yantra1.gif (2187 bytes)

BHAGAVAD GITA
EN TEOSOFISK TOLKNING AV

WILLIAM Q JUDGE

kapitel X

HÄNGIVENHET GENOM DE UNIVERSELLA GUDOMLIGA FULLKOMLIGHETERNA

© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

WILLIAM QUAN JUDGE

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


”Jag upprättade hela detta universum med en enda del av mig själv och förblir avskild.”
Bhagavad Gita, X:42

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   THE BHAGAVAD GITA page 70                                                                                                                                   BHAGAVAD GITA sidan 70

KRISHNA:

1LYSSNA på nytt, O du starkt beväpnade, till mina upphöjda ord vari du finner glädje, som jag nu kommer att förklara, därför att Jag är angelägen om din välgång.

2Varken Gudarnas skaror eller Adept Kungarna känner mitt ursprung, eftersom Jag är ursprunget till alla Gudar såväl som Adepter. 3Var och en som känner mig som den mäktige Härskaren över universum, och utan födelse och början, han av alla skall såsom icke vilseledd, bli befriad från alla sina synder. 4Subtil förnimmelse, andlig insikt, rätt omdöme, tålamod, sannfärdighet, självbehärskning; glädje och smärta, framgång och motgång; födelse och död, fara och trygghet, 5rädsla och jämnmod, tillfredsställelse, tyglande av kropp och själ, välgörenhet, oförarglighet, entusiasm och ära och vanära, alla dessa olika tendenser hos varelser kommer från mig. 6Så föddes i forna dagar ur min tanke de sju stora Vise och de

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 71                                                                                                                                   BHAGAVAD GITA sidan 71

fyra Manus som är av min natur, och från dem utgick denna värld. 7Den som fullkomligt känner denna min beständighet och mystiska förmåga skall utan tvivel äga orubblig tro. 8Jag är alltings källa; allt utgår från mig; förvissad om att Jag är sådan dyrkar de Vise mig, som är begåvade med andlig visdom; 9själva deras hjärtan och sinnen är i mig; när de upplyser varandra och ständigt talar om mig är de fulla av glädje och tillfredsställelse. 10Åt dem som alltid är hängivna mig på detta sätt, dem som dyrkar mig i kärlek, skänker Jag den själens hängivenhet som leder dem till mig. 11För dem skingrar Jag av medkänsla boende i deras hjärtan det mörker som alstrats av okunnigheten, med den andliga urskillningens strålande lampa.
 

ARJUNA:

12Du är Parabrahman!* den högsta boningen, den stora Reningen; du är den Eviga Närvaron, det Gudomliga Varat, före alla andra Gudar, helig, ursprunglig, allt genomträngande, utan början! 13Sålunda förklaras du vara av alla de Vise – Narada, Asita, Devala,

____________________________________

*
Bortom Brahmâ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 72                                                                                                                                   BHAGAVAD GITA sidan 72

Vyasa, och nu säger du själv detsamma. 14Jag tror fullt och fast på allt som du, O Kesava, säger mig, ty varken Gudar eller demoner förstår dina manifestationer. 15Du ensam känner dig själv genom ditt Själv, O du Högsta Ande, Skapare av och Härskare över allt som lever, Gudarnas Gud och universums Herre! 16Du ensam kan helt förklara dina gudomliga krafter med vilka du har genomträngt och fortfarande genomtränger dessa världar. 17Hur skall Jag, som ständigt tänker på dig, kunna känna dig, O mystiske Herre? I vilka särskilda former skall Jag meditera över dig? 18O Janardana – anropad av dödliga – beskriv utförligt för mig dina egna förmågor och manifestationer, ty Jag får aldrig nog av att dricka dina ords livgivande vatten.


KRISHNA:


19O du bäste av Kuruer, må välsignelserna vara med dig.* Jag skall göra dig förtrogen med de främsta av mina gudomliga manifestationer, ty min naturs räckvidd är oändlig.
____________________________________

* I originalet innebär det första ordet något som bär med sig en gudagåva; det står för en välsignelse och betyder ”nu framträder”, men på engelska [och svenska] förmedlar texten ingen tanke om välsignelse.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 73                                                                                                                                 BHAGAVAD GITA sidan 73

20Jag är Jaget som bor i alla varelsers hjärta; Jag är i början, mitten och slutet av allt varande. 21Bland Adityas* är Jag Vishnu, och bland ljuskropparna är Jag solen. Jag är Marichi bland Maruterna, och bland de himmelska boningarna är Jag månen. 22Bland Vedaböckerna är Jag Sama Veda  och Indra § bland Gudarna. Bland sinnena och deras organ är Jag Manas och i varelserna tillvaron. 23Jag är Shankara bland Rudras och Vittesa, rikedomens herre, bland Yakshas  och Rakshas.** Jag är Pavaka bland Vasus †† och bland de höga bergstopparna Meru. ‡‡  24Och vet, O Prithas son, att  Jag är Brihaspati, §§

____________________________________

*Adityas, de tolv Solgudarna, som när tiden återkommer för att upplösas i eld, framkallar universums brand.

 Luftens Gudar.

På västerländskt språk kan den sägas vara sångens Veda-bok, sången i dess allra högsta makt. Bland många folk ansågs det att sången hade makt att få till och med materien att förändras och lydigt följa ljudet.

§ I originalet står där ”Vasava” som är ett namn på Indra.

Hjärtat eller förnuftet.

 Andar av sinnlig natur.

** En klass av onda andar.

††  Bland de först skapade Varelserna av hög rang

‡‡ Sägs av några vara Nordpolen.

§§ Jupiter, Devornas lärare.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 74                                                                                                                               BHAGAVAD GITA sidan 74

den ypperste av lärare. Bland ledare för de himmelska härarna är Jag Skanda, och av vattnen är Jag oceanen. 25Jag är Bhrigu bland Adept-Kungarna, av ord är Jag stavelsen OM, bland former för dyrkan den tysta upprepningen av heliga texter, och av orörliga ting är Jag Himalaya. 26Av alla skogens träd är Jag Asvattha, Pimpalaträdet, och av de himmelska Vise Narada. Bland Gandharvas* är Jag Chitraratha och av fullkomliga helgon Kapila. 27Vet, att Jag bland hästar är Uchchaisrava, som höjde sig ur oceanen med Amrita, bland elefanter Airavata och bland män deras härskare. 28Av vapen är Jag åskviggen, bland kor Kamadhuk, ymnighetskon, av avlaren Kärleksguden och av ormar Vasuki, deras hövding. 29Jag är Ananta bland Nagorna , Varuna bland vattenvarelserna, bland förfäderna Aryaman, och av alla  som dömer är Jag Yama.§  30Bland Daityas är Jag Prahlada, och bland beräknigar är Jag tiden själv, lejonet bland de vilda

____________________________________

* En himmelsk härskara av sångare; en klass av elementaler.

Giftiga ormar.

Icke giftiga fabelormar som sägs äga talförmåga och visdom.

§ De dödas Domare.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 75                                                                                                                              BHAGAVAD GITA sidan 75

djuren, och bland de bevingades stam Garuda* 31Bland dem som renar är Jag Pavana, luften, bland dem som bär vapen Rama, bland  fiskar Makara och bland floder Ganges. 32Av det som utvecklas, O Arjuna, är Jag början, mitten och slutet. Av alla vetenskaper är Jag kunskapen om Adhyatman och bland ljud det mänskliga talet. 33Av bokstäverna är Jag vokalen A, och av alla sammansatta ord är Jag Dvandva. Jag är den ändlösa tiden själv, och Jag är Upprätthållaren vars ansikte är vänt åt alla håll; 34Jag är den allt uppslukande döden och födelsen av dem som skall komma. Av kvinnliga ting är Jag berömmelse, lycka, tal, minne, intelligens, tålamod och förlåtelse. 35Bland hymnerna i Samaveda är Jag Brihat-Saman och av versmåtten Gayatri. Av månaderna är Jag Margasirsha §  och av årstiderna våren, kallad Kusumakara, blomstertiden.

____________________________________

* Garuda, Vishnus fågel, betyder också esoteriskt hela den manvantariska cykeln.

Den högsta andliga insikten.

 En form av sammansatta ord i sanskrit som bevarar innebörden av de ord som ingår i sammansättningen.

§  Den månad då de regelbundna regnen har upphört och hettan avtagit. [november-december]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 76                                                                                                                              BHAGAVAD GITA sidan 76

36Bland bedrägliga ting är Jag tärningen och av allt som glänser glansen själv. Jag är segern, jag är uthålligheten och godheten hos de goda. 37Av Vrishnis släkte är jag Vasudeva, av Pandaverna är Jag Arjuna, rikedomens erövrare, av fullkomliga helgon är jag Vyasa * och av profetiska siare skalden Ushana. 38Bland härskare är Jag spöet, bland dem som vill segra är Jag statskonsten, och bland den hemliga kunskapens vise är Jag deras tystnad. 39Jag är, O Arjuna, fröet till allt som existerar, och det finns inte något, vare sig levande eller livlöst, som är utan mig. 40Mina gudomliga manifestationer, O du dina fienders förgörare, är utan slut, de många som jag har nämnt är bara exempel. 41Allt skapat som är beständigt, framgångsrikt och mäktigt – vet att det har sitt upphov i en del av min kraft! 42Men vad har du, O Arjuna, att göra med så mycket kunskap? Jag upprättade hela detta universum med en enda del av mig själv och förblir avskild.

                          Så lyder i Upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetandet om det Högsta

____________________________________

* Vyasa, författaren till Mahabharata.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 77                                                                                                                            BHAGAVAD GITA sidan 77

Anden, i Hängivenhetens bok, i samtalet mellan den helige Krishna och Arjuna, det tionde kapitlet, som kallas:

HÄNGIVENHET GENOM DE UNIVERSELLA GUDOMLIGA FULLKOMLIGHETERNA

 

                                              ____________________________________________________

Översatt från William Q Judges Bhagavad Gita, kapitel 10.  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1971.

                                              ____________________________________________________

                                                                           
                                                                              Bhagavad Gita av William Q Judge

                                                                
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  5   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  6   av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  7   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  8   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  9   av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  10  av William Q Judge
                                                              

 

                                                Två förlorade nycklar: Bhagavad Gita & Zodiaken av William Q Judge
                                                     Bhagavad Gita – diskussionsämne nr 14 av William Q Judge

                                              ____________________________________________________

      
                           Här nedan finner du kommentarer på de första sju kapitlen av Bhagavad Gita gjorda av
                                                    William Q Judge samt resten av kapitlen av Robert Crosbie,

                                                                                          

                                      Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 1
                                     
Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 2
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 3
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 4
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 5
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 6
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 7


                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 14  
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15

                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18
 

                                                 The Working Glossary by William Q Judge

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-05-15