triangel.gif (5598 bytes)
 

 Robert Crosbies
Svar på Frågor i Teosofins Ocean


FÖRORD


© 2002 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


FÖRORD

Robert Crosbie, grundaren av United Lodge of  Theosophists och tidskriften Theosophy, var under många år en hängiven elev till H.P. Blavatsky och W.Q. Judge.

Teosofins Ocean som är skriven av William Q Judge, betraktades av Robert Crosbie som en fulländad  översikt av H.P.B´s storslagna verk Den Hemliga Läran. Därför ansågs den vara den mest lämpliga boken att sätta i händerna på studenter. Under Robert Crosbies livstid inleddes en studiegrupp i Teosofins Ocean ämnat för de ivrigt sinnade studenter som ville utbilda sig i teosofins grundläggande principer. En del av varje sammankomst avsattes till frågor och svar och dessa bevarades i form av stenografiska anteckningar.

Ett urval av de ställda frågorna och svaren publicerades efter Robert Crosbies död, 1919, i tidskriften Theosophy. Sedan dess har studiegrupper i Teosofins Ocean upprätthållits inom olika U.L.T. Loger, år efter år, och man har haft stor nytta av Crosbies svar eftersom varje ny student i princip möter samma problem. Upprepade önskningar om utgivning av dem i bokform har inspirerat till den nuvarande utgåvan.

 Det har inte gjorts några andra redigeringar än korrigerandet av typografiska fel i det ursprungliga manuskriptet från tidskriften. På detta vis har enkelheten och direktheten i det uttalade ordet och inte minst andemeningen av Robert Crosbies Svar på frågor bäst bevarats och återförmedlats till teosofiska studenter, som med varje påföljande generation blir allt mer benägna att förlita sig helt och hållet på det skrivna ordet och därmed riskera att förlora möjligheten att komma i kontakt med den levande Närvaro som ger liv åt alla sanna läror och alla sanna lärare inom den Teosofiska Rörelsen oavsett tidsepok och grad. Robert Crosbies svar var i samtliga fall muntliga och spontana, baserade på att ”leva Livet” snarare än ett förråd av minnen. Svaren var inte heller ämnade som en uppvisning av hans stora kunskap utan snarare att skapa ett fokus för begrundan. Hans svar var ett uttryck för hängivenhet och gavs som svar på frågeställarens strävan. Tonen som han slog an hade inget med ”auktoritet” att göra utan var snarare en ton som grundade sig i hjärtats övertygelse hos den som av egen erfarenhet bekräftat riktigheten av det som han hört av de stora Lärarna. Hans yttranden har alltid tonen av en elev, som, alltmedan han försöker att uttrycka sig, dock aldrig glömmer bort att han endast är en elev till en älskad och vördad stor Lärare. En elev som på bästa sätt försöker följa i sin Lärares fotspår, och som strävar efter att vägleda andra längs den stig han känner till, så att de i sin tur kan komma till insikt och fungera som hjälpare åt andra – alla länkar i den stora kedjan av ”mänskliga frälsare”.

 Man bör kommas ihåg att även om svaren getts utifrån många års erfarenhet och praktisk tillämpning så ska de inte betraktas som orubbliga definitioner, inte heller som auktoritära svar; utan bör förstås som förklaringar och tillämpningar av teosofins filosofi relaterade till specifika faser som uttryckts i de respektive frågorna. Studenten som ytterst är sin ”egen sanna auktoritet” ska inte acceptera något påstående, oavsett vem det kommer ifrån om han inte själv kommit till insikt om dess sanning.

Svar på frågor börjar med kapitel 1 av Teosofins Ocean och varje kapitel behandlas i ordningsföljd. Varje kapitel inleds med William Q. Judges översikt av kapitlets innehåll. Sedan följer en sammanställning av de frågor och svar som ingår i det specifika kapitlet och sist förmedlas en följd av generella frågor och svar på filosofin.

The Theosophy Company
November 17, 1933
 


Länk till Teosofins Ocean, kapitel 1, av William Q Judge|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23