triangel.gif (5598 bytes)
FTD 5

  Samfundets Tre Syften

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

SAMFUNDETS TRE SYFTEN

(1) Universellt Broderskap utan att fästa avseende på några som helst åtskillnader. Varför inga åtskillnader? Broderskap inom alla naturens riken. Den sanna innebörden av kastväsendet. Västerlandets relation till Österlandet. Människans relation till djurens, och djurens till människan. Skillnaderna mellan kristendomens och teosofins Broderskapstankar. En Universell Ande är grundvalen för alla manifestationer. Teosofin arbetar snarare med att förändra människans inre natur än att upprätta socialistiska samhällen eller att ge människan mat och kläder. Det senare arbetet är däremot också nödvändigt för att hjälpa dem som drabbats av karmas verkningar.

(2) Studiet av forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper; samt klargöra vikten av ett sådant studium. Hur studerar man dessa på bästa sätt? Forntida religioner är kvarlevor från forntida ockulta grupper. Den ariska filosofin. Har den Teosofiska Rörelsen inletts med det Teosofiska Samfundet? Korrekt föreställning av Gud. Den modern vetenskapen tenderar att avspegla den forntida visdomens undervisning. Visdomens skattkammare finns i Öst. I Indien finns mycket visdom, men hinduerna förstår inte sin egen filosofi. Den ariska rasens äldsta böcker är Veda skrifterna. Varför bör teosofer förstå och studera buddhismen? Nödvändigheten och vikten av att utforska den ursprungliga kristendomen för att på så sätt göra slut på prästerskapet, felaktigheter och vidskepelse. Det Teosofiska Samfundets arbete inom detta område.

(3) Att undersöka de oförklarade naturlagarna och de psykiska krafterna, som finns latenta inom människan. Alla tecken och tankar som tenderar att gå i denna riktning. Teosofiska Samfundets syfte är att undersöka, inte att experimentera. Enbart de som studerar ockultism kan förstå naturens lagar. Alla teosofer är inte ockultister. Den elev som söker den högre visdomen bör avhålla sig ifrån hypnotism, mental telepati, mediumskap och psykiska bedrifter. Varför är det så? Nödvändigt för det Teosofiska Samfundet att förklara moderna upptäckter inom detta område utifrån den forntida Ockulta Visdomen.

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23