yantra

UNITED LODGE
OF
THEOSOPHISTS

&
DEN TEOSOFISKA RÖRELSEN


United Lodge of Theosophists (U.L.T.)  är ett sällskap av teosofistuderande, som  grundades av ett litet antal beslutsamma teosofer, för att förverkliga den Teosofiska Rörelsens syften.  

Idén med United Lodge of Theosophists som förmedlare av teosofiskt arbete härstammar huvudsakligen från Robert Crosbie. Med hjälp av några andra personer som delade Robert Crosbies osekteristiska syn på teosofi bildade han United Lodge of Theosophists 1909 – ett sällskap som definieras genom en enkel programförklaring.

Han påbörjade uppgiften att återställa de teosofiska lärornas källskrifter, som inte längre var tillgängliga för allmänheten och initierade ett program för praktisk teosofisk undervisning. Sedan dess har det inte förekommit några förändringar i denna förklaring av ULTs syfte, kallad Deklarationen, och knappast några förändringar (i princip inga) av de sätt att arbeta som Robert Crosbie grundlade under sin livstid. Fastän dess förespråkare anser att studiet och förståelsen av teosofin är en     livsuppgift, är det nödvändigt med en allmän granskning av denna filosofi för att förstå ULT.

Grundidén är att det i varje människa finns en latent förmåga till självkännedom, till självtillit att kunna hitta svaren på alla de stora frågorna samt till att öka insikten genom studier och praktisk tillämpning av filosofin i det vardagliga livet. Även om människor lär av varandra  – och det går lättare och fortare  i sällskap med andra människor än på något annat sätt – är varje individ helt ansvarig för sin egen tillväxt, och han är själv den ende som ytterst kan avgöra vad  han skall acceptera som kunskap och sanning. På detta  följer att det bästa sällskapet är det som medger ett maximum av individuell frihet och på samma gång möjligheter till kontakt och samarbete med andra människor som strävar efter att röra sig i samma riktning.

Vilken är då den gemensamma grund  som teosofistuderande i ULT står på? Det är enighet angående den Teosofiska Rörelsens Syften och grundsatsen att de teosofiska lärorna är den bästa tillgängliga vägledningen för planeringen av arbetet för att söka nå dem. Kort uttryckt går de ut på:

 1.  Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende vid ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg.

2.   Att studera forntida och moderna religioner, filosofier  och vetenskaper, samt att klargöra vikten av sådant studium.

3.   Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans  latenta psykiska krafter
.

Teosofin lär att mänsklig intelligens i grunden är ett uttryck för den själsliga verkligheten i varje människa. Denna själ är en individ, en pilgrim under ständig utveckling verksam i en lång rad av förkroppsliganden (inkarnationer) genom vilka den växer i kunskap och etisk medvetenhet. Denna utveckling kulminerar i form av en fulländad mänsklig varelse – fulländad i förhållande till vad som är möjligt under denna utvecklingsperiod. Teosofin lär att denna cykel av tillväxt framskrider under ledning av en naturlag – en lag som verkar lika mycket på det moraliska som på det fysiska livet, och som man om man studerar den i dess mångfaldiga skeden och subtila verkningar, kan förstå och lita på. I Österlandet och alltmer i Västerlandet, är denna ordningsprincip känd som Karma.

Teosofin hävdar vidare att alla mänskliga själar – liksom den själsliga aspekten av allt i naturen – har sitt ursprung i den Yttersta Verkligheten, vilken är källan till allting. Detta är den gamla idén om en okänd och fördold Gudom – abstrakt för intellektet, helt dold för känslorna, dock en absolut närvaro i allt liv och varje aspekt av varande och natur. Det är den oföränderliga grundbeståndsdelen uppfattad som det Namnlösa, den primära realitet som upprätthåller universum. Detta är det centrala och odefinierade Subjektet bakom alla former av intelligens, men ändå inte begränsat eller inskränkt av någon form. Denna princip, menar teosofin, är källan till och rättfärdigandet av alla etiska begrepp och den verkliga förutsättningen för alla broderskapsideal.

Detta var ett kort utdrag ur skriften "ULT – Dess Mission och dess Framtid"

Klicka här så kommer du till hela texten "United Lodge of Theosophists – Dess Mission och dess Framtid"

 

 


  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  till Teosofiska Speglingar

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23