triangelsymbol
nr 62

Människan Sjufaldiga Konstitution

Enligt den kristna läran, stödd av aposteln Paulus – på vilkens uppfattning den dogmatiska kristendomen i realiteten vilar – är människan sammansatt av kropp, själ och ande... Detta trefaldiga schema över människans natur innehåller i själva verket den teosofiska läran om hennes sjufaldiga konstitution, ty de fyra andra indelningarna som fattas återfinns i kroppens och själens krafter och funktioner.

A P Sinnett, under en tid regeringstjänsteman i Indien, var den förste som på artonhundratalet angav huvuddragen angående människans verkliga natur. Detta gjorde han i De Invigdes Lära (Esoteric Buddhism), en bok vars innehåll grundar sig på den information han genom H P Blavatskys förmedling fick direkt från de Invigdas Stora Loge, om vilken vi förut talat. Med framställningen av den gamla läran inför den västerländska civilisationen gjorde Sinnett sin samtid en stor tjänst, och hjälpte i betydande grad teosofins sak. hans indelning var följande:

1) Kroppen eller Rupa
2) Livskraften eller Prana-Jiva
3) Astralkroppen eller Linga-Sharira
4) Den animala själen eller Kama-Rupa
5) Den mänskliga själen eller Manas
6) Den andliga själen eller Buddhi
7) Anden eller
Atma

Om vi betraktar principerna ur en annan synvinkel, kan vi säga att den lägre människan är en sammansatt varelse, men att hennes sanna natur är en enhet, eller en odödlig varelse, en treenighet som består av Ande, urskiljningsförmåga och Förnuft. Denna treenighet kräver fyra lägre förgängliga instrument eller bärare genom vilka den kan verka i materien och samla erfarenheter från naturen. Denna treenighet är det som på sanskrit kallas Atma-Buddhi-Manas, termer som är svåra att översätta till vårt språk. Atma är Ande, Buddhi är intelligensen i dess högsta potens, det som urskiljer och bedömer, och Manas är Förnuftet. Denna trefaldiga förening utgör den verkliga människan; och utan tvivel är denna lära upphov till den teologiska treenighetsdogmen om Fadern, Sonen och den Helige Ande

WILLIAM Q JUDGE
The Ocean of Theosophy (kap IV)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23