triangelsymbol
nr 82

Meditationens hemliga kraft

Utan tvivel finns det många lärjungar som, i tron på möjligheten att nå himlen, säger att de är beredda att ta risken av vad som kan hända när denna långa njutningsrika period är slut. Men de skulle aldrig våga ta dessa risker om de till fullo förstod deras innebörd. Ty riskerna är stora och otaliga. Många går inte att klarlägga, för om de överhuvudtaget skall förstås, måste man veta mer om sinnets makt och den verkliga innebörden av meditation. Men de vanligaste riskerna består i vad vi för närvarande grovt kan uttrycka med orden uppskjuten karma och ej utnyttjade frändskapsband och attraktionen.

Kraften hos dessa båda företeelser ligger i människans ytterst sammansatta natur. Så sammansatt är den att hon aldrig som en fullödig varelse kan tillhöra vare sig himlen eller något annat tillstånd, utom det som innebär förening med det gudomliga. Lärda teosofer talar om att människan ingår i devachan och att hon här på jorden lider eller njuter av karma, när i själva verket bara en liten del av henne befinner sig här eller där. När människan har levt sitt jordeliv till slut och ingått i devachan, står hennes innersta väsen tålmodigt väntande i All-Livet på att hon skall återvända och avverka ytterligare karma. Det vill säga, i varje enskilt jordeliv upptar och avverkar människan i allmänhet så mycket karma som hennes fysiska instrument tillåter. En del av karmans makt ligger i "meditationens hemlighetsfulla kraft", som yttrar sig i enlighet med den särskilda fysiska kroppen man har antagit. En människa kan alltså i detta liv utföra "speciella ceremonier" och rätta sig efter texter och lära och därmed vinns lön i himlen och ändå ha kvar en oförbrukad del av denna "meditationens hemlighetsfulla kraft", om vars karaktär hon saknar all kännedom. Risken är därför att denna oförbrukade del kan bli mycket dålig, och kanske händer det, när hon till slut återvänder från himlen, att hennes nästa kropp tillhandahåller det nödvändiga instrumentet för att denna mängd oförbrukad karma skall bringas i dagen med påföljd att hennes nästa liv kan bli ett helvete.

Utdrag ur Kommentarer till Bhagavad-Gita av WILLIAM  Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23