triangelsymbol
nr 39

Helena Petrovna Blavatsky
(1831-1891)

Den moderna teosofiska rörelsens Guru, Helena Blavatsky firas återigen över hela världen på Den Vita Lotusdagen (den 8 maj). Vi citerar ur The Key to Theosophy (ss 233-234) dessa minnesvärda ord av HPB:

Fråga: Hur skall då de teosofiska principerna tillämpas för att befordra det sociala samarbetet och skapa framgång i arbetet för ett bättre samhälle?

HPB: Låt mig först påminna dig om vilka dessa principer är: Universell Enhet och Universella Orsakssammanhang, Mänsklig Solidaritet, Karmalagen och Reinkarnationen. Dessa är de fyra länkarna i den gyllene kedja, som skulle kunna sammanbinda mänskligheten till en enda familj, ett universellt broderskap.

Fråga: Hur skulle det gå till?

HPB: Med nuvarande samhällsordning ställs vi ständigt ansikte mot ansikte med det faktum, att ett stort antal människor lever i elände, fattigdom och sjukdom. Deras fysiska tillstånd är eländigt, och i många fall ligger deras mentala och andliga förmågor närmast i dvala. Å andra sidan finns det på motsatta ändan av den sociala rangskalan många som lever ett liv i sorglös likgiltighet, materiell lyx och själviska njutningar. Ingendera av dessa två livsformer har uppstått av en slump. Båda är resultatet av de förhållanden varunder de lever, och den ena gruppens åsidosättande av sina sociala plikter står i nära förbindelse med den andras hämmade och förkrympta utveckling. I sociologin likaväl som i alla sanna vetenskapsgrenar gäller den universella orsakslagen; men detta orsakssammanhang får som logisk följd just den mänskliga solidaritet, som teosofin så starkt betonar. Om varje enskild människas handlingar påverkar alla andras liv – och det är den sant vetenskapliga uppfattningen – så kan den äkta mänskliga solidariteten, som ligger till grund för rasens höjande, endast uppnås genom att alla män blir bröder och alla kvinnor systrar och i vardagslivet utövar det sanna broder- och systerskapet. Det är en sådan livshållning, ett sådant äkta broder- och systerskap, i vilket en lever för alla och alla för en, som är en av de teosofiska grundprinciperna och som det är varje teosofs plikt att inte bara lära ut till andra utan också att själv förverkliga i sitt eget dagliga liv.


UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
Utdrag ur Nycken till Teosofin, kap. XII
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23