triangelsymbol
nr 46

Reinkarnation, karma och cykler

Reinkarnationslagen är livets och framåtskridandets stora lag, och är såsom sådan sammanvävd med karmas och cyklernas lagar. Dessa tre samverkar, och det är praktiskt taget omöjligt att tänka sig reinkarnationen skild från den cykliska lagen. Individer och nationer som tidigare varit verksamma på jorden återvänder periodiskt hit i bestämda strömmar, och återupplivar gång på gång sina civilisationer och konstarter. Och eftersom individerna av olika nationer och raser är förenade med varandra av starka osynliga band, rör sig stora grupper individer sakta men säkert också gemensamt framåt genom att reinkarnera tillsammans i nya raser och civilisationer, allteftersom cyklerna fullföljer sina bestämda omlopp. När därför de själar som en gång skapade våra allra äldsta civilisationer återkommer hit medförande de civilisationers anda och idéer, kommer dessa karaktäristika att förenas med det som under senare tider åstadkommits för utvecklingen av mänsklighetens karaktär och kunskap, och resultatet blir då nya och högre civilisationer. Framstegen kommer dock inte att kunna byggas på bevarade böcker, tekniker, maskiner etc, ty allt sådant förstörs periodiskt. Men eftersom själen alltid bevarar sitt erövrade vetande i manasprincipen och oavbrutet driver de högre principerna och förmågor till ytterligare utveckling, består framstegens grundelement och framträder på nytt när de rätta betingelserna föreligger. Och längs utvecklingsförloppet finns det tillfällen då kortare och längre avatarcykler låter stora själar framträda, som sätter sin välgörande prägel på människosläktet.

Vid de tidpunkter då stora cykler korsar varandra, uppkommer till följd av polväxlingar och andra omvälvningar stora dynamiska effekter som förändrar jordens yta. Detta är inte en allmänt accepterad teori, men vi anser den vara riktig. Det skall också sägas att människan är en kraftig generator som alstrar, lagrar och avger energi. När den väldiga mängd individer som utgör en ras tillsammans alstrar och avger energi, får detta en dynamisk effekt på jordens materia som kan vara stark nog att förorsaka naturomvälvningar.

WILLIAM Q JUDGE 
Teosofins Ocean, kap 14
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23