triangelsymbol
nr
198

Fågel Fenix Mysteriet
REINKARNATION
 

Få ord kan bättre sammanfatta och förklara  Helena Blavatskys verksamhet än följande  tre utdrag. Här framställs dels HPBs mission i ett historiskt sammanhang, dels hur välgörande hennes läror kommer att vara i framtiden och mycket annat.

Fastän alla slags mirakulösa berättelser hade nått Europa för tvåtusen år sedan från det mytiska Indien med sina vise män... kan det inte sägas att en verklig kunskap om indisk filosofi och filosofiska övningar existerade förrän Upanishaderna introducerades till västerlandet tack vare fransmannen Anquetil du Perrons mödor. En allmän... kunskap möjliggjordes först av Max Müller, Oxford, då han gav ut The Sacred Books of the East. Till en början förblev denna kunskap förbehållen sanskritlärda och filosofer. Men det dröjde inte länge förrän den Teosofiska Rörelsen, inledd av Helena Blavatsky, tog de österländska traditionerna i besittning och offentliggjorde dem för den stora allmänheten.

C.G. Jung
Psychology and Religion: West and East
 

Teosofi är en religiös filosofi med klart mystiska intressen som kan spåras tillbaka till den arkaiska världen, likväl är den av katalytisk betydelse för det nittonde och tjugonde århundradets religiösa tankegångar... Rörelsen har utgjort en katalytisk kraft i det tjugonde århundradets återupplivande av buddhismen och hinduismen, och en banbrytande verksamhetsfaktor i främjandet av en större västerländsk kännedom om österländska tankegångar. I Förenta Staterna har den påverkat en lång rad av religiösa rörelser... Enligt några skolastikers uppskattning har ingen annan organisation, ensam, gjort mer än denna för att popularisera de asiatiska religionerna och filosofiska idéerna i västerlandet.

Encyclopaedia Britannica
(Britannica Three, 1974)
 

Man kan säga, att ingen annan person i vår generation har gjort mer för att återigen öppna de sedan länge förseglade skatterna inom österländskt tänkande, visdom och filosofi än Helena Blavatsky. Med all säkerhet har ingen annan gjort så mycket för att klarlägga den djupgående Visdomsreligionen bearbetad av den ständigt tänkande Orienten, samt fört fram i ljuset de forntida litterära verken, vars omfattning och djup har förvånat den västerländska världen, uppfödd som den är i den trångsynta tron att Österlandet endast frambringat råheter och omogenheter inom den spekulativa tankens område. Hennes egen kunskap om orientalisk filosofi och esotericism var vittomfattande. Inget uppriktig tänkare kan tvivla på detta efter att ha läst hennes två viktigaste verk. Hennes spår leder, i sanning, ofta dit endast några få invigda kunde följa, men andan och tendensen i alla hennes verk var kraftgivande, stärkande och stimulerande ...

Helena Blavatskys arbete har redan burit frukt och var klart förutbestämt att åstadkomma ännu mer påfallande och välgörande återverkningar i framtiden. Senare tiders noggranna iakttagare har insett att den gängse tankens anda på många olika håll influerats av det. En vidsyntare mänsklighet, en mer liberal begrundan, en läggning för att utforska forntida filosofier från en högre synvinkel, har ett direkt samband med lärorna som refererats till ovan. Sålunda har Helena Blavatsky satt sin prägel på tiden.

William Q Judge
New York Herald


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23