triangelsymbol
nr 199

Stora Reformatörers Lära
 
TAOISMEN

Låt oss först ta upp frågan om hur Brödraskapet kunnat verka utan att "lämna några spår efter sig i historien". Med sina utomordentliga förutsättningar borde det "i sina skolor ha kunnat samla en avsevärd del av de mer upplysta individerna inom olika folkslag". Hur vet ni att de inte har lämnat några sådana spår? Känner ni till deras ansträngningar, deras framgångar och misslyckanden? Finns det någon jury som kan döma i frågan? Hur skulle er värld ha kunnat samla prov på vad dessa människor utfört, när de ständigt hållit alla dörrar stängda för nyfikna blickar för att inte bli upptäckta. Det främsta villkoret för att de skulle lyckas i sitt arbete var att ingen skulle kunna övervaka eller hindra dem. De vet själva vad de åstadkommit. Allt som kunnat uppfattas utanför deras krets var resultat, vilkas orsaker förblivit dolda för världen. Dessa resultat har många gånger ansetts bero på gudars ingripande, ödet, försynens skickelse eller stjärnornas inflytande. Det har aldrig funnits något skede, vare sig före eller under den s k historiska tiden, när våra föregångare inte gestaltat händelser och "skapat historia", även om fakta dock ständigt förvrängts av historikerna för att anpassas till samtidens fördomar. Kan man vara säker på att våra föregångare inte stått bakom och styrt en del av historiens stora hjältegestalter? Vi har aldrig utgett oss för att kunna påverka hela nationers öden i strid med världens kosmiska förhållanden. Cyklerna måste ha sin gång. Perioder av intellektuellt och moraliskt ljus följer på sådana av mörker, liksom dag följer på natt. Stora och små tidsperioder måste genomlöpas enligt alltings allmänna ordning. Och burna av den mäktiga utvecklingsvågen, kan vi endast förändra och styra några av dennas mindre flöden [The Occult World, 1881, 134-135].
 
Fråga: Har ni något etiskt system som ni tillämpar inom ert samfund?

Svar: Etiken finns där, färdig och tillräckligt klar för den som vill följa den. Den utgör kärnan och gräddan av all etik, hämtad ur alla världens stora reformatorers läror. Därför kommer ni däri finna representerade Confucius och Zoroaster, Lao-tse och Bhagavad-Gita, föreskrifter av Gautama Buddha och Jesus av Nasaret, av Hillel och hans skola, av Pythagoras, Sokrates, Platon och deras skolor. [Nyckeln till Teosofin, kap 3]

A. P. Sinnet & Helena Blavatsky
Bulletin nr 199, Mars 2007, Malmölogen 
 

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23