triangel.gif (5598 bytes)
nr 51

  När går Jaget in i kroppen?

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 

Inträder Jaget i kroppen vid eller före födelseögonblicket?

Svar 51: W.Q.J.  Jaget går inte in i kroppen vid något tillfälle överhuvudtaget. Kroppen är ett grovt materiellt instrument som överskuggas eller informeras av Jaget. Vi är vana vid att säga att våra själar är fångade i våra kroppar eftersom de gamle uttryckte det så. Men när de använde detta uttryck fanns det i omlopp ytterligare en förklaring om kroppen, som innebar att kroppen var mer än bara ett fysiskt skal. Kroppen och dess förbindelser sträcker sig mycket längre än vad vi kan se med våra ögon. Faktum är att det vi ser av våra kroppar är bara den grova och synliga delen; varje människa bär på samma gång med sig de mindre påtagliga delarna av kroppen, vilka trots allt är mycket kraftfulla i sin verksamhet. Den synliga kroppen är den materiella kärnan, och resten är den mindre materiella utkanten eller utstrålningen. Så när de gamle talade om själen i förbindelse med kroppen, så omfattade de i ordet “kropp” den tidigare omnämnda utvidgade betydelsen. Vid befruktningstillfället bildas astralkroppen – eller modellkroppen – och detta ger upphov till att ett Jag med sina utvecklingsmöjligheter blir infångad. Föreningen mellan Jaget och kroppen – genom Manas-principen – görs i allmänhet vid sju års ålder, och från den stunden är Jaget förbundet eller i förbindelse med kroppen. Men innan denna materiella förbindelse ägt rum var det först fångat och involverat i passioner och begär – eller i Kama-principen – vilken alltid är den verksamma eller skapande orsaken när det gäller Jagets förkroppsligande. Denna Kama-princip är en del av våra Skandhas eller grupper, varav den fysiska kroppen är en. 

Jag kan inte förstå den kraftiga invändningen mot reinkarnation som innebär att den skulle hindra moderns möjligheter till att kunna påverka barnet. Så är det inte, för hon ger barnet dess kropp med alla dess tendenser, och hon ger det mjölk som på så sätt ökar tendenserna. Hon kan definitivt inte påverka Jaget omedelbart, och tur är väl det, för att annars skulle hon hindra dess utveckling. Det är den förflutna karman som för barnet till modern, och den karman kan innebära att det blir en bra eller dålig födelse, för att senare antingen bli påverkad fördelaktigt eller skadligt av modern. [sid. 47] 

 


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23