triangel.gif (5598 bytes)
1-39

FORUM’S
teosofiska diskussionsämnen[
From The Theosophical Forum – maj, 1895 - mars, 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”


_________________________________________________________


1. DEN FYRFALDIGA LÄGRE MÄNNISKAN

Den kallas fyrfalden. Sammansatt av (1) kroppen; (2) livsprincipen eller jiva; (3) astralkroppen, eteriska dubbletten, linga-sarira; (4) begär och passioner, kama-rupa, kama-manas eller förnuftet insnärjt och färgat av begär och passioner.

Kroppen är en begränsning och inte en orsak. Är det fysiska instrument som behövs på detta plan? Alla kroppar tillhör detta plan, därför är vårt instrument helt och hållet animaliskt. Dess partiklar förändras ständig helt i linje med vetenskapliga observationer.

Livsprincipen, Jiva, Liv. Den är universell; genomtränger varje punkt i rymden; härlett från det högsta jiva och därför universell; skiftar mellan alla levande varelser.

Astralkroppen; den eteriska dubbletten; Linga Sarira. Dess funktioner och krafter: formen eller matrisen kring vilken den fysiska är uppbyggd; är en del av den astrala materiens natur; beskriv den senare. Är sätet för det rent personliga, men det finns en reflexmässig automatiskt verksamhet på den från vår kropp. Som allmän regel en ny astralkropp vid varje födsel, men något förs över från tidigare liv.

Begär och passioner, Kama och Kama-Manas. Vändpunkten; gemensamt med djuren, bortsett från att, de har endast en liten del om ens något av manas.  Människans slagfält, liknar jordens. Reinkarnation; återfödelsens hjul som beror på begärens och passionernas verkningar och återverkningar.


2. ÅTERFÖDELSE OCH PREEXISTENS

Historia och allmän förekomst av lärorna. Lärdes ut av de tidiga kristna kyrkofäderna, framför allt av Origenes. I forna dagar lärdes den ut i Österlandet och detta har fortsatt fram till våra dagar. Är rådande hos de flesta tänkare, länder och religioner. Den lärdes ut av Jesus i Matteusevangeliet, xi, xvi, xvii, beträffande Johannes Döparen; om han var en reinkarnation av Elias måste detta sortera under en naturlag. Läran nödvändig för själens utveckling och karaktär. Någonting kan inte komma ur ingenting; och följaktligen kan styrka och skillnad i karaktär få sin förklaring. Återfödelse förklarar många problem. Möjligheter ges för utveckling och disciplin. Kan tillämpas på nationers uppgång, nedgång och fall. Och beträffande stora genier såsom Mozart, Napoleon och andra. Kan också tillämpas på exceptionella fall såsom Blinde Tom, på musikaliska underbarn och på många matematiska genier. Utan denna lära kan livets misär, skillnader i karaktär och möjlighet, samt handikapp vid födelsen inte förklaras.

 

3. TEOSOFIN TILLÄMPAD I LIVET

Teosofen bör tillämpa sina teorier i det praktiska livet. Intellektuell teosofi är till ingen nytta för den enskilde individen, även om den kan vara det för andra. Den leder till hyckleri. Det andliga eller hjärtats lära måste läras. Det personliga elementet måste bli förstått och besegras. Dåraktigt att jaga efter psykiska eller ockulta krafter. Nödvändighet av dygd, opersonlighet, kärlek till nästan, osv., hos den som uppväcker sådana psykiska krafter. Följaktligen ställs det krav på att utföra varje plikt i livet. Pliktens betydelse. Vår skyldighet mot andra och mot den mänskliga rasen. Fabeln om haren och sköldpaddan kan tillämpas på detta ämne.

 

4. KARMA ELLER KOMPENSATION

Rättvisans lag; av verkan och återverkan. Läran finns inom olika religioner som till exempel i buddhismen, bramanismen och kristendomen; varje människas ansvar; rasernas ansvar. Reglerar karman den ständiga återfödelsen till en och samma ras tills full kompensation har uppnåtts och matchande rastendenser uttömts? Är Karma ödet? Vad för slags öde är det?

 

5. SAMFUNDETS TRE SYFTEN

Universellt Broderskap utan att fästa avseende på några som helst åtskillnader. Varför inga åtskillnader? Broderskap inom alla naturens riken. Den sanna innebörden av kastväsendet. Västerlandets relation till Österlandet. Människans relation till djurens, och djurens till människan. Skillnaderna mellan kristendomens och teosofins Broderskapstankar. En Universell Ande är grundvalen för alla manifestationer. Teosofin arbetar snarare med att förändra människans inre natur än att upprätta socialistiska samhällen eller att ge människan mat och kläder. Det senare arbetet är däremot också nödvändigt för att hjälpa dem som drabbats av karmas verkningar.

(2) Studiet av forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper; samt klargöra vikten av ett sådant studium. Hur studerar man dessa på bästa sätt? Forntida religioner är kvarlevor från forntida ockulta grupper. Den ariska filosofin. Har den Teosofiska Rörelsen inletts med det Teosofiska Samfundet? Korrekt föreställning av Gud. Den modern vetenskapen tenderar att avspegla den forntida visdomens undervisning. Visdomens skattkammare finns i Öst. I Indien finns mycket visdom, men hinduerna förstår inte sin egen filosofi. Den ariska rasens äldsta böcker är Veda skrifterna. Varför bör teosofer förstå och studera buddhismen? Nödvändigheten och vikten av att utforska den ursprungliga kristendomen för att på så sätt göra slut på prästerskapet, felaktigheter och vidskepelse. Det Teosofiska Samfundets arbete inom detta område.

(3) Att undersöka de oförklarade naturlagarna och de psykiska krafterna, som finns latenta inom människan. Alla tecken och tankar som tenderar att gå i denna riktning. Teosofiska Samfundets syfte är att undersöka, inte att experimentera. Enbart de som studerar ockultism kan förstå naturens lagar. Alla teosofer är inte ockultister. Den elev som söker den högre visdomen bör avhålla sig ifrån hypnotism, mental telepati, mediumskap och psykiska bedrifter. Varför är det så? Nödvändigt för det Teosofiska Samfundet att förklara moderna upptäckter inom detta område utifrån den forntida Ockulta Visdomen.

 

6. DEN ANDLIGA MÄNNISKAN

Tre principer; Atma, Buddhi, Manas. Kallad den Högre Triaden: Monaden.

Atma. Anden; det Högre Självet. Betydelsen av ordet. Är del av människan, dock universell. Kan du om denna säga att den är ”din” eller ”min”? Grunden till hela den manifesterade naturen. Det Högre Självet kan inte manifestera sig utan Buddhi, dess farkost. Det står i samma förhållande till människan som Brahman står till universum.

Buddhi. Atma-Buddhi, den icke medvetna monaden. Atma-Buddhi finns inom mineralet, växten och djuret, liksom i människan. Buddhi kallas för den Andliga själen. Kan inte existera utan Atma. Det är Atman’s farkost eller första slöja. Atma-Buddhi passerar genom alla naturriken och bara när den lyckas att utveckla sig till människostadiet, blir den självmedveten eller manasisk. Den mest mystiska av samtliga principer. Buddhi – den andliga Viljan.

Manas. Två faser, högre och lägre. Högre, Manas länkad till Buddhi. Lägre, Manas länkad till Kama. Buddhi-Manas och Kama-Manas. Självmedveten i människan. Lägre Manas är det lägre självet. Lägre Manas förenad med Kama och astralkroppen är personligheten. Hur kan lägre Manas bli förenad med det högre? Lägre Manas är en stråle av högre Manas. Kallas för Fadern och Sonen. Har djuren Manas? Hur uppstod Manas i människoriket? Den Hemliga Lärans undervisning beträffande Pitrierna (Fäderna).

Förklara förhållandet mellan Atma-Buddhi-Manas och den fyrfaldiga lägre människan.

 

7. OCKULTISM

Förklaring av termen. Skillnad mellan de ockulta konsterna och sann ockultism. Chelaskap och adeptskap. Nödvändigheten av att förstå ockultismens sanna betydelse för att undvika felaktiga uppfattningar om denna. Ockultister i alla tidsåldrar; nämnda i Bibeln och andra heliga böcker. Sann ockultism innebär att förstå förnuftets och själens inre arbete och inte att utföra psykiska experiment. Österlandets ockulta skolor. Den ockulta vetenskapens framtid ligger i Västerlandet. I Amerika bildas viktiga ockulta skolor. Inga initierade i Indien, enligt Helena Blavatsky’s undervisning. Det värdelösa i att söka efter personligheter; den studerande måste finna sin andliga lärare inom sig själv. Skillnaden mellan den moderna kristna läran och ockultismen hos de forntida Christos anhängarna. Nödvändigheten av renhet, strävan och meditationen för att uppnå ockult kunskap. Teosofiska Samfundet en ockult rörelse. Det måste finnas en förståelse av teosofins filosofi innan den studerande kan avancera.

 

8. SPIRITUALISM OCH TEOSOFI

Skillnaden mellan dessa två. Seansrummens elementarer är inte detsamma som de dödas själar. Spiritualister är de som gärna materialiserar andliga ting. “Andar” är en oriktig term; det finns bara en Ande. Vad är orsaken till manifestationerna? Filosofin kring detta. Ingen lärjunge i ockultism vill besöka seansrummen på grund av astrala strömmar och onda inflytanden. ”Dyrkandet av de döda.” Mediets utveckling är raka motsatsen till ockultistens utveckling. Ockultisten kontrollerar, mediet kontrolleras. Alla religioner har lagstiftat gentemot uppväckandet av de döda. Benämns svartkonst. Mediumskap är den huvudsakliga tendens som bör övervinnas av västerlandets elever i ockultism. Sommarlandet, en felaktig och ytterst fördärvlig filosofi. Förklara varför. Skillnaden mellan yogans stillhet och den upphetsning som uppstår vid kommunikationen med de döda. Spiritualismen resulterar i ondska.
 


9. YOGA

Engelsk [svensk] motsvarighet – förening. Betecknar det personliga självets sammanlänkning med det universella Självet. ”Koncentration”, dess största kännetecken. Koncentration uppnås bäst genom att bli av med de element i vår karaktär som förhindrar dess uppnående. Patanjalis´ system. Olika slags yoga. Raja Yoga – den högsta – vit magi. Tantra Yoga – den lägsta – svart magi. Hatha Yoga kallas ibland grå magi, värst av alla, för den är mest bedräglig. Tusentals yogier i Indien. De flesta av dem Hatha Yoga studenter; enbart anhängare av den yttre formen och ceremonier, kroppsställningar, andningsövningar och liknande. En sann yogi kan lika gärna vara i "kommunion" vid sitt kontorsskrivbord som i en grotta. Att leva "i världen, men inte vara beroende av den", är den korrekta ställning som den verklige ermiten bör inta.10. DÖDEN

En riktig uppfattning av orsakerna till döden och dess fundamentala natur kräver en förståelse av hela den teosofiska filosofin. Den fysiska orsaken för separationen mellan den astrala kroppen och den materiella kroppen. Ofta infaller döden många år innan den fysiska kroppen upphört att verka: man blir t. ex. barn på nytt, när själen har lämnat. Hjärnan det sista verksamma organet; ofta aktivt efter det att hjärtat har slutat att slå eller när kroppen har slutat att andas. Tillstånd efter döden. Är det möjligt att meddela sig med de döda? Vad innebär skal från elementarer? Man kan inte leva i evighet;  när tiden för kroppen är inne förstörs den. Den ockulta betydelsen av Livselixiret. Fel att störa de döda och dra ut själarna från Devachan; detta kommer att påverka de kommande inkarnationerna. Filosofin bakom  principernas separerande; de fyra lägre splittras, Atma-Buddhi-Manas drar till sig lägre Manas mot det Devachanska tillståndet.
 


11. ASTRALLJUSET

”Världssjälen.” Det fysiska livets virvelström. Akasha eller den förfinade substansens lägsta differentiering. Sfären för ockulta strömmar och odisk kraft. Två aspekter, den andliga och den materiella. Medier ser bakvänt och från nedan. De initierade ser från ovan i astralljuset. Astralljuset är boningen för elementaler, naturandar, och mänskliga elementarer. Aktivt tillhåll för svarta magiker. Svaga personer faller in i denna sfär omedvetet under sömnen. Eteriska vågor och livsströmmar i astralljuset. Lotusblommans filosofi; roten i jorden (den fysiska världen), stjälken i vattnet (astralljuset), blomman i luften (den andliga världen).
 


12. MÄSTARE OCH CHELOR

Det Högre Självet den verklige Mästaren. Initierade är alltid lärare som visar vägen för de själar som ännu inte utvecklats. Mästarna i kontakt med de Högre Jagen. Chelor är till en början lärjungar till alla Mästare; inte förrän i slutet av prövotiden kommer de under den direkta ledningen av en enskild lärare. Chelor ser inte sina andliga lärare förrän efter initieringen. En prövotid på sju år, är den fastställda regeln för utveckling. Nödvändigt med sju år av chelaskap på grund av förändringar i atomerna och de astrala förbindelserna. Mästarna under samma andliga stråle som sina chelor. Nirmanakayor är människornas hjälpare. Många olika grader av lärare. Mästarna finns i Amerika och andra länder.13. DEVACHAN

Ett tillstånd – inte en plats. Himmelriket för det lägre jaget som förenats med sin andliga hälft efter döden. Motsvarar de kristnas uppfattning om Himmelriket. Spiritualisternas föreställning av “Sommarlandet” är en falsk uppfattning. Dess varaktighet varierar. För dagens människor är den normala längden mellan 1000 till 1500 år. Själen passerar in i detta tillstånd endast då den gjort sig kvitt dess förbindelse med jorden. Ett tillstånd där minnen från de tidigare livens andliga sidor väcks till liv. Jordbundna själar, dvs., de som dör med stora ambitioner och begär, förhindras från att träda in i Devachan. Kommunikation med de på jorden är möjlig genom Högre Manas förmedling.14. BHAGAVAD GITA

Del av det stora hinduiska poemet Mahabarata. En av de mest metafysiska avhandlingar som finns att tillgå. Består av arton kapitel, där arton är talet för denna yuga eller tidsålder. Arjuna motsvarar det lägre jaget, Krishna motsvarar det högre jaget. Samtalet mellan dessa båda är betecknande för de tankar som uppstår hos varje människa som reflekterar över sin egen natur. Avhandlingen försöker att visa hur man kan uppnå Nirvana eller Yoga – förening med anden. De första sex kapitlen beskriver naturen hos den individuella själen, de andra sex kapitlen beskriver den universella Andens natur, de sista sex kapitlen beskriver tillståndet hos den vars själ är förenad med Gud. Varje kapitel har en särskild innebörd som anknyter till själens utveckling. Elever bör förstå att det finns många tolkningssätt beroende på vilket stadium läsarens framåtskridande befinner sig i. De olika namnen i boken hänsyftar lika mycket till förnuftets tillstånd som till verkliga personer och platser. Vad menas med handling och icke-handling? De fientligt inställda arméernas möte på Kuruslätten motsvarar de båda grupperna av förmögenheter som tenderar att dra människosjälen upp eller ner.15. HYPNOTISM

Ett modernt uppvisande av svartkonst eller trolldom. Ökar år för år. Dess motsats är den teosofiska filosofin. Den är inte förstådd av vetenskapen; inte heller kan den förstås utan kunskap i Ockultism. Består i injektion av en persons auriska eller odiska fluidum in i en annan persons system, och ställer på så vis till störningar i atomernas vibrationer i den andra personens kropp. Namnet “hypnotism” är en oriktig benämning, eftersom alla försökspersoner inte sover. Skillnaden mellan hypnotism och mesmerism förklaras i en artikel, Lucifer, December 1890. [”Hypnotism”, H.P.B. Aticles II, 477]


Framför allt bör inte teosofer praktisera hypnotism, eftersom den förstör förnuftets stabilitet. Sjukdomar som botas genom hypnotism riskerar att överföras till hypnotisören. Alla grader av hypnotism är precis det vi bör sträva efter att göra oss av med. Farligt att utöva eftersom det hindrar den själsliga utvecklingen hos både hypnotisören och den hypnotiserade. Vibrationsteorin i samband med den. En stor del av dess resultat är ”suggestioner”, som också brukar kallas ”fascination”. Framför allt bör eleven i Ockultism förhindra att hans förnuft kontrolleras av någon annan. Att ge sig hän åt hypnotiska suggestioner innebär att förlora möjligheten till framsteg under många år, kanske för ett helt liv. Fundamentalt så ligger hypnotismens faror i att den förhindrar utövandet av själens fria vilja, och sekundärt i störningar av de psykiska strömmarna i kroppen.

 


16. KONCENTRATION

Betyder bokstavligt ”mittpunkt”, det vill säga, balans. Att genom förnuftet fästa uppmärksamheten på vilket föremål som helst och inte tänka på något annat än detta. En av ockultismens övningar. Detta innebär inte att stirra på en punkt på väggen eller liknande, utan innebär snarare att hålla förnuftet fritt från tankar och begär som lockar bort det från sitt fokus. Svårigheten att koncentrera sig i Västerlandet, beror på tankeförvirring och karaktärssvaghet. Koncentration innebär förmågan att hålla förnuftet fokuserat på varje uppgift det har att utföra. Att tänka på resultatet innebär att förstöra koncentrationsförmågan. Att utföra plikter utan önskan om belöning är en fas i det hela. Det skiljer sig från  meditation, på så sätt att det senare består i att vrida och vända på ett ämne i tanken för att kunna förstå det, medan koncentration bara innebär att fästa förnuftets uppmärksamhet på objektet. Koncentration är emellertid ett nödvändigt hjälpmedel till meditation. Fåfänga, egoism, personlig ömhet och förkärlek, personlig karaktär av alla slag, begär efter ställning och rikedom, hat, avundsjuka och rädsla, förstör alla koncentrationsförmågan. Dessa bör alltså undvikas av den studerande. Genom koncentration ligger förmågan att uppväcka Kundalini eller den andliga kraften. När förnuftet kan hålla sig till sina karmiska plikter utan några tendenser till att försöka fly från dem till något annat, då kommer förnuftet att upptäcka hur det kan förena sig med
anden.


17. HJÄRTATS LÄRA

Missförstådd av många av samfundets medlemmar. Inte en känslosam och emotionell lära. Borde studeras som den lärs ut i Tystnadens Röst. Den verkliga grunden för all religiös undervisning. Den enda vägen till framgång. Läran om sann insikt till skillnad från ren intellektuell uppfattning. Skiljer sig från ”känslorna” eftersom att den inte är förbunden med personligheten. Den Hemliga Visdomen. Förnuftet behövs för att kunna ”överblicka universum”,  inte för att begränsa det; sålunda behövs det för att bekräfta och tolka intuitionen, vars härrörande erfarenheter är hjärtats sanna lära. Alltså är den en ”erfarenhetens lära” bevittnat från hjärtat. Förhållande mellan hjärta och huvud. Bara intellektet leder till misslyckande. Högre Manas är den sanna inspirationskällan. Teosofer bör vara försiktiga med att tro att hjärtats lära enbart inspirerar personliga intressen och ömhet. Sann ”kärlek” omfattar alla – vänner såväl som ovänner. Mycket svårt för den vanliga människan att skilja mellan den kärlek som beror på personlig magnetism och emotioner, och den som uppstår ur hjärtat. Så kallade fiender är oftast våra bästa vänner eftersom de utvecklar oss snabbast. För ockultisten finns det varken vän eller fiende, inte heller någon åtskillnad mellan personer eller personliga motsättningar; och detta beror inte på känslosvall för dagen, utan är en följd av det sanna hjärtats lära som omfattar allting i naturen och som utforskar och lär sig av allt.18. DEN HEMLIGA LÄRANS GRUNDSATSER

Deras metafysiska grund. De påträffas indirekt i alla stora religioner och filosofier. Deras universella tillämpning:

(a) Nödvändigheten av att postulera en grundläggande enhet. Enighet mellan religion, vetenskap och filosofi. Studium av enheten under dess tre aspekter, medvetande liv, (ande eller kraft) och materia. Detta är applicerbart på människan, atomen och universum. Dessa tre aspekter är utbytbara, ty etik kan förklaras i termer av kraft och vetenskap i termer av medvetande. Företeelser, lärosystem och mänskligheten borde betraktas utifrån var och ens utgångspunkt. Opersonlighetstanken kan vara till hjälp, för medelst denna kan människan ses som ett centrum genom vilket det Enda manifesterar sig såsom någon av de ovan angivna universella principerna.

(b) Denna grundsats baserar sig på läran om reinkarnation, karma, den cykliska lagen, etc. Den cykliska lagens allmänna lära: såsom utvidgning och sammandragning, periodicitet och vibration. Dess tillämpning på universum, jorden, raser, människan och det dagliga livet. Orsaken till födelse och död. Vanor. “Motsatsparens” förbindelse med denna lag.

(c) Denna grundsats ömsesidiga beroende av de två tidigare. Den givna slutsatsen av de två föregående punkterna. Monadens pilgrimsfärd; samt Jagets. Skillnaden mellan dessa. Evolutionens tre strömmar: monadens, Tänkarens och materians. Deras sammanstrålning i människan. Detta synsätts överlägsenhet framför det materialistiska. Är själarna avskilda från varandra? När kommer ”pilgrimsfärden” att upphöra?19. ASTRALLJUSET

Den ockulta vetenskapens eter. Hos hinduerna är det akashas lägsta plan. Världs-Själen är det varifrån hela den synliga manifesterade naturen utgår. Akasha är den fina substans varifrån varje synlig form och osynligt väsen är vävd och sammansatt. Purushas eller andens verksamhet inom akasha alstrar den manifesterade världen. Astralljuset, det område inom akasha, som ligger närmast vår fysiska jord. Detta är därför verksamhetsfältet för osynliga krafter som alstrar växtrikets och andra rikens tillväxt och rörelse och evolution. En verklig förståelse av astralljuset och dess egenskaper gör det möjligt för siaren att förstå hela naturens verksamhet. Farligt därför att det är förrådet för förnuftets energier samt medvetna och omedvetna tankar. Medier som låter sig påverkas av dess krafter, riskerar att förlora sin mentala hälsa. En sann ockultist brukar aldrig tillåta någon astral kraft påverka sin intelligens Klärvoajant och medialt lagda personer, som inte äger ockulta krafter eller som är förenade med det Högsta, är fullständigt opålitliga. Astralljuset har två stadier; betraktat från ovan, sett på rätt sätt; betraktat från nedan, alla makters och elementala varelsers tillhåll och det man ser är spegelvänt. Teosofer som är benägna att syssla med mediumskap och längtar efter klarsynthet, borde komma ihåg HPB:s uttalande att en del av de högsta ockultisterna aldrig ens ser in i astralljuset; de skulle aldrig förnedra sig själva genom att bege sig in i denna region. De onda tankarnas och begärens sfär. Elementalernas och naturandarnas hemvist. Upplösningens sfär för ”skalen”, elementarerna, spökena, och de jordbundna själarna; sett ur det vanliga människolivets fysiska sfär, är det intelligensens och själens förnedrare. Elevens mål är att bli av med dess inflytande. Alla människor, med undantag av ockultisterna, blir mer eller mindre påverkade av detta. Ett av teosofins mål är att undervisa människorna inför den kommande psykismens tidsålder, så att de kan undvika astrala inflytanden. Detta görs genom att lägga fram Astralljusets verkliga filosofi. Därför bör teosofer noggrant studera denna lära, utan att experimentera i dessa regioner.20. BEGÄR OCH PASSIONER – KAMA

Olika kategorier av begär. De som står i samband med det fysiska livet; kroppsliga böjelser och tendenser. De som tillhör förnuftet, såsom stolthet, ambitioner, etc. De högre begären efter andlig utveckling. Hur alla dessa ofta är sammanblandade. Varifrån uppstår begäret? Är det genom polaritet eller vad? Begäret uttryckt inom djurriket och andra riken. Korrespondens eller likhet mellan kemisk affinitet och begär. Skillnaden mellan de båda. Begärets position och relation i förhållande till de andra mänskliga principerna. Jämför detta med den modern psykologins synsätt. Förhållandet mellan viljan och begäret. Vad innebär en svag vilja? Finns det något sådant i absolut bemärkelse, eller kan en “svag vilja” hos någon innebära att många begär drar åt olika håll?21. CYKLER


En vittomfattande naturlag. Är utan undantag en del av utveckling hos alla varelser. En nyckel till framtiden. Vibration är dess grund. Uppstår ur det eviga sökandet efter att förena naturens två poler. Andens och materiens separation vid tillvarons inledningsskede orsakar en tendens hos den ena att övergå till den andra och vice versa. Detta orsakar vibration. Finns inom alla naturens områden; dag och natt, sommar och vinter, värme och kyla, vaket och sovande, ljus och mörker, liv och död; i en evig följd. På grund av detta blir reinkarnationen den nödvändiga slutsatsen. Lagens tillämpning på människosläktets utveckling, på krig, på hungersnöd, etc.; också på civilisationernas uppgång och fall. Denna absoluta, oföränderliga lag styr människan, raserna, planeterna, universum och kosmos.22. NATURENS FINARE KRAFTER

Nödvändigheten av en intelligent förståelse av naturens finare krafter. Vetenskapen tar ingen hänsyn till dessa krafters verksamhet, den bara observerar deras effekter. Trädens och djurens utveckling är ett resultat av intelligent energi i verksamhet. Forntidens arier lärde ut att det fanns sju olika krafter som korresponderar till de sju sinnena – där två ännu inte är kända för den vanliga människan – och vilka hinduerna kallade för mahabhutas eller tatwor. Purushas eller Andens verksamhet inom Prakriti eller Materian försätter den i sju olika tillstånd och orsakar den att alstra på sju olika sätt. På vår planet frambringar dessa de sju rikena, dvs., de tre elementala, mineral-, växt-, djur- och människoriket. Inom Kosmos frambringar dessa de andliga varelsernas sju hierarkier och planeterna. Hela naturen är en ut- och inandning. Människan lever på grund av denna verksamhet. Naturens finare strömmar är också underkastade samma lag, det vill säga, positivt och negativt. Astralljuset är verksamhetsfältet för de grövre krafterna inom denna sfär; därför är de okända för människorna i allmänhet. Det finns många finare strömmar i kroppen än de som passerar genom vener, artärer och nerver. Hypnotism pekar på förekomsten av några av dessa; klärvoajant syn, samt ytterligare några andra. Förnuftet är den store övervakaren och uppväckaren av dessa strömmar. Genom att bemästra förnuftet kan kroppen besegras, och till följd av detta hela naturen; placera allt under den andliga varseblivningens dominans.


23. JAGET

Två stadier, det högre och det lägre. I teosofisk terminologi är de skilda från det Högre Självet. För sådana definitioner borde Nyckeln Till Teosofin noggrant studeras. Jaget benämns allmänt för manas, det mänskliga förnuftet eller själen. Lägre manas är personligheten med dess begär. Högre manas den del av den mänskliga själen som är förenad med anden. Syftet är att uppnå förening mellan lägre och högre manas. Detta genomförs för de flesta människor efter döden. Målet borde vara att fullborda föreningen före döden. Initiering.


24. SYMBOLISM

Nödvändigheten av att studera detta ämne. Naturens verksamheter är var och en symboler för en bakomliggande intelligens. Symbolismen hos hinduerna och egyptierna. Ormen visdomens symbol; kvadraten materians symbol; triangeln andens symbol; crux ansata, livets symbol. Betydelsen av: sammanflätade trianglar, svastikan, pentagonen, kaducéstaven. T.S.A.:s sigill. Korsets och cirkelns symbolism. Kristendomen full av symboler som inte är förklarade. Orsakerna till varför  makt är förknippad med vissa former, som t. ex. den femuddiga stjärnan.


25. EVOLUTIONEN

Känd av de forntida. Den moderna vetenskapen har endast gett den nytt liv. Kan inte helt och hållet bli förstådd såvida inte själen också betraktas som en ingående faktor. Den Hemliga Läran lär ut tre slags evolutioner – kroppens, själens, andens. Betydelsen av “stenen blir en växt, växten ett djur, djuret en människa, människan en gud”. Länkar mellan rikena har inte påträffats av vetenskapen. De existerar på andra planeter och glober. För att förstå evolutionen på rätt sätt måste de inre sfärerna eller himlarna studeras. Människans föregångare, astrala och andliga. Tänkarens och själens evolution. Deras relation till karma.26. DEN TEOSOFISKA RÖRELSEN

Teosofi inom alla tidsåldrar och religioner. Det nuvarande T.S. endast en av rörelsens manifestationer. Ockultism i förening med det. Historiska bevis för dess existens i det förflutna. Rörelsens återupplivande en gång så där vart hundrade år. Arbetarnas och medlemmarnas skyldigheter mot rörelsen. Icke bunden enbart till de yttre formerna eller till organisationer som sådana. Likheter finns mellan frimurargrupper och den nuvarande rörelsen. Många samfund, med självstyre, men med en filosofi och ett mål – alla delar av en helhet. Vad är det rörelsen verkligen strävar efter? I vad mån är det möjligt att bilda en kärna av Universellt Broderskap.27. VILLKORLIG ODÖDLIGHET

Läran om de själlösa varelserna. Det är viktigt att känna till att ens odödlighet är villkorlig. Betydelsen av uttrycket ”förlorandet av själen”; felaktig term eftersom den inte helt och hållet uttrycker vad som avses. Det är fullständig separation av högre manas från lägre manas och en konsekvent frånvaro av all andlighet inom det lägre jaget. Lägre manas är den enda delen av den lägre människan som är inkarnerad i kroppen och förbunden med jorden och som kan uppnå odödlighet. Och detta kan endast ske genom det förenar sig själv med sin andra hälft, högre manas. Livet i Devachan är endast ett resultat av detta. I strikt betydelse betyder odödlighet självets eviga liv, den mänskliga personliga tillvaron. Denna kommer att leva genom tidsåldrarna om den fullständigt uppgår i sin högre natur. Betydelsen av uttrycket i Isis Unveiled, “Överallt i livet så möter vi själlösa män och kvinnor”. Sådana varelser blir inte efter döden förenade med sina andliga jag, utan vistas för en kort tid i någon av de olika inre regionerna. Det andliga jaget skapar ett nytt lägre manas eller bärare och påbörjar en ny inkarnation. Detta blir den nya personligheten och blir ständigt attackerad av den döende kvarlevan från det förflutna. Detta alstrar alla dessa oförklarade begär och intryck inom var och en. Det har sagts att en enda äkta strävan under en inkarnation kommer att skänka odödlighet åt det lägre jaget samt andliga möjligheter i framtiden.28. ANTASKARANA

Länken mellan högre och lägre manas. Viktigt att studera eftersom det är genom denna som vi närmar oss andligheten i människans förnuft. Fungerar bara när medvetandet är normalt. Under sömnen existerar den inte. Ett slags medvetande, inte en princip. Högre och lägre manas är åtskiljda under inkarnationsperioden, förutom hos den Invigde. Antaskarana, länken mellan dem, är en projektion av det lägre manas mot det högre. Alla människor projicerar detta själstillstånd in i de andliga regionerna. Länken tilltar i styrka om energin som skapade den ständigt upprätthålls. Kan under en kort tid upphöra om den inte ständigt laddas. Antaskarana, personlighetens ”slagfält”, som det talas om i Tystnadens Röst. Slagfältet försvinner när kamptiden är över. Alla högre ingivelser i varje liv kommer genom Antaskarana. Musik, konst, poesi, om de är andliga, kommer lika mycket från denna källa som filosofin gör det. Noggrann åtskillnad måste göras mellan sentimentalitet och sann inspiration. Antaskarana kan växa till sig så pass mycket att den uppväcker hela människans natur, och en länk som på detta sätt har bildats mellan högre och lägre manas bryts inte så lätt. Har den en gång bildats är det alltid möjligt för lägre manas att när som helst förena sig med sin ”fader” igen.29. ASTRALA VÄSEN

Rymden är full av dem. Trots att de är osynliga påverkas nästan alla människor mer eller mindre av dem. Studiet av dem och deras verksamheter, ett arbete av många stora själar i det förflutna. Elementaler – naturens individualiserade krafter. Elementarer – de dödas skal. Det krävs en ansträngning från den studerandes sida för att hindra psykiska inflytanden. Farliga följder av att medverka i spiritualistiska seanser. Den dödes verkliga själ finns inte i astralljuset. Dess invånare är i hög grad en följd av av människornas tankar och handlingar. Fyra olika slags ”naturandar”, av rosenkreutzarna kallade jord, vatten, luft och eld. Detta hänsyftar på intelligenserna bakom alla ting, och den sanna vetenskapen om andens olika betingelser i naturen. De forntidas fyra ”element” var sannerligen inte samma element som termen innebär idag, utan materiatillstånd – såsom fast, flytande, gasartat och eteriskt eller eldartat. De lagar som styr dessa tillstånd är yttringar från intelligenser bakom de astrala väsendena. Etern är en del av astralljuset. Materialisationer, andeknackningar, fristående röster, mediumskap, hemsökelse, besatthet är termer som helt och hållet förklaras i den teosofiska litteraturen. För att få en rationell kännedom av detta ämne bör den studerande fullständigt förstå de förklaringar som ges.30. TANKEN

Rymden är full av dem. Trots att de är osynliga påverkas nästan alla människor mer eller mindre av dem. Studiet av dem och deras verksamheter, ett arbete av många stora själar i det förflutna. Elementaler – naturens individualiserade krafter. Elementarer – de dödas skal. Det krävs en ansträngning från den studerandes sida för att hindra psykiska inflytanden. Farliga följder av att medverka i spiritualistiska seanser. Den dödes verkliga själ finns inte i astralljuset. Dess invånare är i hög grad en följd av av människornas tankar och handlingar. Fyra olika slags ”naturandar”, av rosenkreutzarna kallade jord, vatten, luft och eld. Detta hänsyftar på intelligenserna bakom alla ting, och den sanna vetenskapen om andens olika betingelser i naturen. De forntidas fyra ”element” var sannerligen inte samma element som termen innebär idag, utan materiatillstånd – såsom fast, flytande, gasartat och eteriskt eller eldartat. De lagar som styr dessa tillstånd är yttringar från intelligenser bakom de astrala väsendena. Etern är en del av astralljuset. Materialisationer, andeknackningar, fristående röster, mediumskap, hemsökelse, besatthet är termer som helt och hållet förklaras i den teosofiska litteraturen. För att få en rationell kännedom av detta ämne bör den studerande fullständigt förstå de förklaringar som ges.31. STUDIET AV ”DEN HEMLIGA LÄRAN”

Innehåller allmän information som riktar all världens tankar mot den andliga naturen, räcker för sekler framöver. Volymerna bör först studeras för att upptäcka de allmänna lagarna: hela naturen är levande; evolutionen; inget är dött i universum; cykler; astrala, psykiska och andliga sfärer; planeters, kontinenters, rasers och människors förflyttningar. Varje volym är uppdelad i tre delar: (a) filosofin (b) bevis genom religionen (c) bevis genom vetenskapen. För att sätta sig in i undervisningen och vetenskapen under sina studier bör man anstränga sig för att förstå andemeningen istället för att lära sig alla förklaringar och sanskrit termer. Den Hemliga Läran innehåller inte sista ordet. HPB sade att hon endast satte igång all världens tankar i denna riktning. Detta verk avser att uppväcka intuitionen mera än den analytiska förmågan. Det finns till synes uppenbara motsägelser i detta verk och dessa framträder bara för dem som läser med förutfattade meningar. Eleverna bör försöka uppnå den centrala ståndpunkt varifrån arbetet var skrivet. Den Hemliga Läran kan endast bli fullt förstådd av dem som kan nå till samma utvecklingsgrad som dess författare. Ansträngningar måste göras för att nå till detta plan.32. MINNET

En fas av förnuftet som är viktig att förstå såsom en aspekt av föreställningsförmågan. Dess samband med psykism. Återfödelsens orsak. Ödesdiger för koncentrationsförmågan eller när det gäller att leva i nuet. Det är emellertid skillnad i att observera det förflutna och att leva i det förflutna. Dess relation till framtida själviska förhoppningar. Begärens orsak. Alla de vises undervisning kan sammanfattas i ”se inte tillbaka för då är du förlorad”. Skillnaden mellan remniscensen, återkallande av minnet och hågkomst. Varför minns inte de flesta människor sina tidigare liv? Minnet av händelser skiljer sig från minnet av erfarenhet. Minnet en stor orsak till världens lidande. Det lönlösa i att ångra sig. Elever bör träna sig i att låta bli att ständigt vrida och vända på det förflutnas tankar. Svårigheten med detta. Förflutet, närvarande och kommande tid är okänd för siaren; allt absorberas i det Eviga. Minnet kan definieras med att försätta sig i gamla astrala strömmar. Faran med detta. Dagdrömmande och minneslucker är en återverkan. I samma utsträckning man mentalt lever om sitt förflutna tenderar man att agera om igen i det yttre; därför blir minnet den stora orsaken till våra vanor. Minnet inte bara begränsar förnuftet utan finns också i kroppens organ och atomer. Därför stor svårighet att rena kroppen. Ofta nödvändigt med sju år. Minnets relation till kunskap.33.BUDDHISM

Teosofi är inte Buddhism, vilken är en av de stora exoteriska världsreligionerna. Grundad av Gautama Buddha, tidigare prins av Kapilavastu, som föddes omkring 621 f Kr. Maya, hans moder, anses i allmänhet av buddhister att ha varit en jungfru, liksom nästan varje ”Frälsares” moder, men de buddhistiska skrifterna uppger inte detta. Han utförde många ”mirakler”, men gjorde inget anspråk på att vara mer än det som alla människor med tiden skulle kunna bli, och förklarar att han hade uppnått befrielse genom sina egna bemödanden. Tillhörde kshattriya eller krigar kastet, brahminernas gamla lärare. Han grundade inte en ny religion, utan reformerade prästväldet inom hinduismen, bytte ut det mot de gamla trans-himalayiska och kshattriya lärorna. Han lärde ut att endast den som känner Brahma är en sann brahmin och att en födelse i brahminernas kast inte tilldelar något moralisk privilegium. Ådrog sig de ortodoxas hat. Han hade en exoterisk och en esoterisk lära, den senare (teosofin) var samma esoteriska sida som hos varje sann religion. Detta faktum förnekades av Max Müller och andra orientalister, men det förklaras tydligt i Saddharma-Pundarika, kapitel V, verserna 1–4, och på andra ställen. Sydbuddhismen av idag är ett resultat av Buddhas exoteriska undervisning. Jämfört med Nordbuddhismen är den materialistisk. Nordbuddhismen, som är ett resultat av Buddhas esoteriska lära, men korrumperad och överväxt med indisk och bhon exotericism. Buddhismen är den enda oblodiga religionen. Har aldrig förföljt andra, men dess efterföljare förföljdes av braminerna. Buddha, liksom Jesus, lämnade inga skrifter efter sig som är kända i världen. “De Tre Korgarna”, eller den buddhistiska kanon, sammanställdes vid den första rådsförsamlingen efter Buddhas död. Vinaya-pitaka eller disciplin; Sutta-pitaka eller Buddhas predikningar; Abhidamma-pitaka eller metafysiken (ännu inte översatt [detta skrevs 1895]). Dessa undervisar karma, reinkarnation och den renaste etiken. Är pessimistisk beträffande jordelivet. Buddhismens anhängare är idag över en tredjedel av mänskligheten.34. MEDIUMSKAP

Termens definition. En spiritualistisk term, vars karakteristiska drag innebär att ge sig hän åt psykiska [mediala] inflytanden och bli ett medium för dess verksamhet. Ett medium kontrolleras av astrala inflytanden. Många med psykiska förmågor är emellertid inte medier. Mediumskap är mer vanligt än man kan ana. Består inte alltid av att se klärvoajant eller att vara medialt kontrollerad, utan manifesterar sig ofta på andra sätt. Alkoholister, och de som inte kan kontrollera sina passioner, har troligen en medial karaktär. Personer som i allmänhet är obehärskade, hamnar även under detta begrepp. Mediumskap övervinns genom skapa en positiv karaktär, och speciellt genom att hindra tanken från att vandra omkring och från att inta en allmänt passiv tendens. Spiritualistiska medier och de som kontrolleras ”vid sittningar”, blir ofta både nervöst och fysiskt förvirrade inom en mycket kort tid. Astralkroppen avskiljs från den fysiska kroppen och blir utlämnad på nåd och onåd åt de dödas skal. Ett utövande som i varje aspekt är demoraliserande. Yttre krafter strömmar in och påverkar hjärnan. Med detta följer lögnaktighet, och allmänt förfalskande som ofta går hand i hand med de mer utvecklade faserna. Del av den Teosofiska Rörelsens arbete att bota världen från mediumskap i alla dess faser. Förenta Staterna är en ”drivbänk” för psykism, [medialitet] och det enda som kan bota dess tillstånd är filosofi. Vi varnas för att bli missledda av mediala kommunikationer istället för att vägledas av den inre intuitionen.35. SAMFUNDETS TREDJE SYFTE

“Att studera och utforska psykiska och andra krafter latenta i människan”. Råder allmänt missförstånd kring detta. Uppfattas ofta att det bara ska tillämpas på de astrala förmågorna, vilka är de minst viktiga. Psyche betyder själ eller andning, och ”psykiska krafter” menas här själsliga förmågor. Förnuftets makt över materian. Själens makt över förnuftet och den kamiska naturen genom självbehärskning,. Koncentrationens kraft. Viljans och föreställningsförmågans makt att skapa former på alla de olika formplanen. Förnuftets förmåga i största allmänhet att skapa energi. Tanken som en kraft. Förmågan att förstå sina verkliga motiv. Förmågan att spåra en tanke till sin källa. Förmågan att skilja mellan det verkliga och det overkliga, mellan rätt och fel. Förmågan av att ”lyssna inifrån” genom att göra förnuftet mottagligt för högre förnimmelser. Den stora förmågan att vara tyst i tal och tanke. Den sistnämnda är sällan odlad; likväl är den av yttersta vikt. Mycket mer värdefull än astral clairvoayance [klarsyn, klärvoajans] eller clairaudience [klarhörsel, kläraudiens]. Och dessa är enligt reglerna vanligtvis inga ”förmågor”, eftersom de är sporadiska och är helt och hållet bortom kontroll. Det bästa sättet att odla några av de verkliga förmågorna är i livets små angelägenheter. De högsta förmågorna som används av Adepterna finns latent i den vanlige människan, som omedvetet använder många av dem, eftersom det högre är närvarande i det lägre fastän inte fullt uttryckt och förstått. Förmågor som alla människor använder i drömmen; dagligen ges exempel på mental telepati. “Hjärnvågor”. Dessa förmågor borde studeras och undersökas. Vikten av att studera sina dagliga erfarenheter. Alltför många människor lär sig ingenting av detta eftersom de har alltför stor brådska och eftersom de inte har insett att saker och händelser närmast dem ofta är de mest mystiska. Det finns ingen anledning att gå på seanser eller att åka till någon annan del av världen för att studera ockulta förmågor. Dessa finns inom oss. De omger oss. Lagarna som styr dem bör upptäckas. Så varje medlem som studerar och på rätt sätt utforskar sig själv följer Samfundets tredje syfte.36. DEN FYSISKA KROPPEN

Byggd utanpå och inom dess prototyp, astralkroppen. Ingen strikt uppdelning mellan dessa två “höljen”. Nervsystemet har den närmaste kontakten med astralkroppen. Hjärnan och nervsystemet en slags Ashvattha [träd] som växer “med rötterna uppåt och grenarna nedåt”. Kroppen är sammansatt av miljontals “småliv”, där vetenskapens mikrober är en form. Dessa “småliv” bygger upp allting i naturen, från ett träd till en elefant. Deras oupphörliga rörelse. De arrangerar sig själva som celler. Cellerna är ideella former. Kroppen är den mest illusoriska av principerna; ständiga förändringar i dess sammansättningar. Vid kroppens död, står inte längre dessa “småliv” i ett växelförhållande till varandra, utan härjar vilt som destruktiva krafter, och har förvandlats till åtskiljande krafter. Vartenda ”småliv” har ett eget medvetande, med särskilda tendenser och begär. Cellernas selektiva verksamhet, bevisas genom att de tar från blodet vad de behöver, och stöter bort resten. Ett sår helas genom dessa ”småliv”, utan medvetet medverkande av människans förnuft. Varje cell har ett centraliserat eller specialiserat medvetande. I förening skapar dessa en fortsatt centralisering av medvetandet i organen, var och en med sin ”styrande gudom”. Alla dessa har sina egna vanor och begär. En betydelse av det hinduiska uttrycket “miljontals gudar”. Hjärtat är manas särskilda organ; levern och mjälten är kamas organ. Många av människans begär och tendenser uppstår genom att hon dåraktigt identifierar sig själv med dessa kroppsliga begär. Ärftlighetens inverkan, på familjen och nationen, på kroppens moraliska och fysiska karaktär. Möjligt att avsevärt utvidga kroppens liv genom kunskap om de ockulta egenskaperna och lagarna som styr den.37. PLIKTEN

Bhagavad Gita´s oavbrutna undervisningen. Denna boks etiska undervisning är vetenskaplig. “Om du inte vill utkämpa striden i enlighet med din kallelse, så sviker du såväl din naturliga plikt som din heder och gör dig skyldig till ett brott” [II:33]: Ens “naturliga plikt” är ett resultat av karma. Detta måste utföras. När man utfört detta faller det bort, precis som när ormen ömsar sitt gamla skinn. I naturens allmänna ordning, leder utförandet en annans plikt till förvirring. Ingen handling är helt ren, och ens egen naturliga plikt, vilket är ett resultat av ens tankar och handlingar i detta och tidigare liv, borde utföras även om det är befläckat med felaktigheter. Om det utförs som ens plikt, osjälviskt och utan att vara bunden vid resultatet, kommer gott att följa för en själv och alla människor. Ty det är inte tillräckligt att göra ens egen plikt; utan det måste göras som en plikt i tacksamhet till det högre Självet, med detta motiv i sikte. Allt detta gäller särskilt tankar, eftersom varje handling har sitt ursprung i förnuftet.

Undvik framförallt att ha en annans plikt i tankarna. Det vardagliga ordspråket, ”Att sköta sina egna affärer”, bör i huvudsak tillämpas på förnuftet. Resultatet av en handling som en gång utförts kan inte ändras; lagen har att göra med resultaten. Därför bör resultaten mentalt lämnas åt lagen; eller ”offras åt det Högsta”. Det dåraktiga i att oroa sig över resultaten; om sorger, om rädslor och hopp beträffande dessa. De är bortom vårt räckhåll; varför då slösa tid och kraft på sådana saker om inget praktiskt syfte kan uppnås genom detta? Svårigheten i att upptäcka ens plikt beror i många fall på strävan att utföra dem innan de nödvändigtvis står inför dörren. Om man är tveksam beträffande ens plikt bör man avvakta. Att följa dessa levnadsregler resulterar i ett renande eller klarläggande av tankeförmågan, som är själens bärare. Till följd av dessa klarlägganden kommer upplysningen, inifrån och går utåt.38. ZOROASTRIANISMEN

Den kallas felaktigt för Elds-Dyrkan, Mazdaism, Parsiism, Magism och Sol-Dyrkan. Grundades av den första Zarathustra eller Zoroaster, som är förhistorisk. Tretton Zoroasters är nämnda i Dabistan, en av deras heliga böcker. “Zoroaster” är ett generiskt namn precis som “Kristus”. Den siste av dem levde omkring 2000 f. Kr., men detta årtal är mycket osäkert. Deras bibel kallas Zend-Avesta och är uppdelad i Vendidad, Yasna, Gathas, etc., den sist nämnda utgör den äldsta delen. Gathas är skriven på Zend, troligen en form av Zensar, från vilket Stanzorna i Den Hemliga Läran blivit översatta. I historisk tid var Zoroastrianismen Baktriens och Persiens religion under många århundraden, tills det sistnämnda landet erövrades av muhammedanerna omkring 642 e. Kr. Många parser emigrerade då till Indien, och från denna tid förloras gradvis den ursprungliga betydelsen av deras skrifter. Idag finns omkring 90 000 av dem i Indien. Zend-Avesta lär ut att Enhet är roten till alla ting; att denna Enhet manifesterar sig som en dualitet som kallas Ahura Mazda och Angra Mainyu (i moderna form Ormuzd och Ahriman), vilka symboliserar det goda och det onda, positivt och negativt, och andra motsatta principer i naturen. Dessa uppgår åter i Enheten vid slutet av manvantaran. Reinkarnation lärs ut liksom Människans Sju Principer.


39. INTUITIONEN 

Bör inte förväxlas med impulsen som är kamisk. Impulsen är alltid i riktning mot verksamhet. Intuitionen är sällan detta. Man kan testa att det är så. Den är syntetisk och inte analytisk; vill ofta ögonblickligen förklara en serie av händelser, idéer och verksamheter. Buddhis verksamhet på detta plan. Både förstånd och intuition är nödvändiga; förståndet används som en översättare och bekräftare.
 

_________________________________________________________
 

I den 6:e utgivningen av den nya Forum serien i oktober 1895, meddelade Judge följande:

Några medlemmar har tagit dessa översiktliga redogörelser som didaktiska och auktoritativa undervisningar. De bör inte tas emot på detta sätt eftersom de endast är analyser av teosofiska ämnen gjorda av olika personer och är helt enkelt menade att ge uppslag till vissa tankebanor, studier och arbete. De är ett försök att fylla ut ett länge känt behov i Branscherna och att ge varje centrum ett bra utkast för diskussioner på dess möten; och ingenting annat har avsetts, och de bör inte tas som auktoritativa.
 

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.
 

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23