triangelsymbol
nr 117

Klärvoajant forskning

Visdomsreligionen.... förblir logisk från början till slut. Den förklarar att människan är en andlig varelse och medger inga avbrott i tillvarokedjan för något som en gång förklarats vara odödligt. Varje människas Jag är odödligt, "har alltid existerat och kommer alltid att existera och kan aldrig bli icke-existerande". Det kommer och går och återkommer, och ikläder sig kroppar som är olika för varje gång. Det är blott till synes dödligt, det förblir alltid underlaget för och bäraren av den personlighet som uppträder på livets scen. Och med hänsyn till dessa framträdanden i dödlig gestalt blir de ovannämnda frågorna om tillstånden före födseln och efter döden av största intresse, eftersom kunskap respektive okunnighet om dem förändrar människans sätt att tänka och handla under sin tid som aktör på livets scen. Och det är nödvändigt för henne att ha sådan kunskap för att kunna leva på ett sådant sätt, som befrämjar den evolutionära vågens stora uppåtgående rörelse.

Adepterna har sedan många tidsåldrar tillbaka bedrivit vetenskapliga experiment och forskning i denna riktning. Genom att själva vara siare av högsta rang har de, förutom att de har antecknat sina egna erfarenheter på båda sidor om materiens slöja, även samlat, jämfört, analyserat och bevarat anteckningar om samma slags erfarenheter, vilka gjorts av hundratusentals mindre utvecklade siare, deras egna lärjungar. Denna process har pågått sedan urminnes tider. Låt vetenskapen skratta bäst den vill, Adepterna är ändå de enda verkliga vetenskapsmännen eftersom de beaktar alla sidor av frågan, medan vetenskapen begränsas av hjärnans förmåga, av förhållanden, av ofullkomliga instrument och av en total oförmåga att iaktta någonting djupare än blott materiens fenomen. De urkunder som samlats under tidsåldrarnas lopp, angående de visioner och erfarenheter som rönts av högre och lägre stående siare, finns bevarade än idag. Bland denna stora mängd iakttagelser finns inte en som godkänts utan att ha först undersökts och bekräftats av miljontals var för sig oberoende observationer, och därför besitter Adepterna en verklig experimentellt påvisad kunskap om vad som sker före Jagets födsel i människoform och vad som följer, då "det jordiska höljet" kastats bort.

WILLIAM Q JUDGE
Ur Eko från Orienten (kapitel
4)
                              
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23