triangel.gif (5598 bytes)
DSF nr 5

 Den som frågar

 ÄR BARMHÄRTIGHET OCH FÖRLÅTELSE FÖRENLIGA MED KARMA?


från Vahan, 1891-1892

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 Fråga: Vilken betydelse har barmhärtighet och förlåtelse inom teosofin, och är de förenliga med karma?

Svar 5: W.Q.J. – Barmhärtighet och förlåtelse är av största vikt inom den grenen av teosofin som behandlar etik och dess tillämpande på vårt uppförande. Var det inte för karmalagens fullkomliga barmhärtighet – som är barmhärtig ty den är rättvis – så hade vi för länge sedan blivit bortsopade från tillvaron. Själva det faktum, att den förtryckande, den ojuste och den ondskefulle utövaren kan fortsätta att leva sitt liv är ett bevis på barmhärtigheten hos naturens stora hjärta. De får på detta sätt det ena tillfället efter det andra att gottgöra sina misstag och klättra, även om det är på smärtans stege, upp till fullkomlighetens höjder. Det är sant att karma är rättvis, eftersom den utkräver betalning till sista öret, men å andra sidan är den evigt barmhärtig, då den osvikligt utbetalar sina kompensationer. Inte heller är skyddandet från nödvändig smärta sann barmhärtighet, utan är sannerligen motsatsen, för många gånger är det endast genom smärta som själen når just den grad av kunskap och styrka den behöver. Enligt min åsikt låter karmalagen barmhärtighet och rättvisa gå hand i hand, när den utfärdar sina påbud, för denna lag är noggrann, pålitlig och mäktig, och  inte underkastad den svaghet, den brist på omdöme eller den okunnighet, som alltid medföljer den vanliga människans sätt att döma och handla.
 

Översatt från Willliam Q Judges Theosophical Articles, vol II, sid 483, ”The Enquirer, query nr 5.” Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23