triangelsymbol
nr 26

Drömmars funktioner

På frågan om vad drömmar är, säger Helena Blavatsky i sin bok Transactions of the Blavatsky Lodge:

"De verkliga drömmarnas egenskaper och funktioner kan inte förstås om vi inte erkänner existensen av ett odödligt Jag i den dödliga människan vilket är oberoende av den fysiska kroppen. Ämnet blir fullkomligt obegripligt om vi inte tror – och accepterar som ett faktum – att det som finns kvar när vi sover är bara ett stycke levande stoft, vars förmåga att tänka självständigt är fullkomligt förlamat.

Men om vi erkänner att vi inom oss har ett högre och permanent Jag – ett Jag som inte får förväxlas med det vi kallar det "Högre Självet" – kan vi förstå att det som vi ofta betraktar som drömmar, och allmänt accepterar som rena fantasier, i själva verket är lösa fragment ur den inre människans liv och erfarenheter, en vag hågkomst som blir mer eller mindre förvrängd av vårt fysiska minne vid uppvaknandets stund. Det fysiska minnet fångar automatiskt upp några få tankeintryck, iakttagna fakta och handlingar som har utförts av den inre människan under hennes timmar av fullständig frihet. För vårt Jag lever sitt eget liv i stoftets fångenskap när det blir fritt från materien bojor, det vill säga, när den fysiska människan sover. Detta Jag är den sanne aktören, den verkliga människan, det sanna mänskliga självet.

(Se HPB:s häfte "Drömmar", sv. övers.)

I modern tid har psykoanalytikern C G Jung kompletterat drömforskningen. I sin klassiska bok Människan och hennes symboler säger han:

"En person kanske tror att hans drömmar är spontana och helt fristående. Men under en längre period kan analytikern observera en serie av drömbilder och märka, att de bildar ett meningsfullt mönster och genom att förstå detta mönster kan hans patient kanske komma fram till en ny livshållning. Några av symbolerna i sådana drömmar härrör från vad Jung kalla "det kollektiva omedvetna", det vill säga den del av psyket som bevarar och för vidare mänsklighetens gemensamma psykologiska arv. Dessa symboler är så gamla och så främmande för den moderna människan, att hon inte utan vidare kan förstå eller tillgodogöra sig dem."
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23