triangel.gif (5598 bytes)
FTD 18

  Den Hemliga Lärans Grundsatser

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

DEN HEMLIGA LÄRANS GRUNDSATSER

Deras metafysiska grund. De påträffas indirekt i alla stora religioner och filosofier. Deras universella tillämpning:

(a) Nödvändigheten av att postulera en grundläggande enhet. Enighet mellan religion, vetenskap och filosofi. Studium av enheten under dess tre aspekter, medvetande liv, (ande eller kraft) och materia. Detta är applicerbart på människan, atomen och universum. Dessa tre aspekter är utbytbara, ty etik kan förklaras i termer av kraft och vetenskap i termer av medvetande. Företeelser, lärosystem och mänskligheten borde betraktas utifrån var och ens utgångspunkt. Opersonlighetstanken kan vara till hjälp, för medelst denna kan människan ses som ett centrum genom vilket det Enda manifesterar sig såsom någon av de ovan angivna universella principerna.

(b) Denna grundsats baserar sig på läran om reinkarnation, karma, den cykliska lagen, etc. Den cykliska lagens allmänna lära: såsom utvidgning och sammandragning, periodicitet och vibration. Dess tillämpning på universum, jorden, raser, människan och det dagliga livet. Orsaken till födelse och död. Vanor. “Motsatsparens” förbindelse med denna lag.

(c) Denna grundsats ömsesidiga beroende av de två tidigare. Den givna slutsatsen av de två föregående punkterna. Monadens pilgrimsfärd; samt Jagets. Skillnaden mellan dessa. Evolutionens tre strömmar: monadens, Tänkarens och materians. Deras sammanstrålning i människan. Detta synsätts överlägsenhet framför det materialistiska. Är själarna avskilda från varandra? När kommer ”pilgrimsfärden” att upphöra? [sid 11-12]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum


Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23