triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 14A

[Frågorna 378-400]
Första delen

 


© 2007 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Robert Crosbie

 


Svar på frågor i ”Teosofins Ocean” | kap 1A |kap 1B |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7  | kap 8 | kap 9 | kap 10 | kap 11A | kap 11B | kap 12 | kap 13 | kap 14


KAPITEL 14

CYKLER

 

 

En av de viktigaste lärorna. Motsvarande ord på sanskrit.  Få cykler kända i västerlandet. De förorsakar återframträdandet av tidigare levande personligheter. De påverkar livet och evolutionen. När inträffade sig det första ögonblicket? Den första vibrationsfrekvensen avgör de efterföljande. När människan lämnar globen så dör krafterna. Explosions-punkter och naturrevolutioner. Reinkarnation och karma är sammanvävda med den cykliska lagen. Civilisationer kommer periodiskt tillbaka. Avatarernas cykel. Krishna, Buddha och andra kommer hit enligt den cykliska lagen. Mindre framträdande personligheter och stora ledare. Cyklernas skärningspunkter orsakar naturrevolutioner. Månen, Solen och Sideriska cykler. Individuella cykler och reinkarnationscyklen. Rörelsen genom konstellationerna och betydelsen av historien om Jona. Den zodiakiska klockan. Hur idéer inpräntas och bevaras av nationer. Orsak till jordbävningar, Världsbränder, Nedisning och Översvämningar. De brahmanska Cyklerna.

________________________________________

 

Fråga 378: Hur upprättas cyklerna? 

Svar: Cyklerna är naturligtvis inte upprättade av någon hög varelse för människornas skull. Låt oss betrakta jordens cykel roterande kring sin egen axel, och betrakta månen roterande runt jorden, och båda roterande kring solen, och solen i sin tur roterande runt en central kropp, passerande igenom de olika konstellationerna i ett omlopp på 25 868 år. Alla dessa cykler har upprättats genom den kraft och intelligens som de varelser besitter som var närvarande i början av evolutionsförloppet för detta universum och detta solsystem; det är återupprepandet och återframträdandet av dessa varelser som grundlägger de stora cyklerna; cykler betyder återkomsten av det som varit tidigare. 

Fråga 379: Hur skulle ni vilja säga att Karma är förbunden med den cykliska lagen? 

Svar: I den yttersta analysen betyder i själva verket cykler Karma. Vi kan se att vi fört oss själva till våra egna relationer och de förändringar som solens bana genom de olika konstellationerna innebär. Det Zodiaktecken som vi föds under, om vi läser det rätt, ger oss ett index beträffande det tillstånd en civilisation kommer att befinna sig i under en given tid, därför att de varelser som etablerat särskilda relationer i det oändliga förflutna har endast återvänt igen och återupptagit dessa tidigare relationer och liknande omständigheter. 

Fråga 380: Då är vi underkastade cykler såväl som karma? 

Svar: Ja, precis som vi är underkastade reinkarnation. Återigen, så betyder reinkarnation detsamma som cykler. Genom vår inkarnation försätter vi oss i relation med alla fysiska ting – jorden som vi lever på, villkoren på denna jord, förhållandet till andra planeter och andra system. Alla dessa villkor är självskapade; vi erfar dessa villkor i en kropp på jorden och påverkas av dem på grund av vårt tänkande och handlande. 

Fråga 381: Men är vi tvingade att låta cyklerna påverka oss? 

Svar: Vi måste med all säkerhet erfara dem eftersom vi är upphovet till dem. Vi måste verka tillsammans med dem men vi behöver inte vara underkastade dem eller vara kontrollerade av de rådande villkoren. De verkliga orsakerna står alltid att finna bakom de fysiska verkningarna. Det är människans andliga natur som är drivkraften, den upprätthållande kraften – Livet självt, Medvetandet självt – bakom allt det som har frambringats. Så vad vi än finner på jorden så har detta upprättats på högre plan av oräkneliga handlingar utförda av olika intelligenser. Vi befinner oss själva fysiskt och till det yttre under vissa villkor, men i det inre har vi förmågan att höja oss över dem. 

Fråga 382: Kan en människa komma till en plats där cyklerna inte kommer att påverka eller störa henne? 

Svar: Bara på ett sätt. Människan är alltid underkastad cyklerna. När tidpunkten för sömn inträder, så kan hon till exempel inte göra annat än att dra sig tillbaka inombords. Men medvetandet kan vara i ett sådant aktivt tillstånd att inget avbrott eller minnesförlust existerar mellan de olika tillstånden. I vanliga fall vet inte människan vad hennes medvetna aktivitet är då kroppen sover. Därför är hon underkastad sömncykeln i mycket högre grad än vad en adept är. 

Fråga 383: Om vi fullföljer den cykliska lagen, då kan vi väl sägas arbeta med cyklerna, eller hur? 

Svar: Det är precis så som kunskap uppnås. Cyklerna fortskrider i sina förlopp vare sig vi är medvetna om detta faktum eller inte, men om vi är medvetna om cyklerna så kan vi dra nytta av dem. Att förbli stadig under en fallande cykel är lika nödvändigt som att göra den rätta framryckningen under en uppåtstigande cykel. Det faktum att det rör sig om intrycks återvändande eller händelsers återkomst av varjehanda slag utgör en möjlighet varigenom vi kan nå ett högre tillstånd i varje kommande cykel.  

Fråga 384: Var snäll och förklara följande som står på sid. 122 [am ed.]  ” Det påstås inte att konjunktionen åstadkommer denna verkan, men att Visdomens Mästare för tidsåldrar sedan kartlade alla problemen med avseende på,” etc? 

Svar: Planeternas konjunktion skapar inte verkningarna; de markerar bara klockslaget, precis som Zodiakens klocka gör, liksom våra vanliga klockor gör. De skapar inte verkningarna, men de indikerar när verkningarna från en särskild orsak kommer att ske.

Fråga 385: Vad är betydelsen av den sista delen av meningen – ” genom att inpränta Zodiakens symbolik i de äldre nationernas förnuft”? 

Svar: Vid jordens begynnelse finns närvarande allra först de äldre och de långt mera utvecklade Jagen från den förra jorden. Därefter inkommer, efter dessa högre utvecklade Jagen, de andra mindre utvecklade, ända tills alla som är självmedvetna är intagna, låt oss säga att det sker på globens tidigare stadier. Förutom detta så kommer de Jag som representerar den gryende mänskligheten – en mänsklighet som kan jämföras med denna rundens nuvarande högre djur när de har utvecklats i vår sjunde rund. De högre Jagen som sålunda har varit verksamma på den första globen och byggt upp denna, passerar sedan vidare till den andra globen, medan den senare strömmen av Jag inträder i det första stadiet. Det är de högsta eller mest utvecklade Jagen som inpräntar kunskapen åt de efterföljande eller lägre utvecklade Jagen vad beträffar dessa lagar; det är så att säga ett överräckande av det som varit känt tidigare. 

Fråga 386: På grund av att människan är en andlig varelse och alltid kan ändra sin riktning, så förstår jag inte hur Mästarna kunde kartlägga cyklerna såvida inte folk nödvändigtvis handlar på ett mycket snarlikt sätt? 

Svar: De beräknar cyklerna enligt genomsnittet hos den stora människomassan, inte utifrån varje individs position i förhållande till cykeln. En individ kan inta en mycket avvikande position från den allmänna massan gentemot någon cykel, men trots detta rör hon sig i samma riktning och är bunden utav denna cykel; hon måste fortsätta med detta människosläkte antingen, över eller under den. Det finns ingen som kan fly bort från det människosläkte som man tillhör.

Cyklernas verkningar på oss eller utnyttjandet av det cykliska återvändandet är emellertid helt beroende på individen. Låt oss till exempel säga, att det skulle inträffa en revolution över hela världen, som omstörtar alla former, och att alla idéer om värderingar och egendom förstörs, hur skulle detta påverka människorna? Vissa skulle bli fruktansvärt påverkade; andra bara lite grann. Allt beror på individerna i fråga – i vilken mån de känner sig bundna vid de resultat som ett sådant händelseförlopp framkallar. Frihet uppstår ur bristen på egenintresse i vad vi än gör. Om vi arbetar med saker och inte för saker, till allas bästa, utan att vara fäst vid vare sig framgång eller misslyckande, då blir vi inte nedslagna av sådana katastrofer. De kan inte beröra oss. Vi är intresserade av verkningarna de har på andra och inte på oss själva. 

Fråga 387: Då måste den stora folkmassan såväl som varje individ lära sig att handla utan att tänka på egenintresset? 

Svar: Detta är ståndpunkten. Om varje människa gjorde allt som står i hennes makt, för varje annan människa, så skulle det inte finnas någon som lider. Det skulle inte heller finnas någon slags fattigdom. 

Fråga 388: Kan vi räkna med ett cykliskt återvändande av en regeringstid med terror eller ett skräckvälde? 

Svar: Ja, utan tvekan. Samma villkor som framkallade det i Frankrike kan föra med sig samma uppror i ett något annat land. Det är av betydelse att notera att många år före revolutionen så var en viss stor personlighet, känd som Greve St Germain, verksam i Frankrike. Han utförde många diplomatiska uppdrag för den tidens potentater och varnade dem upprepade gånger för det som skulle komma, så snart som vissa förändringar gjordes och vissa säkerhetsåtgärder vidtagits. I detta ser vi ett exempel på hur ett försök gjordes av En som visste hur man håller tillbaka denna slags Karma. Hans bemödanden var hela tiden i en sann riktning –  av sant broderskap i ordets högsta bemärkelse. 

Fråga 389: Men var inte mottot för den Franska revolutionen ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap”? 

Svar: Jo; detta motto antogs för att åstadkomma en revolution och ett blodbad – användes för destruktiva syften snarare än att användas i linje med den andliga uppbyggande grundvalen som orden i dess sanna betydelse representerar. En intressant parallell går att iaktta i detta land. Så tidigt som 1886 sa Mr Judge att detta mäktiga och praktfulla land kommer inte att behålla sin fridfullhet så längetill, utan att folket kommer att resa sig – men vem kan säga av vilken anledning? Han sa att om våra lagstiftare hade vetat vad som stundade och kunnat vidta bestridande verkningar  så skulle de göra det; men han nämnde även att ingen lagstiftning eller patriotiska ansträngningar skulle vara till någon nytta när timmen är slagen och då de Karmiska återanpassningarna mellan människor måste ske. 

Fråga 390: Varför lyssnar människor inte till sådana varningar? 

Svar: Många intar den ståndpunkten att något sådant naturligtvis inte skulle kunna inträffa här. De är besatta av tanken att vi har kommit så långt, i andlig bemärkelse, bortom de tider då sådana omständigheter var möjliga. Men är vi som en helhet så långt utvecklade? Är vi inte snarare som helhet betraktat, sysselsatta med att söka egenintresse, personlig girighet, personlig berömmelse och ägodelar av alla de slag? Det finns ingen verklig förståelse bland människor i allmänhet, och speciellt inte bland våra politiker och så kallade ”människor med stor intelligens” vad beträffar livets syfte; följaktligen existerar det inget tillämpande i praktiken av den enda kunskap som skulle kunna erbjuda någon hjälp. Vad ligger bakom nationernas förbund som nu håller på att etableras? Varje nations egenintresse. Det är fullständigt gagnlöst att slingra sig från detta problem. Vi måste inse vad som är mänsklighetens verkliga problem. Faktum är att vi inte har några verkliga ideal; det som gäller är att var och en tänker på sig själv – individualism, egenintresse, själviskhet. På samma gång är vi dock sammanlänkade med andra individer och med andra nationer. Det som drabbar dem kommer vi också i större eller mindre grad att erfara.

Fråga 391: Om alla människor antog Broderskapets ideal, så som teosofin förmedlar det, skulle vi då märka någon tydlig förändring av villkoren?
 

Svar: Allt är beroende på de idel som människorna antar. Om folk i allmänhet skulle komma till en position då de lyssnade till teosofins budskap och omsatte det i praktiken så skulle praktiskt taget all misär, allt lidande och alla besvärligheter som nu existerar i världen upphöra. Men det ligger bortom räckhåll för någon makt att få människor att lyssna och att tillämpa. De måste först önska det och sedan välja att lyssna.
 

Fråga 392: Då är vi verkligen begränsade i vår förmåga att hjälpa eller hur?

 

Svar: Att vara ”begränsad” ger oss ingen ursäkt att inte göra allt vad vi kan, och det är allt som någon kan göra. Om det bland en större grupp varelser finns några som håller fast vid ett visst ideal och som gör den nödvändiga strävan för det, så faller dessa inte inom ramen för de övriga i gruppen, och verkar därför inte under samma villkor. Men om de förblir stadiga i sin strävan att hjälpa andra  tillfaller hjälpen de övriga i gruppen i sinom tid. Vi skulle kunna kalla dem för ett förbund av individer vilka kommer att växa i kunskap och makt och med tiden bli allt bättre rustade att hjälpa de övriga.
  

Fråga 393: Ni nämner att det enda hoppet för varje nation är att lyssna till de rätta idéerna. Hur ligger det då till med Ryssland?

 

Svar: I Ryssland har de lyssnat till ledarna. Det är detta som är problemet där. Någon ledare har lovat dem andras egendomar, inget arbete och mat i överflöd. Detta är vad de ville ha. Så de lyssnade på hans löften och under tiden som de lyssnade lyckades han införa en så sträng disciplin att ingen av dem vågade opponera sig. De behöver en ledare som vet vad som är rätt och som kan styra med en järnhand för det rättas sak. Då skulle alla göra det rätta för allas bästa. Detta är det enda sättet som det kan fungera på i Ryssland.

 

Fråga 394: Är det då generellt sett så, att höga ideal utvecklar en sann energi kurva.

 

Svar: Varje människa är en ständigt alstrande dynamo som kontinuerligt producerar energi som till slut kommer att påverka själva jorden som vi lever på. Hjärnan är som en utdelningsautomat; ingen energi som vi ägnar en tanke åt går någonsin förlorad, utan blir en del av jordens energi. Om denna energi ägnas mer åt upplösning än åt goda och konstruktiva ideal, då uppstår förstörelse inte endast av civilisationen utan av själva jorden också. Det finns ingen avskildhet mellan oss och de andra rikena. Vi är alla sammanbundna med varandra. Vi lever på de lägre rikena; vi får våra instrument från dem, och vi påverkar dem antingen på ett välgörande eller ett skadligt sätt. I den energi som vi lägger i eget intresse alstrar vi skadliga inflytanden, vilka slutligen, i loppet av cyklernas gång kommer att kulminera i någon form av katastrof. Den energi som alstras höga ideal kommer att kulminera på liknande sätt, men med välgörande verkningar.


Vi måste lära oss vad Teosofi är, men främst av allt måste vi göra det till en levande kraft i våra liv, så att det blir en välgörande verkan och sprider sig bortom vår egen snäva horisont av tankar och känslor. Vi måste tillföra denna dynamiska kraft inte bara åt en enda kanal, utan åt alla. Det är Medvetandets kraft då den är fri från eget intresse; det är Anden fri från eget intresse.

 

Fråga 395: På sidan 125 står det ”Dessa Fyra Yugas är: Krita, eller Satya, den gyllene; Treta; Dvapara; och Kali eller den svarta” De två mellanliggande cyklernas karaktär förklaras inte. Vilka karaktärer har dessa två cykler?

 

Svar: Cyklerna kallas Guld, Silver, Brons och Järn. Varje cykels karaktär kan till viss mån korrespondera med de olika metallernas karaktärer, dess värden och dess beståndsdelar. Den första Tidsåldern korresponderar till barndomen – en cykel av oskuldsfullhet och renhet. Sedan följer ungdomen med dess översvallande livskraft; därefter följer den vuxna åldern då alla krafter är verksamma – den intellektuella kraften har en tendens att överträffa den andliga naturen. Järnåldern kommer alltid som ett resultat av att hela intellektets kraft fokuserats i en tendens mot materiella ting, snarare än i en riktning mot andlig förnimmelse.

 

Fråga 396: Vad kommer efter Järn Åldern?

 

Svar: När Järn Åldern har nått fullbordandet av sin cykel så inträder enligt den gängse ordningen Guld Åldern. Men detta ligger ännu långt borta i tiden. Vi har endast avslutat de första femtusen åren av Kali Yuga, vilket innebär att vi fortfarande har  något över fyrahundratusen år att avverka. Låt oss säga att alla civilisationer på jorden om femtiotusen år överträffat sina möjligheter, helt och hållet. Då uppkommer det en stor rubbning, så som de geologiska förändringar som man tydligt kunnat iaktta har skett på alla planeter. Dessa rubbningar är en återverkan av de krafter som människan har hållit tillbaka så länge och dessa krafter ger upphov till en omfördelning av kontinenterna. Antag för ett ögonblick att en stor katastrof översvämmade jorden; att landmassan sjönk, som den gör under sådana perioder, och att landmassan dök upp där det förut varit hav; och att en återstod av folket lyckades överleva och slog sig ner på dessa nya landmassor. De som överlevde skulle först och främst bekymra sig om tillvarons mest nödvändiga behov –  mat, kläder och tak över huvudet. De konstarter och vetenskaper som existerat skulle inte få något utrymme, utan skulle bara leva kvar som en tradition för de barn som fötts under dessa omständigheter. Deras barn, skulle i sin tur, ha en tradition som låg ännu ett steg mer avlägset från de forntida konstarterna. På så vis skulle en fullkomligt ny fas i tillvaron etableras. De inkommande generationerna, tyngda av överlevnadsbördan, skulle endast lära sig de konstarter och vetenskaper som gick att applicera på deras omgivningar, och den cykliska återkomsten av de forntida konsterna skulle inte komma på länge.
 

Så skulle historien om vår nuvarande västerländska civilisation låta. Alla våra landmärken skulle försvinna inom ett tid av ungefär två hundra år eller mer. Sedan skulle vi kanske under något annat liv, på någon annan av de kontinenter som stigit upp ur havet, undra över vad folk lämnat efter sig när det gäller en eller annan liten relik från sin civilisation. Denna civilisation kommer att gå igenom samma faser som alla de andra; den  erbjuder en möjlighet till förkroppsligande för de själar som genomgått tidigare civilisationer. För vi är den andra rasen, den tredje och den fjärde rasen; den andra rasen gick upp i den tredje, den tredje i den fjärde och den fjärde i den femte och så måste även uppgåendet i framtida raser fortsätta. Inom alla dessa raser har det levts ett liv i en ålder av oskuldsfullhet och renhet, följt av en ålder då renheten och oskuldsfullheten minskat på grund av intellektets tillväxt längs fysiska riktlinjer, och sedan har civilisationens framstormande inom det fysiska fortsatt i all sin komplexitet tills förintandet.
 

Fråga 397: Började Guld Åldern efter det att vi förvärvat våra nuvarande kroppar?

 

Svar: Nej, våra kroppar var inte så konkreta då, de var mera plastiska [formbara], av ett finare materietillstånd. Det fanns jättar på den tiden, det vill säga, former som jämfört med våra nuvarande, var väldigt stora. Dessa former har sedan blivit mer och mer konkreta.

 

Fråga 398: Vilken klass avJag var det som förde in Guld Åldern?

 

Svar: Den klass som vi nu representerar, för vi måste ha levt i Guld Åldern. Det är bara nationernas återfödelsecykel som motsvarar vår återfödelse i en annan kropp. Först kommer barndomen sedan ungdomen, den vuxna åldern och sedan förfall och död. För närvarande befinner vi oss i vår ”vuxna ålder” som en ras, i vår Kali Yuga.

 

 

Fråga 399: Passerar alla nationer genom Kali Yuga nu?

 

Svar: Inte nödvändigtvis. Andra nationer kan för närvarande befinna sig i sin ålder av oskuldsfullhet och renhet, men självklart tenderar Kali Yuga att gradvis bli mer och mer allmänn. Så länge som nationer är okända för varandra och avskiljda genom land och hav, och som en följd avskiljda vad beträffar intelligensen, så kan de olika cyklerna framskrida i sina förlopp relativt oberoende av varandra, men så snart som intelligensen börjar sprida sig över hela globen och det finns en nästan omedelbar kommunikation, börjar Kali Yuga framträda mer enhetligt.

 

Fråga 400: Då verkar det som om cykler överlappar varandra istället för att sluta abrupt?

 

Svar: Cykler överlappar alltid varandra. Det finns ingen direkt brytpunkt. Det skulle inte kunna finnas ett kort avslut och sedan en omedelbar början igen. Det finns alltid ett sammansmältande från en sak till en annan, precis som natten gradvis övergår i dagen. Cyklerna har sin morgon, middagstid, kväll och sina skymningar såväl som sitt definitiva mörker och varje period övergår omärkbart in nästa. 

 

___________________________________________________________________________

SLUT PÅ KAPITEL 14A ONLINE

___________________________________________________________________________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid.177-186. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 


Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23