triangelsymbol
nr
188

 Mästarnas initiationssystem

När allt material är färdigt och klart, skall byggmästarna infinna sig. 

Alla människor genomgår detta initiationssystem, och därför innefattar det också alla exoteriska samfund. Mycket ofta har de som är Mästare i detta initiationssystem framträtt i dessa samfund, när de såg ett tillfälle att utså de frön som, fastän för en tid inkapslade i formalismens skal, var avsedda att bevaras för framtida bruk – liksom den egyptiska mumien under sekler höll i sin hand det korn som först i våra dagar spirade och bar frukt. Och eftersom människan måste ha hjälp i alla sina strider, har de bistått vid politiska förändringar så snart det funnits något hopp om en bättre tids gryning.[*] Den stora massan är inte medvetet engagerad i det arbete som utförs av denna mäktiga och oövervinnerliga Loge, men kommer att bli det vid någon tidpunkt under loppet av sin långa evolution. Och dock är dessa Mästare under dygnets alla timmar villiga och angelägna att möta dem som är klarsynta nog att se sin egen sanna bestämmelse och högsinta nog att verka för ”det stora värnlösa barnet, mänskligheten”.

Vidare kan ingen av oss, i synnerhet ingen av dem som hört talas om Vägen eller Ockultismen eller Mästarna, med säkerhet säga att han inte redan hör till dem som medvetet genomgått några initiationer. Vi kan redan vara initierade till någon högre grad än våra nuvarande insikter skulle kunna ge vid handen och håller kanske på att gå igenom ett nytt prov oss själva ovetande. Det är bäst för oss att utgå från att så är fallet, bara vi är måna om att avstå från all stolthet över dessa okända framsteg som vi har gjort. Har vi kommit fram till det, vet vi att detta långa liv i sig självt är en ny initiation, i vilken vi lyckas eller misslyckas allt eftersom vi lär oss livets läxa. Jag vet att somliga kommer att dra sig för att anlägga detta synsätt, ty de vill att lagen skall följa de vägar, som de själva utstakat. De vill ha sig förelagt ett tecken eller ett lösenord, ett dokument eller något underbart prov som de kan böja sig för på en viss tid och plats. Men så går det inte till, det vet alla sanna sökare. Om man inte förstår livets små händelser, om de ännu förmår tända vredens fackla eller blåsa upp begärens pyrande eld, kommer Mästarna i denna Loge inte att erbjuda en någon bestämd tid eller tävlan. Dessa bestämda tider och större prov ges verkligen och måste i sin tur bemästras, men de tillhör den dag då man har byggt utvecklingens valv färdigt så när som på slutstenen – som man finner eller förlorar i det förelagda provet. 
______________

[*] En teosofisk författare har gjort gällande att dessa adepter tog verksam del i amerikanska republikens tillkomst och att de antingen var närvarande i egen person eller genom en Budbärare.– B.

Utdrag ur Kommentarer till Bhagavad-Gita av WILLIAM Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23