triangel.gif (5598 bytes)
FTD 29

  Astrala väsen

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

ASTRALA VÄSEN

Rymden är full av dem. Trots att de är osynliga påverkas nästan alla människor mer eller mindre av dem. Studiet av dem och deras verksamheter, ett arbete av många stora själar i det förflutna. Elementaler – naturens individualiserade krafter. Elementarer – de dödas skal. Det krävs en ansträngning från den studerandes sida för att hindra psykiska inflytanden. Farliga följder av att medverka i spiritualistiska seanser. Den dödes verkliga själ finns inte i astralljuset. Dess invånare är i hög grad en följd av av människornas tankar och handlingar. Fyra olika slags ”naturandar”, av rosenkreutzarna kallade jord, vatten, luft och eld. Detta hänsyftar på intelligenserna bakom alla ting, och den sanna vetenskapen om andens olika betingelser i naturen. De forntidas fyra ”element” var sannerligen inte samma element som termen innebär idag, utan materiatillstånd – såsom fast, flytande, gasartat och eteriskt eller eldartat. De lagar som styr dessa tillstånd är yttringar från intelligenser bakom de astrala väsendena. Etern är en del av astralljuset. Materialisationer, andeknackningar, fristående röster, mediumskap, hemsökelse, besatthet är termer som helt och hållet förklaras i den teosofiska litteraturen. För att få en rationell kännedom av detta ämne bör den studerande fullständigt förstå de förklaringar som ges. [sid 17-18]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23