triangelsymbol
nr 109

Tankens mystiska kraft

Varje inkarnations natur beror på hur jämvikten påverkats av föregående livs förtjänster och brister – hur människan har levt och tänkt – och denna lag är orubblig och fullständigt rättvis.

Karma – en term som betecknar två saker, dels lagen om etiska orsakssammanhang (allt som en människa sår skall hon också skörda), dels jämvikten eller överskottet av förtjänster eller brister hos varje individ – bestämmer också de huvudsakliga upplevelserna av glädje och sorg i varje inkarnation, så att det som vi kallar "tur" i själva verket är "förtjänst" (förtjänst förvärvad i tidigare liv). All karma förbrukas inte helt under ett enda liv, inte heller upplever en person nödvändigtvis verkan av all tidigare karma i detta liv. En del kan vara tillbakahållen av olika skäl. Huvudorsaken är att Jaget misslyckas med att förvärva en kropp som kan förse det med de instrument eller redskap genom vilka meditation eller tankar från tidigare liv kan verka och mogna. Därför anses det att det i människans tankar under ett liv finns en mystisk kraft som oundvikligen åstadkommer sina resultat antingen i ett omedelbart kommande liv eller i något avlägset framtida liv. Det vill säga ett liv, vari Jaget kan förvärva en kropp som är i stånd att fungera som en brännpunkt, ett redskap eller instrument där tidigare karma kan mogna.

Det finns också en svängande eller avvikande kraft i karman och dess verkningar på själen, ty en livs- eller tankeinriktning kommer att påverka själen i denna riktning, ibland upp till tre liv, innan de fördelaktiga eller dåliga verkningarna av någon annan art av karma kan göra sig gällande. Härav följer att varje minimal del av karman inte nödvändigtvis måste erfaras i detalj på samma sätt som då den en gång uppstod, för åtskilliga typer av karma kan utlösas tillsammans vid en viss tidpunkt i livet och genom sin kombinerade verkan skapa ett resultat som i sin helhet exakt motsvarar alla elementen i karman men som likväl är en karma som är olik varje enkel beståndsdel. Detta kan betraktas som nollställande av den beräknande effekten av de olika klasserna av inblandad karma.

Ur Teosofisk Resumé, s 16–17 av WILLIAM Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23