triangelsymbol
nr
186

 Patanjali´s Raja Yoga System

 

2. Koncentration eller Yoga är förhindrandet av den tänkande principens modifikationer.

Med andra ord, brist på tankekoncentration beror på det faktum att förnuftet* – här kallat ”den tänkande principen” – är underkastat ständiga modifikationer förorsakade av dess uppsplittring på en mängd ämnen. ”Koncentration” är således detsamma som att justera splittringstendensen för att uppnå vad hinduerna kallar ”inriktning på en enda punkt”, eller förmågan att rikta in förnuftet på att varje ögonblick beakta endast en tankepunkt och därmed utesluta allt annat.

Denna Aforism utgör kärnpunkten i systemets metod. Orsaken till brist på koncentration i ett visst ögonblick är att förnuftet förändras av vartenda subjekt och objekt som det ställs inför; det liksom förvandlas till detta subjekt eller objekt. Därför är förnuftet inte den mest upphöjda eller högsta kraften utan endast en funktion, ett verktyg med vilket själen arbetar, förnimmer jordiska ting och gör erfarenheter. Inte heller får hjärnan förväxlas med förnuftet, för hjärnan är i sin tur endast ett verktyg för förnuftet. Härav följer att förnuftet utgör ett område för sig själv, skilt från själen och hjärnan. Vad vi måste lära är alltså att bruka viljan – som också är en särskild kraft skild från förnuftet och hjärnan – på ett sådant sätt, att i stället för att låta förnuftet irra från det ena subjektet eller objektet till det andra och bli påverkade av dem, så skall vi vid varje tillfälle och så länge vi vill använda det som en tjänare för betraktandet av vadhelst vi beslutat oss för att begrunda.

4. Vid andra tillfällen än koncentration befinner sig själen i samma form som förnuftets modifikation.

Detta hänsyftar till själens tillstånd i det vanliga livet då koncentration inte utövas. Det betyder att när det inre organet, förnuftet, påverkas eller modifieras genom de yttre sinnena av något objekts form förvandlas även själen – som betraktar objektet genom sitt organ, förnuftet – som om den vore förändrad till denna form; precis som när en snövit marmorstaty blir belyst av ett karmosinrött ljus för betraktaren förefaller röd och förblir så för de visuella organen så länge som den belyses av det färgade ljuset.

___________________

* [Det engelska ordet mind har översatts med förnuftet i hela texten, eftersom det  bäst representerar medvetandets ”tänkande princip” eller det lägre jaget (kama-manas) inom teosofin. Öv. anm.]

         Utdrag ur Patanjalis Yoga Aforismer, Bok 1 av  WILLIAM Q JUDGE


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23