triangelsymbol
nr 116

Mästarna inför millennieskiftet

Vad som för det västerländska förnuftet ter sig som en egendomlig form av vidskepelse är den i Indien allmänt utbredda "tron" på märkliga människor, vilka påstås vara av mycket hög ålder och som lever avskilda från världen på orter otillgängliga för vanliga resenärer. Tron på dessa människor är så gammal att det existerar ett vanligt sanskrit ord för dem: "Mahatma", som är sammansatt av två ord, maha, stor, och atma, själ. Denna tro delas av obildade såväl som av bildade människor inom alla kaster. De lägre samhällsklasserna ser Mahatmorna som ett slags gudar, och tänker mest på deras märkliga förmågor och höga ålder. De lärda panditerna och även bildade hinduer i allmänhet har en annan åsikt; de påstår att Mahatmorna är människor eller själar som har obegränsad kunskap om naturens lagar och människans historia och utveckling. De påstår vidare att Mahatmorna – eller Rishierna, som de ibland kallar dem – under tidsåldrar bevarat denna kunskap om naturlagarna inte enbart genom tradition bland sina lärjungar, utan även i befintliga urkunder och i bibliotek som finns någonstans i de många underjordiska templen och gångarna i Indien. Somliga av de troende påstår att det också finns stora mängder av böcker och urkunder i den ensliga del av Tibet som är okänd för européerna, och att endast Mahatmor och Adepter har tillgång till dem.

Tilltron till en sådan universellt utbredd teori har sina rötter i en gammal indisk lära om att människan är en andlig varelse – med andra ord en själ – och att denna själ ikläder sig olika kroppar i liv efter liv på jorden för att slutligen genom upprepade erfarenheter uppnå en så fulländad kunskap att den kan ikläda sig en kropp som är lämplig som boning för en Mahatma eller fullkomnad själ. Då, sägs det, blir denna särskilda själ en andlig hjälpare för mänskligheten. Dessa fullkomnade människor påstås ha tillgång till sanningen om världars och solsystems uppkomst, plus människans utveckling på denna och andra planeter.

WILLIAM Q JUDGE
Ur Eko från Orienten (kapitel 1)

 
                           


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23