triangelsymbol
nr
193

Att få full kontroll på Lägre Manas

 

Det är lägre Manas [Kama-Manas] som kvarhåller alla intryck från ett jordeliv och som ibland på ett märkligt sätt låter dem framträda under transtillstånd, i drömmar, vid sinnesförvirring, under hypnos, men då och då även under normala förhållanden, och mycket ofta vid den fysiska kroppens död. Men Lägre Manas är så upptagen av hjärnan, av minnet och sinnesförnimmelserna, att det tämligen sällan återkallar i minnet något ur den väldiga mängd av händelser som det under årens lopp samlat på sig. Lägre Manas stör Högre Manas verksamhet, därför att det på vår nuvarande utvecklingsnivå är Begärsprincipen och alla därmed sammanhängande krafter, förmågor och sinnen som är de högst utvecklade och skymmer sålunda, så att säga, det vita ljuset från Manas andliga aspekt. Lägre Manas färgas av varje objekt som presenteras för det, vare sig detta objekt är en tanke eller något materiellt. Det vill säga, när Lägre Manas arbetar medelst hjärnan antar det alltså omedelbart form och karaktär efter de objekt, mentalt eller annat som det varseblir. Därigenom får den fyra tendenser: För det första: att naturligt fly från ett ställe, objekt eller subjekt till ett annat. För det andra: att fly till någon behaglig föreställning. För det tredje: att fly till någon obehaglig föreställning. För det fjärde: att förbli passiv och inte bry sig om någonting.

Den första tendensen beror på minnet och Manas naturliga rörlighet; den andra och den tredje beror uteslutande på minnet; den fjärde tendensen är ett slags sömntillstånd som kan bli abnormt och då övergå till sinnessjukdom. Dessa mentala karaktärsdrag tillhör alla Lägre Manas som Högre Manas, med hjälp av Buddhi och Atman, har att bekämpa och besegra. Högre Manas blir när det äger frihet vad vi kallar ett geni eller snille; om det får fullt herravälde i människan gör den människan till en gud. Men så länge minnet fyller Lägre Manas med bilder, kan Högre Manas inte göra sig gällande. Dock ser vi ibland här och var längs livets väg snillen, stora siare och profeter. Hos dessa är Manas högre krafter verksamma och personligheten illuminerad. Sådana var forntidens store Vise, sådana som Buddha, Jesus, Konfucius och Zoroaster [Zarathustra] och andra. Även poeter som Tennyson och Longfellow  och andra är exempel på personer, vilkas sinnen då och då illuminerats av en stråle från Högre Manas. Sådan tillfällig illumination fördunklas dock snabbt av de bilder minnet avger, bilder som härleder sig från en dogmatisk religiös uppfostran.

Utdrag ur Teosofins Ocean av WILLIAM Q JUDGE


 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23