triangelsymbol
nr 206

Djalal´ud din Rumi
[I åminnelse av Rumis födelse för 800 år sedan]1207-2007

I Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery av Joseph Head och S. L.Cranston kan vi läsa följande intressanta uppgifter:

Det var i synnerhet hos sufierna – vars namn härstammar från sofia, visdom – som läran om reinkarnation var bevarad. Sufierna påstod att de var i besittning av islams esoteriska filosofi och att de föregick Muhammed med åtskilliga årtusenden. Saadi, Rumi, Hafiz, och andra berömda sufipoeter dolde uppenbarligen många av sina idéer bakom den symboliska framställningen av "den Älskade", en tillämpning som senare antogs av trubadurerna och av Dante och Raimundus Lullus. "Sufiläran" säger C. W. King, "omfattade den storslagna idén om en universell tro, som i hemlighet kunde omfattas av vilken yttre trosbekännelse som helst..."

Det enorma, men till största delen icke erkända inflytande, som sufismen hade på såväl Västerlandets som Mellanösterns tankevärld, visas i Idries Shahs bok The Sufis och  i Robert Graves Introduktion till denna bok. Shah som påvisar sufiernas tro på en medveten utveckling och människans obegränsade utvecklingsmöjligheter förklarar:

Det österländska inflytandet under äldre medeltid (i Europa) gjorde sig gällande på åtskilliga områden. Av dessa är de viktigaste de teologiska och de ockulta. Lullus, Assisi, Scot (Duns Scotus) och dussintals andra förmedlade den teologiska versionen. Men vi behöver bara kasta en hastig blick på listan över kända namn av ockultister och europeiska invigda, för att se var den hemliga läran fanns bevarad och vilken de förmedlade, hur beslöjad formen än var.

Raimond Lullus var enligt ockultisterna en alkemist och invigd. Enligt de fromma var han en kristen missionär. Enligt hans egna skrifter använde han sig av sufiskrifter och övningar. Roger Bacon, en annan överstepräst inom ockultismen skrev om den sufiska upplysningen. Paracelsus, som försökte att reformera den västerländska läkekonsten framlägger sufiidéer.... Alkemisten Geber var en av Iraks mest kända sufier. Han är känd som en ockult Mästare (och kemins fader). I den ockulta traditionen finns även Albertus Magnus som både var skolastiker och magiker och studerade i arabiska skolor samt inspirerade Thomas av Aquino. Talrika påvar, som ansågs vara magiker och förmedlare av en hemlig lära...hade kvalificerat sig i arabiska skolor – sådana som till exempel Gerbert, Silvester II ...Inom olika organisationer är det samma sak. I fall Franciskan Orden visar spår av sufiskt ursprung, så gäller detsamma för de rosenkreutziska och frimureriska Ordnarna.

Vidare kan vi i samma bok läsa följande om Mellanösterns störste visman – Rumi –  på 1200-talet:

Rumi var den främste av de mystiska persiska sufipoeterna. Hans Mesnavi omfattar sex böcker med omkring 25 000 verspar. Den anses ligga näst intill Koranen i vishet, och kallas  i själva verket för "Koranen på persiska", därför att den är baserad på Profetens skrifter och uttalanden.

Nedanstående ockulta versrader ur Mesnavi får sammanfatta det av UNESCO instiftade Rumi-året 2007, så som ett minne, av DJALALU'D-DIN RUMI födelse för 800 år sedan i Afghanistan. Denne vise poet och esoteriker belyser vackert medvetandets eller själens utvecklingsförlopp genom de olika kända naturrikena och vidare framåt...

Jag dog som mineral och tog växtens form,
Jag dog som växt och tog djurets skepnad,
Jag dog som djur och tog mänsklig gestalt
Varför skulle jag frukta? När gjorde mig döden mindre stor?
Likväl, än en gång skall jag dö och lämna människors rike,
för att lyftas mot högre rymd som änglars like.
Men även som ängel måste jag vidare gå, ty endast Gud bestå.
Då min änglasjäl jag offrat, bliver jag det
som ingen människa kan förstå.

Utdrag ur Redaktionell artikel
Årgång 2,  jan/feb, 1981, nummer 1
, Teosofiska Rörelsen nr 7

Bulletin nr 206
, December 2007, Malmölogen


Appendix

Den ovillkorliga kärleken förenar oss

Unesco tillägnar år 2007 en av världens främsta mystiker och poeter, Jalal al-din Rumi, som i september fyller 800 år. Dawood Neusser påminner om budskapet från den gränslösa kärlekens poet.

I en tid då västvärlden alltmer söker efter lösningar på den gnagande nihilismen har religionen återigen blivit en fiende. Under 2000-talet är det islam som fått bära rollen som syndabock. I den europeiska identitetskrisen behövs en fiende som kan få oss européer att känna oss goda och förnuftiga igen. Vi har gått igenom en historisk process av ideologier och tankesystem som alla har visats sig vara lika oförmögna att skapa det perfekta samhället.

Kapitalismen, som alltid har varit de moderna krafternas trumfkort, börjar också ifrågasättas. I en sådan tid finns ett tydligt val: antingen gå tillbaka till våra rötter, de humanistiska idealen, och avskärma oss mer från den övriga världen. Eller söka vår identitet i det som förenar oss med andra.

Ingen kan väl så rent och ärligt som 1200-talets islamiske mystiker och poet Rumi stå som en representation för det senare:

En marodör är Kärleken, Sin kropp Den smälter.
Skam den icke känner.
Han spelar allting bort. Han SÖKER ej belöning.
Han GIFVER likasåsom han TAGER mot allting, som en
fri gåfva, ifrån "HAN SOM ÄR".
Gud gifver honom Vara utan Causa.
Förthy att älska Gud betyder: gifva utan orsak.
Sig sjelf att spela bort och gifva upp står HÖGRE än, och
UTANOM och ÖFVER-glänser hvar religion.
Ty religionen SÖKER, KRÄFVER. Söker nåd af Gud och
kräfver frälsning för sig sjelf.
Men de som spela bort sig sjelfve äro Guds utkorade, med
Honom sammansittande.

(Översättning: Eric Hermelin)

I denna dikt talar Rumi om kärlekens sanna väsen. I kärlekstillståndet finns ingen självisk vilja. Människan har återfunnit sin plats i skapelsens eviga givande och tagande. En kärlek som varken strävar eller som vill få någonting tillbaka och som ger utan orsak. Enligt Rumi går kärleken över alla gränser, geografiska, religiösa, sociala och politiska. För Rumi är kärleken principen som allt levande bygger på.

Han är klart inspirerad av nyplatonska tankar men sätter ändå kärleken högre än förnuftet. Bara genom kärleken kan den gudomliga enheten upplevas. Kärleken skapar inte som förnuftet en uppdelning mellan subjekt och objekt. Ja, hela skapelsen är ett utflöde av kärlek och skönhet i Rumis diktning.

Rumikännaren Carl-Göran Ekerwald skriver om Rumis samlade verk Mesnavi: Det animala livet, det skamliga och obscena får sin rättmätiga plats likaväl som längtan efter himmelsriket – för en älskare är allt vackert.

Den enhet människan söker efter går endast att finna i kärlekens sanna väsen. Alla motsatser upplöses i erfarenheten av den gudomliga kärleken.

Jag har gett upp dualismen, jag har sett att de två världarna är en;
En jag söker, En jag känner, En jag ser, En jag kallar.
Jag är berusad av Kärlekens bägare,
De två världarna är bortom mitt förstånd
Jag har inget annat ärende än att festa och rumla

Dawood Neusser


 

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23