som är fixerad vi någonting också frambringar resultat. Sådana resultat, som också falsk tro har, gör människor förblindade till verklig eller sann tro. Så länge vi har falsk tro kommer vi hur som helst att fortsätta med att skapa eländiga liv för oss. Verkningarna, som flödar ur falsk tro på själviska ideal, måste ge oss felaktiga förhållandens dåliga effekter. De kommer av just själva begränsningarna som vi har pålagt oss själva, också genom yttre tilltro till andra liv, och vi måste komma tillbaka och tillbaka i kroppar, tills vi har blivit av med vår naturs defekter och som dessa yttre trosformer har alstrat. Vi måste få en bättre grund för tanke och handling än de falska trosformer av gillanden och ogillanden som vi har fått i arv. Vi har framkallat effekterna som vi ser, men vi behöver inte hålla på med att upprepa samma misstag, liv efter liv, om vi bara vill förändra våra ideal. Vi måste finna en sann grund för tro. Vi måste lägga vår tro på vad som inte är externt, utan internt.

Det
Interna är själva källan för alla slags förmågor vi äger och det Interna är detsamma i varenda levande varelse. I själva vår varelses rot finns det oföränderliga Självet som vi kan känna bara inom oss själva. För att nå till och in i Det måste vi först frigöra oss från alla våra föreställningar och idéer – allt som förändras. Först och främst må människan frigöra sig från idén att hon är sin kropp. Hon bebor kroppen; hon använder den, men hon vet att den ständigt förändras, att inte för ett enda ögonblick är den densamma som ögonblicket innan. Må hon sedan vidare frigöra sig från idén att hon är sitt förnuft, för hon själv kan förändra idéerna, som sätter ihop dem. Hon kan med hull och hår kasta ut dem och ersätta dem med deras motsatser, om hon så vill, men ändå agerar hon med andra idéer. Vi är inte kropparna, vi är inte förnuften, inte heller är vi båda tillsammans, utan vi är Det som använder och håller dem båda vid liv. Genom alla förändringar i det förflutna och nuvarande och i dem som ska komma ska vi alltid vara oss själva. Också när döden kommer ska vi fortfarande fungera på att annat sätt än i den fysiska kroppen. Det Oföränderliga Självets grundval lägger hela universum inom räckhåll för varje människas förnuft, med en stabil grund inom henne själv för tankar, handlingar och förverkliganden.

Dessa tre saker måste vi känna till: I sin allra innersta natur är var och en
Självet; varje förmåga som människan har uppstår i det Självet; varje slags varelse är medveten, med förmåga att utvidga förnimmelsernas och handlingarnas räckvidder, medan varje instrument, beror på begränsningar i hennes föreställning om individens verkliga natur.Bara genom att se på andra varelser kan människan aldrig inse och förverkliga sin enhet med det
Enda Stora Livet
; bara genom att se in i sin egen natur kan hon det. Sin egen personliga natur blir förverkligad genom att se sådant som inte är Själens natur. För vad än som ses,  hörs eller känns, smakas eller förnimms, är inte Självet, utan är bara en förnimmelse av Självet. Självet förnimmer vad som kan förnimmas enligt hennes egna idéer, hennes egen tro, men det som förnimms, märks, begrips och inses är aldrig Självet. Inom varje varelse som vi lyckas få någon handling av, eller som vi märker något av, finns Självet, men vi uppfatta inte Det. Det är bara genom att förverkliga Det inom oss själva som vi inser dess existens i varje annan levande form. Hylla därför varje levande varelses andliga natur, och sträva att stödja den varelsen, så att den själv kan se den sanna vägen, den som hon kan lära känna sin egen natur på! Vi måste alla tänka och verka med denna sanna natur som vår vägledare.

Men på alla håll och kanter ser vi oss förhindrade att inta den sanna naturens position. Det tycks omöjligt. Men det är bara ett självbedrägeri, född ur falsk tro som vi har haft. Vi har inarbetat idéer, gillanden, ogillanden och känslor, som med Lagen om intryckens återkommande uppkommer om och om igen. I den stund som vi försöker inta en motsatt ståndpunkt möter vi följder av alla dess krafters kombinerade aktioner i oss själva. Det är vad vi må kalla ”kriget i himmelen”, kriget i människans egen natur. Men om hon förblir sann mot sin egen andliga natur blir hon förbunden till att segra. Om hon tror på sin egen naturs lag går hon framåt och gradvis försvinner hindren. Men vi måste obevekligt hålla oss kvar och ha tillit för och tro till det enda
Verkliga överallt  – själva Livet –  Medvetandet.
Då kommer bojorna, som vi själva har gjort oss, att falla undan. Varje kraft i naturen börjar verka för oss, och med oss, för vi har inga begär av oss själva, utan bara för det goda, för allas räddning. Varje själ och varje ting tycks verka till vår fördel. Men inte för att vi vill det. Vi börjar se den andliga meningen i yttrandet att ”människan som önskar rädda sin själ måste förlora den”. Hon ger upp allt som var tillägnat henne själv och ägnar all förmåga hon har, eller får, till att tjäna andra, och hela universum har hon framför sig. Hon kan ta allt. Men
låt hon inte ta någonting, utom för att ge det ut igen; och acceptera ingenting annat än att lägga det vid andras fötter!


Inget tal finns om synd eller syndare och inga ord om gott eller ont. Bara den frågan finns: Arbetar du för dig själv, som du förstår dig själv, eller arbetar du för Självet, som du borde förstå att du är, och inte för någonting annat? Om du inget vill för dig själv, fordrar inget för den här kroppen, utan bara tänker på att göra för andra, då kommer vad som behövs, av lagen i själva den kraft, som drar dig till sig. Stöd åt varje håll kommer. Hela naturen – andlig, intellektuell, psykisk, astral och fysisk – stärks, till och med omgivningarna förbättras.

Det är vår bristande tro – vår
Otro på Det – som sätter oss där vi inte skulle vara. Förnekelse av Kristus inom oss, Krishna inom oss, Anden inom oss, är den ”oförlåtliga synden” och så länge vi korsfäster den inre Kristus, precis så länge ska vi lida på de mänskliga passionernas och begärens kors. Att tjäna oss själva är en skapad idé som binder fast oss vid felaktiga omständigheter. Vi må sträva för bättre kroppar, bättre positioner, för ägodelar av alla de slag, bättre kvaliteter och bättre förstålelser, men bara på ett villkor, att motivet är att göra bättre lämpliga att hjälpa och lära andra.

Den enda sanna tron är den på det
Högsta — på det Oföränderliga, på Det, som vart och ett är i sin innersta natur. Den enda sanna vägen är att lita till vår egen andliga naturs lag. Människor kan gå från tro till tro, från tillit på det ena till något annat, röra sig vidare från liv till liv och få några resultat, i enlighet de idealens natur som deras troenden sitter fast i. Men enda vägen ut är genom att förtrösta på alla varelsers andliga och väsentliga natur. Och ingen större gåva skulle kunna ges någon mänsklig varelse än det oförytterliga faktum att hon – och var och en – har styrkan att inse och förverkliga det. Detta är en del av den forntida visdom som några få visste, några få följde, och som De alltid förde in i världen, med dess falska troenden, och sökte undervisa människor i allmänhet.

De som följer den sanna trons Väg
dras inte bort från sina medmänniskor. En sådan människas medmänniskor kommer henne närmare än någonsin förr. Hon ser mer i dem. Hon ser klarare deras vedermödors svårigheter och söker hjälpa dem på alla sätt. Hon är alltså mer som en levande människa. Hon handlar mera kunnigt och medvetet än andra gör. Hon får mer av naturen än de gör, för hon ser det hela och individernas aspekter som bildar det hela. Hon får lika mycket ut av livet, och mer, mycket mer, än människan som lever för njutning, för lycka och glädje, och vars ambition är för henne själv. Men hon lever inte för sig själv. Hela hennes liv går ut på att människor lär känna dessa sanningar; för hon vet att kunskap betyder att falska troenden förintas och därför också den fysiska tillvarons alla lidanden och fasor. Då kommer evolutionen att fortsätta med hopp och språng. Människor blir lösgjorda från ställen som de hade överlämnat sig åt och rör sig vidare utan begränsningar i ett universum med gränslösa möjligheter.

När alla våra falska trosföreställningar, våra begär och passioner, våra gillanden och ogillanden, har fallit av oss, som kasserade klädnader, och vi återupptagit den natur som är vår och gudomlig, då blir vi i stånd att bygga en civilisation, mycket högre än denna och som vi knappt kan föreställa oss. För vi kan inte komma ifrån vårt människosläktes Karma
och som vi hör till. De verkningar som vi har åstadkommit tillsammans måste vi utarbeta tillsammans. Det bästa sättet, den högsta vägen, och den säkraste vägen, är att fortsätta längs vår egen inre naturs linje. Och när vi gör detta så ger vi suggestionen till andra människor att själva förverkliga sina inre naturer. Då, i begrundan av Det, som är odödligt, oföränderligt, gränslöst, som är själva vårt Själv och alla varelsers Själv, kommer detta att förverkligas, lite i sänder, men det kommer säkert att ske.

Robert Crosbie

länk till innehållsförteckning för Universell Teosofi Online 

mera Robert Crosbie Online 
 

Översatt från The Friendly Philosopher av Robert Crosbie sid 354-359, 1945; Universal Theosophy: The Foundation of Religion av Robert Crosbie, sid. 140-146, 1963;  Utgivna av The Theosophy Company Los Angeles, USA.

______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23