yantra1.gif (2187 bytes)

 Teosofiska skrifter och artiklar på nätet och i tryck

TeosofiFonden – Andra Rapport 2000
En sammanställning av det material som är planerat att översättas av Helena Blavatsky, William Q Judge, Robert Crosbie, B P Wadia och Mabel Collins. Vad som finns på nätet beskrivs, liksom det som går att köpa i bokhandeln. 

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
TeosofiFonden.
  Andra rapporten – den 4 juli 2000
Teosofiska skrifter och artiklar på nätet och i tryck

Vi på redaktionen vill först och främst tacka så mycket för det stora intresse vår hemsida väckt, (12105 besökare) samt för alla de bidrag som kommit in på TeosofiFonden. Sedan vill vi också säga att det även går bra att sätta in era bidrag på vårt postgiro: 444 58 09-9. Detta har en del av er redan gjort, men glöm inte att märka inbetalningskortet med TeosofiFonden, så vi vet att det är en donation.

Vad har då hänt sedan första rapporten kom ut? Jo, till att börja med har vi avslutat William Q Judges Eko från Orienten, 21 kapitel, den är nu helt färdig. Kvar återstår bara att ge ut den som en vanlig skrift. 

Vi börjar nu med att lägga ut första kapitlet av Teosofins Ocean av WQJ, som är sista delen i Judges trilogi. Robert Crosbie skrev i Förordet:

Som författarens förord visar, skrevs denna bok på ett sådant sätt att den skulle bli förstådd av alla läsare; och användandet av enkla termer bör heller inte missleda läsaren att tro att hans verk är av elementärt slag, för bakom och inom varje uttalande finns en djup mening som obetänksamma eller ytliga personer ofta undgår att lägga märke till. Den är i själva verket en förenklad lärobok i teosofins grundläggande undervisning, och den har av de som studerar den "Hemliga Läran" visat sig vara en korrekt förkortad upplaga av detta stora arbete och ett underbart hjälpmedel tack vare sin verkliga förståelse av läran. Den skrevs med den avsikten av den ende som var kompetent nog att göra så och rekommenderas därför på det varmaste till alla som studerar teosofi.

Tidens gång har hjälpt till att inte bara visa värdet av denna lilla bok, utan också William Q. Judges ställning som Lärare. Varje sann teosofi-studerande kan se att allt som han skrivit är präglat av djup kunskap. Ja, ingen läsare kan undgå att lägga märke till att enbart "En Som Vet" skulle kunna tillämpa teosofin på omständigheter och villkor i vardagen på ett sådant sätt som han gjort.

 
Några av  ForumSvaren  (nr 98, 115,119)  av WQJ finns redan ute på nätet och fler planeras komma under hösten. 

Följande teosofi-artiklar av WQJ är nya på webben: .H.P. Blavatsky Bhagavad Gita (kap X), Den Sjufaldiga Indelningen , Karma i Desatir, De persiska lärjungarnas lära, Själavandring – Transmigration, Ockulta Vibrationer, Tröskelns Väktare.

Sedan har vi sammanställt Helena Blavatskys Samlade Skrifter där samtliga översättningar av HPB  finns samlade på svenska, med Online länkar. Detta HPB Index är ett helomfattande index över Helena Blavatskys svenska teosofiska böcker, artiklar, collage, kortare utdrag och citat. De flesta av dessa texter har varit publicerade i olika svenska tidskrifter under åren 1891-2000. Dessutom finns det en hel del icke tidigare publicerade Online artiklar samlade under rubriken ULT’s Arkiv, Malmö. Efter varje angiven svensk artikel står det var man kan finna artikeln i den svenska teosofiska litteraturen. Inom hakparenteser [...] står källan till den engelska originaltexten. Här finns också två mycket ovanliga och vackra foton av Helena Blavatsky. 

Teosofisk Ordbok
  av Helena Blavatsky är en alldeles ny översättning som nu kommer Online.  Än så länge har vi lagt ut bokstäverna A,B,C & D, resten av Ordboken planeras komma ut under senare delen av hösten. Vi har översatt nästan 1600 ord från The Theosophical Glossary, vilket ungefär motsvarar halva boken.

Första kapitlet av Nyckeln till teosofin  av Helena Blavatsky finns nu också Online. Detta är en mycket bra lärobok i grundläggande teosofisk undervisning.Vi finner bland annat följande intressanta rader i detta kapitel:

Fråga: Under Ammonios dagar fanns det flera uråldriga stora religioner. Bara i Egypten och Palestina fanns det många sekter. Hur kunde han förena dem?

Svar:
Genom att göra det vi nu försöker göra igen. Neoplatonikerna var en stor grupp och de tillhörde flera olika religiösa filosofier (3); det gör också teosoferna.

[Fotnot 3. Det var under Filadelfos tid som judendomen etablerade sig i Alexandria. Följden blev att de hellenistiska lärarna blev farliga rivaler till rabbinkollegiet i Babylon. Författaren till The Eclectic Philosophy påpekar mycket riktigt att: "De buddhistiska, vedantiska och magiska systemen lärdes ut samtidigt med dåtidens grekiska filosofier. Det var inte underligt att tänkande människor ansåg att ordstriden borde upphöra och att det var möjligt för ett enda harmoniskt system att utkristalliseras från alla dessa olika läror... Pantaenus, Athenagoras och Clemens var synnerligen lärda inom den platonska filosofin och förstod dess grundläggande samband med de österländska systemen."
]

På den tiden bekräftade juden Aristobulos att Aristoteles etik representerade Mose lags esoteriska läror. Philo Judaeus försökte förena Pentateuchen med pythagorisk och platonsk filosofi. Och Josephus bevisade att esséerna från Carmel inte gjorde annat än efterliknade och var anhängare av de egyptiska terapeuterna (healers). Så är det även idag. Vi kan visa varje kristen religions stamträd ner till minsta sekt. De senare är mindre kvistar och skott, som har slagit ut ur de större grenarna, men dessa kvistar och grenar har slagit ut från samma stam – VISDOMSRELIGIONEN. Det var detta Ammonios ville bevisa. Han försökte förmå hedningar och kristna, judar och avgudadyrkare att lägga ner sina stridsvapen och att komma ihåg att de alla hade tillgång till samma sanning, om även under olika förklädnader, och att de alla var barn av samma moder (4). Detta är också teosofins mål.

[Fotnot 4. Mosheim säger om Ammonios: "Klar över att inte bara de grekiska filosoferna, utan även de olika barbariska nationernas filosofer, var fullkomligt överens med varandra i alla viktiga frågor, gjorde han det till sin uppgift att föra ut sekternas alla tusen läror. Han ville visa att de alla hade samma gemensamma källa och att de alla strävade mot samma mål." Om The Edinburgh Encyclopaedias författare vet vad han talar om när han skriver om Ammonios, då beskriver han den moderne teosofen – hans tro, hans arbete – för han säger när han talar om theodidaktos: "Han antog den egyptiska läran (den esoteriska kom från Indien) om att universum och gudomen är en del av det stora hela. Han antog också läran om världens evighet... och grundlade ett system av moralisk disciplin, som tillät allmänheten att leva efter sitt lands lagar och naturens bud, men krävde av de vise att upphöja sitt förnuft genom kontemplation."]

Följande teosofiska artiklar av HPB  är nya på webben: Drömmar (från Transactions of the Blavatsky Lodge), Livsatomernas kretslopp – Transmigration, Geni, Psykometri (från Isis Unveiled), Var Paulus en Invigd? (från Isis Unveiled), Tidsvågen, Kunskap kommer först i drömmar, Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution (från Den Hemliga Läran),  Dzyans Sånger – Människans Skapelse (från Den Hemliga Läran), Ockulta Vibrationer, Astralljuset och Astralkroppen (från Isis Unveiled), Tystnadens Röst – Första Fragmentet (från Tystnadens Röst), De fyra gyllene länkarna (från Nyckeln till Teosofin, utdrag från kapitel 12), Om ockulta fenomen.

Ljus på Vägen, en ockult klassiker av Mabel Collins finns nu också i ny översättning och Online i tre delar: Ljus på Vägen Bok I & IIKommentarerna Karma.  Ljus på Vägen lanseras som: EN AVHANDLING SKRIVEN FÖR PERSONLIGT BRUK TILL DEM SOM ÄR OKUNNIGA OM DEN ÖSTERLÄNDSKA VISDOMEN OCH SOM ÖNSKAR ATT KOMMA UNDER DESS INFLYTANDE.

Vi har också förmedlat Nyhetsbrev nr 8 Teosofi 2000; nr 9 Teosofiska Speglingar;
nr 10 Den Vita Lotusdagen; nr 11 Robert Crosbie – Vändpunkten.

Allra sist vill vi också påminna om våra engelska texter och länkar som till exempel: B.P. Wadia
texts Online english & swedish
; Theosophy Magazine Online; Home Study Course; The Bible in the Light of Theosophy; Blavatsky Net; The writings of Helena Blavatsky in english; The writings of  William Q Judge in english.

Vi tackar för visat intresse och önskar alla som läser dessa rader en skön sommar.

Den 4 juli 2000,
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS,  Malmölogen

 

_____________________________________________________________________________________
 
till TeosofiFonden Huvudindex

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida | till toppen av sidan

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23