triangel.gif (5598 bytes)
24
Karma-Aforismer

William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

1. Det finns ingen karma om det inte finns en varelse som skapar den eller känner dess verkningar.

2. Karma är utjämnandet av verkningar som härstammar från olika orsaker, och den varelse varigenom detta utjämnande sker erfar under tiden smärta eller glädje.

3. Karma är en orubblig och ofelbar tendens i universum att återställa jämvikten och den verkar utan avbrott.

4. Det skenbara uteblivandet av jämviktens återställande beror på nödvändigheten att utjämna missförhållanden på något annat ställe, på någon annan plats eller brännpunkt som är synlig endast för yogin, den vise eller den fullkomlige siaren; det finns alltså inget uppehåll, för det sker bara i det fördolda.

5. Karmas verksamhet sträcker sig till alla ting och varelser, från den minsta atom upp till Brahma. Den går fram genom de tre världarna, människors, gudars och elementala väsens, och det finns ingen punkt i universum som undgår dess välde.

6. Karma är inte bunden vid tiden, den som därför känner den fullständiga tidsindelningen i detta universum känner därför karma.

7. För alla andra människor är karman till sin natur och till sitt väsen okänd och ovetbar.

8. Men dess sätt att verka kan bli känd genom beräkning från orsak och verkan, och denna beräkning blir möjlig genom att verkan ligger innesluten i och inte är följden av orsaken.

9. Vår jords karma utgör kombinationen av de handlingar och tankar, som utgått från alla varelser som tillhörde föregående Manvantara eller den evolutionsvåg varifrån vår har sitt upphov.

10. Och eftersom dessa väsen omfattar såväl Maktens Herrar och Heliga Människor såväl som de svaga och onda, så är jordens utmätta tid längre än för någon på jorden levande individ eller ras.

11. Eftersom vår jord och dess rasers karma började alltför långt tillbaka i tiden för att kunna nås av människoförnuftet, så är det lönlöst att forska efter denna begynnelse.

12. Karmiska orsaker som en gång satts i rörelse måste tillåtas ha sin gång tills de är uttömda, men detta berättigar ingen människa att vägra sina medmänniskor eller någon levande varelse hjälp.

13. Verkningarna kan upphävas eller mildras av ens egna eller andras tankar och handlingar, varvid de slutliga verkningarna utgör en kombination och växelverkan av samtliga orsaker som medverkar till att frambringa verkningarna.

14. Karma kan inte ingripa i världarnas, rasernas, nationernas eller individernas liv, såvida den inte är försedd med ett lämpligt instrument att verka genom.

15. Och tills ett sådant lämpligt instrument existerar, kan den karma för vilket instrument är avsett inte bli verksam.

16. Under den tid en människa erfar karman genom det instrument som blivit iordningställt för ändamålet, kan hennes övriga oförbrukade karma inte uttömmas utan hålls i reserv för framtida verksamhet; och den mellantid varunder ingen verksamhet av denna karma erfares, orsakar dock ingen försvagning av dess kraft eller förändring av dess natur.

17. Med ett lämpligt instrument för karmas verksamhet menas den exakta karmiska förbindelsen och sambandet mellan den kropp, det förnuft samt den intellektuella och psykiska natur som Jaget förvärvar i varje liv.

18. Varje instrument som Jaget använder under ett jordeliv är anpassat efter den karma som verkar genom detsamma.

19. Instrumentet kan under ett jordeliv genomgå sådana förändringar att det blir lämpat för en ny slags karma, och detta kan ske på två sätt: a) genom intensiv tankeverksamhet och kraften av ett löfte, samt b) genom naturliga förändringar beroende på att gamla orsaker totalt utjämnats.

20. Eftersom kroppen, förnuftet och själen var för sig har en helt självständig verksamhetsförmåga, kan envar av dem, oberoende av de övriga, utarbeta karmiska orsaker som ligger närmare eller längre bort i tiden för deras början, än dem som verkar genom andra kanaler.

21. Karma är både barmhärtig och rättvis. Barmhärtighet och rättvisa är endast motsatta poler av en enda stor helhet; och barmhärtighet utan rättvisa är omöjlig i karmas verksamhet. Det som människan kallar barmhärtighet och rättvisa är bristfälligt, felaktigt och orent.

22. Karma kan vara av tre slag: a) den som verkar i vårt nuvarande jordeliv genom lämpliga instrument, b) den som håller på att skapas eller lagras för att utarbetas i framtiden, c) den Karma som förs över från ett eller flera föregående jordeliv och som ännu inte är verksam, eftersom det av Jaget använda instrumentet inte är lämpligt eller på grund av den karmiska kraft som för tillfället är i verksamhet.

23. Karma har i varje varelse tre verksamhetsfält: a) kroppen och de yttre omständigheterna, b) förnuftet och intellektet, c) de psykiska och astrala planen.

24. Kvarhållen karma såväl som ny kan antingen var för sig eller tillsammans vara verksam i samtliga tre verksamhetsfält, eller så kan något av dessa fält upptas av en särskild slags karma helt olik den som samtidigt är verksam i de övriga.

25. Den huvudriktning i vilken ens karma tenderar, bestämmer i vilken slags kropp man föds och vilka karmiska frukter man har att hämta i den.

26. Den karmiska tendensens svängningar påverkar en familjs eller ett Jags inkarnationer under minst tre jordeliv, såvida inga åtgärder vidtas för att motverka, mildra eller upphäva detta inflytande.

27. De åtgärder som vidtas av ett Jag för att motverka en böjelse, avlägsna brister och upphäva karma genom att skapa motsatt verkande orsaker, kommer att förändra tendensen hos de karmiska svängningarna och minska dess inflytande i förhållande till styrkan eller svagheten hos de ansträngningar han lägger ned på åtgärdernas genomförande.

28. Endast en visman eller en verklig siare kan bedöma en annan persons karma. Härvid följer att fastän var och en får vad han förtjänar kan skenet bedra; en födelse till fattigdom eller svåra prövningar behöver därför inte vara straff för dålig karma, eftersom   Jagen inkarnerar ständigt i fattiga omgivningar där de erfar svårigheter och prövningar som är till för att disciplinera Jaget, vilket resulterar i styrka, tålamod och medkänsla.

29. Ras-karma påverkar varje individ i rasen genom Fördelningens lag. Nationell karma drabbar nationens medlemmar genom samma lag, men mera koncentrerat. Familje-karma uppträder endast i en nation där familjerna har hållits rena och oblandade, för i sådana nationer där familjerna blandats – vilket sker i varje Kali-Yuga-period – fördelas familje-karman i regel över hela nationen. Men även under sådana perioder kan vissa familjer hålla samman under längre perioder, och deras medlemmar är då underkastade familje-karman. Ordet "familj" kan omfatta flera smärre familjer.

30. Karma ger upphov till naturkatastrofer på grund av dess samband med tillvarons mentala och astrala plan. En översvämning kan ha en omedelbar fysisk orsak såsom till exempel underjordisk eld eller rubbningar i atmosfären, men dessa har uppstått på grund av rubbningar som förorsakats av människotankens dynamiska kraft.

31. De Jag som inte står i någon karmisk förbindelse med den del av jordklotet där en naturkatastrof skall inträffa, hålls utanför dennas verksamhetsområde på två sätt: a) genom en stark motvilja som inverkar på deras inre naturer, b) genom att bli tillkallad och varnad av dem som vakar över världens framåtskridande.
 

WILLIAM Q. JUDGE
Path, Mars, 1893.

Översatt från William Q Judges Theosophical Articles, vol I, s 120-124, "Aphorisms on Karma". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1980.


Sri Yantra (10827 bytes)
 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23