triangelsymbol
nr 48

Reinkarnationsläran

Om vi inte förnekar människans odödlighet och själens existens, finns det knappast några rimliga argument mot läran om föruttillvaro och reinkarnation. Det skulle möjligtvis vara de som vilar på kyrkans lärosats att varje själ är en ny skapelse. Den lärosatsen stöds dock bara av den blinda dogmatismen. Medger vi däremot att vi har en odödlig själ tvingas vi förr eller senare också medge att den måste återfödas, ty även om den vore ny på jorden måste den efter döden fortsätta sin tillvaro någon annanstans. Den måste enligt naturens ordning få en ny kropp på en annan planet eller i en annan sfär. Enligt teosofin är jaget – tänkaren – underkastat samma lagar som allting annat i naturen, och dessa lagar är alla yttringar av den stora lagen för orsak och verkan. Varje orsak får sin bestämda verkan, och det finns ingen verkan som inte har en orsak. Själens odödlighet – som de flesta människor tror på – kräver förkroppsligande här eller någon annanstans, och att förkroppsligas är i vidsträckt bemärkelse att reinkarnera. Om vi kommer till jorden för att leva här ett antal år och därefter övergår till en annan värld, så måste själen få en kropp i den världen, liksom den fick här. Och har vi kommit hit från någon annan värld, så måste vi ha haft en lämplig kropp i den världen också. Den teosofiska uppfattningen härvidlag är att själen måste återförkroppsliga sig på jorden, där den levt och verkat, ända tills den övervunnit de krafter som fjättrar den vid denna glob. Att låta en i utveckling stadd själ förflytta sig till ett annat verksamhetsområde innan den uträttat vad den skall, och innan den uppfyllt sina förpliktelser mot andra varelser i samma utvecklingsskeende, skulle vara orättvist och strida mot de fördolda lagar och krafter som hela tiden påverkar den.

WILLIAM Q JUDGE

Utdrag ur Teosofins Ocean, kap 10


Var vid gott mod, lärjunge; kom ihåg den gyllene regeln. Har du väl en gång trätt in genom Srotapatti-porten, "den som i strömmen ingått"; har en gång din fot trampat den nirvanska strömmens bädd, vare sig i detta eller något kommande liv, då har du endast sju andra liv framför dig, du med den diamantfasta viljan.

HELENA BLAVATSKY
Utdrag ur De Sju Portarna, Fragment 3
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23