triangelsymbol
nr 73

ULT –
Vår mission & framtid

United Lodge of Theosophists (U.L.T.) är ett sällskap av teosofistuderande som grundades av ett litet antal beslutsamma teosofer för att förverkliga den Teosofiska Rörelsens Syften utan organisatoriska distraherande faktorer och formaliteter. Idén med United Lodge of  Theosophists som förmedlare av teosofiskt arbete härstammar huvudsakligen från Robert Crosbie, en man som genom en lång förbindelse med det ursprungliga Teosofiska Samfundet blev vittne till schismerna och slitningarna i rörelsen, vilka orsakades av organisatoriska krav, "maktstrider" och konkurrens mellan ledarpersoner. Med hjälp av några andra personer som hade kommit att dela Robert Crosbies osekteristiska syn på teosofi bildade han United Lodge of Theosophists 1909 – ett sällskap som definieras genom en enkel programförklaring. Han påbörjade uppgiften att återställa de teosofiska lärornas källskrifter, som inte längre var tillgängliga för allmänheten, och initierade ett program för praktisk teosofisk undervisning. Sedan dess har det inte förekommit några förändringar i denna förklaring av ULTs syfte, kallad Deklarationen, och knappast några förändringar (i princip inga) av de sätt att arbeta som Robert Crosbie grundlade under sin livstid.

Fastän dess förespråkare anser att studiet och förståelsen av teosofin är en livsuppgift, är det nödvändigt med en allmän granskning av denna filosofi för att förstå ULT. Grundidén är att det i varje människa finns en latent förmåga till självkännedom, till självtillit att kunna hitta svaren på alla de stora frågorna samt till att öka insikten genom studier och praktisk tilllämpning av filosofin i det dagliga livet. Även om människor lär av varandra – och det går lättare och fortare i sällskap med andra människor än på något annat sätt – är varje individ helt ansvarig för sin egen tillväxt, och han är själv den ende som ytterst kan avgöra vad han ska acceptera som kunskap och sanning. På detta följer att det bästa sällskapet är det som medger ett maximum av individuell frihet och på samma gång möjligheter till kontakt och samarbete med andra människor som strävar efter att röra sig i samma riktning.

Utdrag ur skriften United Lodge of Theosophists – Dess Mission och dess Framtid
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23